Brüssel,7.9.2021

COM(2021) 539 final

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

KOMISJONI 14. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD)

2020. EELARVEAASTA KOHTASisukord

1.Eelarvemenetlus

1.1.Finantsraamistik

1.2.2020. aasta eelarveprojekt

1.3.2020. aasta eelarve vastuvõtmine

1.4.Paranduseelarvete vastuvõtmine

2.Assigneeringute haldamine

2.1.Kulukohustuste assigneeringute haldamine

2.1.1.EAFRD maaelu arengu programmid

2.1.2.Tehniline abi

2.2.Maksete assigneeringute haldamine

2.2.1.EAFRD maaelu arengu programmid

2.2.2.Tehniline abi

3.EAFRD 2020. aasta eelarve täitmine

3.1.Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

3.1.1.EAFRD maaelu arengu programmid

3.1.2.Tehniline abi

3.2.Maksete assigneeringute kasutamine

3.2.1.EAFRD maaelu arengu programmid

3.2.2.Tehniline abi

3.3.Deklareeritud kulude analüüs meetmete kaupa

3.4.EAFRD programmide rakendamine


1.    Eelarvemenetlus

1.1.    Finantsraamistik

Maaelu arengu 2020. aasta kulusid rahastatakse mitmeaastase 2014.–2020. aasta finantsraamistiku raames. Finantsraamistik on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 1311/2013. Maaelu arengu ning turuga seotud kulude ja otsetoetuste eraldised pärast kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastast tehnilist kohandust on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. 2014.–2020. aasta finantsraamistik

RUBRIIK 2.

Miljonites eurodes, jooksevhindades

Kestlik majanduskasv: loodusvarad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KOKKU

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

millest:

maaelu areng a), b), c), d), e)

5 298,9

18 183,7

18 683,7

14 371,2

14 381,0

14 690,6

14 709,4

turuga seotud kulud ja otsetoetused a), b), c), d)

43 778,1

44 189,8

43 950,2

44 145,7

44 162,4

43 880,3

43 887,1

a) Pärast 351,9 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel 2014. eelarveaastal (vt täpsem teave märkuses f).

b) Pärast 51,6 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel 2015. eelarveaastal (vt täpsem teave märkuses f).

c) Pärast 28 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel eelarveaastatel 2014–2020 (vt täpsem teave märkuses f).

d) Pärast 4 313,9 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel eelarveaastatel 2015–2020 (vt täpsem teave märkuses f).

e) Pärast EAFRD 2014. aasta vahendite ümberplaneerimist mitmeaastase finantsraamistiku määruse (EL) nr 1311/2013 artikli 19 kohaldamisest tulenevalt arvestati 2014. aasta kulukohustustest maha kokku 8 705 miljonit eurot, mis jaotati võrdselt 2015. ja 2016. aasta kulukohustuste vahel.

f) Eespool märkustes a–d nimetatud ümberpaigutused maaelu arengu tarvis (EAFRD) hõlmavad järgmisi summasid: kogu eelarveperioodiks 2014–2020 määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 66 lõike 1 alusel igal aastal puuvillasektori kuludest (Kreeka) ülekantav 4 miljonit eurot, määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10b ja artikli 10c lõike 2 alusel 2014. eelarveaastaks üle kantud vabatahtliku kohandamise tulemusena (Ühendkuningriik) 296,3 miljonit eurot, määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 136 ja 136b alusel 2014. ja 2015. eelarveaastaks üle kantud kasutamata jäänud summadest (Rootsi ja Saksamaa) 51,6 miljonit eurot ning määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1 alusel toetuste vähendamise ja sammastevahelise paindlikkuse summadest 4 313,9 miljonit eurot.

1.2.    2020. aasta eelarveprojekt 

Komisjon võttis 2020. aasta eelarveprojekti vastu 5. juulil 2019. Selle kohaselt olid 2014.–2020. aasta programmitööperioodil Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kulukohustuste assigneeringud 14 699 miljonit eurot ja maksete assigneeringud 13 120 miljonit eurot.Nõukogu võttis oma seisukoha eelarveprojekti kohta vastu 3. septembril 2019. 15. oktoobril 2019 esitas komisjon üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2020. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 23. oktoobril 2019. Nagu varasematelgi aastatel, tuli kokku kutsuda lepituskomitee. Lepituskomitee jõudis 21-päevase tähtaja jooksul ühise teksti osas kokkuleppele. Nõukogu ja Euroopa Parlament kiitsid ühise teksti heaks vastavalt 25. novembril ja 27. novembril 2019.

1.3.    2020. aasta eelarve vastuvõtmine

27. novembril 2019. aastal vastu võetud 2020. aasta eelarve oli EAFRD osas võrdne komisjoni esitatud eelarveprojektiga nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutega.

Tabel 2

2020. aasta vastuvõetud eelarve

Eelarvepunkt

Kulukohustuste assigneeringud

Maksete assigneeringud

(eurodes)

(eurodes)

2014–2020

05.046001 (Maaelu arengu programmid)

14 675 251 797

13 100 000 000

05.010404 (Mitteoperatiivne tehniline abi)

5 100 000

5 100 000

05.046002 (Operatiivne tehniline abi)

18 308 550

15 023 550

1.4.    Paranduseelarvete vastuvõtmine

Paranduseelarvega nr 9/2020 suurendati EAFRD maaelu arengu programmide maksete assigneeringuid 750 miljoni euro võrra.

Tabel 3

2020. aasta eelarve pärast parandusi

 

 

Eelarvepunkt

Kulukohustuste assigneeringud

Maksete assigneeringud

(eurodes)

(eurodes)

2014–2020

05.046001 (Maaelu arengu programmid)

14 675 251 797

13 850 000 000

05.010404 (Mitteoperatiivne tehniline abi)

5 100 000

5 100 000

05.046002 (Operatiivne tehniline abi)

18 308 550

15 023 550

2.    Assigneeringute haldamine

2.1.    Kulukohustuste assigneeringute haldamine

2.1.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

Mis puutub EAFRD maaelu arengu programmide kulukohustuste assigneeringutesse, siis 2020. aasta vastuvõetud eelarves oli nende suurus 14 675 miljonit eurot ning kogu see summa oli seotud 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmidega.

Tabel 4

2020. aasta kulukohustuste assigneeringute haldamine (EAFRD)

Eelarvepunkt

05.046001

(eurodes)

Assigneeringud 2020. aasta alguses

14 675 251 797

2020. aastal kasutatavad assigneeringud

14 675 251 797

2020. aastal kasutatud assigneeringud

14 675 249 297

2.1.2.    Tehniline abi

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 lõike 1 kohaselt võib EAFRD kasutada kuni 0,25 % oma iga-aastastest eraldistest selleks, et rahastada komisjoni algatusel tehnilise abi meetmeid. 2020. aasta eelarves oli esialgu selleks ette nähtud 5,1 miljonit eurot mitteoperatiivse tehnilise abi jaoks ja 18,3 miljonit eurot operatiivse tehnilise abi jaoks.

2.2.    Maksete assigneeringute haldamine

2.2.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide maksete assigneeringuteks oli 2020. aasta vastuvõetud eelarves ette nähtud 13 100 miljonit eurot. Lisaks sellele oli eelmisest aastast üle kantud kasutada olev sihtotstarbeline tulu 650 miljonit eurot ning aasta jooksul kogutud sihtotstarbeline tulu 259 miljonit eurot. Maksete assigneeringuid suurendati paranduseelarvega nr 9/2020 750 miljoni euro võrra, 47 miljoni euro suuruse aastalõpu ümberpaigutusega ning kahe ümberpaigutusega eelarve peatükkide vahel ja sees kogusummas kolm miljonit eurot. Kõiki ümberpaigutusi arvesse võttes oli 2020. aastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusumma 14 809 miljonit eurot. Kokku kasutati 14 569 miljonit eurot maksete assigneeringuid ja 2020. aastast kanti 2021. aastasse automaatselt üle 240 miljonit eurot sihtotstarbelist tulu.Tabel 5

Maksete assigneeringute haldamine 2020. aastal

(eurodes)

 

EAFRD (2014–2020)

Eelarvepunkt 05.046001

Assigneeringud 2020. aasta alguses

13 100 000 000

Ümberpaigutus EAFRD 2014–2020 tehnilise abi eelarverealt

1 000 000

Autonoomsed ümberpaigutused peatükkide vahel

2 173 788

Paranduseelarve nr 9/2020

750 000 000

Aastalõpu ümberpaigutus

47 000 000

2019. eelarveaastast üle kantud sihtotstarbeline tulu

650 019 733

2020. aastal kogutud sihtotstarbeline tulu

259 118 386

2020. aastal kasutatavad assigneeringud

14 809 311 907

2020. aastal kasutatud assigneeringud

14 569 480 584

2.2.2.    Tehniline abi

Komisjoni algatusel antava EAFRD tehnilise abi maksete assigneeringute kogusumma oli 2020. aasta eelarves 20,1 miljonit eurot, sealhulgas 5,1 miljonit eurot mitteoperatiivseks tehniliseks abiks ja 15,0 miljonit eurot operatiivseks tehniliseks abiks. Üks miljon eurot paigutati ümber EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmide eelarvereale, et katta maksevajadusi. Maksete assigneeringute lõppsumma oli seega 19,1 miljonit eurot.

3.    EAFRD 2020. aasta eelarve täitmine

3.1.    Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

3.1.1.    EAFRD maaelu arengu programmid    

Tabelis 6 on esitatud määruses (EL) nr 1305/2013 (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/2220 1 ) sätestatud eraldised ja 2020. aastal kulukohustustega seotud summad liikmesriikide kaupa.

Tabel 6

Määrus (EL) nr 1305/2013 (muudetud) vs. 2020. aasta lõpuks kulukohustustega seotud summad

Eelarvepunkt: 05.046001

(eurodes)

LIIKMESRIIK

Määrus (EL) nr 1305/2013

2020. aastal kulukohustustega seotud summad

2020. aasta eraldised

 

(a)

(b)

BE

102 723 155

102 723 155

BG

338 990 216

338 990 216

CZ

321 615 103

321 615 103

DK

151 588 619

151 588 619

DE

1 394 588 766

1 394 588 766

EE

129 177 183

129 177 183

IE

312 570 314

312 567 814

GR

698 261 326

698 261 326

ES

1 183 394 067

1 183 394 067

FR

1 987 739 983

1 987 739 983

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 501 763 408

1 501 763 408

CY

18 881 481

18 881 481

LV

161 491 517

161 491 517

LT

264 151 386

264 151 386

LU

14 511 390

14 511 390

HU

486 662 895

486 662 895

MT

13 858 647

13 858 647

NL

147 976 388

147 976 388

AT

567 266 225

567 266 225

PL

1 187 301 202

1 187 301 202

PT

582 456 022

582 456 022

RO

1 139 927 194

1 139 927 194

SI

120 720 633

120 720 633

SK

214 524 943

214 524 943

FI

344 776 578

344 776 578

SE

249 818 786

249 818 786

UK

756 171 870

756 171 870

Kokku

14 675 251 797

14 675 249 297


3.1.2.    Tehniline abi

2014.–2020. aasta programmitööperioodi operatiivse tehnilise abi kulukohustuste assigneeringuteks oli 2020. aasta eelarves ette nähtud 18,3 miljonit eurot. Tabelis 7 on esitatud 2020. aastal operatiivse tehnilise abi jaoks eraldatud kulukohustuste assigneeringute kasutamine, mis ulatus 17,9 miljoni euroni, st täitmise määr oli peaaegu 98 %. Suurem osa assigneeringutest on seotud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga.

Tabel 7

Tehniline abi – kulukohustuste assigneeringute kasutamine

Eelarvepunkt: 05.046002

(eurodes)

Kirjeldus

Kulukohustustega seotud summad

Euroopa maaelu arengu võrgustik

4 775 056

Infotehnoloogia*

3 718 305

Euroopa innovatsioonipartnerlus

2 784 971

Euroopa hindamisvõrgustik

2 600 000

Üldsuse teavitamine

1 845 000

Rahastamisvahendite jaoks loodud tehniline nõuandeplatvorm

1 000 000

Audit ja kontroll

790 561

Mahepõllumajanduse andmebaas

350 000

Kokku

17 863 893

* Sh pädevad lairibaühenduse asutused

3.2.    Maksete assigneeringute kasutamine

3.2.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

2014.–2020. aasta programmitööperioodil rakendati kasutada olevast 14 809,3 miljonist eurost maksete assigneeringuteks 14 569,5 miljonit eurot. Tabelis 8 on esitatud 2020. aastal tehtud maksete jaotus deklareerimisperioodide lõikes.


Tabel 8

EAFRD maaelu arengu programmide jaoks 2020. aastal tehtud maksed (miljonites eurodes)

2014–2020

Eelmaksed 2014–2020

0

Maksetaotluste rahuldamine (enne 2019. aasta IV kvartalit)

22 441 523

Maksetaotluste rahuldamine (2019. aasta IV kvartal)

5 981 516 332

Maksetaotluste rahuldamine (2020. aasta I kvartal)

2 922 983 665

Maksetaotluste rahuldamine (2020. aasta II kvartal)

3 322 894 277

Maksetaotluste rahuldamine (2020. aasta III kvartal)

2 319 644 788

2020. aasta kokku

14 569 480 584

Maksete assigneeringute igakuine kasutamine kogu aasta vältel (alates jaanuarist kuni detsembrini 2020) on esitatud järgmisel joonisel.

Joonis 1


Tabelis 9 on esitatud komisjoni poolt 2020. eelarveaastal makstud summad liikmesriikide ja deklareerimisperioodide kaupa.

Tabel 9

Ajavahemikus 1.1.2020 kuni 31.12.2020 tegelikult tehtud maksed

EAFRD 2014–2020 – Eelarvepunkt 05.046001

(eurodes)

LIIKMESRIIK

Eelmaksed

Enne 2019. aasta IV kvartalit

2019. aasta IV kv

2020. aasta I kv

2020. aasta II kv

2020. aasta III kv

Kokku

BE

0

0

22 633 637

10 221 656

40 811 406

14 917 338

88 584 037

BG

0

0

94 619 801

51 059 351

95 970 799

61 377 146

303 027 096

CZ

0

1 243 302

66 331 120

211 947 392

89 585 660

35 016 907

404 124 382

DK

0

0

21 342 768

12 793 460

44 177 209

17 520 232

95 833 669

DE

0

430 665

624 801 406

297 773 284

262 169 493

171 301 611

1 356 476 457

EE

0

0

15 254 158

61 804 881

12 081 589

12 200 744

101 341 372

IE

0

0

171 904 352

26 221 747

37 750 130

97 958 687

333 834 915

GR

0

0

301 201 105

31 003 387

161 172 170

34 891 842

528 268 504

ES

0

0

575 993 456

129 280 942

314 284 640

202 042 142

1 221 601 180

FR

0

0

992 915 242

521 246 584

228 144 822

191 920 935

1 934 227 583

HR

0

0

69 679 464

101 844 879

126 288 667

61 411 910

359 224 921

IT

0

0

729 100 663

173 700 502

372 107 248

251 226 035

1 526 134 448

CY

0

0

7 094 755

3 052 288

8 251 714

3 642 307

22 041 064

LV

0

0

46 977 275

48 061 379

24 424 327

30 510 745

149 973 725

LT

0

153 698

79 488 127

38 080 698

49 374 943

22 808 338

189 905 805

LU

0

0

3 900 347

7 570 284

1 263 740

1 418 748

14 153 119

HU

0

0

183 849 875

98 429 983

176 016 151

107 181 921

565 477 931

MT

0

0

7 440 934

3 339 672

4 050 328

3 227 108

18 058 042

NL

0

0

16 136 441

75 676 544

15 845 200

21 665 878

129 324 063

AT

0

0

310 789 074

52 258 576

162 850 408

47 217 105

573 115 163

PL

0

0

351 293 769

331 932 216

279 575 300

243 321 308

1 206 122 592

PT

0

0

287 699 963

78 112 241

67 895 350

146 053 311

579 760 866

RO

0

18 718 168

348 319 324

211 016 820

291 275 824

281 791 057

1 151 121 193

SI

0

0

41 040 385

14 201 301

47 863 785

22 621 068

125 726 538

SK

0

0

58 401 782

45 723 277

57 913 820

31 663 011

193 701 890

FI

0

0

139 532 558

26 429 828

60 090 058

79 079 919

305 132 363

SE

0

0

194 056 782

57 298 926

43 686 324

31 096 244

326 138 276

UK

0

1 895 690

219 717 771

202 901 568

247 973 172

94 561 192

767 049 393

Kokku

0

22 441 523

5 981 516 332

2 922 983 665

3 322 894 277

2 319 644 788

14 569 480 584Tabelis 10 võrreldakse EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi 2020. ja 2019. aastal tehtud makseid liikmesriikide kaupa. Kokku suurenes rahastamine 2019. aastaga võrreldes 5 % (14,6 miljardit eurot võrreldes 13,8 miljardi euroga).

Tabel 10

Liikmesriikidele tehtud maksed – 2020. ja 2019. aasta võrdlus – EAFRD 2014–2020

(eurodes)

 

LIIKMESRIIK

2019

2020

2020. ja 2019. aasta erinevus

Vahemaksed

Eelmaksed

Kokku

Vahemaksed

Eelmaksed

Kokku

(eurodes)

(%)

BE

78 872 428

0

78 872 428

88 584 037

0

88 584 037

9 711 609

12,31 %

BG

308 634 763

0

308 634 763

303 027 096

0

303 027 096

–5 607 667

–1,82 %

CZ

393 828 050

0

393 828 050

404 124 382

0

404 124 382

10 296 332

2,61 %

DK

101 066 664

0

101 066 664

95 833 669

0

95 833 669

–5 232 995

–5,18 %

DE

1 273 596 303

0

1 273 596 303

1 356 476 457

0

1 356 476 457

82 880 155

6,51 %

EE

124 908 745

0

124 908 745

101 341 372

0

101 341 372

–23 567 374

–18,87 %

IE

324 022 439

0

324 022 439

333 834 915

0

333 834 915

9 812 476

3,03 %

GR

411 413 602

0

411 413 602

528 268 504

0

528 268 504

116 854 902

28,40 %

ES

1 165 619 770

0

1 165 619 770

1 221 601 180

0

1 221 601 180

55 981 410

4,80 %

FR

2 060 819 582

2 703 993

2 063 523 575

1 934 227 583

0

1 934 227 583

–129 295 992

–6,27 %

HR

299 635 531

0

299 635 531

359 224 921

0

359 224 921

59 589 389

19,89 %

IT

1 449 081 121

0

1 449 081 121

1 526 134 448

0

1 526 134 448

77 053 327

5,32 %

CY

20 952 824

0

20 952 824

22 041 064

0

22 041 064

1 088 240

5,19 %

LV

206 475 667

0

206 475 667

149 973 725

0

149 973 725

–56 501942

–27,36 %

LT

181 240 364

10 800

181 251 164

189 905 805

0

189 905 805

8 654 641

4,77 %

LU

14 481 595

0

14 481 595

14 153 119

0

14 153 119

–328 475

–2,27 %

HU

511 369 533

0

511 369 533

565 477 931

0

565 477 931

54 108 398

10,58 %

MT

19 429 947

0

19 429 947

18 058 042

0

18 058 042

–1 371 905

–7,06 %

NL

90 398 504

0

90 398 504

129 324 063

0

129 324 063

38 925 559

43,06 %

AT

538 171 765

0

538 171 765

573 115 163

0

573 115 163

34 943 398

6,49 %

PL

1 092 284 985

0

1 092 284 985

1 206 122 592

0

1 206 122 592

113 837 608

10,42 %

PT

523 049 233

0

523 049 233

579 760 866

0

579 760 866

56 711 633

10,84 %

RO

967 073 048

0

967 073 048

1 151 121 193

0

1 151 121 193

184 048 145

19,03 %

SI

120 096 847

0

120 096 847

125 726 538

0

125 726 538

5 629 691

4,69 %

SK

209 361 675

0

209 361 675

193 701 890

0

193 701 890

–15 659 785

–7,48 %

FI

351 173 513

0

351 173 513

305 132 363

0

305 132 363

–46 041 151

–13,11 %

SE

226 298 189

0

226 298 189

326 138 276

0

326 138 276

99 840 087

44,12 %

UK

773 925 472

0

773 925 472

767 049 393

0

767 049 393

–6 876 079

–0,89 %

Kokku

13 837 282 157

2 714 793

13 839 996 951

14 569 480 584

0

14 569 480 584

729 483 634

5,27 %3.2.2.    Tehniline abi 

Programmitöö perioodil 2014–2020 oli 2020. eelarveaastal operatiivse tehnilise abi jaoks kasutada 15,0 miljonit eurot maksete assigneeringuid, millest 1,0 miljonit eurot paigutati ümber EAFRD 2014–2020 maaelu arengu programmide eelarvereale. Lõpliku täitmise summa oli 12,9 miljonit eurot, st eelarve täitmise määr oli üle 92 %.

Tabelis 11 on maksed jaotatud peamiste tegevusvaldkondade kaupa. Suurem osa assigneeringutest on seotud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga.

Tabel 11

Tehniline abi – maksete assigneeringute kasutamine

Eelarvepunkt: 05.046002

(eurodes)

Kirjeldus

Makstud summa

Euroopa maaelu arengu võrgustik

3 784 172

Infotehnoloogia*

2 813 592

Euroopa innovatsioonipartnerlus

2 115 898

Euroopa hindamisvõrgustik

1 537 740

Üldsuse teavitamine

1 520 000

Audit ja kontroll

695 650

Mahepõllumajanduse andmebaas

210 000

Rahastamisvahendite jaoks loodud tehniline nõuandeplatvorm

209 819

Programm LIFE

53 380

Kokku

12 940 251

* Sh pädevad lairibaühenduse asutused

3.3.    Deklareeritud kulude analüüs meetmete kaupa

Tabelis 12 on esitatud liikmesriikide deklareeritud EARFD maksetaotlused meetmete lõikes 2020. aastal (alates 2019. aasta IV kvartalist kuni 2020. aasta III kvartalini), deklareeritud kulude kogusumma programmitööperioodi algusest alates ja EAFRD 2014.–2020. aasta programmide rahastamiskava.

EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi kulud 2020. aastal olid peamiselt seotud meetmega 04 (investeeringud materiaalsesse varasse), meetmega 13 (toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele) ja meetmega 10 (põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede).Tabel 12

EAFRD deklareeritud kulud 2020. aastal (2019. aasta IV kv kuni 2020. aasta III kv) ja kulude kogusumma (2014. aasta IV kv kuni 2020. aasta III kv)

võrreldes rahastamiskavadega – EAFRD 2014–2020

 

Deklareeritud kulud 2020. aastal (2019. aasta IV kv kuni 2020. aasta III kv)

Deklareeritud kulude kogusumma (2014. aasta IV kv kuni 2020. aasta III kv)

Rahastamiskavad 2014–2020

EAFRD meetmed

(miljonites eurodes)

(%)

(miljonites eurodes)

(%)

(miljonites eurodes)

(%)

Meede 01

Teadmussiire ja teavitus

96,1

0,7 %

346,7

0,6 %

910,7

0,9 %

Meede 02

Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused

37,0

0,3 %

124,0

0,2 %

455,6

0,5 %

Meede 03

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad

41,9

0,3 %

140,6

0,2 %

337,7

0,3 %

Meede 04

Investeeringud materiaalsesse varasse

3 038,2

20,9 %

11 004,0

17,8 %

22 293,2

22,3 %

Meede 05

Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine

74,3

0,5 %

310,1

0,5 %

769,3

0,8 %

Meede 06

Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng

936,3

6,4 %

3 775,1

6,1 %

6 602,8

6,6 %

Meede 07

Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades

999,9

6,9 %

3 403,1

5,5 %

6 883,1

6,9 %

Meede 08

Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse

399,6

2,7 %

1 835,6

3,0 %

3 855,3

3,9 %

Meede 09

Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine

31,8

0,2 %

105,2

0,2 %

255,1

0,3 %

Meede 10

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede

2 564,3

17,6 %

12 405,8

20,1 %

16 452,5

16,4 %

Meede 11

Mahepõllumajandus

1 313,8

9,0 %

5 521,3

8,9 %

7 529,1

7,5 %

Meede 12

Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused

87,8

0,6 %

428,7

0,7 %

579,3

0,6 %

Meede 13

Toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele

2 842,3

19,5 %

14 758,0

23,9 %

17 322,8

17,3 %

Meede 14

Loomade heaolu

318,8

2,2 %

1 471,2

2,4 %

1 866,6

1,9 %

Meede 15

Metsakeskkonna- ja kliimateenused ja metsakaitse

37,5

0,3 %

84,1

0,1 %

233,2

0,2 %

Meede 16

Koostöö

161,0

1,1 %

407,1

0,7 %

1 626,6

1,6 %

Meede 17

Riskijuhtimine

336,1

2,3 %

1 220,5

2,0 %

1 611,0

1,6 %

Meede 18

Täiendavate riiklike otsetoetuste rahastamine Horvaatias

–0,1

0,0 %

108,1

0,2 %

108,1

0,1 %

Meede 19

Toetus LEADERi kohalikuks arenguks (kogukonna juhitud kohalik areng)

919,0

6,3 %

2 770,4

4,5 %

7 010,2

7,0 %

Meede 20

Tehniline abi liikmesriikidele

309,7

2,1 %

1 103,5

1,8 %

2 155,6

2,2 %

Meede 21

Erakorraline ja ajutine toetus põllumajandustootjatele ning põllumajandustoodete töötlemise, turustamise ja/või arendamisega tegelevatele VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud (artikkel 39b)

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

730,1

0,7 %

Meede 113

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

26,4

0,2 %

428,6

0,7 %

474,4

0,5 %

Meede 131

Ühenduse õigusaktidel põhinevate nõuetega vastavusse viimine

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Meede 341

Oskuste omandamine, elavdamine ja rakendamine

0,0

0,0 %

0,5

0,0 %

0,6

0,0 %

Kõik kokku

 

14 571,8

100,0 %

61 752,2

100,0 %

100 063,0

100 %

*Liikmesriigid deklareerivad oma kulud kord kvartalis. Aasta n IV kvartali deklaratsioonid tuleb esitada aasta n + 1 jaanuaris. Sellest tulenevalt hüvitab komisjon aastal n liikmesriikidele kulud, mis kanti alates n – 1 aasta IV kvartalist kuni aasta n III kvartalini.3.4.    EAFRD programmide rakendamine

   

Joonisel 2 on esitatud 2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide assigneeringute kasutamise määr liikmesriikide kaupa: maksed alates programmitööperioodi algusest (sh 2020. aasta IV kvartali maksed, mis tehakse 2021. eelarveaastal) võrreldes 2014.–2020. aastal eraldatud kogusummaga.

2020. aastal uusi kulukohustusi ei vabastatud. Alates programmitöö perioodi 2014–2020 algusest on kulukohustusi vabastatud kokku 16,5 miljonit eurot.

Kokku oli 2020. aasta lõpuks EAFRD 2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide rakendamisel keskmine kasutamise määr 71 %. Programmide rakendamine kulgeb üldiselt kavakohaselt, liikmesriikide keskmiste näitajate erinevused on esitatud joonisel 2.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2220, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega.