23.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 23/20


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 23/05)

1.   

16. jaanuaril 2023 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

WFS Global Holdings S.A.S. („WFS“, Prantsusmaa),

SATS Ltd („SATS“, Singapur), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapur).

SATS omandab ettevõtja SATS International SAS kaudu ettevõtja WFS üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

WFS osutab peamiselt veoste käitlemise teenuseid (sealhulgas veoste ladustamine, kaubaveoteenused ja kaubaveorajatiste haldamine ning lennukaubaveo logistikateenused kogu maailmas). WFS tegeleb ka maapealse teenindusega, pakkudes muu hulgas perroonikäitlus-, pagasi- ja reisijateenuseid, väljaspool EMPd aga lennujaamaseadmete ja kütusetaristu seadmete inseneri- ja hooldusteenuseid Põhja-Ameerikas,

SATS osutab lennundusega seotud teenuseid, sealhulgas maapealse teeninduse ja veoste käitlemise teenuseid peamiselt Aasias. Tema üle on valitsev mõju äriühingul Temasek, mis tegutseb peamiselt Singapuris ja mujal Aasias. Temasek on teinud investeeringuid paljudesse sektoritesse, nagu finantsteenuseid, transport ja tööstus, telekommunikatsioon, meedia ja tehnoloogia, tarbekaubad ja kinnisvara jne. Tal on ka valitsev mõju lennuettevõtja Singapore Airlines üle, kes osutab reisijate ja kauba lennutransporditeenuseid, lennujaama ootesaaliteenuseid ning tehnilisi, hooldus- ja remonditeenuseid, samuti ettevõtja Gategroup üle, kes osutab muu hulgas toitlustus- ja jaemüügiteenuseid lendudel, pakub pardatoitlustusseadmeid ja nendega seotud teenuseid ning osutab lennujaamade ootesaali- ja jaemüügiteenuseid.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).