Kohtuasi T-227/01

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava

ja

Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno del País Vasco

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Menetlusse astumise avaldus –Ühendus– Huvi kohtuasja tulemuse vastu

Määruse kokkuvõte

1.      Menetlus – Menetlusse astumine – Vastuvõetavuse tingimused

(Euroopa Kohtu kodukorra artikli 40 teine taane ja artikli 53 esimene taane)

2.      Menetlus – Menetlusse astumine – Huvitatud isikud

(Euroopa Kohtu kodukorra artikli 40 teine taane)

1.      Euroopa Kohtu põhikirja artikli 40 teine lõik, mis on põhikirja artikli 53 esimese lõigu kohaselt kohaldatav menetluses Esimese Astme Kohtus, näeb ette, et igal isikul, kes tõendab oma huvi Euroopa Kohtusse esitatud kohtuasja tulemuste vastu, välja arvatud ühelt poolt liikmesriikidevahelistes, ühenduste institutsioonide vahelistes või liikmesriikide ja teisalt ühenduste institutsioonide vahelistes kohtuasjades, on õigus astuda menetlusse.

Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa menetlusse astumise avalduse osas tuleb märkida, et huvi kohtuasja tulemuse vastu kodukorra artikli 40 tähenduses tuleb käsitleda otsese ja tegeliku huvina nõuete endi suhtes, mille toetuseks menetlusse astumise avaldus on esitatud, mitte huvina esitatud väidete ja argumentide suhtes. Kohtuasjas tuleb „tulemusena” mõista kohtult palutud lõplikku otsust, nii nagu see on väljendatud kohtuotsuse resolutiivosas. On vaja eelkõige kontrollida, et vaidlustatud akt puudutaks menetlusse astujat otseselt ja tema huvi kohtuasja tulemuse vastu oleks tuvastatud. Lisaks tuleb eristada menetlusse astumise avalduse esitajaid, kellel on otsene huvi konkreetse akti tulemuse vastu, mille tühistamist taotletakse, nendest isikutest, keda nende poolte vahel esinevate olukordade sarnasuse tõttu õigustab üksnes kaudne huvi kohtuasja tulemuse vastu.

(vt punktid 4, 15)

2.      Luba menetlusse astumiseks antakse esindavatele ühendustele, kelle eesmärgiks on oma liikmete kaitsmine kohtuasjades, mille käigus tõusetuvad põhimõttelised küsimused võivad nende liikmeid mõjutada.

(vt punkt 6)ESIMESE ASTME KOHTU

VIIENDA KOJA (LAIENDATUD KOOSSEISUS)

ESIMEHE MÄÄRUS

10. jaanuar 2006(*)

Menetlusse astumise avaldus –Ühendus– Huvi kohtuasja tulemuse vastu

Kohtuasjas T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

esindaja: advokaat R. Falcón Tella, hiljem advokaadid M. Morales Isasi ja I. Sáenz-Cortabarría Fernandez,

hagejad,

keda toetab

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), asukoht Bilbao (Hispaania), esindaja: advokaat M. Araujo Boyd,

menetlusse astuja,

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: J. Buendía Sierra, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis,

kostja,

mille esemeks on nõue tühistada komisjoni 11. juuli 2001. aasta otsus 2002/820/EÜ riigiabi kohta, mida Hispaania andis Álavas asuvatele ettevõtjatele, investeeringusummalt 45% maksukrediidi vormis (EÜT 2002, L 296, lk 1),

EUROOPA ÜHENDUSTE

ESIMESE ASTME KOHTU

VIIENDA KOJA (LAIENDATUD KOOSSEISUS)

ESIMEES

annab käesoleva

määruse

 Menetlus

1        Esimese Astme Kohtu kantseleisse 25. septembril 2001 saabunud hagiavaldusega esitasid hagejad EÜ artikli 230 neljanda taande alusel komisjoni 11. juuli 2001. aasta otsuse 2002/820/EÜ riigiabi kohta, mida Hispaania andis Álavas asuvatele ettevõtjatele investeeringusummalt 45% maksukrediidi vormis (EÜT 2002, L 296, lk 1), tühistamise hagi.

2        Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava ning Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa taotlesid Esimese Astme Kohtu kantseleisse 4. jaanuaril 2002 esitatud avaldustega luba hagejate nõuete toetuseks menetlusse astuda.

3        Menetlusse astumise avaldus toimetati Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 116 lõike 1 kohaselt 10. jaanuaril 2002 pooltele kätte. Erinevalt hagejatest palus komisjon Círculo de Empresarios Vascos ja Territorios Históricos’e menetlusse astumise avaldused tagasi lükata. Seevastu Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava menetlusse astumise avalduse suhtes vastuväiteid ei olnud.

 Õiguslik käsitlus

4        Euroopa Kohtu põhikirja artikli 40 teine lõik, mis on põhikirja artikli 53 esimese lõigu kohaselt kohaldatav menetluses Esimese Astme Kohtus, näeb ette, et igal isikul, kes tõendab oma huvi Euroopa Kohtusse esitatud kohtuasja tulemuste vastu, välja arvatud ühelt poolt liikmesriikidevahelistes, ühenduste institutsioonide vahelistes või liikmesriikide ja teisalt ühenduste institutsioonide vahelistes kohtuasjades, on õigus astuda menetlusse.

5        Círculo de Empresarios Vascos märgib, et ta on ettevõtjate ühendus, kes kaitseb Baskimaa majandus- ja tööstushuve ning juhul, kui Esimese Astme Kohus kinnitab vaidlustatud otsusega ette nähtud abi tagastamise, võib see nimetatud huvisid tõsiselt mõjutada. Hageja märgib ka seda, et ta osales komisjoni läbiviidud EÜ artikli 88 lõikes 2 sätestatud uurimismenetluses.

6        Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale antakse luba menetlusse astumiseks esindavatele ühendustele, kelle eesmärgiks on oma liikmete kaitsmine kohtuasjades, mille käigus tõusetuvad põhimõttelised küsimused võivad nende liikmeid mõjutada (Euroopa Kohtu presidendi 17. juuni 1997. aasta määrus liidetud kohtuasjades C‑151/97 P(I) ja C‑157/97 P(I): National Power ja PowerGen, EKL 1997, lk I‑3491, punkt 66, ja Esimese Astme Kohtu presidendi 28. mai 2001. aasta määrus kohtuasjas T‑53/01 R: Poste Italiane vs. komisjon, EKL 2001, lk II‑1479, punkt 51).

7        Käesoleval juhul tuleb märkida, et menetlusse astumise avaldusele on lisatud notariaalselt tõestatud dokument selle kohta, et Círculo de Empresarios Vascos’e advokaadi volituse on nõuetekohaselt andnud selleks pädev esindaja. Selles dokumendis on kirjas, et asjaomane ühendus tegutseb 20. jaanuari 1982. aasta asutamiskoosolekul heakskiidetud põhikirja alusel, mis on 8. veebruari 1982. aasta aktiga registreeritud notari juures.

8        Kuigi eelnimetatud dokument annab alust järeldada, et Círculo de Empresarios Vascos on tõesti nõuetekohaselt registreeritud juriidiline isik, tuleb siiski märkida, et Círculo de Empresarios Vascos ei ole esitanud oma põhikirja.

9        Seega on Esimese Astme Kohtul võimatu kindlaks teha menetlusse astumise avalduse esitaja täpset struktuuri, esindusõigusi ning seda, kas ta eesmärgiks on tõepoolest hoolitseda oma liikmete huvide kaitsmise eest.

10      Lisaks ei piisa üksnes väitest, et menetlusse astumise avalduse esitaja osales omal algatusel komisjoni läbiviidud uurimismenetluses, Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 40 ettenähtud huvi tõendamiseks, nagu seda on tõlgendatud eespool punktis 6 viidatud kohtupraktikas.

11      Kuigi menetlusse astumise avalduse esitaja nimetus annab mõista, et tegemist on füüsiliste isikute ühendusega, ei ole avalduse esitaja tõendanud, et keegi tema liikmetest on tegelikult vaidlusalust abi saanud. Viimatinimetatud järeldus välistab menetlusse astumise avalduse esitaja liikmete isikliku, otsese ja tegeliku huvi olemasolu konkreetse akti tulemuse vastu, mille tühistamist taotletakse (vt selle kohta eespool viidatud määrus National Power ja PowerGen, punkt 53, ja Esimese Astme Kohtu 28. mai 2004. aasta määrus kohtuasjas T‑253/03: Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals vs. komisjon, EKL 2004, lk II‑1603, punkt 23). Peale selle ei ole huvi otsene ja tegelik ka Círculo de Empresarios Vascos väidetavalt äriühingutest liikmete osas, kes on lepinguliselt seotud vaidlustatud otsuses käsitletavat abi saanud ettevõtjatega ning kelle abi tagastamise kohustuse mõjule avalduse esitaja tegelikult tugineb.

12      Seega tuleb Círculo de Empresarios Vascos’e menetlusse astumise avaldus tagasi lükata.

13      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava aga on avalik-õiguslik isik, millel on 22. märtsi 1993. aasta Ley 3/1993 básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (kaubandus- tööstus ja navigatsioonikodade seadus, BOE, 23.3.1993) artikli 1 kohaselt õigus kaitsta kaubandus- ja tööstushuvisid Territorio Histórico de Álava’s. Käesoleval juhul ei ole vaidlustatud seda, et vaidlustatud otsuses maksukorra vaidluse alla seadmine võib nimetatud huvisid mõjutada. Seetõttu tuleb ta menetlusse astumise avaldus rahuldada.

14      Kodukorra artikli 24 lõikes 6 viidatud teatis avaldati 24. novembril 2001 ning Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava menetlusse astumise avaldus esitati kõnealuse kodukorra artikli 115 lõikes 1 ettenähtud tähtaja jooksul.

15      Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa menetlusse astumise avalduse osas tuleb märkida, et huvi kohtuasja tulemuse vastu kodukorra artikli 40 tähenduses tuleb käsitleda otsese ja tegeliku huvina nõuete endi suhtes, mille toetuseks menetlusse astumise avaldus on esitatud, mitte huvina esitatud väidete ja argumentide suhtes (Euroopa Kohtu 25. novembri 1964. aasta määrus kohtuasjas 111/63: Lemmerz-Werke vs. Ülemamet, EKL 1964, lk 883 ja 884; 12. aprilli 1978. aasta määrus liidetud kohtuasjades 116/77, 124/77 ja 143/77: Amylum jt vs. nõukogu ja komisjon, EKL 1978, lk 893, punktid 7 ja 9 ja eespool viidatud määrus kohtuasjas National Power ja PowerGen, punkt 53). Kohtuasjas tuleb „tulemusena” mõista kohtult palutud lõplikku otsust, nii nagu see on väljendatud kohtuotsuse resolutiivosas. On vaja eelkõige kontrollida, et vaidlustatud akt puudutaks menetlusse astujat otseselt ja tema huvi kohtuasja tulemuse vastu oleks tuvastatud. Lisaks tuleb eristada menetlusse astumise avalduse esitajaid, kellel on otsene huvi konkreetse akti tulemuse vastu, mille tühistamist taotletakse, nendest isikutest, keda nende poolte vahel esinevate olukordade sarnasuse tõttu õigustab üksnes kaudne huvi kohtuasja tulemuse vastu (Euroopa Kohtu presidendi 6. märtsi 2003. aasta määrus kohtuasjas C‑186/02 P: Ramondín ja Ramondín Cápsulas vs. komisjon, EKL 2003, lk I‑2415, punkt 14, ja Esimese Astme Kohtu 25. veebruari 2003. aasta määrus kohtuasjas T‑15/02: BASF vs. komisjon, EKL 2003, lk II‑213, punktid 26 ja 27).

16      Käesoleval juhul tuginevad Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa oma menetlusse astumise avalduses esiteks asjaolule, et nad kehtestasid maksukorrad, mis on võrreldavad vaidlustatud otsuses ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud Normas Forales’itega ja teiseks sellele, et nad on esitanud tühistamishagid otsuste peale, mis sarnanevad kõnealuste kordade suhtes komisjoni võetud otsustele.

17      Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa väidavad seega, et neil on kaudne huvi kohtuasja tulemuse vastu, kuna nende ning hagejate olukorrad on sarnased (vt selle kohta eespool viidatud määrus kohtuasjas Ramondín ja Ramondín Cápsulas vs. komisjon, punkt 16). Asjaolu, et Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa on käesoleva kohtuasjaga paralleelsetes kohtuasjades hagejaks, ei tõenda huvi kohtuasja tulemuse vastu Euroopa Kohtu kodukorra artikli 40 tähenduses.

18      Eeltoodust tuleneb, et Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa menetlusse astumise avaldused tuleb jätta rahuldamata.

 Kulude kohta

19      Kodukorra artikli 87 lõike 1 alusel tehakse otsus kohtukulude jaotamise kohta kohtuotsuses või määruses, mis lõpetab menetluse. Käesoleva määrusega lõpetatakse menetlus Círculo de Empresarios Vascos ja Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa suhtes. Seetõttu tuleb otsustada nende menetlusse astumise avaldustega seonduvate kohtukulude jaotus.

20      Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna käesolevas asjas ei ole kohtukulude väljamõistmise nõuet esitatud, kannavad Círculo de Empresarios Vascos ja les Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa ise oma kulud. Nende menetlusse astumise avalduste osas kannavad hageja ja kostja oma kohtukulud ise.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHTU

VIIENDA KOJA (LAIENDATUD KOOSSEISUS)

ESIMEES

määrab:

1.      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álaval lubatakse astuda menetlusse T‑227/01 hagejate nõuete toetuseks.

2.      Kohtusekretär korraldab kõikide menetlusdokumentide ärakirjade edastamise Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álavale.

3.      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álavale antakse tähtaeg, mille jooksul ta peab kirjalikult esitama oma nõudeid toetavad väited.

4.      Jätta Círculo de Empresarios Vascos ning Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa ajutiste meetmete kohaldamise taotlused rahuldamata.

5.      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava menetlusse astumisega seotud kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

6.      Círculo de Empresarios Vascos ning Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa kannavad oma menetlusse astumise avaldusega seonduvad kohtukulud ise. Hageja ja kostja kannavad nende menetlusse astumise avalduste osas oma kohtukulud ise.

Luxembourgis, 10. jaanuaril 2006.

Kohtusekretär

 

      Koja esimees

E. Coulon

 

      M. Vilaras


*Kohtumenetluse keel: hispaania.