Brüssel,21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS,

millega määratakse kindlaks liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud kaubanduskomitees võetav seisukoht kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmise küsimuses


SELETUSKIRI

1.Kavandatav reguleerimisese

Käesolevas ettepanekus käsitletakse otsust, millega määratakse kindlaks liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga (edaspidi „leping“) moodustatud kaubanduskomitees võetav seisukoht kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmise küsimuses.

2.Ettepaneku taust

2.1.Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline vabakaubandusleping

Lepinguga luuakse liidu ja Vietnami vaheline vabakaubanduspiirkond. Lepingu eesmärk on liberaliseerida ja lihtsustada lepinguosalistevahelist kaubandust ja investeerimist. Need eesmärgid vastavad lepinguosaliste laiemale otsusele tugevdada oma majandus-, kaubandus- ja investeerimissuhteid kooskõlas kestliku arengu eesmärgiga ning edendada lepingu kohast kaubandust ja investeeringuid viisil, milles võetakse arvesse keskkonna- ja töökaitse kõrget taset ning asjakohaseid rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ja lepinguid. Leping jõustus 1. augustil 2020.

2.2.Kaubanduskomitee

Lepingu artikliga 17.1 moodustatakse kaubanduskomitee. Lepingu artikliga 17.2 moodustatakse viis erikomiteed: kaubavahetuskomitee, tollikomitee, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete komitee, investeeringute, teenuskaubanduse, e-kaubanduse ja riigihangete komitee ning kaubanduse ja kestliku arengu komitee. Artikliga 17.3 luuakse aga kaks töörühma: intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas geograafiliste tähiste töörühm, ning mootorsõidukite ja nende osade töörühm.

Kaubanduskomitee koosneb lepinguosaliste esindajatest ja see tuleb kokku üks kord aastas, kui kaubanduskomitee ei otsusta teisiti, või kiireloomulistel juhtudel, kui lepinguosalised seda taotlevad. Kaubanduskomitee kaasesimehed on Vietnami kaubandus- ja tööstusminister ning Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik.

Kaubanduskomitee, erikomiteed ja töörühmad vastutavad lepingu rakendamise ja kohaldamise eest oma valdkondades.

2.3.Kaubanduskomitee kavandatav akt

Vastavalt lepingu artikli 17.1 lõike 4 punktile f võib kaubanduskomitee kehtestada oma kodukorra („kavandatav akt“).

3.Liidu nimel võetav seisukoht

Liidu nimel tuleks võtta seisukoht, et lepinguga ettenähtud kaubanduskomitee kodukord võetakse vastu.

4.Õiguslik alus

4.1.Menetlusõiguslik alus

4.1.1.Põhimõtted

Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 218 lõikes 9 on sätestatud, et „[n]õukogu võtab komisjoni [...] ettepaneku põhjal vastu otsuse, millega […] kehtestatakse lepingus sätestatud organis liidu nimel võetavad seisukohad, kui asjaomasel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte, välja arvatud õigusaktid, millega täiendatakse või muudetakse lepingu institutsioonilist raamistikku.“

Mõiste „õigusliku toimega aktid“ hõlmab akte, millel on õiguslik toime asjaomase organi suhtes kehtiva rahvusvahelise õiguse normide alusel. Selle mõiste alla kuuluvad ka sellised õiguslikud vahendid, mis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvad, aga mis „võivad mõjutada otsustavalt liidu seadusandja vastu võetud õigusaktide sisu“ 1 .

4.1.2.Kohaldamine käesoleval juhul

Kaubanduskomitee on lepinguga, nimelt Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud organ.

Akt, mille kaubanduskomitee peab vastu võtma, on õigusliku toimega akt.

Kavandatava aktiga ei täiendata ega muudeta lepingu institutsioonilist raamistikku.

Seega on kavandatava otsuse menetlusõiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 9.

4.2.Materiaalõiguslik alus

4.2.1.Põhimõtted

ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohase otsuse materiaalõiguslik alus sõltub eelkõige selle kavandatava akti eesmärgist ja sisust, mille kohta liidu nimel seisukoht võetakse. Kui kavandatava õigusaktiga taotletakse kaht eesmärki või reguleeritakse kaht valdkonda ning üht neist võib pidada peamiseks ja teine on üksnes kõrvalise tähtsusega, peab ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohasel otsusel olema üksainus materiaalõiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.

4.2.2.Kohaldamine käesoleval juhul

Kavandatud akti peamine eesmärk ja sisu on seotud ühise kaubanduspoliitika ja rahvusvahelise transpordiga.

Seetõttu on kavandatava otsuse materiaalõiguslik alus Euroopa Liidu toimimise leping, nimelt selle artikli 91 lõige 1, artikli 100 lõige 2 ja artikli 207 lõike 4 esimene lõik.

4.3.Järeldus

Kavandatava otsuse õiguslik alus peaks olema ELi toimimise lepingu artikli 91 lõige 1, artikli 100 lõige 2 ja artikli 207 lõike 4 esimene lõik koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikega 9.

5.Kavandatava akti avaldamine

Kaubanduskomitee otsus kavatsetakse pärast selle vastuvõtmist avaldada.

2021/0147 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS,

millega määratakse kindlaks liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud kaubanduskomitees võetav seisukoht kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmise küsimuses

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 91 lõiget 1, artikli 100 lõiget 2 ja artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu (edaspidi „leping“) sõlmis liit nõukogu otsusega (EL) 2020/753 2 ja see jõustus 1. augustil 2020. 

(2)Lepingu artikli 17.1 lõike 4 punkti f kohaselt võib kaubanduskomitee võtta vastu oma kodukorra.

(3)Nagu on sätestatud lepingus, võetakse kaubanduskomitee esimesel koosolekul vastu tema kodukord. 

(4)Seetõttu on lepingu rakendamiseks asjakohane kindlaks määrata, et liidu nimel kaubanduskomitees võetav seisukoht kaubanduskomitee kodukorra küsimuses põhineb kaubanduskomitee otsuse eelnõul (lisatud),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud kaubanduskomitee esimesel koosolekul kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmise küsimuses võetav seisukoht põhineb käesolevale otsusele lisatud kaubanduskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Kaubanduskomitee otsus avaldatakse pärast vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud komisjonile.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    Euroopa Kohtu 7. oktoobri 2014. aasta otsus kohtuasjas Saksamaa vs. nõukogu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punktid 61–64.
(2)    ELT L 186, 12.6.2020, lk 1.

Brüssel,21.6.2021

COM(2021) 314 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus,

millega määratakse kindlaks liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud kaubanduskomitees võetav seisukoht kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmise küsimuses


LIIDE

KAUBANDUSKOMITEE OTSUS
nr […/20
21],

(kuupäev),

millega võetakse vastu kaubanduskomitee kodukord

KAUBANDUSKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelist vabakaubanduslepingut, eriti selle artikli 17.1 lõike 4 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)Lepingu artikli 17.1 lõike 4 punkti f kohaselt võib kaubanduskomitee võtta vastu oma kodukorra,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.Võetakse vastu kaubanduskomitee kodukord, mis on esitatud lisas.

2.Käesolev otsus jõustub [kokkulepitud kuupäeval].

(Koht, kuupäev)

Kaubanduskomitee nimel

kaasesimehedLISA

KAUBANDUSKOMITEE KODUKORD

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu artikliga 17.1 moodustatud

ARTIKKEL 1

Kaubanduskomitee roll ja nimi

1.    Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu (edaspidi „leping“) artikli 17.1 kohaselt moodustatud komitee vastutab kõikide lepingu artiklis 17.1 nimetatud valdkondade eest.

2.    Komitee nimetus komitee dokumentides, sealhulgas otsustes ja soovitustes, on „kaubanduskomitee “.

ARTIKKEL 2

Koosseis ja esimees

1.    Lepingu artikli 17.1 lõike 1 kohaselt koosneb kaubanduskomitee Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi esindajatest.

2.    Kaubanduskomitee kaasesimehed on ühiselt Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik ning Vietnami tööstus- ja kaubandusminister, või nende esindajad.

3.    Kui kaubanduskomitee kaasesimeestena tegutsevad kummagi lepinguosalise eespool nimetatud esindajad, teatab kumbki lepinguosaline teisele lepinguosalisele kaubanduskomitee kaasesimehena tegutseva ametniku nime, ametikoha ja kontaktandmed. Selle kaasesimeest esindava ametniku volitus esindada lepinguosalist kehtib kuni kuupäevani, mil lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele uue kaasesimehe nimetamisest.

ARTIKKEL 3

Sekretariaat

1.    Kummagi lepinguosalise kaubanduse eest vastutava talituse ametnikud tegutsevad koos kaubanduskomitee sekretariaadina.

2.    Sekretariaat on käesoleva kodukorra kohaselt kaubanduskomitee töö korraldamise kontaktpunkt ja vahendaja.

3.    Kumbki lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele oma kaubanduskomitee sekretariaadi liikme nime, ametikoha ja kontaktandmed. Selle ametniku volitus tegutseda lepinguosalise sekretariaadi liikmena kehtib kuni kuupäevani, mil lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele uue sekretariaadi liikme nimetamisest.

ARTIKKEL 4

Koosolekud

1.    Kaubanduskomitee koosolekud toimuvad vastavalt lepingu artikli 17.1 lõikele 2. Kui kaubanduskomitee ei otsusta teisiti, toimub kaubanduskomitee koosolek kord aastas või kiireloomulistel juhtudel siis, kui lepinguosaline seda taotleb.

2.    Koosolekud kutsub kokku koosolekut korraldava lepinguosalise kaasesimees.

3.    Koosolek võib toimuda asjaomaste isikute kohtumise vormis või videokonverentsina või muul viisil.

ARTIKKEL 5

Delegatsioonid

Kummagi lepinguosalise poolne kaubanduskomitee sekretariaadi liige teatab teise lepinguosalise sekretariaadi liikmele võimaluse korral 14 päeva enne koosolekut vastavalt Euroopa Liidu ja Vietnami delegatsiooni kavandatava koosseisu. Nimekirja märgitakse delegatsiooni iga liikme nimi ja ametikoht.

ARTIKKEL 6

Koosoleku päevakord

1.    Kaubanduskomitee sekretariaadi liige koostab enne iga koosolekut koosoleku esialgse päevakorra, võttes aluseks koosolekut korraldava lepinguosalise ettepaneku, ning teatab teistele lepinguosalistele märkuste esitamise tähtaja. Esialgne päevakord koostatakse võimalust mööda 30 päeva, kuid mitte hiljem kui 14 päeva enne koosolekut.

2.    Kaubanduskomitee võtab päevakorra vastu koosoleku alguses. Punkte, mida esialgses päevakorras ei ole, võib päevakorda lisada konsensuse alusel.

ARTIKKEL 7

Protokollid

1.    Koosoleku protokolli kavandi koostab koosolekut korraldava lepinguosalise sekretariaadi liige 15 päeva jooksul pärast koosoleku lõppu, kui kaasesimehed ei otsusta teisiti. Protokolli kavand edastatakse märkuste tegemiseks teise lepinguosalise sekretariaadi liikmele.

2.    Protokollis võetakse üldjuhul kokku iga päevakorrapunkt, loetledes vajaduse korral:

a)    kõik kaubanduskomiteele esitatud dokumendid;

b)    kõik avaldused, mille üks kaubanduskomitee kaasesimeestest on palunud protokolli kanda, ning

c)    tehtud otsused, antud soovitused, kokkulepitud seisukohad ja konkreetsetes küsimustes vastu võetud otsused.

3.    Protokolli kantakse loetelu kõigist kaubanduskomitee otsustest, mis on tehtud pärast komitee viimast koosolekut kirjaliku menetluse teel vastavalt artikli 8 lõikele 2.

4.    Protokolli kantakse ka kõigi kaubanduskomitee koosolekul osalenud isikute nimed ning ametinimetused ja ametikohad.

5.    Koosolekut korraldava lepinguosalise sekretariaadi liige täpsustab protokolli kavandit laekunud märkuste alusel ning lepinguosalised kiidavad läbivaadatud protokolli kavandi heaks 30 päeva jooksul alates koosoleku toimumise kuupäevast või muul kaasesimeeste kokkulepitud kuupäeval. Pärast heakskiitmist koostab sekretariaat protokolli kaks originaaleksemplari ning kumbki lepinguosaline saab protokolli ühe originaaleksemplari.

6.    Kui käesolevat korda kohaldatakse erikomiteede koosolekute suhtes, tehakse erikomitee koosoleku protokoll kättesaadavaks kaubanduskomitee järgmisele koosolekule.

ARTIKKEL 8

Otsused ja soovitused

1.    Kaubanduskomitee võib vastu võtta otsuseid ja soovitusi kõikides lepinguga ettenähtud küsimustes. Kooskõlas lepingu artikliga 17.4 võetakse kaubanduskomitee otsused ja soovitused vastu vastastikusel kokkuleppel.

2.    Koosolekutevahelisel ajal võib kaubanduskomitee otsuseid ja soovitusi vastu võtta kirjaliku menetluse teel.

3.    Kaasesimees esitab otsuste ja soovituste kavandi teksti kirjalikult teisele kaasesimehele kaubanduskomitee töökeeles. Teisel lepinguosalisel on aega üks kuu või ettepaneku teinud lepinguosalise määratud pikem ajavahemik, et väljendada oma nõusolekut kavandatava otsuse või soovitusega. Kui teine lepinguosaline ei väljenda oma nõusolekut, arutatakse kavandatud otsust või soovitust ja see võidakse vastu võtta kaubanduskomitee järgmisel koosolekul. Otsuste ja soovituste eelnõud loetakse vastuvõetuks, kui teine lepinguosaline on väljendanud oma nõusolekut, ning nende vastuvõtmine kantakse artikli 7 lõike 2 kohaselt komitee koosoleku protokolli.

4.    Kui kaubanduskomiteel on lepingust tulenev õigus võtta vastu otsuseid või soovitusi, nimetatakse need vastavalt „otsuseks“ või „soovituseks“. Kaubanduskomitee sekretariaat annab kõigile otsustele ja soovitustele järjekorranumbri, vastuvõtmise kuupäeva ja teema. Igas otsuses ja soovituses sätestatakse selle jõustumise kuupäev.

5.    Kaubanduskomitee vastu võetud otsused ja soovitused koostatakse kahes eksemplaris, kinnitatakse kaasesimeeste poolt ja edastatakse kummalegi lepinguosalisele.

ARTIKKEL 9

Läbipaistvus

1.    Lepinguosalised võivad konsensuslikult kokku leppida, et koosolekud on avalikud.

2.    Lepinguosaline võib otsustada avaldada kaubanduskomitee otsuseid ja soovitusi oma ametlikus väljaandes või veebis.

3.    Kõiki lepinguosalise esitatud dokumente tuleks käsitada konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui lepinguosaline otsustab teisiti.

4.    Kaubanduskomitee koosolekute esialgsed päevakorrad avalikustatakse enne koosoleku toimumist. Artikli 7 kohaselt kokku lepitud koosolekute protokollid avalikustatakse.

5.    Lõigetes 2–4 nimetatud dokumendid ja muu teave avalikustatakse kooskõlas kummagi lepinguosalise kohaldatavate isikukandmete kaitse normidega ja vastavalt lepingu artiklile 17.15.

ARTIKKEL 10

Keeled

1.    Kaubanduskomitee töökeel on inglise keel.

2.    Kaubanduskomitee võtab lepingu muutmist ja tõlgendamist käsitlevad otsused vastu lepingu autentsete tekstide keeltes. Kaubanduskomitee muud otsused, sealhulgas käesoleva kodukorra vastuvõtmise otsus, võetakse vastu lõikes 1 osutatud töökeeles.

3.    Lepinguosaline vastutab otsuste ja muude dokumentide tõlkimise eest oma ametlikesse keeltesse, kui see on käesoleva artikli kohaselt nõutav, ning kannab tõlkimise kulud.

ARTIKKEL 11

Kulud

1.    Lepinguosaline kannab ise kaubanduskomitee koosolekutel osalemise kulud, sealhulgas personali-, sõidu- ja elamiskulud, video- ja telekonverentside ning posti- ja telekommunikatsioonikulud.

2.    Koosolekute korraldamise ja dokumentide paljundamisega seotud kulud kannab koosolekut korraldav lepinguosaline.

3.    Kulud, mis on seotud koosolekutel ühest kaubanduskomitee töökeelest teise töökeelde tehtava suulise tõlke teenuse osutamisega, kannab koosolekut korraldav lepinguosaline.

ARTIKKEL 12

Erikomiteed ja töörühmad

1.    Teave lepingu alusel moodustatud erikomiteede ja töörühmade määratud kontaktpunktide kohta esitatakse kaubanduskomiteele kirjalikult. Kogu asjakohane kirjavahetus ning dokumendid ja muu teave, mida erikomiteede ja töörühmade kontaktpunktid omavahel lepingu rakendamise kohta vahetavad, edastatakse samaaegselt ka kaubanduskomitee sekretariaadile.

2.    Lepingu artikli 17.2 lõike 6 kohaselt annab erikomitee kaubanduskomiteele teada oma koosolekute tulemustest ja järeldustest.

ARTIKKEL 13

Kodukorra muutmine

Käesolevat kodukorda võib muuta kaubanduskomitee kirjaliku otsusega vastavalt artiklile 8.

ARTIKKEL 14

Ühiskomitee teavitamine

Vastavalt lepingu artikli 17.1 lõikele 5 teavitab kaubanduskomitee partnerlus- ja koostöölepingu alusel ühise institutsioonilise raamistiku osana moodustatud ühiskomiteed enda ja vajaduse korral oma erikomiteede tegevusest ühiskomitee korrapärastel koosolekutel.