7.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 331/3


Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelukäitumisjuhendi töörühma (äriühingute maksustamine) aruanne, milles soovitatakse teha muudatusi nõukogu 18. veebruari 2020. aasta järelduste lisades

(2020/C 331/03)

Alates Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevast asendatakse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta järelduste (maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta) (ELT C 64, 27.2.2020, lk 8) I ja II lisa järgmiste uute I ja II lisaga:

„I LISA

Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu

1.   Ameerika Samoa

Ameerika Samoa ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, kaasa arvatud selle jurisdiktsiooni kaudu, mille alla ta kuulub, ei võtnud kohustust kohaldada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ja ei võtnud kohustust neid küsimusi käsitleda.

2.   Anguilla

Maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum ei ole andnud Anguillale seoses taotluse alusel toimuva teabevahetuse standardiga reitingut vähemalt „suures osas vastav“ ning riik ei ole seda küsimust veel lahendanud.

3.   Barbados

Maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum ei ole andnud Barbadosele seoses taotluse alusel toimuva teabevahetuse standardiga reitingut vähemalt „suures osas vastav“ ning riik ei ole seda küsimust veel lahendanud.

4.   Fidži

Fidži ei ole maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmse foorumi („ülemaailmne foorum“) liige, ei ole alla kirjutanud maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, on kehtestanud kahjulikud soodustavad maksukorrad, ei ole ühinenud maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alase kõikehõlmava raamistikuga ega rakendanud OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ning ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

5.   Guam

Guam ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, kaasa arvatud selle jurisdiktsiooni kaudu, mille alla ta kuulub, ei võtnud kohustust kohaldada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ja ei võtnud kohustust neid küsimusi käsitleda.

6.   Palau

Palau ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud ning ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

7.   Panama

Maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum ei ole andnud Panamale seoses taotluse alusel toimuva teabevahetuse standardiga reitingut vähemalt „suures osas vastav“ ning riik ei ole seda küsimust veel lahendanud.

8.   Samoa

Samoal kehtivad kahjulikud soodustavad maksukorrad ja riik ei ole seda küsimust veel lahendanud.

Peale selle võttis Samoa kohustuse saavutada 2018. aasta lõpuks vastavus kriteeriumile 3.1, kuid ei ole seda küsimust veel lahendanud.

9.   Seišellid

Seišellidel kehtivad kahjulikud soodustavad maksukorrad ja riik ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

Lisaks ei ole maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum andnud Seišellidele seoses taotluse alusel toimuva teabevahetuse standardiga reitingut vähemalt „suures osas vastav“ ning riik ei ole seda küsimust veel lahendanud.

10.   Trinidad ja Tobago

Trinidad ja Tobago ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum on andnud talle seoses taotluse alusel toimuva teabevahetuse standardiga reitingu „nõudeid mittejärgiv“, Trinidad ja Tobago ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, rakendab kahjulikke soodustavaid maksukordasid ning ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

11.   USA Neitsisaared

USA Neitsisaared ei kohalda mingisugust finantsteabe automaatset vahetamist, ei ole alla kirjutanud OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolsele konventsioonile (muudetud kujul) ega seda ratifitseerinud, kaasa arvatud selle jurisdiktsiooni kaudu, mille alla ta kuulub, rakendab kahjulikke soodustavaid maksukordasid, ei võtnud kohustust kohaldada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete miinimumstandardeid ja ei võtnud kohustust neid küsimusi käsitleda.

12.   Vanuatu

Maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum ei ole andnud Vanuatule seoses taotluse alusel toimuva teabevahetuse standardiga reitingut vähemalt „suures osas vastav“, riik võimaldab kasutada offshore-struktuure ja -kokkuleppeid, mille eesmärk on saada kasumit ilma tegeliku majandusliku sisuta, ja ei ole neid küsimusi veel lahendanud.

II LISA

Ülevaade olukorrast seoses koostööd tegevate jurisdiktsioonide poolt hea maksuhaldustava põhimõtete rakendamiseks võetud kohustuste täitmisel ELiga tehtava koostööga

1.   Läbipaistvus

1.1.   Kohustus kohaldada automaatset teabevahetust kas pädevate asutuste mitmepoolse kokkuleppe allkirjastamise või kahepoolsete kokkulepete abil

Järgmisele jurisdiktsioonile, kellelt oodatakse reaalseid edusamme automaatse teabevahetuse tõhusal rakendamisel kõikide ELi liikmesriikidega, anti selleks aega kuni 31. detsembrini 2020:

Türgi

1.2.   Maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmse foorumi („ülemaailmne foorum“) liikmesus ning rahuldava reitingu saavutamine seoses taotluse alusel toimuva teabevahetusega

Järgmised jurisdiktsioonid, kes võtsid kohustuse saavutada 2018. aasta lõpuks piisav reiting, ootavad ülemaailmse foorumi poolset täiendavat läbivaatamist:

Türgi

Järgmine finantskeskuseta arenguriik, kes võttis kohustuse saavutada 2019. aasta lõpuks piisav reiting, ootab ülemaailmse foorumi poolset täiendavat läbivaatamist:

Botswana

1.3.   OECD maksuküsimustes vastastikuse haldusabi andmise mitmepoolse konventsiooni allkirjastamine ja ratifitseerimine või kõiki ELi liikmesriike hõlmav kokkulepete võrgustik

Järgmistele finantskeskuseta arenguriikidele, kes on teinud sisulisi edusamme oma kohustuste täitmisel, anti vastastikkuse haldusabi konventsiooni allkirjastamiseks aega kuni 31. detsembrini 2020 ning vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimiseks on neil aega kuni 31. detsembrini 2021:

Botswana, Eswatini, Jordaania, Maldiivid, Namiibia, Tai

2.   Õiglane maksustamine

2.1.   Kahjuliku maksukorra olemasolu

Järgmine jurisdiktsioon, kes võttis kohustuse muuta 2019. aasta lõpuks oma välistulu maksuvabastuse korda või see selleks ajaks tühistada, on kooskõlas oma kohustustega võtnud vastu piisavad muudatused ning võtnud kohustuse lahendada ülejäänud küsimused 31. detsembriks 2020:

Saint Lucia

Järgmistele jurisdiktsioonidele, kes võtsid kohustuse muuta 2019. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi või need selleks ajaks tühistada, kuid ei saanud seda teha OECD kahjulike maksutavade foorumi töös tekkinud viivituste tõttu, anti oma õigusaktide kohandamiseks aega kuni 2020. aasta lõpuni:

Austraalia ja Maroko

Järgmisele jurisdiktsioonile, kes võttis kohustuse muuta 2019. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi, mis hõlmavad tootmistegevust ja sarnaseid tegevusi, mis ei ole väga liikuvad, või need 2019. aasta lõpuks tühistada, ning kes tõendas reaalseid edusamme oma reformide algatamisel 2019. aastal, anti kuni 31. detsembrini 2020 aega oma õigusakte kohandada:

Namiibia

Järgmine jurisdiktsioon on võtnud kohustuse muuta 2020. aasta lõpuks oma kahjulikke maksukordi või need selleks ajaks tühistada:

Jordaania

“.