25.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 65/4


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

25. jaanuar 2021,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust piiriüleste maksete kohta liidus

(CON/2021/3)

(2021/C 65/04)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

15. oktoobril 2020 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse esitada arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust piiriüleste maksete kohta liidus (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5 koosmõjus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõike 2 neljanda taandega ning protokolli (nr 4) (Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta) artikli 3.1 neljanda taandega, kuna ettepandud määruse sätted käsitlevad maksesüsteemide tõrgeteta toimimist. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

Ettepandud määruse eesmärk on kodifitseerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 924/2009 (2), mida viimati muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/518 (3). EKP toetab üldiselt kodifitseerimisi, kuid märgib, et ettepandud määruse seletuskirja kohaselt ei või kodifitseeritavates õigusaktides teha sisulisi muudatusi, vaid ainult kodifitseerimiseks vajalikke vormilisi muudatusi. EKP esitas arvamuse (4) ka määruse (EL) 2019/518 (5) ettepaneku kohta. Samas kehtestati määruses (EL) 2019/518 liidu seadusandliku menetluse käigus teatavaid sätteid pärast komisjoni ettepaneku EKP-le esitamist, mis seega ei olnud nõukogu EKPga konsulteerimise taotluse osaks. Seetõttu ja võttes arvesse, et varem arvamuse esitamise võimalus puudus ning et ettepandud määrus võetakse vastu seadusandlikus tavamenetluses, kasutab EKP võimalust esitada oma arvamus ettepandud määruse sätte kohta, mis kehtestati määrusega (EL) 2019/518.

1.   Konkreetsed märkused

1.1   Viide EKP poolt avaldatud euro viitekursile

Ettepandud määruse artikli 4 lõike 1 kohaselt, mille eesmärgiks on täiendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/2366 (6) sätestatud läbipaistvuse ja teabe nõudeid vääringu konverteerimise teenuste osas (7), peavad makseteenuse pakkujad ja vääringu konverteerimise teenuse pakkujad sularaha- või makseautomaadis või müügikohas väljendama kogu vääringu konverteerimise tasu EKP poolt viimasena avaldatud euro viitekursi juurdehindlusprotsendina.

Alates 1998. aastast avaldab EKP euro viitekursse (ECBRR) EKP nõukogu poolt 1998. aastal heaks kiidetud ja 2015. aastal ajakohastatud raamistiku (8) alusel (edaspidi „ECBRR raamistik“). ECBRR viitekursse avaldatakse avaliku hüvena üksikisikutele ja asutustele (9) ning seda kasutavad mitmesugused asutused. ECBRR raamistiku eesmärk on säilitada ECBRR viitekursside usaldusväärsus: i) vähendades huvi ECBRRiga kauplemise vastu; ja ii) piirates selle kasutust viitemäärana. ECBRR viitekursi kasutamist kauplemisel ei soodustata ja ECBRR viitekursse avaldatakse ainult teavitamise eesmärgil (10). ECBRR raamistiku eesmärk on selge vahetegu ECBRR ja tehingutes kasutatavate viitekursside võrdlusaluste vahel.

Ettepandud määruse viited ECBRRile võivad vastupidiselt ECBRR eesmärgiga tekitada mõnedes turuosalistes huvi ECBRRiga kauplemise vastu. Seetõttu soovitab EKP ettepandud määruse artiklis 4 välja jätta viite ECBRR viitekursile ja asendada see kohase vahetuskursi võrdlusaluse viitega, mis jääb liidu võrdlusaluste määruse kohaldamisalasse (11) ja mida saab kasutada vahetuskursi tasude kontekstis. Nende võrdlusaluste täpsust ja usaldusväärsust tagavad selle määrusega kehtestatud võrdlusaluse haldurite nõuded, mis kaitsevad makseteenuse pakkujate ja vääringu konverteerimise teenuse pakkujate klientide huve.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud eraldi tehnilises töödokumendis koos selgitustega. Tehniline töödokument on avaldatud inglise keeles EUR-Lexi veebisaidil.

Frankfurt Maini ääres, 25. jaanuar 2021

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  COM (2020) 323 final.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/518, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (ELT L 91, 29.3.2019, lk 36).

(4)  Vt Euroopa Keskpanga arvamus CON/2018/38, 31. august 2018, seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid (ELT C 382, 23.10.2018, lk 7). Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(5)  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega, COM(2018) 163 final.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

(7)  Vt ettepandud määruse põhjendus 8.

(8)  Vt EKP „Framework for the euro foreign exchange reference rates“, avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(9)  Vt EKP 7. detsembri 2015 pressiteade „EKP teeb muudatusi seoses euro viitekurssidega“.

(10)  ECBRR raamistik sätestab selgelt, et mõiste „viitekurss“ tähendab vahetuskurssi, mille eesmärgiks ei ole turutehingutes kasutus, ei otseselt ega kaudselt (võrdlusalusena). Kursid on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).