27.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 299/1


EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,

16. juuli 2021,

Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije välisaudiitorite kohta

(EKP/2021/28)

(2021/C 299/01)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 27.1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade raamatupidamist auditeerivad sõltumatud välisaudiitorid, keda soovitab EKP nõukogu ja kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu.

(2)

Banka Slovenije praeguste välisaudiitorite (Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o) volitused lõpevad pärast 2020. majandusaasta auditeerimist. Seetõttu tuleb määrata välisaudiitorid alates 2021. majandusaastast.

(3)

Banka Slovenije on majandusaastateks 2021 kuni 2023 valinud oma välisaudiitoriks PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Banka Slovenije välisaudiitoriks soovitatakse majandusaastateks 2021 kuni 2023 PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o.

Frankfurt Maini ääres, 16. juuli 2021.

EKP president

Christine LAGARDE