Brüssel,8.7.2021

COM(2021) 374 final

Soovitus:

NÕUKOGU OTSUS,

millega antakse luba alustada läbirääkimisi 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu muutmiseks


SELETUSKIRI

Käesolevas soovituses käsitletakse otsust, millega antakse komisjonile luba pidada liidu nimel selliseid läbirääkimisi 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu (edaspidi „leping“) osalise läbivaatamise üle, mida rahvusvaheline kohvinõukogu (edaspidi „kohvinõukogu“) otsustas alustada.

1.SOOVITUSE TAUST

2007. aasta rahvusvaheline kohvileping

Euroopa Liit on lepingu osaline.

2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu (edaspidi „leping“) eesmärk on tagada tõhustatud rahvusvaheline koostöö üleilmsetes kohviga otseselt või kaudselt seotud küsimustes, luua foorum valitsustevaheliste kohvialaste ja üleilmse kohvimajanduse parandamist käsitlevate konsultatsioonide pidamiseks, hõlbustada kaubandust üleilmset kohviturgu käsitleva teabe kogumise ja vahetamise abil ning soodustada suuremat nõudlust kohvi järele kogu maailmas. Lepingu üks oluline eesmärk on julgustada lepinguosalisi arendama kestlikku kohvisektorit nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka keskkonnaalases mõttes.

Lepingule kirjutati alla 2007. aastal ning see jõustus 2. veebruaril 2011 kümneks aastaks; seejärel pikendati seda ühe aasta võrra (kuni 1. veebruarini 2022). Vajaduse korral võib lepingut pikendada maksimaalselt kaheksaks aastaks.

Rahvusvaheline Kohviorganisatsioon ja rahvusvaheline kohvinõukogu

Lepingu artikli 6 kohaselt kohaldab lepingu sätteid ja kontrollib selle toimimist 1962. aasta rahvusvahelise kohvilepinguga loodud Rahvusvaheline Kohviorganisatsioon (edaspidi „kohviorganisatsioon“).

Vastavalt lepingu artiklile 9 täidab rahvusvaheline kohvinõukogu (edaspidi „kohvinõukogu“) kohviorganisatsiooni kõrgeima organina kõiki lepingu sätete rakendamiseks vajalikke ülesandeid. Kohvinõukogusse kuuluvad kõik kohviorganisatsiooni liikmed (lepingu artikkel 8).

Lepingu artikli 49 kohaselt võib kohvinõukogu teha lepingu muudatusettepanekuid ja anda neist teada kõigile lepinguosalistele. Lepingu artiklis 14 on sätestatud, et kõik kohvinõukogu otsused, sh lepingu muudatused, võetakse põhimõtteliselt vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võtab kohvinõukogu otsused vastu ja esitab soovitusi vähemalt 70 %-lise kohalolevate ja hääletavate eksportivate liikmete ning vähemalt 70 %-lise kohalolevate ja hääletavate importivate liikmete jagatud häälteenamusega, mida arvestatakse eraldi.

Vastavalt lepingu artiklile 12 on kohvinõukogu liikmetel kokku 2 000 häält. Igal kohvinõukogu liikmel on kindel arv hääli, mida kohvinõukogu kohandab igal aastal vastavalt lepingus kindlaks määratud kriteeriumidele. Häältejaotuse alusel määratakse kindlaks ka iga liikme osamaksu suurus (lepingu artikli 20 lõige 2). Praegu on kohviorganisatsiooni eelarve suurim rahastaja Euroopa Liit.

Rahvusvahelise kohvilepingu läbivaatamine

Lepingu osaline läbivaatamine on vajalik ja selgelt ELi huvides, et viia see paremini vastavusse tavadega, mida EL toetab rahvusvahelistes põhitarbeainete nõukogudes, ning et võtta arvesse pärast 2007. aastat üleilmsel kohviturul toimunud muutusi. Seda on korrapäraselt kirjeldatud viimastel kohvinõukogu istungitel aastatel 2019–2020.

2019. aastal moodustas kohviorganisatsioon kohvinõukogu taotlusel lepingu läbivaatamisega tegeleva töörühma.

Lepingu läbivaatamiseks välja pakutud peamised muudatused käsitlevad kohviorganisatsiooni juhtimist, hääletamise ja osamaksude süsteemi võimalikku läbivaatamist ning erasektori ja kodanikuühiskonna osalemist kohviorganisatsiooni töös.

Lepingu artikli 1 kohaseid lepingu üldeesmärke ei ole kavas muuta.

Komisjoni suunised muudatuste soovitamiseks on esitatud lisas.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 3 on sätestatud võimalus anda luba alustada läbirääkimisi ning nimetada sõltuvalt kavandatava lepingu teemast liidu läbirääkija või läbirääkimisrühma juht.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 4 on sätestatud, et nõukogu võib anda läbirääkijale juhiseid ning moodustada erikomitee, kellega tuleb läbirääkimiste pidamisel konsulteerida.

Kavandatud läbirääkimisjuhised peaksid andma läbirääkijale liidu nimel vahendid, et saavutada punktis 1 esitatud üldeesmärgid. Need on loetletud lisas.

Kavandatud soovituse menetlusõiguslik alus on seega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõiked 3 ja 4.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Liit on lepinguosaline, keda kohvinõukogus esindab Euroopa Komisjon. ELi liikmesriigid ei ole eraldi lepinguosalised. Liidu nimel läbirääkimiste pidamine lepingu osalise läbivaatamise üle kuulub liidu ainupädevusse.

Proportsionaalsus

Lepingu läbivaatamine selle parandamiseks ja ajakohastamiseks on liidu huvides. Praegu on ELi osalemine kohviorganisatsioonis kasulik nii liidule kui ka kohviorganisatsiooni muudele liikmetele. Lepingu ajakohastamine suurendab eeldatavasti huvi kohviorganisatsiooni vastu ja võib tuua sellele uusi liikmeid ning suurendada selle tegevuse mõju.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Konsulteerimine sidusrühmadega

Euroopa Liit on lepinguosaline ning alates 2007. aastast on ELi kohvisektor ja enamik ELi liikmesriike lepinguosaliseks olemist üldiselt toetanud. Konsultatsioonide alustamist sidusrühmadega ei peeta vajalikuks, sest eesmärk on säilitada ELi liikmesus kohviorganisatsioonis, samas on edaspidi kavas lähtuda eeskirjadest, mis vastavad nende muude rahvusvaheliste põhitarbeainete organisatsioonide eeskirjadele, kuhu EL kuulub.

Mõjuhinnang

Täiemahuline mõjuhinnang ei ole vajalik, kuna meetmel ei ole tõenäoliselt märkimisväärset majanduslikku, sotsiaalset ega keskkonnamõju. Lepingu eduka muutmise tulemuseks oleks kohviorganisatsiooni haldamise reformimine, mis on lepingu ajakohastamise oluline lähtepunkt, ning samuti kohviorganisatsiooni liikmete aktiivsem osalemine kohviorganisatsiooni tegevuses.

4.MÕJU EELARVELE

Läbirääkimiste alustamine ei avalda mõju eelarvele.

Soovitus:

NÕUKOGU OTSUS,

millega antakse luba alustada läbirääkimisi 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu muutmiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 218 lõikeid 3 ja 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)Liit on 2007. aastal sõlmitud rahvusvahelise kohvilepingu (edaspidi „leping“) osaline ja Rahvusvahelise Kohviorganisatsiooni (edaspidi „kohviorganisatsioon“) liige. Liit sõlmis lepingu nõukogu otsusega 2008/579/EÜ 1 ja see jõustus 2. veebruaril 2011.

(2)Vastavalt lepingu artiklile 9 täidab rahvusvaheline kohvinõukogu (edaspidi „kohvinõukogu“) kohviorganisatsiooni kõrgeima organina kõiki lepingu sätete rakendamiseks vajalikke ülesandeid.

(3)Lepingu artikli 49 kohaselt võib kohvinõukogu teha ettepanekuid lepingu muutmiseks, mille kohta teevad otsuse liikmed. Lepingu artiklis 14 on sätestatud, et kõik kohvinõukogu otsused võetakse põhimõtteliselt vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võtab kohvinõukogu otsused vastu vähemalt 70 %-lise kohalolevate ja hääletavate eksportivate liikmete ning vähemalt 70 %-lise kohalolevate ja hääletavate importivate liikmete jagatud häälteenamusega, mida arvestatakse eraldi.

(4)Kohvinõukogu taotlusel on moodustatud lepingu läbivaatamisega tegelev töörühm. Töörühm määras lepingu osalise läbivaatamise kolme peamise küsimusena kindlaks kohviorganisatsiooni juhtimise, hääletamise ja osamaksude süsteemi ning erasektori ja kodanikuühiskonna osalemise kohviorganisatsiooni töös. Töörühm koostab selle alusel lepingu muudatusettepanekud, mis vajavad kohvinõukogu heakskiitu.

(5)ELi huvides on muuta lepingut, et viia see kooskõlla tavadega, mida EL toetab muudes rahvusvahelistes põhitarbeainete nõukogudes, ning üleilmsel kohviturul alates 2007. aastast toimunud muutustega.

(6)Seetõttu on asjakohane anda komisjonile luba osaleda lepingu osalise läbivaatamise läbirääkimistel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga volitatakse komisjoni pidama liidu nimel läbirääkimisi 2007. aastal sõlmitud rahvusvahelise kohvilepingu muudatuste üle.

Artikkel 2

Läbirääkimisjuhised on esitatud lisas.

Artikkel 3

Läbirääkimiste pidamisel konsulteeritakse põhitarbeainete töörühmaga.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud komisjonile.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    Nõukogu 16. juuni 2008. aasta otsus 2008/579/EÜ 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu Euroopa Ühenduse nimel allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 186, 15.7.2008, lk 12).

Brüssel,8.7.2021

COM(2021) 374 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Soovitus: Nõukogu otsus,

millega antakse luba alustada läbirääkimisi 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu muutmiseks


LISA

2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu läbirääkimisjuhised

Komisjon võib alustada läbirääkimisi teiste 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu (edaspidi „leping“) osalistega Rahvusvahelises Kohviorganisatsioonis (edaspidi „kohviorganisatsioon“), et ajakohastada lepingut, võttes arvesse muutusi kohvisektoris.

Lepingu läbivaatamise käigus tuleks parandada kohviorganisatsiooni juhtimist, hinnata hääletamise ja osamaksude süsteemi tasakaalu ning käsitleda erasektori ja kodanikuühiskonna kaasamist kohviorganisatsiooni töösse.

Liit on kohviorganisatsiooni lepingu tuleviku töörühma (edaspidi „töörühm“) liige; töörühm töötab praegu välja soovitusi 2007. aasta lepingu muudatuste kohta, mis vastavad eesmärkidele, mille liidu liikmesriigid on esitanud rahvusvahelistes põhitarbeainete organisatsioonides.

Läbirääkimisjuhistes tuleks võtta arvesse eesmärki lihtsustada ja tõhustada lepingut, säilitades kohviorganisatsiooni valitsustevahelise rolli, milles kohviorganisatsiooni liikmed on kokku leppinud.

1.Juhtimine

Rahvusvaheline kohvinõukogu („kohvinõukogu“)

Tuleks säilitada kohvinõukogu koosolekute praegune toimumissagedus, mille kohaselt toimub kaks koosolekut aastas. Üks koosolekutest peaks olema virtuaalne.    

Kohvinõukogu esimehel ja aseesimehel peaks olema üheaastane ametiaeg, et soodustada kohviorganisatsiooni kõigi liikmete osalemist otsustusprotsessis. Aseesimehel võiks olla kohvinõukogus suurem roll. Aseesimees võib saadud kogemuste kasutamiseks väljendada kohvinõukogule soovi saada pärast esimese aasta möödumist esimeheks. Kui aseesimees on osutunud sobilikuks, siis võib kohvinõukogu sellega nõustuda.

Kohviorganisatsiooni komiteed

Kui komiteede töö on omavahel seotud, siis tuleks kohviorganisatsiooni töö ladusamaks muutmiseks kohviorganisatsiooni komiteede ühinemist soodustada. Tuleks edendada liikmete suuremat osalemist komitee töös.

Maailma kohvikonverents

Kõrgetasemelist maailma kohvikonverentsi tuleks jätkuvalt korraldada iga nelja või viie aasta tagant, aga tuleks võimaldada paindlikkust, et kohaneda konkreetsete asjaolude või eriolukorraga (nt kohvituru olukorra muutus, kohvisektorit mõjutav väline sündmus jms).

2.Hääletamine ja osamaksud

Eksportivad ja importivad liikmed

Eksportivate ja importivate liikmete vaheline jaotus tuleks säilitada, kuna see on otsuste tegemise aluspõhimõte mitmes rahvusvahelises põhitarbeainete organisatsioonis.

Häälte ja osamaksude arvutamise meetod

Praegune kord, mis põhineb eksporditud või imporditud kohvi kogustel, tundub olevat kõige lihtsam ja usaldusväärsem süsteem iga liikme hääleõiguse ja kohviorganisatsiooni halduseelarvesse tehtava rahalise panuse arvutamiseks. Siiski võiks uurida, kui asjakohased on muudes rahvusvahelistes põhitarbeainete organisatsioonides kasutatavad muud süsteemid (nt ekspordi/impordi väärtus, kombineeritud süsteemid jms) lähtuvalt nende kasutamise mõjust kohviorganisatsioonile.

3.Erasektori ja kodanikuühiskonna osalemine

Erasektor ja kodanikuühiskond tuleks paremini kaasata kohviorganisatsiooni tööprotsessi. Tuleks uurida erinevaid viise, et leida parim meetod nende suuremaks osalemiseks ajakohastatud lepingu kontekstis.

Erasektori võimaliku kaasamise puhul tuleks lepingus võtta arvesse selle mitmekesisust, mis ulatub väiketootjatest kuni suurte rahvusvaheliste ettevõteteni, ning nende võimalikku rolli kohviorganisatsioonis.

Eelistatav oleks edendada kaubandus-/kutseühingute osalemist, samas tuleks iga kord, kui tehakse soovitus individuaalse korporatsiooni osalemise kohta kohviorganisatsioonis, uurida konkreetseid õiguslikke kaitsemeetmeid, et tagada kohviorganisatsiooni sõltumatus.

Erasektori ja kodanikuühiskonna osalemise kinnitamise protsess peaks toimuma riigi ettevõtete ja organisatsioonide puhul läbi asjaomase kohviorganisatsiooni liikme.

Iga erasektori paremaks kaasamiseks võetud meetme puhul tuleks siiski säilitada kohviorganisatsiooni valitsustevaheline olemus.