Brüssel,26.1.2022

COM(2022) 25 final

2022/0015(BUD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta (EGF/2022/000 TA 2022 – Tehniline abi komisjoni algatusel)


SELETUSKIRI

Koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (edaspidi „EGF“) rahalise toetuse saamise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. aprilli 2021. aasta määruses (EL) 2021/691, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013 1 (edaspidi „EGFi määrus“).

TAOTLUSE KOKKUVÕTE

Põhiandmed:

EGFi viitenumber    EGF/2022/000

Euroopa Komisjon    Tehniline abi

Halduskulud: eelarve (eurodes)    290 000

% halduskuludest (piirmäär: 0,5 %)    0,14%

EGFi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada igal aastal tehnilise abi rahastamiseks maksimaalselt 0,5 % EGFi iga-aastasest maksimumsummast.

Rahastatav tehniline abi ja eeldatavate kulude jaotus

1.COVID-19 pandeemia ei häirinud mitte ainult EGFiga seonduvate taotluste esitamist, vaid muutis ebakindlaks ka üldise tegevuse, eelkõige füüsilist kohalolu eeldavate sündmuste toimumise. Seega ei taotlenud komisjon 2021. aastal tehnilise abi toetust. 2022. aasta kohta esitatud ettepanekut on kohandatud vastavalt praegusele olukorrale.

2.Vahendeid kasutatakse EGFi määruse artikli 11 lõigetes 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud kulude katmiseks järgmiselt. Euroopa Komisjon haldab vahendeid otsese eelarve täitmise raames.

Kirjeldus

Kogukulu 
(eurodes)

Halduskulud

190 000

Tehnilised kulud

100 000

Eeldatavad kulud kokku

290 000

3.Halduskulud:

·EGFi kontaktisikute eksperdirühm, kuhu kuulub kaks liiget igast liikmesriigist, peab oma korrapäraseid koosolekuid (2022. aasta esimeses ja teises pooles ning 2023. aasta esimeses pooles). Pandeemia tõttu oli 2021. aasta koosolek virtuaalne. Praeguse kava kohaselt peetakse 2022. aastal tõenäoliselt koosolekuid taas füüsilise kohalolekuga.

·Komisjon korraldab liikmesriikide vahel kontaktide loomise edendamiseks seminari, milles osalevad EGFi rakendusasutused ja sotsiaalpartnerid. See toimub eksperdirühma 2022. aasta koosolekule eelneval päeval. Koosolek toimub tõenäoliselt füüsilise koosolekuna.

·Teavitamine: komisjoni kodulehe rubriigis „Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus“ EGFi jaoks loodud veebisaiti, 2 mille haldamise eest komisjon EGFi määruse artikli 12 lõike 2 kohaselt vastutab, ajakohastatakse ja täiendatakse regulaarselt ja kogu sellel esitatav uus teave tõlgitakse kõigisse ELi ametlikesse keeltesse. Suurendatakse teadlikkust EGFist ja edendatakse selle nähtavust. EGFi käsitletakse mitmesugustes komisjoni väljaannetes ja selle kohta luuakse audiovisuaalmaterjale, nagu on sätestatud EGFi määruse artikli 11 lõikes 1.

4.Tehnilised kulud

·Elektroonilise andmevahetussüsteemi hooldus ja ajakohastamine. Komisjon jätkab standardmenetluste väljatöötamist, et EGFi taotlusi saaks esitada ja hallata ühise fondihaldussüsteemi (SFC-süsteem) funktsioonide kaudu. See lihtsustab EGFile taotluste esitamist, kiirendab taotluste töötlemist ja võimaldab andmeid erinevatest aruannetest lihtsamalt kätte saada. SFC-liides hõlbustab ka EGFi finantstehinguid. Nende hulka kuuluvad eelkõige järgmised kulud:

2014.–2020. aastal SFC-rakenduse hooldamine, samuti juhtumite lõpetamiseks vajalik edasine arendamine;

2021.–2027. aastal EGFi SFC-liidese edasiarendamine, eelkõige selle uued funktsioonid ja kohandused, et viia SFC-süsteem kooskõlla EGFi määruse 2021.–2027. aasta nõuetega.

·Järelevalve ja andmete kogumine: komisjon kogub andmeid saadud, makstud ja lõpetatud taotluste ning kavandatud ja rakendatud meetmete kohta. Need andmed tehakse kättesaadavaks veebisaidil ja nende põhjal koostatakse edaspidi iga kahe aasta tagant aruanne.

Rahastamine

5.Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määruse (EL, Euratom) 2020/2093 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027) 3 artikli 8 kohaselt on EGFi iga-aastase maksimumeelarvena 2022. aastal 2018. aasta hindades ette nähtud 186 miljonit eurot (2022. aasta hindades 201 332 382 eurot).

6.EGFi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib komisjoni algatusel teha tehnilise abi rahastamiseks kättesaadavaks maksimaalselt 0,5 % fondi vahenditest. Praegu on võimalik kasutada kogu 2022. aastaks ette nähtud summat. Kavandatud summa moodustab 0,14 % EGFi 2022. aastaks ettenähtud maksimumeelarvest.

7.EGFi vahendite kasutuselevõtmise ettepaneku kohta teevad otsuse Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt, nagu on sätestatud 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava kohta) 4 punktis 9.

Seotud õigusaktid

8.EGFi vahendite kasutuselevõtmise otsuse ettepaneku tegemisega samal ajal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 290 000 euro ümberpaigutamiseks asjakohasele eelarvereale.

Maksete assigneeringute allikas

9.EGFi eelarverealt eraldatavaid assigneeringuid kasutatakse tehnilise abi jaoks vajatava 290 000 euro suuruse summa katmiseks.

2022/0015 (BUD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta (EGF/2022/000 TA 2022 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. aprilli 2021. aasta määrust (EL) 2021/691, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013, 5 eriti selle artikli 15 lõiget 1,

võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava, 6 ja eriti selle punkti 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on näidata üles solidaarsust ning edendada inimväärset ja kestlikku tööhõivet liidus, toetades suurte restruktureerimiste käigus koondatud töötajaid ja tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjaid ning aidates neil võimalikult kiiresti saada uuesti inimväärset ja kestlikku tööd.

(2)Nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 7 artikli 8 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimumsummat, milleks on 186 miljonit eurot (2018. aasta hindades).

(3)Määruse (EL) 2021/691 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada tehnilise abi rahastamiseks kõige rohkem 0,5 % fondi iga-aastasest maksimumsummast.

(4)Seega tuleks komisjoni algatusel antava 290 000 euro suuruse tehnilise abi rahastamiseks võtta kasutusele EGFi vahendid.

(5)Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarvest võetakse koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 290 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [vastuvõtmise kuupäev] 8*.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)    ELT L 153, 3.5.2021, lk 48.
(2)     http://ec.europa.eu/egf  
(3)    ELT L 433, 22.12.2020, lk I/15.
(4)    ELT L 433, 22.12.2020, lk I/29.
(5)    ELT L 153, 3.5.2021, lk 48.
(6)    ELT L 433, 22.12.2020, lk I/29.
(7)    Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (ELT L 433I, 22.12.2020, lk I/15).
(8) *     Kuupäeva lisab Euroopa Parlament enne ELTs avaldamist.