28.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 301/7


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10205 — Orange/CDC/EDF/OC)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2021/C 301/06)

1.   

20. juulil 2021 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Orange S.A. („Orange“, Prantsusmaa);

Caisse des dépôts et consignations S.A.S. („CDC“, Prantsusmaa);

EDF S.A. („EDF“, Prantsusmaa);

Orange Concessions S.A.S („OC“, Prantsusmaa), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Orange.

Orange, CDC ja EDF omandavad OC üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Orange: ettevõtja, mis osutab elektroonilise side, veebisisu ja küberturbeteenuseid ning mobiilseid finantsteenuseid. Orange tegutseb püsivõrgu telekommunikatsiooniteenuste hulgi- ja jaeturul, kuid tegeleb samuti lairibavõrkude rajamise ja käitamisega Prantsusmaal;

CDC: Prantsuse õiguse alusel loodud asutus, mis teostab üldhuvitoiminguid (hoiuste haldamine sotsiaaleluruumide ja linnade taaselustamise rahastamiseks, deposiitide, reguleeritud hoiuste ja pensionide haldamine ning sotsiaalkindlustuse sularahahaldus) ning tegutseb konkurentsipõhiselt keskkonna, kinnisvara, teenuste, investeeringute ja investeerimiskapitali valdkonnas;

EDF: ettevõtja, mis tegeleb elektrienergia tootmise ja hulgimüügiga, elektrienergiaga kauplemise ja varustamisega ning selle ülekandmise ja jaotamisega, gaasi hulgi- ja jaemüügiga ning energiateenuste osutamisega Prantsusmaal ja mujal maailmas;

OC: ettevõtja, mis tegeleb avaliku algatuse lairibavõrkude väljatöötamise, rajamise ja käitamisega Prantsusmaa hõredalt asustatud piirkondades ning turustab interneti juurdepääsuteenuseid üksnes hulgiturgudel.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10205 — Orange/CDC/EDF/OC

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).