27.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 390/10


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10360 — Assicurazioni Generali/Società Cattolica Di Assicurazione)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2021/C 390/07)

1.   

17. septembril 2021 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Assicurazioni Generali S.p.A. („Generali“, Itaalia),

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. („Cattolica“, Itaalia).

Generali omandab Cattolica üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub 31. mail 2021 väljakuulutatud avaliku pakkumise kaudu.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Generali: elu- ja kahjukindlustustoodete, edasikindlustustoodete, abiteenuste ning kinnisvara- ja varahaldusteenuste pakkumine ja turustamine.

Cattolica: elu- ja kahjukindlustustoodete, edasikindlustustoodete ning kõrval- ja tugitegevuste pakkumine ja turustamine.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10360 — Assicurazioni Generali/Società Cattolica Di Assicurazione

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

epost: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).