29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 321/37


Komisjoni ettepanekute tagasivõtmine

(2020/C 321/03)

Tagasi võetud ettepanekute nimekiri

Dokument

Institutsioonidevaheline menetlus

Pealkiri

Euroopa roheline kokkulepe

COM(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

COM(2017) 97 final

2017/0043 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega kehtestatakse Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava

COM(2014) 265 final

2014/0138 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 812/2004, (EÜ) nr 2187/2005 ja (EÜ) nr 1967/2006 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 894/97

COM(2012) 332 final

2012/0162 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

COM(2012) 413 final

2012/0201 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1100/2007, millega kehtestatakse meetmed euroopa angerja varude taastamiseks

COM(2012) 432 final

2012/0208 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 seoses kalavarude kaitsega noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu

KOM(2011) 470 lõplik

2011/0206 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava

KOM(2011) 479 lõplik

2011/0218 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid

COM(2013) 892 final

2013/0433 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist

COM(2013) 893 final

2013/0434 (APP)

Ettepanek: nõukogu direktiiv kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise kohta

COM(2017) 648 final

2017/0290 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)

COM(2013) 20 final

2013/0011 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel taotluste esitamist uute kannete lisamiseks ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni VIII või IX lisasse

COM(2018) 731 final

2018/0379 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa looduskeskkonna ja looduslike elupaikade kaitse konventsiooni alalise komitee 38. koosolekul seoses kõnealuse konventsiooni II ja III liite muudatustega

COM(2019) 494 final

2019/0241 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse konventsiooni alalise komitee 39. koosolekul seoses kõnealuse konventsiooni II ja III liite muudatustega

KOM(2009) 585 lõplik

 

Ettepanek: nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) osaliste 16. koosolekul vastu võetav seisukoht seoses ettepanekuga muuta kõnealuse konventsiooni Vahemere erikaitsealasid ja bioloogilist mitmekesisust käsitleva protokolli (SPA/BD protokoll) II ja III lisa

Digiajastule vastav Euroopa

COM(2017) 257 final

2017/0087 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tingimused ja kord, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta

COM(2014) 28 final

2014/0012 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega

COM(2013) 75 final

2013/0048 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

COM(2013) 342 final

2013/0181 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamise ja kvaliteedi kohta

COM(2013) 884 final

2013/0432 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

KOM(2009) 65-2 lõplik

2009/0019 (APP)

Ettepanek: nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

COM(2013) 243 final

2013/0129 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu nimel vastu võetav seisukoht seoses Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) hääletamisele tulevate resolutsioonidega

COM(2015) 18 final

2015/0011 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP ühiskomitee töökorra muutmisega (Horvaatia ELiga ühinemine)

COM(2015) 48 final

2015/0027 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (uuesti sõnastatud)

JOIN(2016)37 final

2016/0241 (NLE)

Ühisettepanek: nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

JOIN(2016) 38

2016/0243 (NLE)

Ühisettepanek: nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

COM(2017) 668 final

2017/0301 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus, Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite konverentsil võetav seisukoht seoses toiduga kindlustatuseks riigivaru loomisega, kaubandust moonutava mõjuga siseriiklike toetustega, sh puuvillasektorile antavate toetustega põllumajanduses, ekspordi piirangutega põllumajanduses, kalandustoetustega, teenuste osutamist reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja VKEsid/kaubavahetust käsitlevate regulatiivsete meetmete läbipaistvusega

JOIN(2018)20 final

2018/0269 (NLE)

Ühisettepanek: nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta

COM(2019) 56 final

2019/0028 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) üldkogu 14. istungjärgul seoses OTIFi peasekretäri valimisega ajavahemikuks 8. aprillist 2019 kuni 31. detsembrini 2021

Uus hoog Euroopa demokraatiale

KOM(2011) 635 lõplik

2011/0284 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta

COM(2013) 78 final

2013/0049 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ