28.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 370/6


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 370/04)

1.   

20. septembril 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

3D Systems, Inc. („3DS“, Ameerika Ühendriigid), mille omanikud on 3D Systems Corporation (Ameerika Ühendriigid) ja 3D Canada Company (Kanada),

Saudi Arabian Industrial Investments Company („Dussur“, Saudi Araabia Kuningriik), mille üle on valitsev mõju Saudi Araabia riiklikul investeerimisfondil ja ettevõtjal Saudi Arabian Oil Company (Saudi Araabia Kuningriik).

3DS ja Dussur omandavad uue ühisettevõtja üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

3DS: kihtlisandustootmise ja 3D-printimistööstuse ettevõtete grupi emaettevõtja,

Dussur: investeerimisühing, mis teeb strateegilisi investeeringuid strateegilistesse majandussektoritesse ja arendab põhjalikult ümberkorraldatavaid ettevõtteid kõikides tööstussektorites, tegeledes materiaalse ja immateriaalse vara omamise, arendamise, ehitamise, kasutamise, hoolduse, müügi, ostmise, rentimise ja liisimisega.

3.   

Ühisettevõte hakkab osutama 3D-printimise teenuseid peamiselt Saudi Araabia Kuningriigis.

4.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

5.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.