Strasbourg, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE

Euroopa Komisjoni 2023. aasta tööprogrammKindel ja üheskoos tegutsev liit
1.Kindel ja üheskoos tegutsev liit

„Kogu Euroopa asus Ukrainat solidaarselt toetama... eurooplased ei peitnud endid ega kõhelnud.“ Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kõne olukorrast liidus, 14. september 2022.

Viimase aasta jooksul on Euroopa ja muu maailm pidanud toime tulema kuhjuvate kriisidega. Venemaa barbaarne sissetung Ukrainasse on toonud Euroopasse tagasi sõjaõudused. Koos traagiliste inimkaotuste ja purustuste jätkuva suurenemisega süvenevad ka konflikti tagajärjed Euroopas ja mujal maailmas. Sellest tingitud energiakriisid on kergitanud juba niigi murettekitavat elukallidust, mis omakorda õõnestab Euroopa majanduse pandeemia-järgset jõudsat taastumist. Samal ajal pannakse ülemaailmne reeglitel põhinev kord uuel viisil proovile, mis toob ilmsiks selle, kui vajalik on ühtsus ja koostöö partneritega, ning nõuab investeeringuid ja diplomaatilist dialoogi kõikjal maailmas.

Need keerukad asjaolud on komisjoni käesoleva aasta tööprogrammi aluseks. Programm põhineb kolmel vastastikku täiendaval arusaamal. Esiteks tuleb tunnistada, et sellise ulatusega probleeme saab tõeliselt lahendada ainult ühiselt, ühtse liiduna. Ning Euroopa on korduvalt näidanud, et oleme vajadusel valmis seda tegema – nii vaktsiinide, majanduse taastamise, sanktsioonide kui ka Ukraina toetamise valdkonnas. Igal juhul on Euroopa näidanud, kui palju oleme võimelised saavutama, kui ulatuslikult reageerima ja kui kiiresti saame tegutseda, kui meil on olemas ühine eesmärk ja ühtne lähenemisviis. Ka tuleval aastal peab meie töö jätkuma samas vaimus.

Teiseks saab kriisides üha selgemaks, et Euroopa peab jätkama käesoleva ametiaja alguses ette võetud radikaalsete muutuste kiirendamist nii kliima- ja looduskriisidega tegelemisel, majanduse ja demokraatia vastupidavuse süvendamisel, tööstuse konkurentsivõime suurendamisel, ühiskonna õiglasemaks muutmisel kui ka Euroopa geopoliitilise staatuse tugevdamisel. Esmakordselt poliitilistes suunistes ette nähtud tööprogrammi eesmärk on järgmise põlvkonna jaoks parema tuleviku loomine ning parem valmisolek eesseisvate probleemidega toimetulekuks. Nii nagu see oli vajalik poliitiliste suuniste koostamise ajal, on see vajalik ka praegu.

Kolmandaks peame tunnistama, et neid keerukaid üheaegseid kriise, mida eurooplased oma igapäevaelus nii teravalt tunnetavad, ei saa lahendada tavapärase tegutsemisega. Peame jätkuvalt kiiresti reageerima, et ennetada tulevasi probleeme ja rahuldada kõige pakilisemaid vajadusi. Seda silmas pidades keskendume oma töös eurooplaste toetamisele praegusel raskel ajal. See on järgmiseks aastaks komisjoni olulisim prioriteet, mille saavutamisele aitavad kaasa nii energiahindade alandamine, tööstuse konkurentsivõime ja toiduga kindlustatuse jaoks vajalike oluliste tarnete tagamine, sotsiaalse turumajanduse tugevdamine ja liidus endiselt esinevale COVID-19 pandeemiale reageerimine.

Need kolm arusaama on kujundanud käesoleva tööprogrammi lisades loetletud tegevust kõigi kuue üldeesmärgi puhul. Programm tugineb tööle ja edusammudele, mida oleme juba teinud kõige pakilisemate probleemide lahendamiseks, järgides samal ajal pikemas perspektiivis kindlaks määratud kurssi. Kava „REPowerEU“ abil, mille eesmärk on kaotada Euroopa sõltuvus Venemaa energiaimpordist, on õnnestunud tänu viljakale suhtlusele rahvusvaheliste partneritega võtta Venemaa tarnete pideva vähenemise taustal kasutusele alternatiivseid tarnekanaleid. Talv võib tulla raske, kuid tänu gaasi hoiustamise määrusele on peaaegu 91 % ELi hoiustamisvõimsusest täidetud ja liikmesriigid koostavad Euroopa gaasinõudluse vähendamise kava alusel gaasisäästukavasid. Komisjon on kehtestanud ka erakorralised energiaturule sekkumise meetmed, et tulla toime hiljutiste dramaatiliste hinnatõusudega ning vähendada eurooplaste ja Euroopa ettevõtjate energiaarveid. Samuti jätkame energiasüsteemi ümberkujundamise kiirendamist – nii kliimakriisiga toimetulekuks kui ka selleks, et vähendada sõltuvust ja suurendada meie konkurentsivõimet. See töö eeldab ka elutähtsa taristu vastupidavuse ja reageerimissuutlikkuse suurendamist, mis on president Ursula von der Leyeni väljakuulutatud viieetapilise kava keskmes.

Selleks et toetada inimesi ja ettevõtjaid kogu Euroopas, peame jätkama taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu investeerimist ja reforme. Samuti peame jätkama ELi eelarve pakutavate võimaluste kasutamist. Energiakriisi lahendamiseks peame kaitsma majanduse alustalasid ning eelkõige kaitsma ühtset turgu ja säilitama tööhõive kõrge taseme. See, kui energiaküsimustes leitakse ühine ja ühtne Euroopa tasandi lahendus, võimaldab lisaks võrdsete tingimuste säilitamisele ühtsel turul, millele aitavad kaasa proportsionaalsuse ja vajalikkuse üldpõhimõttest juhinduvad selged riigiabisuunised, tegeleda liidu killustumise ohuga. Kava „REPowerEU“ raames on komisjon võtnud esimesi olulisi solidaarsusmeetmeid, kuid vaja on teha veelgi rohkem. Seega peame hoogustama kava „REPowerEU“ täiendava rahastamisega, alustades vajaduste hindamisest ja võttes arvesse investeeringute kasutamise suutlikkust. Me otsime REPowerEU jaoks täiendavaid rahastamisallikaid ja oleme valmis tegema ettepanekuid edasiste meetmete kohta, tuginedes ka taasterahastu „NextGenerationEU“ ja muude edukate rahastamisvahendite raames ELi finantssolidaarsuse mehhanismidest saadud õppetundidele.

Seistes silmitsi Venemaa sissetungi tagajärgedega, jääb ELi toetus Ukrainale ka edaspidi sama kindlameelseks, vankumatuks ja ühtseks, nagu see on olnud alates 24. veebruarist. Eeloleva aasta jooksul on Ukrainaga seonduv äärmiselt oluline, kuna kaalul on Ukraina tulevik. Kuid kaalul on ka Euroopa Liidu tulevik ja kõik see, mida liit sümboliseerib – vabadus, demokraatia, põhiõigused, õigusriik ja kõik ELi aluseks olevad väärtused.

Vastusena sissetungile on Euroopa Liit tõelise solidaarsuse vaimus liikmesriikidega juba vastu võtnud enam kui 180 meedet, mis tabavad Venemaad valusalt, pakkudes samal ajal tugevat toetust Ukrainale ja selle rahvale. Sõja algusest kuni septembrini eraldasid EL ja selle liikmesriigid Ukraina majandusliku, sotsiaalse ja rahandusalase vastupidavuse tugevdamiseks rohkem kui 19 miljardit eurot ning Euroopa rahutagamisrahastu raames anti täiendavalt 3,1 miljardit eurot sõjalist toetust. Kodanikud ja liikmesriigid on näidanud üles erakordset lahkust ja solidaarsust, võttes vastu miljoneid vägivalla eest põgenevaid ukrainlasi. EL aitab ajutise kaitse direktiivi aktiveerimisega tagada neile juurdepääsu töökohtadele, eluasemele, haridusele ja tervishoiule.

Tänu ELi kodanikukaitse mehhanismile on Ukrainale antud üle 70 000 tonni abi, sealhulgas järgmistes valdkondades: toit, vesi, peavari, energia ja tervishoid. Oleme kogunud ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku asutuse (HERA) abil rahvatervise riskide, nagu keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude jaoks meditsiini- ja erivarustust, pannes sel viisil kokku rescEU hädaabivarud. Pagulaste toetamiseks Euroopas mõeldud ühtekuuluvusmeetmed (CARE) ja paindliku abi (FAST-CARE) ettepanek on lihtsustanud liikmesriikidel ja piirkondadel ühtekuuluvusfondide kasutamist, et aidata sõja eest põgenevaid inimesi.

Jätkame Ukrainale rohke poliitilise, rahalise ja humanitaarabi andmist ning oleme valmis toetama riigi tulevast ülesehitamist. Esimese sammuna eraldatakse 100 miljonit eurot purustatud Ukraina koolide taastamiseks. Kuna Ukraina ja selle rahva tulevik on seotud liiduga, teeme tööd ka selle nimel, et hõlbustada Ukraina juurdepääsu ühtsele turule. Samal ajal jätkame sanktsioonide tulemusliku rakendamise tagamiseks koordineerimist, sealhulgas oma liitlastega, et säilitada tugev majanduslik surve Venemaale ja õõnestada Venemaa võimet Ukraina vastu sõda pidada.

Omaette probleem on jätkuv toidukriis, mille on põhjustanud järsult tõusvad hinnad ja ulatuslikud põuad ja mida veelgi raskendab Venemaa sissetung Ukrainasse ning mis seetõttu ohustab toiduga kindlustatust kogu maailmas. Selle probleemi lahendamiseks ning selleks, et hõlbustada Ukraina juurdepääsu ühtsele turule ja ülemaailmsetele tarneahelatele alternatiivsete marsruutide kaudu, jätkab komisjon tihedat koostööd oma rahvusvaheliste partnerite, liikmesriikide, Ukraina ametiasutuste ja ettevõtjatega. Ukraina juurdepääs väetistele, toidutootmisele ja avatud kaubandusele aitaks vältida toidutarnete moonutusi. Meie solidaarsuskoridorid võimaldavad Ukrainal eksportida oma teravilja ja muid tooteid ning importida vajalikke kaupu alates humanitaarabist kuni väetisteni. Samuti oleme eraldanud 600 miljonit eurot Euroopa Arengufondist, et suurendada Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide toiduga kindlustatuse toetamist.

Nii liidus sees kui ka väljaspool tuleb veel palju ära teha, alustades juba kokkulepitu rakendamisest ja sõlmides ülejäänud vajalikud kokkulepped. Oleme esitanud algatusi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse investeerimiseks ja looduskeskkonna kaitsmiseks. Oleme teinud ettepaneku õigusnormide kohta, millega võimestatakse inimesi ja ettevõtjaid uue põlvkonna digitehnoloogiaga. Oleme esitanud meetmed konkurentsivõime tugevdamiseks ja ühtse turu vastupidavuse suurendamiseks, edendades samal ajal sotsiaalset õiglust tööturul. Komisjon on astunud samme, et veelgi tugevdada ELi suutlikkust kaitsta demokraatiat ja õigusriiki. Oleme tegutsenud selle nimel, et tagada meediavabadus ja -mitmekesisus ning tugevdada pluralistlikku, võrdset ja kaasavat ühiskonda.

Samuti on oluline pöörata suuremat tähelepanu institutsioonidevaheliste läbirääkimiste toetamisele, et muuta meie poliitilised kohustused õigusaktideks. Tänu institutsioonide ühtsusele – mida sobib hästi näitlikustama COVID-19 tõend, digieeskirjad või miinimumpalk – on juba palju ära tehtud. Peame seda lähenemisviisi süvendama, eelkõige sellistes kaksikülemineku seisukohast olulistes valdkondades nagu pakett „Eesmärk 55“, ettepanekud metsade globaalse hävitamise tõkestamise ja patareide ja akude kohta ning tehisintellekti käsitlev õigusakt. Komisjon võtab oma töös jätkuvalt eesmärgiks ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamise kõigis poliitikavaldkondades. Kestliku arengu eesmärgid on integreeritud Euroopa poolaastasse ja need on kaasatud meie parema õigusloome vahenditesse. 2023. aastal esitab komisjon ÜRO kõrgetasemelise poliitilise foorumi raames ELi esimese vabatahtliku aruande kestliku arengu eesmärkide rakendamise läbivaatamise kohta.

Viimastel aastatel on eurooplased oma silmaga näinud muutusi, mida ELi eelarve abil saab teha. Eelarve vahendid ja paindlikkus on siiski piiratud. 2023. aastal toimuv mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 läbivaatamine annab võimaluse uuesti hinnata, kas praegusel kujul on ELi eelarves jätkuvalt olemas vahendid ühiste probleemide ühiseks lahendamiseks.

Selleks esitab komisjon ka ettepaneku uute omavahendite teise kogumi kohta, milles tuginetakse muu hulgas ettepanekule kehtestada ühtsed maksueeskirjad, mille alusel saab Euroopas äri teha (BEFIT). Koos esimese ettepanekute paketiga tagavad need meetmed mitmekesisemad ja vastupidavamad tululiigid. Samuti aitavad need hoida ära selle, et taastekava „NextGenerationEU“ toetuskomponendi eest tasumiseks oleks vaja liidu programme põhjendamatult kärpida või liikmesriikide osamakse ülemääraselt suurendada.

2.Kodanikud Euroopa demokraatia keskmes

Selle aasta tööprogramm on esimene pärast Euroopa tuleviku konverentsi lõppu. Paljud käesolevas tööprogrammis esitatud peamised algatused on jätkuks konverentsi käigus tehtud tulevikkuvaatavatele ettepanekutele, mis annab tunnistust sellest, et kodanike ettepanekud olid väga sisukad ja komisjon on otsustanud kodanike jaoks olulised küsimused käsile võtta.

Euroopa tuleviku konverents 1 oli ainulaadne osalus- ja aruteludemokraatia ettevõtmine Euroopa tasandil ning see on andnud võimaluse poliitikakujundamist parandada. Konverentsil õnnestus luua liidust põhjalik ja inspireeriv visioon.

See on visioon Euroopast, mis muudab kodanike igapäevaelu lihtsamaks nii maa- kui ka linnapiirkondades; mis aitab lahendada praeguse põlvkonna ees seisvaid probleeme; mis on autonoomsem ja annab tulemusi valdkondades, mis on eurooplaste jaoks kõige olulisemad – alates toidust, mida me sööme kuni õhuni, mida hingame. Nüüd peavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtma järelmeetmeid. Käesolev tööprogramm on järjekordne samm komisjoni teatises „Visioonist reaalsuseks“ 2 esitatud eesmärkide täitmise suunas.

Euroopa tuleviku konverentsi pikemaajaline edukus sõltub sellest, kui hästi õnnestub kodanikke kaasata prioriteetide ja eesmärkide seadmisse ning Euroopa tasandi poliitika kujundamisse.

Euroopa tuleviku konverentsi kordaminekule tuginedes on kodanike paneelarutelud nüüd teatavates olulistes valdkondades osa komisjoni poliitikakujundamisest. Kodanike paneelarutelude järgmises voorus arutatakse järgmise aasta algatusi toidu raiskamise, õpirände ja virtuaalmaailma kohta.

3.Kuue üldeesmärgi saavutamine

3.1 Euroopa roheline kokkulepe

Kliimamuutuste tagajärjed on üha valusamad – piisab kui meenutada käesoleva aasta äärmuslikke kuumalaineid, metsatulekahjusid ja enneolematuid põudu. Rohepöörde kiirendamine on oluline kliimakriisiga toimetulekuks ning majanduse ja julgeoleku tugevdamiseks. Võttes arvesse suurenevaid ülemaailmseid ohte ja uut geopoliitilist tegelikkust, parandab rohepöörde kiirendamine meie pikaajalist toiduga kindlustatust, luues kestliku ja vastupidava toidusüsteemi. Kliimakriisis on saanud üha selgemaks vajadus jätkata ELi kodanikukaitse- ja kriisiohjemehhanismide tõhustamist.

Komisjon on juba esitanud enamiku ettepanekutest, mis on olulised Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamiseks, ning me jätkame kaasseadusandjate täielikku toetamist, et tagada kokkuleppe saavutamine enne parlamendi praeguse ametiaja lõppu. Sel aastal on väga oluline saavutada kiiresti kokkulepe paketi „Eesmärk 55“ kohta.

Nende meetmete täiendamiseks võtsime 2022. aasta alguses vastu uuendusliku ettepaneku vähendada 2030. aastaks pestitsiidide kasutamist poole võrra ja taastada Euroopa kahjustatud ökosüsteemid 2050. aastaks. Lähikuudel võtame vastu ulatuslikud täiendavate kliima- ja keskkonnameetmete paketid, sealhulgas seoses transpordist tuleneva heite ja süsinikdioksiidi sidumise sertifitseerimisega, ettepanekud välisõhu ja vee kvaliteedi parandamiseks ning peamised ringmajanduse algatused, milles käsitletakse eelkõige pakendite ja plasti kestlikkust, mikroplastireostuse probleemi süvenemist, õigust toodete parandamisele ja romusõidukeid. Samuti edendame veel sel aastal Montrealis toimuval ÜRO elurikkuse konverentsil (COP 15) kaugeleulatuvate üleilmsete keskkonnakokkulepete sõlmimist ning kinnitame Sharm el Sheikhis toimuval kliimamuutuste konverentsil (COP 27) oma ülemaailmset juhtrolli kliimamuutustega seotud probleemide lahendamisel.

Samal ajal peab liit parandama valmisolekut, et seista paremini vastu tulevasele hinnavolatiilsusele, tagada taskukohased elektriarved ja olla valmis tööstuse põhjalikuks ümberkujundamiseks, mis on vajalik selleks, et Euroopa oleks 2050. aastaks vähese CO2 heitega ja suures osas elektrifitseeritud. Seepärast teeme 2023. aasta alguses ettepaneku ELi elektrituru põhjalikuks reformimiseks, sealhulgas gaasi hinna lahtisidumiseks elektrihindadest.

Selleks et aidata kaasa keskkonnahoidliku vesinikumajanduse laiendamisele, loome uue Euroopa vesinikupanga, et investeerida 3 miljardit eurot ELi vesinikuturu kiireks tegutsema hakkamiseks, sealhulgas pakkumise ja nõudluse kokkuviimise kaudu.

2023. aastal võtame meetmeid ka selleks, et vähendada raiskamist ja jäätmete keskkonnamõju, keskendudes toidu- ja tekstiilijäätmete vähendamisele. See on teema, mis kerkis esile Euroopa tuleviku konverentsi käigus. Ligikaudu 20 % kogu ELis toodetavast toidust lastakse raisku, mis kahandab loodusvarasid, kahjustab ökosüsteeme ja suurendab kasvuhoonegaaside heidet. Selle probleemi lahendamiseks võtame meetmeid, sealhulgas seame eesmärgid toidujäätmete vähendamiseks. Kuna ELis visatakse aastas ära ligikaudu 11 kilogrammi tekstiiltooteid inimese kohta, tegutseme ka selle nimel, et parandada tekstiili ringlussevõttu ja tagada, et tootjad kannavad jäätmete töötlemise eest suuremat vastutust.

Me loome ELis kestlike toidusüsteemide tervikliku raamistiku, et muuta kestlikkus kõigis toiduga seotud poliitikavaldkondades keskseks teemaks. Vaatame läbi loomade heaolu käsitlevad ELi õigusaktid, et laiendada nende kohaldamisala ja tagada loomade heaolu kõrgem tase. See on vastus Euroopa tuleviku konverentsi soovitustele ja Euroopa kodanikualgatusele „Lõpp puuriajastule!“.

Esitame õigusakti ettepaneku, mis käsitleb uut geenitehnoloogiat, nagu suunatud mutagenees või tsisgenees. Sellega säilitatakse inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning aidatakse uuenduslike taimsete saaduste abil kaasa vastupidavamale ja kestlikumale toidusüsteemile. Algatus lähtub Euroopa tuleviku konverentsil tehtud ettepanekust.

Samuti teeme tööd kaubaveo keskkonnahoidlikumaks muutmiseks, et vähendada arukama ja kestlikuma liikuvuse suunas liikudes transpordist tulenevat heidet ja saastet.

Pärast konsulteerimist peamiste sidusrühmadega teeme ettepaneku vaadata sihipäraselt läbi kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist käsitlev määrus (REACH), et tagada Euroopa konkurentsieelised ja innovatsioon, edendades kestlikke kemikaale, lihtsustades ja ühtlustades reguleerimisprotsessi, vähendades halduskoormust ning kaitstes inimeste tervist ja keskkonda.

3.2 Digiajastule vastav Euroopa

Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuandes rõhutati vajadust teha digilahendused kättesaadavaks kõigile eurooplastele ning tagada, et Euroopast saab eetilise, läbipaistva ja turvalise digiülemineku eestvedaja.

Lisaks rõhutati komisjoni 2022. aasta aruandes tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta vajadust kiirendada korraga rohe- ja digipööret. Digilahendused muudavad meie majanduse tõhusamaks ja vähem ressursimahukaks, aidates samal ajal minimeerida digiülemineku enda keskkonna-, ressursi- ja kliimajalajälge. Selleks teeme ettepaneku ELi kriitilise tähtsusega toorainete õigusakti kohta, et tagada Euroopa digimajanduse ja rohepöörde jaoks piisav ja mitmekesine varustamine ning seada prioriteediks korduskasutamine ja ringlussevõtt.

Lisaks jätkuvatele ühistele jõupingutustele, mida me teeme koos liikmesriikidega digikümnendi eesmärkide saavutamiseks, pakume välja vahendid avatud inimkeskse virtuaalmaailma, näiteks metaversumite arendamiseks. Need pakuvad arvukalt võimalusi tööstusele ja teenindussektorile, loomesektorile ja kodanikele ning võimaldavad otsida lahendusi laiematele sotsiaalsetele probleemidele, näiteks seoses tervishoiu ja arukate linnadega.

Järelmeetmena Euroopa Parlamendi resolutsioonile, mille aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 225, teeb komisjon ettepaneku võtta vastu soovitus otseülekandena edastatavat sisu puudutava piraatluse kohta, millega esitatakse meetmete kogum, mille abil võidelda eelkõige spordiürituste otseülekannete ebaseadusliku voogedastuse vastu.

Liikuvuse puhul võib digiüleminek olla sujuva mitmeliigilise transpordi ja suurema kestlikkuse katalüsaator. Teeme ettepaneku luua ühtne Euroopa liikuvusandmeruum, mis aitaks hoogustada liikuvussektori digiteerimist ja soodustab uuenduslikke lahendusi. Selleks et valmistuda uudseteks liikuvuslahendusteks, teeme ettepaneku ka ELi õigusraamistiku kohta, mis käsitleb transpordi- ja võrgutehnoloogiat Hyperloop, et olla valmis seda kiiret ja vähese CO2 heitega transpordilahendust kasutusele võtma.

Meie algatus laiendada ja ajakohastada digivahendite ja -menetluste kasutamist äriühinguõiguses suurendab äriühingute läbipaistvust ühtsel turul, lihtsustab haldus- ja kohtumenetlusi ning hõlbustab äriühingute piiriülest laienemist.

Ebakindel geopoliitiline olukord ja hiljutised häired tarneahelates COVID-19 kriisi ajal näitasid veenvalt ühtse turu olulisust Euroopa majandusliku baasi tugevdamisel. Dünaamiline ja hästi toimiv siseturg on liidu jõukuse ja stabiilsuse nurgakivi. Selle 30. aastapäeva puhul avaldame ühtse turu teatise, milles tõstetakse esile siseturu märkimisväärsed eelised ning tehakse kindlaks ka rakendamislüngad ja tulevased prioriteedid, et ühtsel turul oleks jätkuvalt keskne roll liidu avatud strateegilises autonoomias.

Selleks et aidata tagada Euroopa ettevõtjatele stabiilne regulatiivne keskkond, teeme ettepaneku patendilitsentside paketi kohta. Töötame selle nimel, et luua standardi rakendamiseks oluliste patentide litsentsimiseks tõhus raamistik, mis kajastaks kõige paremini nende omanike ja rakendajate huve, ning kehtestame selged õigusnormid patentide sundlitsentsimise kohta.

Ühtne turg on peamine vahend, millega tagada, et inimeste tervis ja ohutus oleks kogu liidus esikohal. Näiteks teeme Euroopa Parlamendi seadusandliku resolutsiooni järelmeetmena ettepaneku asbesti kontrollimise, registreerimise ja seire kohta. See aitab tagada, et kõik liikmesriigid suurendavad oma püüdlusi selle ohtliku aine seireks, kontrollimiseks ja kõrvaldamiseks.

Meil on vaja soodsat ettevõtluskeskkonda ja sobivate oskustega tööjõudu. Nendest teguritest sõltub Euroopa edasine konkurentsivõime. Peame kõrvaldama takistused, mis ikka veel pärsivad väikeettevõtjate tegevust, ehkki neile võlgneb Euroopa tööstus oma pika eduloo. Seepärast on komisjonil kavas esitada VKEde abipakett. Komisjon vaatab läbi hilinenud maksmise direktiivi, et vähendada VKEde koormust.

2023. aasta on Euroopa oskusteaasta. Selle eesmärk on parandada töötajate oskusi ja edendada Euroopa ettevõtjate, eelkõige VKEde konkurentsivõimet ning kasutada sotsiaalselt õiglasel viisil ära digi- ja rohepöörde täielik potentsiaal. Oskusteaasta raames pakutakse töötajatele vajalikku ümberõpet ja oskuste täiendamist ning meelitatakse Euroopasse vajalike oskustega tööjõudu.

3.3 Inimeste hüvanguks toimiv majandus

Me koostame käesoleva tööprogrammi suure majandusliku ebakindluse tingimustes. Seepärast oleme valmis seda kevadel uuesti hindama, eelkõige neid meetmeid, mis võivad mõjutada konkurentsivõimet.

Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu paneb proovile Euroopa majandusliku ja sotsiaalse vastupidavuse ajal, mil Euroopas toimuvad põhjalikud muutused. Me peame välja töötama ranged strateegilised kaubandus- ja investeerimiskontrollid, et tugevdada Euroopa majandusjulgeolekut, töötades samal ajal väärtusahelate mitmekesistamise nimel.

Komisjon on kahe aastaga saadud kogemuste valguses valmis vaatama läbi ELi välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute määruse, et teha kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega kindlaks vajalikud muudatused, mis tugevdaksid määruse toimimist ja tulemuslikkust. Samuti tugineme kogemustele, mis on saadud ELi praeguse ekspordikontrolli ja seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu kehtestatud sanktsioonide rakendamisel, et tugevdada strateegilisi ekspordikontrolle tihedas koostöös liikmesriikide ja rahvusvaheliste partneritega. Lisaks uurime, kas väljaminevate strateegiliste investeeringute kontrollimiseks on vaja täiendavaid vahendeid.

Samuti peame tugevdama Euroopa sotsiaalse turumajanduse mudelit. Jätkame 2021. aasta mais Portos toimunud sotsiaaltippkohtumisel kindlaks määratud sotsiaalmeetmete kava elluviimist, et tagada sotsiaalselt õiglane kaksiküleminek. Oleme esitanud olulised algatused Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava rakendamiseks. Kuna praegu käib töö Euroopa sotsiaalkindlustuspassi (ESSPASS) loomiseks, esitame algatuse sotsiaalkindlustussüsteemide ja sotsiaalsete turvavõrgustike digitaliseerimiseks, et toetada töötajate liikuvust.

Euroopa oskusteaasta raames ajakohastame ka praktika kvaliteediraamistikku, et käsitleda muu hulgas õiglast tasustamist ja sotsiaalkaitse kättesaadavust.

Järelmeetmena Euroopa Parlamendi resolutsioonile, mille aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 225, esitame seadusandliku algatuse Euroopa piiriüleste mittetulundusühingute põhikirja kohta, et kõnealused ühingud saaksid täiel määral kasu ühtse turu pakutavatest vabadustest. Sellistel mittetulundusühingutel on oluline roll kaupade ja teenuste pakkumisel mitmes ELi majandusharus ning need soodustavad kodanike aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja demokraatias.

Teeme ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus sotsiaalmajanduse raamtingimuste arendamise kohta, et aidata liikmesriikidel oma poliitikat ja õigusakte sotsiaalmajanduses osalejate erivajadustele paremini kohandada.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ taastekava toetuskomponendi eest tasumiseks ja kliimameetmete sotsiaalfondi rahastamise tagamiseks on komisjon esitanud esimesed ettepanekud uute omavahendite kohta, mida arutatakse nüüd kaasseadusandjatega. Kuid nagu rõhutati Euroopa tuleviku konverentsil, peab liit oma eelarvet veelgi suurendama. Selleks esitab komisjon ettepaneku uute omavahendite teise kogumi kohta, tuginedes ettepanekule kehtestada ühtsed maksueeskirjad, mille alusel saab Euroopas äri teha (BEFIT).

Koos tagavad need meetmed mitmekesisemad ja vastupidavamad tululiigid ning väldivad liidu programmide põhjendamatuid kärpeid ja liikmesriikide osamaksude ülemäärast suurendamist. Samuti vaatame läbi mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2021–2027. Tegutseme ka selle nimel, et luua uus Euroopa suveräänsuse fond, millega tagada Euroopa tööstuse edasine hea käekäik.

Lisaks esitame pärast majanduse juhtimise läbivaatamise aruannet komisjoni juhised selle kohta, kuidas tagada majanduse juhtimine kooskõla käesoleva kümnendi väljakutsetega, võttes arvesse Euroopa tuleviku konverentsi väärtuslikku panust.

Samuti teeme ettepaneku selle kohta, kuidas süvendada ja tõhustada halduskoostööd. See võimaldab paremat koostoimet selliste ELi vahendite vahel, mille eesmärk on tugevdada suutlikkust, eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Samuti võimaldab see paremini hallata investeeringuid ja muutusi ning tagab samal ajal ELi tegevuspõhimõtete täieliku ja tulemusliku rakendamise.

Tõhusad ja integreeritud finantsturud ning kapitali vaba liikumine on majanduskasvu ja taastumise ning rohe- ja digipöörde jaoks väga olulised. Samuti aitavad need ELil säilitada juhtiva ülemaailmse majandusliku ja geopoliitilise rolli. Komisjon on esitanud mitu regulatiivset reformi investeeringute, teabe avalikustamise, panganduse ja kindlustuse valdkonnas. Nüüd püüame veelgi edendada kapitaliturgude liidu loomist. Komisjon teeb ettepaneku meetmete paketi kohta, et hõlbustada jaeinvesteeringuid, samas kui finantsteenuste valdkonnas parandatakse avatud rahanduse raamistiku algatusega veelgi juurdepääsu andmetele. Vaatame läbi ka makseteenuste direktiivi, et toetada innovatsiooni, tagades ühtlasi internetipõhiste makseteenuste lihtsama ja turvalisema kasutamise ning kaitstes kasutajaid paremini pettuste ja kuritarvituste eest.

Selleks et liidus kasutatav ühisraha oleks kindlasti digiajastule vastav, esitame ettepaneku kehtestada digieuro kasutamise põhimõtted veel enne, kui Euroopa Keskpank need kasutusele võtab.

3.4 Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

Kuigi mitmepoolsus ja reeglitel põhinev rahvusvaheline kord jäävad meie peamisteks juhtpõhimõteteks, peame olema edaspidi valmis mitmepoolsuse ja süsteemse rivaalitsemise süvenemiseks.

Juhtiva arengu- ja humanitaarabi andjana jätkab EL reageerimist Venemaa Ukraina-vastase sõja ülemaailmsetele tagajärgedele, eelkõige seoses ülemaailmse toidu- ja energiakriisiga.

Venemaa-vastased sanktsioonid kehtivad seni, kuni jätkub agressioon Ukraina vastu ja Ukraina territooriumi ebaseaduslik okupeerimine ja annekteerimine. Samuti ajakohastame sanktsioonide paketti, lisades sellesse korruptsioonivastased meetmed.

Sõja julm reaalsus näitab, et EL peab rohkem pingutama ka julgeoleku ja kaitse valdkonnas. ELi strateegilise kompassi järelmeetmena esitame 2023. aastal ELi kosmosestrateegia julgeoleku ja kaitse valdkonnas ning ajakohastatud ELi merendusjulgeoleku strateegia. Samuti alustame Euroopa kaitsetööstusega dialoogi selle üle, kuidas suurendada tootmist, et kõrvaldada puudujäägid Euroopa relvavarudes.

Me jätkame koostööd Lääne-Balkani kandidaatriikidega, samuti Ukraina, Moldova ja Gruusiaga, pidades silmas nende liiduga ühinemist tulevikus. Jätkuvalt toetame ka idapartnerlust ja lõunanaabrust. Lisaks osaleme aktiivselt tulevase Euroopa poliitilise ühenduse töös, et mitte unustada neid Euroopa riike, kes ei osale veel ühinemisprotsessis.

Selleks et tugevdada ELi vastupidavust ja mitmekesistada tarneahelaid, edendame kaubanduslepingute täielikku ratifitseerimist, sealhulgas näiteks Tšiili, Mehhiko ja Uus-Meremaaga, ning jätkame läbirääkimisi teiste oluliste partneritega, nagu Austraalia, India ja Indoneesiaga. Samuti esitame Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna uue tegevuskava.

EL on jätkuvalt pühendunud sellele, et tegeleda kriisidega mujal maailmas ja edendada sisulisi mitmepoolseid lahendusi üleilmsetele probleemidele, eelkõige kestliku arengu tegevuskava 2030 läbivaatamise ja suhete tugevdamise kaudu rahvusvaheliste finantsasutustega.

Aina sagenevad konfliktid ja loodusõnnetused suurendavad humanitaarabivajadust, millega kaasneb rahastamispuudujäägi süvenemine. Abi andmise tõhususe ja tulemuslikkuse parandamine on endiselt väga oluline ning sellele aitab muu hulgas kaasa, kui suurendame ELi suutlikkust reageerida kriisiolukordadele. Muude meetmete hulgas kahekordistame 2023. aasta metsatulekahjude hooaja eel tulekajude kustutamise suutlikkust ning lisame oma lennukiparki 10 kerget amfiiblennukit ja kolm helikopterit.

3.5 Euroopaliku eluviisi edendamine

Euroopa noorteaasta 2022 on pakkunud noortele eurooplastele hulganisti võimalusi täiendada oma oskusi ja pädevusi ning edendada noorte kodanikuaktiivsust. Noortele keskendume jätkuvalt ka Euroopa oskusteaastal.

Kuna vaid 15 % noortest on õppinud, osalenud koolitusel või praktikal oma koduriigist erinevas ELi liikmesriigis, teeb komisjon ettepaneku ajakohastada praegust ELi õpirände raamistikku nii, et õppurid saaksid lihtsamini ühest haridussüsteemist teise liikuda – see on oluline samm 2025. aastal toimima hakkava Euroopa haridusruumi suunas.

Tervishoiu valdkonnas jätkab komisjon Euroopa vähktõvevastase võitluse kava rakendamist, kuna see on tugeva Euroopa terviseliidu üks alustalasid. Esitame soovituse vaktsiinennetatavate vähivormide kohta ja ajakohastame suitsuvaba keskkonna soovitust.

Nagu soovitati Euroopa tuleviku konverentsil, on Euroopa terviseliidu jaoks vaja luua ka ühtne Euroopa terviseandmeruum. Kõnealuse algatuse kiire vastuvõtmine ja rakendamine parandab tervishoiu kvaliteeti ja järjepidevust ning tagab kodanike õigused seoses nende terviseandmetega. Samuti Euroopa tuleviku konverentsil tehtud ettepaneku ajel on komisjonil kavas koostada terviklik lähenemisviis vaimsele tervisele. See on oluline ühiskondlik küsimus, mille kerkis eriti esile pandeemia ajal. Komisjon jätkab ka spordi ning tervisliku eluviisi vaimsete ja füüsiliste eeliste tutvustamist kogu ühiskonnas ja kõigile põlvkondadele, tuginedes algatusele HealthyLifestyle4All ja selle noortefoorumile „Youth Ideas Labs“.

Sündmused meie lähiümbruses on korduvalt näidanud, miks rände- ja varjupaigasüsteemi selge ja tugev raamistik on väga oluline. Samuti on ELis tehtud viimasel aastal olulisi edusamme rände haldamisel, nagu on sätestatud rände- ja varjupaigaleppes. Komisjon jätkab Euroopa Parlamendi ja nõukogu täiemahulist toetamist rände- ja varjupaigalepet käsitleva ühise tegevuskava rakendamisel, võttes enne käesoleva ametiaja lõppu vastu kõik kavandatud ettepanekud. Selle kõrval püüame edasi liikuda oskuste ja talendi paketiga, et tõhustada tulemuslikku ja vastastikku kasulikku seaduslikku rännet, mida toetab uus algatus kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks eesmärgiga muuta Euroopa vajalike oskustega tööjõu jaoks atraktiivseks. See on oluline teema Euroopa oskusteaastal 2023. Küberturvalisusoskuste akadeemia sihtotstarbelise algatusega arendatakse üht strateegiliselt olulisimat oskust.

Osana meie püüdlustest luua tegelik julgeolekuliit ja viia ellu ELi strateegia, mis käsitleb võitlust laste seksuaalse väärkohtlemise vastu, teeb komisjon ettepaneku vaadata läbi laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlev direktiiv. Sellega pööratakse tähelepanu tehnoloogilistest muutustest tulenevatele uutele probleemidele ja vajadusele tõhustada laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud kuritegude ennetamist, uurimist ja nende eest vastutusele võtmist ning lapsohvrite toetamisele ja kaitsele nii internetis kui ka väljaspool seda kooskõlas ELi tervikliku lapse õiguste strateegiaga. Algatus täiendab hiljutist ettepanekut võtta vastu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks. Kui komisjoni ettepanekud on vastu võetud, tugevdatakse ka julgeolekuliitu parema piiriülese politseikoostööga, et tegeleda uute ja keerukate julgeolekuohtudega.

Komisjon jätkab kõigi vajalike meetmete võtmist, et tagada tugev ja vastupidav sisepiirikontrollita Schengeni ala. Tõhus piirikontroll, sujuv rahvusvaheline reisimine ja julgeolekukaalutlused on võimalik uue tehnoloogia abil ühendada ning samuti aitab sellele kaasa uute koostalitlusvõimeliste süsteemide kiirem rakendamine ja uus ettepanek reisidokumentide digiteerimise kohta. Komisjon jätkab ka kaasseadusandjate toetamist muudetud Schengeni piirieeskirjade kiireks vastuvõtmiseks.

3.6 Uus hoog Euroopa demokraatiale

Demokraatia kui liidu nurgakivi on suurema surve all kui kunagi varem. Liidu stabiilsus, julgeolek ja heaolu sõltuvad demokraatlike väärtuste ja institutsioonide püsimisest. Seetõttu ei tohi teha järeleandmisi põhiõiguste ja ühiste väärtuste, nagu võrdsuse ja õigusriigi põhimõtte ega vaba ja demokraatliku ühiskonna aluste, nagu meediavabaduse ja -mitmekesisuse kaitsmisel.

Euroopa tuleviku konverentsil rõhutati vajadust kaitsta kõigis liikmesriikides süstemaatiliselt õigusriigi põhimõtet ning 2022. aasta juulis avaldatud kolmas õigusriigi olukorda käsitlev aastaaruanne sisaldas esimest korda kõigile liikmesriikidele suunatud soovitusi. Demokraatia peamiste eelduste kaitse on seatud Euroopa demokraatia tegevuskavas poliitiliseks prioriteediks. Sellele tuginedes tegi komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa meediavabaduse õigusakt, et näha ette õiguslikud kaitsemeetmed meediavabaduse ja -mitmekesisuse tagamiseks.

2023. aastal esitab komisjon demokraatia kaitse paketi, millega süvendatakse Euroopa demokraatia tegevuskava raames võetavaid meetmeid, edendatakse vabasid ja õiglasi valimisi, tõhustatakse võitlust desinformatsiooni vastu ning toetatakse meediavabadust ja -mitmekesisust. Sealjuures arendatakse kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ja kodanike osalemist, mis tugevdab demokraatiat rohujuure tasandil. Eelkõige sisaldab pakett ettepanekuid demokraatia kaitsmiseks ja usalduse suurendamiseks, kaitstes demokraatlikku süsteemi väliste huvide eest. Samuti teeme ettepaneku meetmete kohta korruptsioonivastase võitluse õigusraamistiku ajakohastamiseks.

Komisjon on esitanud ettepanekud Euroopa Parlamendi valimiste parendamiseks, toetades valimiste usaldusväärsust ja edendades suuremat osalemist, nähes ette õigusnormid, mis käsitlevad poliitreklaami läbipaistvust ja suunamist, Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist ning liikuvate eurooplaste valimisõigusi. Oleme valmis toetama kaasseadusandjaid nende töös Euroopa Parlamendi ettepanekul uue valimisi käsitleva õigusakti koostamiseks. On oluline, et kõik need uued valimisi käsitlevad õigusnormid kehtiksid aegsasti enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi 2024. aastal.

Komisjon jätkab võrdõiguslikkuse liidu loomist puuetega inimeste õigusi käsitleva juhtalgatuse kaudu, tehes ettepaneku võtta kasutusele Euroopa puudega isiku kaart, millega tagatakse puudega isiku staatuse vastastikune tunnustamine kõigis liikmesriikides. Võrdõiguslikkuse liitu tugevdaks veelgi see, kui kaasseadusandjad jõuaksid kokkuleppele naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist ning tasustamise läbipaistvust käsitlevate kavandatavate algatuste suhtes. Seoses ELi rassismivastase tegevuskava 2020–2025 rakendamisega jätkab komisjon tööd, et tagada tulemuslik kaitse rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise eest, sealhulgas õiguskaitse valdkonnas.

Selleks et tagada tarbijate õiguste jätkuv kaitse ja täitmine nii interneti- kui ka tavaturgudel, teeb komisjon ettepaneku muuta tarbijakaitseasutuste vahelist koostööd reguleerivaid õigusnorme, et aidata ära hoida ebaausaid äritavasid ja toetada tarbijaõiguse rikkumiste tulemuslikumat uurimist.

Komisjon uurib vahendeid oma läbipaistvusraamistiku tugevdamiseks, eelkõige seoses juurdepääsuga dokumentidele.

Selleks et parandada riiklike andmekaitseasutuste vahelist koostööd isikuandmete kaitse üldmääruse täitmise tagamisel, teeb komisjon ettepaneku ühtlustada mõned nende töö riiklikud menetluslikud aspektid.

4.Parem õigusloome, ELi õigusaktide rakendamine ja nende täitmise tagamine

4.1Parem õigusloome

Praegu Euroopa ees seisvad probleemid on teinud ilmsiks vajaduse teadliku poliitikakujundamise järele, mis põhineks tõenditel ja parema õigusloome põhimõtetel.

Komisjonil on nüüd olemas reguleerimisvahendid, mis vastavad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni poolt tunnustatud rangeimatele standarditele. Parema õigusloome eesmärk on tagada, et õigusaktid on vajalikud ning et need toovad kodanikele ja sidusrühmadele võimalikult suurt kasu. Põhimõte „üks sisse, üks välja“ on praeguseks täielikult kasutusele võetud. Sellega piiratakse komisjoni ettepanekute kulukust kodanikele ja ettevõtjatele. See täiendab süstemaatilist tööd, mida tehakse bürokraatia ja tarbetute kulude kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames. Tulevikukindluse platvorm, mis on kõrgetasemeline eksperdirühm, toetab komisjoni ka lihtsustamise ja koormuse vähendamise võimaluste leidmisel. Sidusrühmade esindajatest koosnev kõrgetasemeline töörühm aitab veelgi kaasa kodanikke ja ettevõtjaid mõjutava õigustiku sihipärasele ühtlustamisele. VKE-testiga, mida on muudetud veelgi põhjalikumaks, tagatakse see, et Euroopa ettevõtjad saavad kasu ühtsest turust, ilma et nad maksaksid ebaproportsionaalset hinda. 2023. aastal jätkab komisjon põhimõtte „üks sisse, üks välja“ rakendamist, hakates juba ka selle tulemustest ja tulemuslikkusest kokkuvõtteid tegema.

Parema õigusloome tegevuskava on kestlikkuse toetamisel ülioluline. Selles nähakse ette kestliku arengu eesmärkide lisamine õigusaktide mõjuanalüüsidesse, võttes arvesse selle märkimisväärset mõju üleüldisele võrdõiguslikkusele. Tulevikusuundade strateegilise analüüsi lisamine paremasse õigusloomesse ja õigusaktide tulevikukindluse tagamine annab komisjonile vajalikud vahendid tulevase ebakindlusega tegelemiseks.

4.2ELi õiguse rakendamine ja täitmise tagamine

Kui liit on jõudnud kavandatud algatuste suhtes kokkuleppele, on oluline neid täielikult ja õigeaegselt rakendada, et tuua kohapeal lubatud muutusi. Eelmisel nädalal esitatud teatises ELi õiguse kohaldamise kohta selgitatakse, kuidas komisjon on süvendanud ja täiustanud tööd õigusaktide täitmise valdkonnas, ühendades jõud liikmesriikide, spetsialiseerunud asutuste ja muude sidusrühmadega. ELi õigusnormide täielik ja järjepidev kohaldamine suurendab õiguskindlust ning inimeste ja ettevõtjate usaldust riiklike institutsioonide ja kogu ELi vastu, eelkõige seoses ühiste väärtuste, põhiõiguste, õigusriigi põhimõtte, ELi nelja põhivabaduse ja ühtse turu toimimisega. ELi õigusnormide täitmise nõuetekohane tagamine suurendab kasu, mida ELi poliitika kõikjal ELis inimeste igapäevaellu toob. Komisjon jätkab koostööd liikmesriikidega, et toetada neid ELi õiguse nõuetekohasel kohaldamisel, lahendada probleemid kiiresti pärast nende tekkimist ning tegutseda otsustavalt selliste rikkumiste korral, mis takistavad oluliste ELi poliitikaeesmärkide elluviimist või võivad kahjustada ELi väärtusi ja põhivabadusi.

5.Kokkuvõte

Kohe praeguse komisjoni koosseisu ametiaja algusest peale on Euroopa Liit näidanud, et suudab pakkuda kodanikele kõige olulisemates valdkondades soovitud tulemusi. Enneolematutele kriisidele on liit reageerinud ühiselt, jätkates samal ajal juba alustatud radikaalseid muutusi. Ka tuleval aastal peab meie töö jätkuma samas vaimus.

Põhilised meetmed, mida kavatseme järgmisel aastal võtta, on loetletud käesoleva teatise lisades. Need sisaldavad loetelu prioriteetsetest menetluses olevatest ettepanekutest, mille alusel jätkame dialoogi Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et leppida käesoleva aasta lõpuks kokku ühisavalduses seadusandlike prioriteetide kohta.

Koos kujundame liidu, mis suudab ühendada oma tugevad küljed, et lahendada suurimaid probleeme alates kliimamuutustest ja looduse hävimisest kuni pandeemiate ja piirkondliku julgeolekuni. Jõuline liit, mis kaitseb oma väärtusi ja õigusriigi põhimõtet. Edukas liit, mis põhineb tugeval majandusel, põlvkondadevahelisel solidaarsusel ja ainulaadsel ühtsel turul ning pakub enneolematut sotsiaalkaitset. Jagamatu liit, kellel on maailmas tugev positsioon ja kes on praeguse põlvkonna probleemide lahendamisel ülemaailmne liider.

(1)

 Euroopa tuleviku konverents –  Aruanne lõpptulemuste kohta

(2)

2022. aasta juuni teatis „Euroopa tuleviku konverents – Visioonist reaalsuseks“, COM(2022) 404 final.


Strasbourg, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE

Euroopa Komisjoni 2023. aasta tööprogramm

Kindel ja üheskoos tegutsev liit

I lisa. Uued algatused 1

Algatus on võetud otseselt või kaudselt Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmena.

Nr

Valdkond

Algatus

Euroopa roheline kokkulepe

1.

Elektriturud

ELi elektrienergia siseturu normide läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 194 alusel, 2023. aasta I kvartal)

2.

Saastevaba vesinik

ELi vesinikupank (seadusandlik või muu kui seadusandlik, 2023. aasta III kvartal)

3.

Jäätmete vähendamine

ELi jäätmete raamdirektiivi toidujäätmete ja tekstiiliga seotud aspektide läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklite 191 ja 192 alusel, 2023. aasta II kvartal)

4.

Uus geenitehnoloogia

Õigusaktid teatavate uute geenitehnoloogiaga saadud taimede kohta (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, 2023. aasta II kvartal – ettepanek lähtub ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel tehtud nõukogu otsusest (EL) 2019/1904, milles palutakse komisjonil esitada uuring, mis käsitleb uute geenitehnoloogiate staatust liidu õiguse raames, ja ettepanek, kui see on uuringu tulemustest lähtuvalt asjakohane).

5.

Loomade heaolu

Loomade heaolu – ELi õigusaktide läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklite 43 ja 114 alusel, 2023. aasta III kvartal)

6.

Kestlikud toidusüsteemid

Kestlike toidusüsteemide õigusraamistik (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, 2023. aasta III kvartal)

7.

Heas seisundis muld

ELi muldade kaitsmise, kestliku majandamise ja taastamise algatus (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel, 2023. aasta II kvartal)

8.

Kaubaveopaketi muutmine keskkonnahoidlikumaks

a)Rahvusvaheline kauba- ja reisijatevedu – raudteeliikluse osakaalu suurendamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 91 alusel, 2023. aasta II kvartal)

9.

b)Massi ja mõõtmete direktiivi läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 91 alusel, 2023. aasta II kvartal)

10.

c)Kombineeritud vedu käsitleva direktiivi läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 91 ja artikli 100 lõike 2 alusel, 2023. aasta II kvartal)

11.

Kestlik transport

Algatus äriühingute sõidukite keskkonnahoidlikumaks muutmiseks (seadusandlik või muu kui seadusandlik, 2023. aasta III kvartal)

Digiajastule vastav Euroopa

12.

Kriitilise tähtsusega toorained

Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete õigusakt (seadusandlik ja muu kui seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta I kvartal)

13.

VKEde toetamine

Hilinenud maksmise direktiivi läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta III kvartal)

14.

Virtuaalmaailm

Virtuaalmaailma, nt metaversumi käsitlev algatus (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

15.

Patendilitsentside pakett

a)Patentide sundlitsentsimine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, 2023. aasta II kvartal)

16.

b)Standardi rakendamiseks olulised patendid (seadusandlik ja muu kui seadusandlik, k.a mõjuhinnang, 2023. aasta II kvartal)

17.

Rahvatervis

Hoonetes sisalduva asbesti kontroll ja registreerimine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, 2023. aasta II kvartal, lähtudes ELi toimimise lepingu artikli 225 kohasest resolutsioonist P9_TA(2021)0427 „Töötajate kaitsmise kohta asbesti eest“)

18.

Siseturg

Ühtne turg 30 (muu kui seadusandlik, 2023. aasta I kvartal)

19.

Spektrihaldus digikümnendil

Uus raadiospektripoliitika programm (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta III kvartal)

20.

Äriühinguõiguse digitaliseerimine

Direktiiv digivahendite ja -protsesside kasutamise edasiseks laiendamiseks ja ajakohastamiseks äriühinguõiguses (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 50 lõigete 1 ja 2 alusel, 2023. aasta I kvartal)

21.

Liikuvuspakett

a)Ühtne Euroopa liikuvusandmeruum (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

22.

b)ELi õigusraamistik transpordi- ja võrgutehnoloogia Hyperloop jaoks (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 91 alusel, 2023. aasta III kvartal)

23.

Võitlus piraatluse vastu

Soovitus otseülekandena edastatavat sisu puudutava piraatluse kohta (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal, lähtudes ELi toimimise lepingu artikli 225 kohasest resolutsioonist P9_TA(2021)0236 „Spordiürituste korraldajate probleemid digikeskkonnas“).

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

24.

Mitmeaastane finantsraamistik

Mitmeaastase finantsraamistiku toimimise läbivaatamine, mis võib hõlmata muutmist (muu kui seadusandlik ja/või seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklite 312 ja 295 alusel, 2023. aasta II kvartal)

25.

Majanduse juhtimine

Majanduse juhtimise paketi läbivaatamine (seadusandlik või muu kui seadusandlik, 2023. aasta I kvartal)

26.

Omavahendid

Uute omavahendite teine kogum (seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklite 311 ja 322 alusel, 2023. aasta III kvartal)

27.

Äriühingute maksustamine

Äritegevus Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT) (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 115 alusel, 2023. aasta III kvartal)

28.

Juurdepääs andmetele finantsteenuste valdkonnas

a)Avatud rahanduse raamistik (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta II kvartal)

29.

b)Makseteenuseid käsitlevate ELi õigusnormide läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta II kvartal)

30.

Euro rolli tugevdamine

a)Digieuro (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 133 alusel, 2023. aasta II kvartal)

31.

b)Euro pangatähtede ja müntide seadusliku maksevahendi staatuse ulatus ja mõju (seadusandlik, ELi toimimise lepingu artikli 133 alusel, 2023. aasta II kvartal)

32.

Jaeinvesteeringute pakett

Jaeinvesteeringute raamistiku parandamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta I kvartal)

33.

Sotsiaalmajanduse pakett

a)Nõukogu soovitus sotsiaalmajanduse raamtingimuste arendamise kohta (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

34.

b)Seadusandlik algatus mittetulundusühingute piiriülese tegevuse kohta (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta II kvartal, lähtudes ELi toimimise lepingu artikli 225 kohasest resolutsioonist P9_TA(2022)0044 „Euroopa piiriüleste mittetulundusühingute ja mittetulundusorganisatsioonide põhikiri“).

35.

Paremate praktikavõimaluste edendamine

Praktika kvaliteediraamistiku tugevdamine (muu kui seadusandlik ja/või seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

36.

Lennujaamade läbilaskevõime konkurentsivõime ja tõhusus

Lennujaamade teenindusaegade määruse läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 100 lõike 2 alusel, 2023. aasta III kvartal)

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

37.

Kosmose julgeoleku- ja kaitsemõõde

Ühisteatis ELi kosmosestrateegia kohta julgeoleku ja kaitse valdkonnas (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

38.

Suhted Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna

Ühisteatis Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna uue tegevuskava kohta (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

39.

Merendusjulgeolek

Ühisteatis ELi merendusjulgeoleku strateegia ajakohastamise kohta (muu kui seadusandlik, 2023. aasta I kvartal)

40.

Hea valitsemistava

Korruptsioonivastaste sanktsioonide raamistiku kehtestamine (seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

Euroopaliku eluviisi edendamine

41.

Vaimne tervis

Terviklik lähenemisviis vaimsele tervisele (muu kui seadusandlik, 2023. aasta II kvartal)

42.

Seaduslik ränne

Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsiooni tunnustamine (muu kui seadusandlik ja/või seadusandlik, 2023. aasta III kvartal)

43.

Schengeni ala vastupidavus

Reisidokumentide digiteerimine ja reisimise hõlbustamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktide b ja d alusel, 2023. aasta III kvartal)

44.

Võitlus laste seksuaalse väärkohtlemise vastu

Laste seksuaalset kuritarvitamist käsitleva direktiivi läbivaatamine (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 ja artikli 83 lõike 1 alusel, 2023. aasta III kvartal)

45.

Küberturvalisus

Küberturvalisusoskuste akadeemia (muu kui seadusandlik, 2023. aasta III kvartal) 

46.

Õpiränne

Nõukogu soovitus õpirände ajakohastatud raamistiku kohta (muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklite 165, 166 ja 292 alusel, 2023. aasta III kvartal)

47.

Ennetuspakett

a)Suitsuvaba keskkonda käsitleva nõukogu soovituse läbivaatamine (muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklite 153, 168 ja 292 alusel, 2023. aasta III kvartal)

48.

b)Nõukogu soovitus vaktsiinennetatavate vähivormide kohta (muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklite 168, 292 alusel, 2023. aasta III kvartal)

Uus hoog Euroopa demokraatiale

49.

Demokraatia kaitse pakett

Demokraatia kaitse pakett, sealhulgas algatus ELi demokraatia kaitsmiseks varjatud välismõju eest (seadusandlik ja muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta II kvartal)

50.

Korruptsioonivastane pakett

Korruptsioonivastase õigusraamistiku ajakohastamine (seadusandlik, ELi toimimise lepingu artikli 83 lõike 1 alusel, 2023. aasta III kvartal)

51.

Puuetega inimeste õigused 

Euroopa puudega isiku kaart (seadusandlik, k.a mõjuhinnang, 2023. aasta IV kvartal)II lisa. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) algatused 2

Algatus on võetud otseselt või kaudselt Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmena.

Nr

Pealkiri

Lihtsustamise eesmärk/võimalikkus (koormuse vähendamise ja lihtsustamise eesmärgi lühike selgitus)

Euroopa roheline kokkulepe

1.

REACH-määruse läbivaatamine: kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist käsitleva määruse EÜ/1907/2006 sihitatud muudatused

Määruse sihitatud läbivaatamine kuulutati välja kestlikkust toetavas kemikaalistrateegias ja nullsaaste tegevuskavas, et tagada Euroopa konkurentsieelised ja innovatsioon, edendades kestlikke kemikaale, lihtsustades ja ühtlustades reguleerimisprotsessi, vähendades halduskoormust ning kaitstes inimeste tervist ja keskkonda.

(seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta IV kvartal)

2.

ELi õigusnormide läbivaatamine – kemikaalide andmetele juurdepääsu ja nende kättesaadavuse, jagamise ja taaskasutamise parandamine kemikaaliohutuse hindamise eesmärgil

Selle algatusega, mis kuulutati välja kestlikkust toetavas kemikaalistrateegias ja nullsaaste tegevuskavas, parandatakse juurdepääsu kemikaalide andmetele, kõrvaldades tehnilised ja halduslikud takistused andmete taaskasutamiselt ning rakendades laiemalt andmete avatuse ja läbipaistvuse põhimõtet. Algatuse puhul lähtutakse arusaamast, et andmed peaksid olema kergesti leitavad, koostalitlusvõimelised, turvalised, jagatud ja taaskasutatavad.

Algatusega parandatakse kõigi kättesaadavate andmete kasutamist ja suurendatakse läbipaistvust. Sellega võimaldatakse ELi ja liikmesriikide ametiasutustel tellida õigusraamistiku osana keemiliste ainete katsetamist ja seiret. Algatus võimaldab tõhusamalt koguda, kasutada ja jagada olemasolevat teavet, et ühtlustada andmevooge asutuste, komisjoni, liikmesriikide ja tööstuse vahel.

(seadusandlik, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta IV kvartal)

3.

Tehnoülevaatuspaketi läbivaatamine

Paketi läbivaatamine, mis kuulutati välja säästva ja aruka liikuvuse strateegias, et tagada sõidukite vastavus heite- ja ohutusnormidele kogu kasutusea jooksul (7. meede), hõlmab kolme direktiivi läbivaatamist: direktiiv 2014/45/EÜ, milles käsitletakse mootorsõidukite korralist tehnoülevaatust; direktiiv 2014/47/EÜ, milles käsitletakse ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli; direktiiv 1999/37/EÜ (muudetud direktiiviga 2014/46/EL) sõidukite registreerimisdokumentide kohta.

Läbivaatamisega püütakse muu hulgas tagada tänapäevaste elektrooniliste ohutusseadiste, sõiduabisüsteemide ja automatiseeritud funktsioonide toimimine sõiduki kasutusea jooksul, tagada sõidukite tehnokontrolli käigus sisuliste heitekatsete tegemine, parandada sõidukite tehnoülevaatuse ja identifitseerimise seisundit käsitlevate andmete elektroonilist salvestamist ja vahetamist ELi liikmesriikide vahel ning hõlbustada dokumentide ja tunnistuste digiteerimist.

(seadusandlik, k.a mõjuhinnang, EL toimimise lepingu artikli 91 alusel, 2023. aasta III kvartal)

Digiajastule vastav Euroopa

4.

Tekstiiltoodete märgistamise määruse läbivaatamine

Komisjon vaatab läbi tekstiiltoodete märgistamise määruse, et kehtestada tekstiilitoodete füüsilise ja digitaalse märgistamise reeglid, sealhulgas kestlikkuse ja ringluse tingimused, lähtudes määruse ettepanekus sõnastatud kestlike toodete ökodisaini nõuetest. 

(seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta IV kvartal)

5.

Ühtlustatud jõeteabeteenuseid käsitlevate ELi õigusnormide läbivaatamine

Ühtlustatud jõeteabeteenuseid käsitlevate õigusnormidega luuakse siseveetranspordi sektoris digitaalsete teabeteenuste koostalitlusraamistik. Selle algatusega kõrvaldatakse kehtivas raamistikus tuvastatud puudused, ühtlustatakse tehniliste standardite kehtestamise protsessi ja võetakse arvesse digiteerimise uusi arengusuundi. See on lisatud säästva ja aruka liikuvuse strateegiasse (meede 43).

Jõeteabeteenuste ühtlustamine üle kogu ELi peaks aitama muuta toimingud tõhusamaks, parandada ressursside planeerimist, langetada käitlemiskulusid, kiirendada haldusotsuseid ning parandada andmete täpsust, reaalajas juurdepääsu neile ja teabevahetust, vähendades sel viisil transpordiettevõtjate kulusid (ajasääst, tehingukulud, halduskoormus ja asjaajamiskulud).

(seadusandlik, k.a mõjuhinnang, EL toimimise lepingu artikli 91 alusel, 2023. aasta III kvartal)

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

6.

Reisijate õigusi reguleeriva raamistiku läbivaatamine

Läbivaatamisega tagatakse reisijate õiguste raamistiku vastupidavus kriiside korral ja tehakse vajaduse korral ettepanekuid kehtivate määruste muutmiseks. Muu hulgas nähakse ette piisavas mahus finantskava, millega kaitsta lennureisijaid likviidsuskriisi ja ettevõtjate maksejõuetuse eest, tagades reisijatele piletite hüvitamise ja vajaduse korral kodumaale tagasitoimetamise. Lisaks nähakse ette võimalus kasutada kombineeritud pileteid, määratakse kindlaks ettevõtjate omavaheline ning ettevõtjate ja tarbijate vaheline hüvitamiskord juhuks, kui piletid on broneeritud vahendaja kaudu, ning pannakse paika hüvitise saamise õigused juhuks, kui reisija on reisi ise erakorralistel asjaoludel ära jätnud. Samuti püütakse läbivaatamisega saavutada reisijate õiguste paremat täitmist. Algatus kuulutati välja säästva ja aruka liikuvuse strateegias (meetmed 63 ja 64).

(seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 91 ja artikli 100 lõike 2 alusel, 2023. aasta II kvartal)

Euroopaliku eluviisi edendamine

7.

Ravimeid käsitlevate muudatuste tegemise raamistiku läbivaatamine

Ravimeid käsitlevate muudatuste tegemise raamistiku läbivaatamine kuulutati välja Euroopa ravimistrateegias. Läbivaatamine täiendab ravimialaste õigusaktide läbivaatamise käigus tehtud muudatusi ning selle abil saab vähendada tööstuse halduskoormust ja vabastada ressursse, mida praegu neelab tehtavate muudatuste suur hulk. Algatusega vaadatakse läbi õigusnormid, millega praegu reguleeritakse inimtervishoius kasutatavate ravimite müügiloa muutmise korda pärast müügiloa andmist. Selle eesmärk on tõhustada ravimite haldamist kogu olelusringi vältel.

(muu kui seadusandlik, 2023. aasta IV kvartal)

Uus hoog Euroopa demokraatiale

8.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismi ja veebipõhise vaidluste lahendamise raamistiku läbivaatamine, et parandada tarbijaõiguse täitmist

Tugev vaidluste kohtuvälise lahendamise raamistik võimaldab tarbijatel ja ettevõtjatel lahendada oma vaidlused kiiresti ja odavalt ilma kohtusse minemata. Internetiostude sagenemine pandeemia ajal on näidanud, et vaidluste lahendamist on vaja veelgi lihtsustada. Eelkõige puudutab see piiriüleste vaidluste lihtsustamist digitaalsete vahenditega ja meetmete kulutõhususe parandamist kollektiivsete vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismide suurema kasutamise kaudu. Algatusega ajakohastatakse vaidluste kohtuvälise lahendamise raamistikku, pidades silmas internetiturgude ja -reklaami kiiret arengut ning vajadust tagada tarbijatele juurdepääs õiglastele, erapooletutele ja tõhusatele vaidluste lahendamise süsteemidele.

(seadusandlik, k.a mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, 2023. aasta II kvartal)III lisa. Prioriteetsed menetluses olevad ettepanekud

Nr

Täielik pealkiri

Viited

Euroopa roheline kokkulepe

1.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taimekaitsevahendite säästvat kasutamist ja millega muudetakse määrust (EL) 2021/2115

COM(2022) 305 final
2022/0196 (COD)

22.6.2022

2.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS looduse taastamise kohta

COM(2022) 304 final
2022/0195 (COD)

22.6.2022

3.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta

COM(2022) 156 final
2022/0104 (COD)

5.4.2022

4.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse osoonikihti kahandavaid aineid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1005/2009

COM(2022) 151 final
2022/0100 (COD)

5.4.2022

5.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 517/2014

COM(2022) 150 final
2022/0099 (COD)

5.4.2022

6.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, muudetakse määrust (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 305/2011

COM(2022) 144 final
2022/0094 (COD)

30.3.2022

7.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL seoses tarbijate võimestamisega üleminekul rohelisele majandusele, pakkudes paremat kaitset ebaausate tavade vastu ja paremat teavet

COM(2022) 143 final
2022/0092 (COD)

30.3.2022

8.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kestlike toodete ökodisaininõuete sätestamise raamistik ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/125/EÜ

COM(2022) 142 final
2022/0095 (COD)

30.3.2022

9.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavaid Euroopa Liidu geograafilisi tähiseid ning põllumajandustoodete kvaliteedikavasid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1308/2013, (EL) 2017/1001 ja (EL) 2019/787 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1151/2012

COM(2022) 134 final
2022/0089 (COD)

31.3.2022

10.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega

COM(2021) 813 final
2021/0419 (COD)

14.12.2021

11.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liidu suuniseid üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2021/1153 ja määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1315/2013

COM(2021) 812 final 
2021/0420 (COD) 
14.12.2021

12.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse metaaniheite vähendamist energeetikasektoris ja millega muudetakse määrust (EL) 2019/942

COM(2021) 805 final 
2021/0423 (COD) 
15.12.2021

13.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS taastuvallikatest toodetud gaaside, maagaasi ja vesiniku siseturu kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2021) 804 final 
2021/0424 (COD) 
15.12.2021

14.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside ja maagaasi ning vesiniku siseturgude ühiseeskirju

COM(2021) 803 final 
2021/0425 (COD) 
15.12.2021

15.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2021) 802 final 
2021/0426 (COD) 
15.12.2021

16.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse jäätmesaadetisi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1257/2013 ja (EL) 2020/1056

COM(2021) 709 final 
2021/0367 (COD) 
17.11.2021

17.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1814 seoses lubatud heitkoguse ühikute kogusega, mis lisatakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi kuni 2030. aastani

COM(2021) 571 final
2021/0202 (COD)

14.7.2021

18.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond

COM(2021) 568 final
2021/0206 (COD)

14.7.2021

19.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidus asuvate õhusõidukikäitajate teavitamisega üleilmse turupõhise meetme raames kohaldatavatest kompenseerimisnõuetest

COM(2021) 567 final
2021/0204 (COD)

14.7.2021

20.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism

COM(2021) 564 final
2021/0214 (COD)

14.7.2021

21.

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik (uuesti sõnastatud)

COM(2021) 563 final
2021/0213 (CNS)

14.7.2021

22.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taastuvkütuste ja vähese CO2 heitega kütuste kasutamist meretranspordis ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ

COM(2021) 562 final
2021/0210 (COD)

14.7.2021

23.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse võrdsete võimaluste tagamist säästva lennutranspordi jaoks

COM(2021) 561 final
2021/0205 (COD)

14.7.2021

24.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ja millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/94/EL

COM(2021) 559 final
2021/0223 (COD)

14.7.2021

25.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse energiatõhusust (uuesti sõnastatud)

COM(2021) 558 final 
2021/0203 (COD) 
14.7.2021

26.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv (EL) 2015/652

COM(2021) 557 final
2021/0218 (COD)

14.7.2021

27.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2019/631, et karmistada uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite norme kooskõlas liidu suuremate kliimaeesmärkidega

COM(2021) 556 final
2021/0197 (COD)

14.7.2021

28.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused

COM(2021) 555 final
2021/0200 (COD)

14.7.2021

29.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2018/841 kohaldamisala osas, lihtsustades täitmiseeskirju, kehtestades liikmesriikidele 2030. aastaks eesmärgid ja võttes kohustuse saavutada ühiselt 2035. aastaks maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsus, ning määrust (EL) 2018/1999 seire, aruandluse, edusammude jälgimise ja läbivaatamise parandamise osas

COM(2021) 554 final
2021/0201 (COD)

14.7.2021

30.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ seoses lennunduse panusega kogu ELi majandust hõlmavasse heitkoguste vähendamise eesmärki ja üleilmse turupõhise meetme asjakohase rakendamisega

COM(2021) 552 final
2021/0207 (COD)

14.7.2021

31.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, otsust (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist, ning määrust (EL) 2015/757

COM(2021) 551 final
2021/0211 (COD)

14.7.2021

32.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2020) 579 final
22.9.2020

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)

11.6.2013

33.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1139 seoses Euroopa Liidu Lennundusohutusameti suutlikkusega tegutseda ühtse Euroopa taeva tulemuslikkuse hindamise asutusena

COM(2020) 577 final
2020/0264 (COD)

22.9.2020

34.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD)

30.5.2018

35.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol

COM(2013) 130 final
2013/0072 (COD)

13.3.2013

Digiajastule vastav Euroopa

36.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV lepinguvälise tsiviilvastutuse normide tehisintellektile kohandamise kohta (tehisintellektiga seotud vastutuse direktiiv)

COM(2022) 496 final

2022/0303(COD)

28.9.2022

37.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb vastutust puudusega toodete eest

COM(2022) 495 final

2022/0302 (COD)

28.9.2022

38.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühtse turu erakorraliste meetmete pakett ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus nr (EÜ) 2679/98

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määruseid (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL)2019/1009 ja (EL) nr 305/2011 ning kehtestatakse vastavushindamise, ühtsete kirjelduste vastuvõtmise ja turujärelevalve erakorralised menetlused ühtse turu hädaolukorras

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2000/14/EÜ, 2006/42/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL ja 2014/68/EL ning kehtestatakse vastavushindamise, ühtsete kirjelduste vastuvõtmise ja turujärelevalve erakorralised menetlused ühtse turu hädaolukorras

COM(2022) 459 final
2022/0278 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 461 final

2022/0279 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 462 final

2022/0280 (COD)

19.9.2022

39.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb digielemente sisaldavate toodete küberturvalisuse horisontaalseid nõudeid ja millega muudetakse määrust (EL) 2019/1020

COM(2022) 454 final
2022/0272 (COD)

15.9.2022

40.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühishangete õigusakti abil Euroopa kaitsetööstust tugevdava vahendi loomise kohta

COM(2022) 349 final

2022/0219(COD)

19.7.2022

41.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühtlustatud õigusnormide kohta, millega reguleeritakse õiglast juurdepääsu andmetele ja andmete kasutamist (Andmemäärus)

COM(2022) 68 final
2022/0047 (COD)

23.2.2022

42.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse liidu turvalise ühenduvuse programm aastateks 2023–2027

COM(2022) 57 final
2022/0039 (COD)

15.2.2022

43.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse meetmete raamistik Euroopa pooljuhiökosüsteemi tugevdamiseks (kiibimäärus)

COM(2022) 46 final
2022/0032 (COD)

8.2.2022

44.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV platvormitöö tingimuste parandamise kohta

COM(2021) 762 final
2021/0414 (COD)

9.12.2021

45.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 910/2014 seoses Euroopa digiidentiteedi raamistiku kehtestamisega

COM(2021) 281 final
2021/0136 (COD)

3.6.2021

46.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid (tehisintellekti käsitlev õigusakt) ja muudetakse teatavaid liidu õigusakte

COM(2021) 206 final
2021/0106 (COD)

21.4.2021

47.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)

10.1.2017

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

48.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl

COM(2022) 489 final
2022/0298 (COD)

28.9.2022

49.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse sunniviisilise töö tulemusena valminud tooted liidu turul

COM(2022) 453 final
2022/0269 (COD)

14.9.2022

50.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (uuesti sõnastatud)

COM(2022) 223 final
2022/0162 (COD)

16.5.2022

51.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid

COM(2022) 184 final
2022/0125 (COD)

22.4.2022

52.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 909/2014 seoses arveldusdistsipliini, teenuste piiriülese osutamise, järelevalvealase koostöö, panganduskõrvalteenuste osutamise ja kolmandate riikide väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavate nõuetega

COM(2022) 120 final
2022/0074 (COD)

16.3.2022

53.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

COM(2022) 71 final
2022/0051 (COD)

23.2.2022

54.

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV hargmaiste kontsernide ülemaailmse madalaima maksustamistaseme tagamise kohta Euroopa Liidus

COM(2021) 823 final
2021/0433 (CNS)

22.12.2021

55.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 549/2013 ja tunnistatakse kehtetuks 11 rahvamajanduse arvepidamise valdkonna õigusakti

COM(2021) 776 final
2021/0407 (COD)

10.12.2021

56.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS liidu ja selle liikmesriikide kaitse kohta kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest

COM(2021) 775 final
2021/0406 (COD)

8.12.2021

57.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 seoses turuandmete läbipaistvuse suurendamise, kauplemiskoondteabe süsteemi loomisega seotud takistuste kõrvaldamise, kohustusliku kauplemiskoha nõuete optimeerimise ja kliendi korralduste edastamise eest tasu võtmise keelustamisega

COM(2021) 727 final 
2021/0385 (COD) 
25.11.2021

58.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

COM(2021) 726 final 
2021/0384(COD) 
25.11.2021

59.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa ühtne juurdepääsupunkt, mis tagab keskse juurdepääsu finantsteenuste, kapitaliturgude ja kestlikkusega seotud avalikult kättesaadavale teabele

COM(2021) 723 final 
2021/0378 (COD) 
25.11.2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse teatavaid määrusi seoses Euroopa ühtse juurdepääsupunkti loomise ja toimimisega

COM(2021) 724 final 
2021/0379 (COD) 
25.11.2021

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse teatavaid direktiive seoses Euroopa ühtse juurdepääsupunkti loomise ja toimimisega

COM(2021) 725 final 
2021/0380 (COD) 
25.11.2021

60.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2015/760 seoses kõlblike varade ja investeeringute ulatuse, portfelli koosseisu ja hajutamise nõuete, raha laenamise ja muude fonditingimustega ning seoses Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide tegevuslubade, investeerimispoliitika ja tegevustingimustega

COM(2021)722 final
2021/0377 (COD) 
25.11.2021

61.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2011/61/EL ja 2009/65/EÜ seoses ülesannete delegeerimise kokkulepete, likviidsusriski juhtimise, järelevalvelise aruandluse, depositooriumi- ja hoidmisteenuste osutamise ning alternatiivsete investeerimisfondide poolt laenude väljastamisega (AIFMD, UCITS)

COM(2021) 721 final 
2021/0376 (COD) 
25.11.2021

62.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiriski, krediidiväärtuse korrigeerimise riski, operatsiooniriski, tururiski ja minimaalse väljundmäära nõuetega

COM(2021) 664 final 
2021/0342 (COD) 
27.10.2021

63.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses järelevalvevolituste, sanktsioonide, kolmanda riigi ettevõtja filiaalide ning keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskidega ning direktiivi 2014/59/EL

COM(2021) 663 final 
2021/0341 (COD) 
27.10.2021

64.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega luuakse kindlustus- ja edasikindlustusandjate finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2009/138/EÜ, (EL) 2017/1132 ja määrusi (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 648/2012

COM(2021) 582 final
2021/0296 (COD)

22.9.2021

65.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ seoses proportsionaalsuse, järelevalve kvaliteedi, aruandluse, pikaajaliste garantiimeetmete, makrotasandi usaldatavusjärelevalve vahendite, kestlikkusriskide ning kindlustusgrupi ja piiriülese järelevalvega

COM(2021) 581 final
2021/0295 (COD)

22.9.2021

66.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 978/2012

COM(2021) 579 final
2021/0297 (COD)

22.9.2021

67.

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi

COM(2021) 570 final
2021/0430 (CNS)

22.12.2021

68.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mehhanismide kohta, mille liikmesriigid peaksid kehtestama, et hoida ära finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise jaoks, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849

COM(2021) 423 final
2021/0250 (COD)

20.7.2021

69.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet ning muudetakse määruseid (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010

COM(2021) 421 final
2021/0240 (COD)

20.7.2021

70.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist

COM(2021) 420 final
2021/0239 (COD)

20.7.2021

71.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa roheliste võlakirjade kohta

COM(2021) 391 final
2021/0191 (COD)

6.7.2021

72.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)

13.12.2016

73.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

74.

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Fääri saarte valitsuse vahelise lepingu (milles käsitletakse Fääri saarte osalemist liidu programmides) sõlmimise kohta

COM(2022) 65 final 
2022/0045 (NLE) 
24.2.2022

Euroopaliku eluviisi edendamine

75.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 767/2008, (EÜ) nr 810/2009 ja (EL) 2017/2226, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1683/95, (EÜ) nr 333/2002, (EÜ) nr 693/2003 ja (EÜ) nr 694/2003 ning Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni seoses viisamenetluse digiteerimisega

COM(2022) 658 final
2022/0132 (COD)

27.4.2022

76.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2022) 655 final
2022/0131 (COD)

27.4.2022

77.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2022) 650 final
2022/0134 (COD)

27.4.2022

78.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise kohta

COM(2022) 245 final
2022/0167 (COD)

25.5.2022

79.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks

COM(2022) 209 final
2022/0155 (COD)

11.5.2022

80.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühtse Euroopa terviseandmeruumi kohta

COM(2022) 197 final
2022/0140 (COD)

3.5.2022

81.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 2018/1806, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kuveit, Katar)

COM(2022) 189 final
2022/0135 (COD)

27.4.2022

82.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Liidu Narkootikumiametit

COM(2022) 18 final
2022/0009 (COD)

12.1.2022

83.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju

COM(2021) 891 final 
2021/0428 (COD)

14.12.2021

84.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb rändajate ärakasutamise olukordi rände- ja varjupaigaküsimuste valdkonnas

COM(2021) 890 final
2021/0427 (COD)

14.12.2021

85.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmevahetust (Prüm II) ning millega muudetakse nõukogu otsuseid 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) 2018/1726, (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/818

COM(2021) 784 final
2021/0410 (COD)

8.12.2021

86.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelist teabevahetust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2006/960/JSK

COM(2021) 782 final 
2021/0411 (COD)

8.12.2021

87.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud)

COM(2020) 614 final
23.9.2020

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016

88.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb kriisi ja vääramatu jõuga seotud olukordi rände- ja varjupaigaküsimuste valdkonnas

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)

23.9.2020

89.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240 ja (EL) 2019/817

COM(2020) 612 final
2020/0278 (COD)

23.9.2020

90.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL

COM(2020) 611 final
23.9.2020

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016

91.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS varjupaiga ja rände haldamise kohta ning millega muudetakse nõukogu direktiivi (EÜ) 2003/109 ja kavandatud määrust (EL) XXX/XXX [Varjupaiga- ja Rändefond]

COM(2020) 610 final
2020/0279 (COD)

23.9.2020

92.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018

93.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014

COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)

13.7.2016

94.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016

95.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud)

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016Uus hoog Euroopa demokraatiale

96.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse siseturul meediateenuste ühine raamistik (Euroopa meediavabaduse määrus) ja muudetakse direktiivi 2010/13/EL

COM(2022) 457 final
2022/0277(COD)

16.9.2022

97.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse avalikus elus osalevate inimeste kaitsmist ilmselgelt põhjendamatute või kuritarvituslike hagide eest (üldsuse osalemise vastased strateegilised hagid)

COM(2022) 177 final
2022/0117 (COD)

27.4.2022

98.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist

COM(2022) 105 final
2022/0066 (COD)

8.3.2022

99.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta

COM(2021) 851 final
2021/0422 (COD)

15.12.2021

100.

Kaasavam ja kaitsvam Euroopa: vaenukõne ja vaenukuritegude lisamine ELi kuritegude loetellu

COM(2021) 777 final
9.12.2021

101.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate liidu õigusnormidega

COM(2021) 767 final
2021/0399 (COD)

1.12.2021

102.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829/JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega

COM(2021) 760 final
2021/0395 (COD)

1.12.2021

103.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte

COM(2021) 759 final
2021/0394 (COD)

1.12.2021

104.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1727 ning nõukogu otsust 2005/671/JSK terrorismijuhtumeid käsitleva digitaalse teabevahetuse osas

COM(2021) 757 final
2021/0393 (COD)

1.12.2021

105.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse koostööplatvorm ühiste uurimisrühmade tegevuse toetuseks ja muudetakse määrust (EL) 2018/1726

COM(2021) 756 final
2021/0391 (COD)

1.12.2021

106.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (uuesti sõnastatud)

COM(2021)734 final
2021/0375 (COD)

25.11.2021

107.

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel (uuesti sõnastatud)

COM(2021) 733 final
2021/0373 (CNS)

25.11.2021

108.

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (uuesti sõnastatud)

COM(2021) 732 final
2021/0372 (CNS)

25.11.2021

109.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS poliitreklaami läbipaistvuse ja suunamise kohta

COM(2021) 731 final
2021/0381 (COD)

25.11.2021

110.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta

COM(2021) 347 final
2021/0171 (COD)

30.6.2021

111.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse üldist tooteohutust ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1025/2012 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ

COM(2021) 346 final
2021/0170 (COD)

30.6.2021

112.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu

COM(2021) 93 final
2021/0050 (COD)

4.3.2021

113.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse ühtlustatud normid kriminaalmenetluses tõendite kogumise eesmärgil esindajate määramise kohta

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD)

17.4.2018

114.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD)

17.4.2018

115.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes

COM(2018) 96 final
2018/0044 (COD)

12.3.2018

116.

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest

COM(2008) 426 final
2008/0140 (CNS)

2.7.2008IV lisa. Tagasivõtmine 3

Nr

Viited

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjus

Digiajastule vastav Euroopa

1.

COM(2019)208 final
2019/0101 (COD)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

Määrus on aegunud lähtuvalt Euroopa Kohtu otsustest C-177/19, C-178/19 ja C-179/19 mootorsõidukite tüübikinnituse kohta (komisjoni määrus (EL) 2016/646, väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitkogused (Euro 6)) ning tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete käigus tekkiva lämmastikoksiidide heite mitteületatavate piirmäärade (NTE) kehtestamise kohta.V lisa. Loetelu kehtetuks tunnistatavatest dokumentidest

Nr

Poliitikavaldkond

Pealkiri

Kehtetuks tunnistamise põhjused

1.

Transport

Nõukogu direktiiv 89/629/EMÜ tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite müra piiramise kohta

Vastu on võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/93/EÜ rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 3. peatüki II osas käsitletud lennukite lendude reguleerimise kohta (kodifitseeritud versioon) ja liikmesriigid on selle üle võtnud. Sellega nähakse ette ulatuslikum ja rangem lähenemisviis, mistõttu on nõukogu 4. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/629/EMÜ tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite müra piiramise kohta muutunud tarbetuks.

(1)    Käesolevas lisas esitab komisjon kooskõlas institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppega tööprogrammis nimetatud algatuste kohta täiendava teabe praegu kättesaadaval kujul. Iga algatuse juures sulgudes esitatud teave on esialgne ja võib ettevalmistusprotsessi käigus muutuda, eelkõige võttes arvesse mõju hindamise protsessi tulemusi.
(2)    Selles lisas on märgitud kõige olulisemad dokumendid, mis on kavas 2023. aastal REFITi alusel läbi vaadata.
(3)    Selles loetelus on esitatud menetluses olevad seadusandlikud ettepanekud, mille komisjon kavatseb kuue kuu jooksul tagasi võtta.