8.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/6


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.11149 - ASAHI KASEI / MITSUI CHEMICALS / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 318/06)

1.   

31. augustil 2023 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Mitsui Chemicals Inc. („Mitsui Chemicals“, Jaapan),

Asahi Kasei Corp. („Asahi Kasei“, Jaapan),

Mitsui Chemicals Asahi Life Material Co. Ltd („JV“, Jaapan), uus ettevõtja.

Mitsui Chemicals ja Asahi Kasei omandavad ühisettevõtja JV üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Mitsui Chemicals on hargmaine Jaapani ettevõtja, mis tegeleb keemiatoodete tootmise ja müügiga kogu maailmas. Mitsui Chemicals arendab ja müüb laia valikut eritooteid mitmesuguste valdkondade jaoks, nagu näiteks hügieen, tööstus, õliimavus, autode sisustus, tsiviilehitus, filtrid.

Asahi Kasei on hargmaine Jaapani keemiaettevõtja, mis tegeleb peamiselt kiudtoodete, kemikaalide ja elektrooniliste materjalide arendamisega. Ettevõtja tegutseb materjali-, kodutoodete ja tervishoiusektoris.

3.   

Ühisettevõte JV tegeleb ketrusniidist ja sulatismenetlusel valmistatud lausriide, lausriide filtreerimissüsteemide ning kilede ja vormimiskiudude uurimise ja arendamise, tootmise, turustamise, müügi ja tehnilise teenindamisega. Ühisettevõte jätkab lausriidest toodete tootmise, arendamise ja müügiga, millega nii Asahi Kasei kui ka Mitsui Chemicals tegeleb Jaapanis ja Tais.

4.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

5.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.11149 - ASAHI KASEI / MITSUI CHEMICALS / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)   ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.