21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/10


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 332/07)

1.   

11. septembril 2023 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

One Rock Capital Partners LLC („ORC“, Ameerika Ühendriigid),

Constantia Flexibles GmbH („Constantia“, Austria), mis on Wendel SE sidusettevõtjate hallatavate fondide ainukontrolli all.

ORC omandab Constantia üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ORC on börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõte, mis keskendub kontrolli omandamist võimaldavatele omakapitaliinvesteeringutele keskmise suurusega ettevõtetes. ORC valitseb eri valdkondades tegutsevatesse portfelli kuuluvatesse äriühingutesse investeerivaid fonde. Nendeks valdkondadeks on muu hulgas kemikaalid ja tootmisprotsessid, eritoodete tootmine ja tervishoid, toiduainete tootmine ja turustamine ning äri- ja keskkonnateenused.

Constantia on paindlike pakendilahenduste ülemaailmne tootja ja tarnija. Tema tooteportfell hõlmab paindlikke pakendilahendusi selliste toodete jaoks nagu toit, piimatooted, lemmikloomatoit, majapidamis- ja isikliku hügieeni tooted, farmaatsia- ja meditsiinitooted ning joogid.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises, mis käsitleb teatavate koondumiste lihtsustatud menetlemist vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

E-post: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)   ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.