17.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/4


Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (1): teave meetmete kohta, mida liikmesriigid on võtnud vastavalt artiklitele 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 ja 22

(2020/C 16/04)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 (edaspidi „määrus“) artiklite 5, 6, 8, 9, 10, 17 ja 22 kohaselt tuleb teave määruse rakendamisega seotud meetmete võtmise kohta liikmesriikides avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

Selleks et tagada eksportijatele juurdepääs põhjalikule teabele kogu ELis kohaldatavate kontrollide kohta, on komisjon ja liikmesriigid ühtlasi otsustanud avaldada lisateavet meetmete kohta, mida liikmesriigid on rakendanud artikli 4 kohaselt.

1.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 4 LÕIKELE 5 (I LISAS LOETLEMATA KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORTIMISEKS NÕUTAV LUBA)

Artikli 4 lõike 5 kohaldamisel võib liikmesriik laiendada artikli 4 lõike 1 kohaldamist loetlemata kahesuguse kasutusega kaupadele, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Määruse artikli 4 lõike 6 kohaselt peavad liikmesriigid, kes kehtestavad vastavalt artikli 4 lõikele 5 loanõude I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks, teavitama sellest vajaduse korral teisi liikmesriike ja komisjoni. Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Üksikasjalikud meetmed, millest komisjoni on teavitatud, on esitatud vahetult pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas liikmesriik on artikli 4 lõike 5 kohaselt võtnud vastu siseriiklikud õigusaktid, millega kehtestatakse loanõuded?

BELGIA

Osaliselt JAH

BULGAARIA

EI

TŠEHHI VABARIIK

EI

TAANI

EI

SAKSAMAA

EI

EESTI

EI

IIRIMAA

JAH

KREEKA

EI

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

EI

ITAALIA

EI

KÜPROS

EI

LÄTI

EI

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

JAH

MALTA

EI

MADALMAAD

EI

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

EI

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

JAH

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

JAH

1.1.   Belgia

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse Flandria ja Valloonia piirkonnas ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Flandria valitsuse 14. märtsi 2014. aasta dekreet (millega reguleeritakse kahesuguse kasutusega kaupade eksporti, transiiti ja edasitoimetamist ning tehnilist abi), artikkel 5 (Belgia ametlik väljaanne, 2. mai 2014); Valloonia valitsuse 6. veebruari 2014. aasta dekreet (millega reguleeritakse kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia eksporti, transiiti ja edasitoimetamist), artikkel 4 (Belgia ametlik väljaanne, 19. veebruar 2014)).

1.2.   Iirimaa

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(2009. aasta määrus (kahesuguse kasutusega kaupade) ekspordikontrolli kohta, punkt 7 (2009. aasta õigusakt nr 443)).

1.3.   Luksemburg

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikli 45 lõige 1).

1.4.   Ungari

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Valitsuse 2011. aasta dekreet nr 13 kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubanduslubade kohta, artikkel 7).

1.5.   Austria

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(2011. aasta esimene väliskaubandusmäärus (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), artikkel 5, BGBl. II nr 343/2011, avaldatud 28. oktoobril 2011).

1.6.   Soome

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Seadus 562/1996, paragrahv 4, neljas lõik).

1.7.   Ühendkuningriik

Loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks nõutakse ekspordiluba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(2008. aasta ekspordikontrolli korraldus, artikli 6 lõige 1, artikli 6 lõige 2 ja artikkel 26 (S.I.2008/3231)).

2.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 5 LÕIKELE 2 (VAHENDAJATE ÜLE TEHTAVA KONTROLLI LAIENDAMINE)

Vastavalt määruse artikli 5 lõikele 2 koostoimes artikli 5 lõikega 4 peab komisjon avaldama liikmesriikide võetud meetmed, millega laiendatakse artikli 5 lõike 1 kohaldamist loetlemata kahesuguse kasutusega kaupadele, juhul kui neid kasutatakse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel, ning kahesuguse kasutusega kaupadele, mis on ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Üksikasjalikud meetmed, millest komisjoni on teavitatud, on esitatud vahetult pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas artikli 5 lõikes 1 sätestatud vahendusteenuste kontrolli kohaldamist on kooskõlas artikli 5 lõikega 2 laiendatud?

BELGIA

EI

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

JAH

TAANI

EI

SAKSAMAA

EI

EESTI

JAH

IIRIMAA

JAH

KREEKA

JAH

HISPAANIA

JAH

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

JAH

ITAALIA

JAH

KÜPROS

EI

LÄTI

JAH

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

JAH

MALTA

EI

MADALMAAD

JAH

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

JAH

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

JAH

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

EI

2.1.   Bulgaaria

Luba nõutakse määruse I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 2 osutatud eesmärgil, ning määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Kaitseotstarbeliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli seaduse artikli 34 lõige 4, Bulgaaria ametlik väljaanne nr 26/29.3.2011, jõustunud 30.6.2012).

2.2.   Tšehhi Vabariik

Luba nõutakse kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui pädev asutus teavitab vahendajat, et määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, või et kahesuguse kasutusega kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud artikli 4 lõikes 2 osutatud sõjaliseks lõppkasutuseks.

(Seadus nr 594/2004 Sb. (millega rakendatakse ühenduse korda kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (muudetud kujul)), paragrahv 3).

2.3.   Eesti

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, millel on strateegilise kauba tunnused kas nende lõppkasutuse või lõppkasutaja tõttu, avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel, kuigi nad ei ole kantud strateegiliste kaupade loetellu.

(Strateegilise kauba seaduse paragrahvi 6 lõige 7).

2.4.   Iirimaa

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, ning selliste kahesuguse kasutusega kaupade puhul, mis on ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(2009. aasta õigusakti nr 443 punkti 8 alapunktid a ja b, (kahesuguse kasutusega kaupade) ekspordikontrolli 2009. aasta määrus (muudetud kujul)).

2.5.   Kreeka

Luba nõutakse kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud määruse artikli 4 lõikes 2.

(Ministri otsus nr 121837/e3/21837/28-9-2009), punkt 3.2.3.

2.6.   Hispaania

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärkidel ja sihtkohtades.

(1. augusti 2014. aasta kuninglik dekreet 679/2014 (kaitsevarustuse, muu varustuse ning kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate väliskaubanduse kontrolli kohta) artikli 2 lõike 3 punkti a alapunkt 6 ja artikli 2 lõike 3 punkt b).

2.7.   Horvaatia

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui pädev asutus teavitab vahendajat, et kõnealused kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärgil.

(Kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seadus (ametlik väljaanne 80/11, 68/2013)).

2.8.   Itaalia

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõigetes 1 või 2 osutatud eesmärgil.

(15. detsembri 2017. aasta seadusandlik dekreet nr 221/2017, artikkel 9, kehtib alates 1. veebruarist 2018).

2.9.   Läti

Vastavalt Läti strateegiliste kaupade leviku seadusele kontrollitakse kõiki kahesuguse kasutusega kaupade vahendustehinguid, sõltumata asjaomaste kaupade kasutuseesmärgist.

(21. juuni 2007. aasta strateegiliste kaupade leviku seadus, artikli 5 lõige 7).

2.10.   Luksemburg

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, ning selliste kahesuguse kasutusega kaupade puhul, mis on ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikli 42 lõige 1).

2.11.   Ungari

Luba nõutakse määruse I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui kõnealused kaubad on või võivad olla ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks või kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2, ning määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada mõnel määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärgil.

(Valitsuse 2011. aasta dekreet nr 13 kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubanduslubade kohta, paragrahvi 17 lõige 1).

2.12.   Madalmaad

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, ning selliste kahesuguse kasutusega kaupade puhul, mis on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Strateegiliste teenuste seadus, Wet strategische diensten).

Luba nõutakse ka 37 keemilise aine vahendamise puhul, kui sihtkoht on Iraak, sõltumata konkreetsest kaubasaajast või lõppkasutajast.

(Määrus, milles käsitletakse kahesuguse kasutusega kaupade vahendamist Iraaki, Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.13.   Austria

Kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui pädev asutus teavitab vahendajat, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärgil.

(Väliskaubanduse seaduse paragrahvi 15 lõige 1 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011).

2.14.   Rumeenia

Luba nõutakse selliste kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, mida ei ole loetletud määruse I lisas, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärgil.

(23. detsembri 2010. aasta erakorraline määrus nr 119 kahesuguse kasutusega kaupadega seotud toimingute kontrollisüsteemi kohta (GEO nr 119/2010), artikli 14 lõige 2).

2.15.   Soome

Luba nõutakse määruse I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui pädev asutus on vahendajat teavitanud, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 2 osutatud eesmärgil, ning määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui pädev asutus on vahendajat teavitanud, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada tervikuna või osaliselt mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Seadus 562/1996, paragrahvi 3 teine lõik ja paragrahvi 4 esimene lõik).

3.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 5 LÕIKELE 3 (VAHENDAJATE ÜLE TEHTAVA KONTROLLI LAIENDAMINE)

Vastavalt määruse artikli 5 lõikele 3 koostoimes artikli 5 lõikega 4 peab komisjon avaldama liikmesriikide võetud meetmed, millega kehtestatakse loanõue kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Üksikasjalikud meetmed, millest komisjoni on teavitatud, on esitatud vahetult pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas vahendusteenuste kontrolli kohaldamist on kooskõlas artikli 5 lõikega 3 laiendatud?

BELGIA

EI

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

JAH

TAANI

EI

SAKSAMAA

EI

EESTI

JAH

IIRIMAA

JAH

KREEKA

JAH

HISPAANIA

JAH

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

JAH

ITAALIA

JAH

KÜPROS

EI

LÄTI

JAH

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

JAH

MALTA

EI

MADALMAAD

JAH

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

JAH

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

JAH

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

EI

3.1.   Bulgaaria

Kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Kaitseotstarbeliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli seaduse artikkel 47 (välja kuulutatud Bulgaaria ametlikus väljaandes nr 26/29.3.2011)).

3.2.   Tšehhi Vabariik

Kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes võib otsustada kehtestada loanõude.

(Seadus nr 594/2004 Sb. (millega rakendatakse ühenduse korda kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks), paragrahvi 3 lõige 4).

3.3.   Eesti

Kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 loetletud eesmärgil, peab ta sellest kohe teatama strateegilise kauba komisjonile, politsei- või julgeolekuasutustele. Pärast sellist teavitamist võib strateegilise kauba komisjon otsustada loanõude kehtestamise kasuks.

(Strateegilise kauba seadus, paragrahv 77).

3.4.   Iirimaa

Kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(2009. aasta õigusakt nr 443, punkt 9, (kahesuguse kasutusega kaupade) ekspordikontrolli 2009. aasta määrus).

3.5.   Kreeka

Kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Ministri otsus nr 121837/e3/21837/28-9-2009, punkt 3.2.2)..

3.6.   Hispaania

Kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaubad, mille puhul ta kavatseb vahendusteenuseid osutada, on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärkidel ja sihtkohtades, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes otsustab, kas selliste vahendusteenuste osutamiseks on vaja luba.

(1. augusti 2014. aasta kuninglik dekreet 679/2014 (kaitsevarustuse, muu varustuse ning kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate väliskaubanduse kontrolli kohta), artikli 2 lõike 3 punkt c).

3.7.   Horvaatia

Kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes võib otsustada kehtestada loanõude.

(Kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seadus, paragrahv 3 (ametlik väljaanne 80/11, 68/2013)).

3.8.   Itaalia

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(15. detsembri 2017. aasta seadusandlik dekreet nr 221/2017, artikkel 9, kehtib alates 1. veebruarist 2018).

3.9.   Läti

Vastavalt Läti strateegiliste kaupade leviku seadusele kontrollitakse kõiki kahesuguse kasutusega kaupade vahendustehinguid, sõltumata nende kasutuseesmärgist.

(21. juuni 2007. aasta strateegiliste kaupade leviku seadus, artikli 5 lõige 7).

3.10.   Luksemburg

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid võidakse kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikli 42 lõige 2).

3.11.   Ungari

Kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Valitsuse 2011. aasta dekreet nr 13 kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubanduslubade kohta, paragrahvi 17 lõige 2).

3.12.   Madalmaad

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Strateegiliste teenuste seadus (Wet strategische diensten), artikli 4a lõige 5).

3.13.   Austria

Kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes võib otsustada kehtestada loanõude.

(2011. aasta esimene väliskaubandusmäärus (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), paragrahv 5, BGBl. II nr 343/2011, avaldatud 28. oktoobril 2011).

3.14.   Rumeenia

Kahesuguse kasutusega kaupade vahendamiseks nõutakse luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

(Kahesuguse kasutusega kaupadega seotud toimingute kontrollisüsteemi käsitlev 23. detsembri 2010. aasta erakorraline määrus nr 119 (GEO No 119/2010), artikli 14 lõige 3).

3.15.   Soome

Kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et kahesuguse kasutusega kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, peab ta sellest teatama pädevale asutusele, kes võib otsustada kehtestada loanõude.

(Seadus 562/1996, paragrahvi 3 teine lõik ja paragrahvi 4 neljas lõik).

4.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 6 LÕIKELE 2 (TRANSIIDIKONTROLLI LAIENDAMINE)

Vastavalt määruse artikli 6 lõikele 2 koostoimes artikli 6 lõikega 4 peab komisjon avaldama liikmesriikide võetud meetmed, millega antakse pädevatele asutustele volitus kehtestada juhtumipõhiselt loanõue I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidi suhtes, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas artikli 6 lõikes 1 esitatud sätteid transiidikontrolli kohta on kooskõlas artikli 6 lõikega 2 laiendatud?

BELGIA

Osaliselt JAH

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

EI

TAANI

EI

SAKSAMAA

JAH

EESTI

JAH

IIRIMAA

JAH

KREEKA

JAH

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

JAH

ITAALIA

JAH

KÜPROS

EI

LÄTI

EI

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

JAH

MALTA

EI

MADALMAAD

EI

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

JAH

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

JAH

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

JAH

4.1.   Belgia

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks Flandria ja Valloonia piirkonnas võidakse nõuda luba, kui asutus teavitab vahendajat või kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Flandria valitsuse 14. märtsi 2014. aasta dekreet (millega reguleeritakse kahesuguse kasutusega kaupade eksporti, transiiti ja edasitoimetamist ning tehnilist abi), artiklid 6 ja 7 (Belgia ametlik väljaanne, 2. mai 2014); Valloonia valitsuse 6. veebruari 2014. aasta dekreet (millega reguleeritakse kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia eksporti, transiiti ning edasitoimetamist), artiklid 5 ja 6 (Belgia ametlik väljaanne, 19. veebruar 2014)).

4.2.   Bulgaaria

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Kaitseotstarbeliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli seadus, artiklid 48–50, Bulgaaria ametlik väljaanne nr 26/29.3.2011).

4.3.   Saksamaa

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Saksamaa väliskaubanduse ja -maksete määrus (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV), paragrahv 44).

4.4   Eesti

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Strateegilise kauba seaduse paragrahvid 3, 6 ja 7).

4.5.   Iirimaa

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(2009. aasta õigusakt nr 443, punkt 10, (kahesuguse kasutusega kaupade) ekspordikontrolli 2009. aasta määrus).

4.6.   Kreeka

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Ministri otsus nr 121837/e3/21837/28-9-2009, punkt 3.3.2).

4.7.   Horvaatia

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, mida nimetatakse ka transiidi eriloaks, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seadus (ametlik väljaanne 80/11, 68/2013)).

4.8.   Itaalia

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud eesmärkidel.

(15. detsembri 2017. aasta seadusandlik dekreet nr 221/2017, artikkel 7, kehtib alates 1. veebruarist 2018).

4.9.   Luksemburg

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikli 43 lõige 1).

4.10.   Ungari

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Valitsuse 2011. aasta dekreet nr 13 kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubanduslubade kohta, artikkel 18).

4.11.   Austria

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(2011. aasta väliskaubanduse seadus, paragrahv 15 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011).

4.12.   Rumeenia

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Kahesuguse kasutusega kaupadega seotud toimingute kontrollisüsteemi käsitlev 23. detsembri 2010. aasta erakorraline määrus nr 119 (GEO No 119/2010), artikli 15 lõige 1).

4.13.   Soome

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

(Seadus 562/1996, paragrahvi 3 kolmas lõik).

4.14.   Ühendkuningriik

Loetletud kahesuguse kasutusega kaupade transiidiks võidakse nõuda luba, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

2008. aasta ekspordikontrolli korraldus (mida on muudetud 2009. aasta ekspordikontrolli korraldusega (muudatus) (nr 3) (S.I. 2009/2151)), artikli 8 lõige 1, artikkel 17 ja artikkel 26.

5.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 6 LÕIKELE 3 (TRANSIIDIKONTROLLI LAIENDAMINE)

Vastavalt määruse artikli 6 lõikele 3 koostoimes artikli 6 lõikega 4 peab komisjon avaldama liikmesriikide võetud meetmed, millega laiendatakse artikli 6 lõike 1 kohaldamist loetlemata kahesuguse kasutusega kaupadele nende kasutamise korral artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel, ning kahesuguse kasutusega kaupadele, mis on ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas artikli 6 lõikes 1 esitatud sätteid transiidikontrolli kohta on kooskõlas artikli 6 lõikega 3 laiendatud?

BELGIA

Osaliselt JAH

BULGAARIA

EI

TŠEHHI VABARIIK

JAH

TAANI

EI

SAKSAMAA

EI

EESTI

JAH

IIRIMAA

JAH

KREEKA

JAH

HISPAANIA

JAH

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

JAH

ITAALIA

JAH

KÜPROS

JAH

LÄTI

EI

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

JAH

MALTA

EI

MADALMAAD

JAH

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

JAH

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

JAH

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

JAH

5.1.   Belgia

Pädevad asutused võivad liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi Flandria ja Valloonia piirkonnas keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädevad asutused võivad liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi Flandria ja Valloonia piirkonnas keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Flandria valitsuse 14. märtsi 2014. aasta dekreet (millega reguleeritakse kahesuguse kasutusega kaupade eksporti, transiiti ja edasitoimetamist ning tehnilist abi), artiklid 6 ja 7 (Belgia ametlik väljaanne, 2. mai 2014); Valloonia valitsuse 6. veebruari 2014. aasta dekreet (millega reguleeritakse kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia eksporti, transiiti ning edasitoimetamist), artiklid 5 ja 6 (Belgia ametlik väljaanne, 19. veebruar 2014)).

5.2.   Tšehhi Vabariik

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Seadus nr 594/2004 Sb. (millega rakendatakse ühenduse korda kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks), paragrahvi 13b lõige 1).

5.3.   Eesti

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Strateegilise kauba seadus, paragrahvid 3, 6 ja 7).

5.4.   Iirimaa

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(2009. aasta õigusakt nr 443, punkt 11, (kahesuguse kasutusega kaupade) ekspordikontrolli 2009. aasta määrus).

5.5.   Kreeka

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Ministri otsus nr 121837/e3/21837/28-9-2009, punkt 3.3.3).

5.6.   Hispaania

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Seadus 53/2007, artikkel 11).

5.7.   Horvaatia

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seadus (ametlik väljaanne 80/11, 68/2013)).

5.8.   Itaalia

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(15. detsembri 2017. aasta seadusandlik dekreet nr 221/2017, artikkel 7, kehtib alates 1. veebruarist 2018).

5.9.   Küpros

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Ministri määrus nr 312/2009, artikli 5 lõige 3).

5.10.   Luksemburg

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikli 43 lõige 2).

Neid sätteid ei kohaldata selliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi suhtes, mis on lähetatud ilma ümberlaadimiseta või transpordivahendi vahetamiseta (tegemist ei ole ümberlaadimise või transpordivahendi vahetamisega, kui kaubad laaditakse laevalt või õhusõidukilt maha kauba julgestuse eesmärgil, tingimusel et asjaomased kaubad laaditakse uuesti samale laevale või õhusõidukile), ning selliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi suhtes, mille puhul on juba saadud Euroopa Liidult üldine ekspordiluba.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikli 43 lõige 3).

5.11.   Ungari

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Valitsuse 2011. aasta dekreet nr 13 kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubanduslubade kohta, paragrahv 18).

5.12.   Madalmaad

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Strateegiliste kaupade dekreedi (Besluit strategische goederen) artikli 4a lõiked 1 ja 2).

5.13.   Austria

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(2011. aasta väliskaubanduse seaduse paragrahv 15 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011).

5.14.   Rumeenia

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(23. detsembri 2010. aasta erakorralise määruse nr 119 (GEO nr 119/2010) artikli 15 lõige 2).

5.15.   Soome

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(Seadus 562/1996, paragrahvi 3 kolmas lõik ja paragrahvi 4 esimene lõik).

5.16.   Ühendkuningriik

Pädev asutus võib liiduväliste loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada osaliselt või tervikuna artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.

Pädev asutus võib liiduväliste kahesuguse kasutusega kaupade transiidi keelata, kui kõnealused kaubad on või võivad olla tervikuna või osaliselt ette nähtud sõjaliseks lõppkasutuseks ja kasutamiseks sihtkohtades, millele on osutatud artikli 4 lõikes 2.

(2008. aasta ekspordikontrolli korraldus, (mida on muudetud 2009. aasta ekspordikontrolli korraldusega (muudatus) (nr 3) (S.I. 2009/2151)) artikli 8 lõige 2, artikli 17 lõige 3 ja artikkel 26).

6.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLILE 8 (KONTROLLI LAIENDAMINE LOETLEMATA KAUPADELE AVALIKU JULGEOLEKU VÕI INIMÕIGUSTEGA SEOTUD KAALUTLUSTEL)

Määruse artikli 8 lõike 4 kohaselt peab komisjon avaldama liikmesriikide võetud meetmed, millega keelatakse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksport või kehtestatakse selle suhtes loanõue avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas loetlemata kaupade suhtes on rakendatud täiendavat kontrolli avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel kooskõlas artikli 8 lõikega 1?

BELGIA

EI

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

JAH

TAANI

EI

SAKSAMAA

JAH

EESTI

JAH

IIRIMAA

JAH

KREEKA

EI

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

JAH

HORVAATIA

EI

ITAALIA

EI

KÜPROS

JAH

LÄTI

JAH

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

EI

MALTA

EI

MADALMAAD

JAH

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

JAH

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

EI

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

JAH

6.1.   Bulgaaria

Ministrite nõukogu õigusaktiga võib määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Kaitseotstarbeliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli seadus, artikli 34 lõike 1 punkt 3, Bulgaaria ametlik väljaanne nr 26/29.3.2011).

6.2.   Tšehhi Vabariik

Valitsuse korraldusega võib määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Seadus nr 594/2004 Coll., paragrahvi 3 lõike 1 punkt d).

6.3.   Saksamaa

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Väliskaubanduse ja -maksete määruse (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2).

Seda riiklikku meedet kohaldatakse allpool nimetatud kaupade suhtes Saksamaa ekspordiloetelus.

– 2B909

Pidevvormimispingid ning kombineeritud pidevvormimis- ja koolutusfunktsiooniga tööpingid (välja arvatud need, mis on nõukogu määruses (EÜ) nr 428/2009 (muudetud kujul) hõlmatud punktidega 2B009, 2B109 ja 2B209), millel on kõik järgmised omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid:

a)

mis vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele võivad olla varustatud arvjuhtimismooduli, arvutijuhtimise või taasesitusseadmega ning

b)

mis on valtsimisjõuga üle 60 kN, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Süüria.

– 2B952

Seadmed, millega on võimalik töödelda järgmisi bioloogilisi aineid (välja arvatud need, mis on nõukogu määruses (EÜ) nr 428/2009 (muudetud kujul) hõlmatud punktiga 2B352), kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan, Põhja-Korea või Süüria:

a)

vähemalt 10-liitrise kogumahuga fermenterid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimalik kasutada patogeensete mikroorganismide või viiruste kultiveerimiseks või toksiinide valmistamiseks;

b)

nõukogu määruses (EÜ) nr 428/2009 (muudetud kujul) punkti 2B352 alapunktiga a hõlmatud fermenterite segistid.

Tehniline märkus

Fermenterid hõlmavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevvoolusüsteeme.

– 2B993

Järgmised seadmed mitteelektroonsete substraatide metallkihtide sadestamiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid ja lisaseadmed, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan:

a)

keemilise aurustussadestuse (CVD) tootmisseadmed;

b)

elektronkiire abil toimuva füüsikalise aurustussadestuse (EB–PVD) tootmisseadmed;

c)

induktiivse või takistuskütte abil toimuva sadestamise tootmisseadmed.

– 5A902

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) seiresüsteemid, seadmed ja komponendid üldkasutatavatele võrkudele, kui kaupade sihtkoht asub väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi ja väljaspool määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa 2. osas loetletud piirkondi

a)

seadusliku infopüügi süsteemide (Lawful Interception Systems (LI); vastavad näiteks standarditele ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 või nendega samaväärsetele normidele, spetsifikatsioonidele või standarditele) seirekeskused (õiguskaitseasutuste seirevahendid) ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

b)

kõneandmete säilitamise süsteemid või vahendid (telekommunikatsiooniteenustega seotud identsusandmed (Intercept Related Information, IRI), näiteks vastavalt standardile ETSI TS 102 656 või sellega samaväärsetele normidele, spetsifikatsioonidele või standarditele) ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid.

Tehniline märkus

Kõneandmed hõlmavad signaliseerimisteavet, sideseansi allikat ja sihtkohta (nt telefoninumbrid, IP- või MAC-aadressid jne), kuupäeva, aega ja sideseansi geograafilist päritolu.

Märkus.

Punkt 5A902 ei hõlma süsteeme või seadmeid, mis on spetsiaalselt loodud järgmistel eesmärkidel:

a)

arvete koostamine;

b)

võrguelementidega seotud andmekogumisfunktsioonid (nt andmevahetus või koduregister (HLR));

c)

võrguteenuse kvaliteet (teenusekvaliteet, QoS) või

d)

kasutaja rahulolu (kogemuse kvaliteet, QoE);

e)

telekommunikatsiooniettevõtete (teenuseosutajad) toimingud.

– 5A911

Digitaalsete sidevõrkude tugijaamad, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Sudaan või Lõuna-Sudaan.

Tehniline märkus

„Sidevõrk“ on kärgsidetoiming mobiilside abonentidega, kellele on eraldatud sidesagedus. Digitaalne sidevõrk (nt TETRA ehk maapealne magistraal-mobiilsidevõrk) kasutab digitaalset modulatsiooni.

– 5D902

„Tarkvara“, kui kaupade sihtkoht asub väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi ja väljaspool määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa 2. osas loetletud piirkondi:

a)

„tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktiga 5A902 hõlmatud seadmete, funktsioonide või tööparameetrite „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“;

b)

„tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktiga 5A902 hõlmatud omaduste, funktsioonide või tööparameetrite saavutamiseks.

– 5D911

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktiga 5A911 hõlmatud seadmete „kasutamiseks“, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Sudaan või Lõuna-Sudaan.

– 5E902

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia“ punktiga 5A902 hõlmatud seadmete, funktsioonide või tööparameetrite või punktiga 5D902 hõlmatud „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, kui kaupade sihtkoht asub väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi ja väljaspool määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa 2. osas loetletud piirkondi.

– 6A908

Laevade või õhusõidukite liikumise jälgimiseks ette nähtud radaripõhised navigatsiooni- või seiresüsteemid, mis ei ole nõukogu määruses (EÜ) nr 428/2009 (muudetud kujul) hõlmatud punktiga 6A008 või 6A108, ja spetsiaalselt nende süsteemide jaoks ette nähtud komponendid, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan.

– 6D908

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktiga 6A908 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan.

– 9A991

Järgmised maapinnal kasutatavad sõidukid, mis ei ole hõlmatud ekspordiloetelu I A osaga:

a)

platvormhaagised ja poolhaagised, mille kandevõime on üle 25 000 kg, kuid alla 70 000 kg, või millel on üks või enam sõjalist omadust ja millega on võimalik vedada I A osa punktiga 0006 hõlmatud sõidukeid, ning nende vedamiseks ette nähtud puksiirsõidukid, millel on üks või enam sõjalist omadust, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan, Liibüa, Myanmar, Põhja-Korea, Pakistan, Somaalia või Süüria;

Märkus.

Punkti 9A991 alapunkti a tähenduses on puksiirsõidukid kõik sõidukid, mille esmane ülesanne on pukseerimine;

b)

muud veoautod ja maastikuautod, millel on üks või enam sõjalist omadust, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan, Liibüa, Myanmar, Põhja-Korea, Somaalia või Süüria.Märkus 1. Punktis 9A991 määratletud sõjalised omadused hõlmavad järgmist:

a)

liikumisvõime vähemalt 1,2 m sügavuses vees;

b)

püsside ja relvade alused;

c)

moondamisvõrkude alused;

d)

lükand- või pöördkattega ümmargused katuseaknad;

e)

sõjalisel otstarbel kasutatav värvkate;

f)

haagiste haakekonksud koos nn NATO-pistikupesaga.

Märkus 2. Punkt 9A991 ei hõlma maapinnal kasutatavaid sõidukeid, kui nende kasutajad on need kaasa võtnud isiklikul otstarbel kasutamiseks.

– 9A992

Järgmised veokid:

a)

neljarattaveoga veokid kandevõimega üle 1 000 kg, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Põhja-Korea;

b)

kolme või enama teljega veokid suurima lubatud täismassiga üle 20 000 kg, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan või Süüria.

– 9A993

Kopterid, kopterite jõuülekandesüsteemid, gaasiturbiinmootorid, abijõuseadmed (APU) kopterites kasutamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Kuuba, Iraan, Liibüa, Myanmar, Põhja-Korea, Somaalia või Süüria.

– 9A994

Õhkjahutusega jõuseadmed (õhusõidukite mootorid) mahuga 100–600 cm3, mis sobivad kasutamiseks mehitamata „õhusõidukites“, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Iraan.

– 9E991

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia“ punktiga 9A993 hõlmatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“, kui ostjariigiks või sihtriigiks on Kuuba, Iraan, Liibüa, Myanmar, Põhja-Korea või Süüria.

– 9E992

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia“ (mis ei ole hõlmatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 (muudetud kujul) punktiga 9E101b) „mehitamata õhusõidukite“„tootmiseks“, kui kaupade sihtkoht asub väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi ja väljaspool nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 lisa IIa 2. osas loetletud piirkondi.

Loetlemata kaupade suhtes väliskaubanduse ja -maksete määruse paragrahvi 5 punktis d kehtestatud ekspordiloa nõue jääb jõusse selle määruse paragrahvi 9 suhtes.

Väliskaubanduse ja -maksete seaduse (Aussenwirtschaftsgesetz, AWG) paragrahvi 6 alusel võib haldusaktiga toiminguid ja õigustoimingid piirata või kehtestada kohustuse tegutseda, et hoida konkreetsel juhul ära oht näiteks Saksamaa Liitvabariigi olulistele julgeolekuhuvidele, rahvaste rahumeelsele kooseksisteerimisele, Saksamaa Liitvabariigi välissuhetele, avalikule korrale või Saksamaa Liitvabariigi julgeolekule.

6.4.   Eesti

Strateegilise kauba komisjoni otsusega võib määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Strateegilise kauba seadus, paragrahvi 2 lõige 11 ja paragrahvi 6 lõige 2).

6.5.   Iirimaa

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(2009. aasta õigusakt nr 443, punkti 12 alapunkt 2, (kahesuguse kasutusega kaupade) ekspordikontrolli 2009. aasta määrus (muudetud kujul)).

6.6.   Prantsusmaa

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel. (Dekreet nr 2010-292).

Kehtestatud on kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi riigisisene kontroll, nagu sätestatud järgmistes korraldustes: ministri 31. juuli 2014. aasta korraldus, mis käsitleb teatavate helikopterite ja nende varuosade kolmandatesse riikidesse eksportimist (avaldatud Prantsusmaa ametlikus väljaandes, 8. august 2014), ning ministri 31. juuli 2014. aasta korraldus, mis käsitleb pisargaasi ja massirahutuste ohjeldamiseks mõeldud keemiliste ühendite kolmandatesse riikidesse eksportimist (avaldatud Prantsusmaa ametlikus väljaandes, 8. august 2014).

6.7.   Küpros

Energia-, kaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium võib määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Ministri määrus nr 312/2009, artikli 5 lõige 3 ja artikli 10 punkt c).

6.8.   Läti

Strateegilise kauba kontrollikomitee võib määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Ministrite kabineti 25. septembri 2007. aasta määrus nr 645 strateegiliste kaupade ja teenuste riikliku loetelu kohta (avaldatud kooskõlas strateegiliste kaupade käitlemise seaduse esimese osa artikliga 3).

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi riigisisest kontrolli kohaldatakse strateegiliste kaupade ja teenuste riikliku loetelu suhtes (määruse nr 645 lisa), mis on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9.   Luksemburg

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

Eksportija, kes teab või kahtlustab, et kõnealune eksport või asjaomased tooted mõjutavad või võivad mõjutada Luksemburgi Suurhertsogiriigi sise- ja välisjulgeolekut või inimõiguste kaitset, teavitab väliskaubanduse ja välisasjade eest vastutavaid ministreid, kes omakorda teavitavad eksportijat või tema volitatud esindajat võimalikust vajadusest luba taotleda.

(27. juuni 2018. aasta seadus, artikli 45 lõige 2).

6.10.   Madalmaad

Välisminister võib määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Strateegiliste kaupade dekreet (Besluit strategische goederen), artikkel 4).

Riigisisene kontroll on kehtestatud siserepressiooniartiklite ekspordile ja vahendamisele Süüriasse ning siserepressiooniartiklite ekspordile Egiptusesse ja Ukrainasse.

(Kahesuguse kasutusega kaupade dekreet, Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Loanõue on kehtestatud 37 keemilise aine ekspordi suhtes Iraaki, sõltumata konkreetsest kaubasaajast või lõppkasutajast.

(Määrus, milles käsitletakse kahesuguse kasutusega kaupade vahendamist Iraaki, Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

6.11.   Austria

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi või transiidi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(2011. aasta väliskaubanduse seadus, paragrahv 20 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011).

6.12.   Rumeenia

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(Kahesuguse kasutusega kaupadega seotud toimingute kontrollisüsteemi käsitlev 2010. aasta 23. detsembri erakorraline määrus nr 119 (GEO No 119/2010), artikkel 7.

6.13.   Ühendkuningriik

Määruse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi võib keelata või kehtestada selle suhtes loanõude avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel.

(2008. aasta ekspordikontrolli korraldus).

Ühendkuningriigi kontrollitud kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri on sätestatud 2008. aasta ekspordikontrolli korralduse (S.I. 2008/3231) (muudetud 2010. aasta ekspordikontrolli korraldusega (muudatus) (nr 2) (S.I. 2010/2007) ja 2019. aasta ekspordikontrolli korraldusega (muudatus) (nr 2) (S.I. 2019/1159)) loetelus 3, nagu näidatud allpool.

 

LOETELU 3

2008. aasta ekspordikontrolli korralduse artiklites 2 ja 4 osutatud loetelu ÜHENDKUNINGRIIGI KONTROLLITUD KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUBAD, TARKVARA JA TEHNOLOOGIA

Märkus. Käesolevas loetelus on määratletud mõisted jutumärkides.

Mõisted

Käesolevas loetelus kasutatakse järgmisi mõisteid:

„arendamine“ – kõik „tootmisele“ eelnevad etapid (nt toote disainilahendus, disainilahendusega seotud uurimistegevus, disainilahenduse analüüs, disainilahenduse põhimõtted, prototüüpide koostamine ja katsetamine, katsetootmiskavad, disainilahenduse andmed, disainilahenduse andmete toodeteks muutmise protsess, osade suhtelise paigutuse kavand, terviku moodustamise kavand, skeemid);

„suure siseenergiaga materjalid“ – ained või segud, mis reageerivad keemiliselt, eraldades nende kasutamiseks vajalikku energiat; suure siseenergiaga materjalide alamklassid on „lõhkeained“, „pürotehnika“ ja „raketikütused“;

„lõhkeainete jäljed“ – mis tahes vormis lõhkeainetele enne nende initsieerimist omased tunnused, mille tuvastamiseks rakendatakse erinevaid tehnoloogiaid, mis hõlmavad muuhulgas ioonide liikuvusspektromeetriat, kemoluminestsentsi, fluorestsentsi, tuuma-, akustilisi ja elektromagnetilisi tehnoloogiaid;

„lõhkeained“ – tahked, vedelad või gaasilised ained või ainete segud, mida kasutatakse lõhkepeades, lõhkeseadmetes või mujal esmase, võimendava või peamise lõhkelaenguna ning mille eesmärk on plahvatada;

„improviseeritud lõhkeseadeldised“ – improvisatsiooni korras paigutamiseks valmistatud või ette nähtud seadeldised, mis sisaldavad hävitamiseks, moonutamiseks või ahistamiseks ette nähtud purustavaid, letaalseid, mürgiseid, pürotehnilisi ja süütekemikaale; need seadeldised võivad sisaldada sõjaväe lahingumoona, aga tavaliselt on need valmistatud mittesõjalistest komponentidest;

„õhust kergemad õhusõidukid“ – õhupallid ja õhulaevad, mille õhkutõstmiseks kasutatakse kuuma õhku või muid õhust kergemaid gaase, näiteks heeliumi või vesinikku;

„eelnevalt eraldatud“ – mistahes protsessi kasutamine, mille eesmärk on jälgitava isotoobi kontsentratsiooni suurendamine;

„tootmine“ – kõik tootmisetapid (nt toote insenerlahendus, valmistamine, integreerimine, kokkupanek (montaaž), järelevalve, katsetamine, kvaliteedi tagamine);

„raketikütused“ – ained või segud, mis reageerivad keemiliselt, eraldades kontrollitud kiirusel suurel hulgal mehhaanilise töö tegemiseks vajalikku kuuma gaasi;

„pürotehnika“ – tahkete või vedelate kütuste ja oksüdeerijate segud, mille süttimisel toimub kontrollitud kiirusel energeetiline keemiline reaktsioon, mille eesmärk on tekitada ajalisi viivitusi või teatavas koguses kuumust, müra, suitsu, nähtavat valgust või infrapunakiirgust; pürofoorsed ained on pürotehnika alamklass, mis ei sisalda oksüdeerijaid, kuid mis süttivad õhuga kokku puutudes spontaanselt;

„vajalik“ – üksnes see „tehnoloogia“ osa, mis peab tagama kontrollitud toimimistaseme, näitajate või funktsioonide saavutamise või ületamise. Selline „vajalik“„tehnoloogia“ võib olla ühine erinevate kaupade puhul ja selle „tehnoloogia“ kavandatud kasutusviis ei ole „vajalikkuse“ seisukohast oluline;

„tehnoloogia“ – spetsiifiline „teave“, mis on vajalik kaupade või „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

Tehniline märkus

„Teave“ võib esineda erinevates vormides, sealhulgas tehniliste jooniste, plaanide, diagrammide, mudelite, valemite, tabelite, „lähtekoodi“, insener-tehniliste projektide ja spetsifikatsioonide, käsiraamatute ja juhiste kujul kas kirjalikult või salvestatuna muudele andmekandjatele või seadmetele (nt kettad, lindid, püsimälud);

„lähtekood“ (või lähtekeel) on asjakohane ühe või mitme protsessi kirjeldus, mida on võimalik programmeerimissüsteemi abil seadmele täidetavaks muuta;

„kasutamine“ – toimimine, paigaldus (sh kohapealne paigaldus), hooldus, kontroll, remont, kapitaalremont ja renoveerimine;

„vaktsiin“ – ravimpreparaadi vormis ravim, millel on valmistaja- või kasutajariigi reguleerivate asutuste antud litsents või müügiluba või kliiniliste uuringutega seotud luba ja mille eesmärk on tõhustada haiguste ärahoidmise eesmärgil nende inimeste või loomade immunoloogilist kaitset, kellele vaktsiini manustatakse.

Lõhkeainetega seotud kaubad ja tehnoloogia

PL8001

Järgmiste kaupade või „tehnoloogia“ eksport või „elektrooniline edastamine“ on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse, mis asuvad väljaspool „tolliterritooriumi“, Austraaliat, Uus-Meremaad, Kanadat, Norrat, Šveitsi, Ameerika Ühendriike ja Jaapanit:

a.

vahendid ja seadmed, mida ei ole nimetatud loetelus 2 või „kahesuguse kasutuse määruse“ I lisa punktides 1A004.d, 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 ja 5A001.h, ja mis on ette nähtud lõhkeainete avastamiseks või koos „lõhkeainetega“ kasutamiseks või „improviseeritud lõhkeseadeldiste“ käsitlemiseks või nendevastaseks kaitseks, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

1.

elektroonilised seadmed, mis on ette nähtud „lõhkeainete“ või „lõhkeainete jälgede“ avastamiseks.

NB! Vt ka „kahesuguse kasutuse määrus“, I lisa punkt 1A004.d.

Märkus. PL8001.a.1 ei hõlma seadmeid, mis vajavad „lõhkeainete“ või „lõhkeainete jälgede“ olemasolu kindlakstegemiseks operaatori hinnangut;

2.

elektroonilised segamisseadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks, et takistada „improviseeritud lõhkeseadeldiste“ lõhkamist kaugjuhtimispuldi abil.

NB! Vt ka „kahesuguse kasutuse määrus“, I lisa punkt 5A001.h;

3.

vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuse tekitamiseks elektrilisel või mitteelektrilisel viisil (nt initsieerimissüsteemid, detonaatorid ja süüturid).

NB! Vt ka „kahesuguse kasutuse määrus“, I lisa punktid 1A007, 1A008, 3A229 ja 3A232.

Märkus. Punkti PL8001 alapunkti a alapunkt 3 ei hõlma järgmist:

a.

vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, sealhulgas selliste muude vahendite ja seadmete käivitamiseks või kasutamiseks plahvatuse abil, mille otstarve ei ole plahvatuse käivitamine või tekitamine;

b.

spetsiaalselt naftaväljade puuraukudes kasutamiseks ette nähtud rõhuga juhitavad seadmed, mida ei saa atmosfäärirõhul kasutada, ning

c.

detoneeriv nöör;

4

varustus ja seadmed, sealhulgas: kaitsekilbid ja -kiivrid, mis on spetsiaalselt ette nähtud „improviseeritud lõhkeseadeldiste“ kõrvaldamiseks.

NB! Vt ka „kahesuguse kasutuse määrus“, I lisa punktid 1A005, 1A006 ja 5A001.h. Märkus. PL8001.a.4 ei hõlma pommikatteid, mehhaaniliselt juhitavaid „improviseeritud lõhkeseadeldiste“ manööverdus- või mõjutusseadmeid või mahuteid, mis on valmistatud selliste esemete ajutiseks hoidmiseks, mille kohta on teada või võib eeldada, et need on „improviseeritud lõhkeseadeldised“, või muud varustust, mis on spetsiaalselt ette nähtud kaitseks „improviseeritud lõhkeseadeldiste“ või muude esemete eest, mille puhul on kahtlus, et tegemist on „improviseeritud lõhkeseadeldistega“;

a.

otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole loetletud „kahesuguse kasutuse määruse“ I lisa punktis 1A008;

b.

punktides PL8001.a ja PL8001.b loetletud kaupade „kasutamiseks“„vajalik“„tehnoloogia“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealuse korraldus (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus), artikkel 18.

Materjalid, kemikaalid, mikroorganismid ja toksiinid

PL9002

Järgmiste kaupade eksport on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse:

järgmised „suure energiasisaldusega materjalid“ ja segud, mis sisaldavad üht või enamat nimetatud materjalidest:

a.

nitrotselluloos (mis sisaldab üle 12,5 % lämmastikku),

b.

nitroglükool;

c.

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);

d.

pikrüülkloriid;

e.

trinitrofenüülmetüülnitramiin (tetrüül);

f.

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

Märkus. Punkt PL9002 ei hõlma ühe-, kahe- ja kolmealuselisi „raketikütuseid“.

PL9003

Järgmiste kaupade eksport on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse:

„vaktsiinid“ kaitseks alljärgneva vastu:

a.

bacillus anthracis;

b.

botulismitoksiin.

PL9004

Järgmiste kaupade eksport on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse:

„eelnevalt eraldatud“ ameriitsium-241, -242m või -243, mis tahes kujul.

Märkus. PL9004 ei hõlma kaupu, mille ameriitsiumisisaldus on kuni 10 grammi.

Sidevahendid ja nendega seotud tehnoloogia

PL9005

Järgmiste kaupade või „tehnoloogia“ eksport või „elektrooniline edastamine“ on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse Iraanis:

a.

troposfäärihajumise sideseadmed, mis kasutavad analoog- või digitaalmodulatsiooni, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid;

b.

tehnoloogia, mis on loodud punktis PL9005.a nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealuse korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) artikkel 18.

Avastamisseadmed

PL9006

„Lõhkeainete“ avastamiseks ette nähtud „elektrostaatiliselt laetud“ seadmete (mida ei ole nimetatud „kahesuguse kasutuse määruse“ I lisa loetelu 2 punktides PL8001.a.1 või 1A004.d) eksport on keelatud kõikidesse Afganistanis või Iraagis asuvatesse sihtkohtadesse.

Tehniline märkus

„Elektrostaatiliselt laetud“ tähendab elektrostaatilise laengu kasutamist.

Laevad ning nendega seotud tarkvara ja tehnoloogia

PL9008

Järgmiste kaupade, „tarkvara“ või „tehnoloogia“ eksport või „elektrooniline edastamine“ on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse Iraanis:

a.

järgmised „laevad“, täispuhutavad alused ja „sukelaparaadid“ ning nendega seotud seadmed ja komponendid (välja arvatud need, mida on nimetatud korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) loetelus 2 või „kahesuguse kasutuse määruse“ I lisas):

1.

„merelaevad“ (vee peal või vee all liikumiseks), täispuhutavad alused ja „sukelaparaadid“;

2.

järgmised „laevade“, täispuhutavate aluste ja „sukelaparaatide“ seadmed ja komponendid:

a.

kere ja kiilu konstruktsioon ja osad;

b.

spetsiaalselt meresõiduks loodud või kohandatud veomootorid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid;

c.

mereradarid, sonarid ja logid ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

3.

„tarkvara“, mis on loodud punktis PL9008.a nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“;

4.

„tehnoloogia“, mis on loodud punktides PL9008.a ja PL9008.b nimetatud kaupade või „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealuse korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) artikkel 18.

Tehniline märkus

„Sukelaparaatide“ alla kuuluvad mehitatud, mehitamata, lõastatud või lõastamata aparaadid.

Õhusõidukid ja nendega seotud tehnoloogia

PL9009

Järgmiste kaupade või „tehnoloogia“ eksport või „elektrooniline edastamine“ on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse Iraanis:

a.

järgmised „õhusõidukid“, „õhust kergemad õhusõidukid“ ja juhitavad langevarjud ning nendega seotud seadmed ja komponendid (välja arvatud need, mida on nimetatud korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) loetelus 2 või „kahesuguse kasutuse määruse“ I lisas):

1.

„õhusõidukid“, „õhust kergemad õhusõidukid“ ja juhitavad langevarjud;

2.

järgmised „õhusõidukite“ ja „õhust kergemate sõidukite“ seadmed ja komponendid:

a.

plaanerite tarindid ja osad;

b.

õhusõidukite mootorid ja abijõuseadmed ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

c.

avioonika- ja navigatsiooniseadmed ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

d.

telikud ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid ning õhusõidukite rehvid;

e.

propellerid ja rootorid;

f.

jõuülekanded ja käigukastid ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

g.

mehitamata õhusõidukite tagasisaamise süsteemid;

h.

ei kasutata;

i.

„tehnoloogia“, mis on loodud punktis PL9009.a nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealuse korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) artikkel 18.

Märkus. Punkt PL9009.c ei hõlma tehnilisi andmeid, jooniseid või dokumentatsiooni hooldamistegevuse kohta, mis on otseselt seotud selliste kahjustatud või kasutuskõlbmatute kaupade kalibreerimise, kõrvaldamise või asendamisega, mis on vajalikud tsiviilkasutuses olevate „õhusõidukite“ lennukõlblikkuse säilitamiseks ja nende ohutuks käitamiseks.

Tulirelvad

NB! Sõjalised tulirelvad ja laskemoon on hõlmatud loetelu 2 punktidega ML1, ML2 ja ML3.

PL9010

Kui „tulirelvade korraldust“ ei kohaldata, on allpool nimetatud „tulirelvade“, nende „osade“ ja „oluliste osade“ ning „laskemoona“ eksport keelatud kõigisse sihtkohtadesse väljaspool Euroopa Liitu.

NB! Vt ka „tulirelvade korraldus“„tulirelvade“ ekspordi kohta ELi mittekuuluvatesse riikidesse.

a.

Muud kui loetelu 2 punktides ML1 ja ML2 nimetatud „tulirelvad“.

Märkus. PL9010.a hõlmab 1938. aasta eelseid „tulirelvi“, 1937. aasta järgseid sileraudseid „tulirelvi“, mis ei ole automaattulirelvad ega spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud, ning 1937. aasta järgseid „tulirelvi“, mille puhul kasutatakse ääretulepadruneid ja mis ei ole automaattulirelvad.

b.

Punktis PL9010.a nimetatud „tulirelvadele“ ette nähtud „osad“ (sealhulgas helisummutid) või „olulised osad“.

c.

Punktis PL9010.a nimetatud „tulirelvadele“ ette nähtud „laskemoon“.

d.

„Tarkvara“, mis on loodud 1938. aastal või hiljem toodetud poolautomaatsete või pumppüssi tüüpi sileraudsete „tulirelvade“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

e.

„Tehnoloogia“, mis on loodud 1938. aastal või hiljem toodetud poolautomaatsete või pumppüssi tüüpi sileraudsete „tulirelvade“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealuse korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) artikkel 18.

Märkus. Punkt PL9010 ei hõlma järgmist:

1)

enne 1890. aastat toodetud „tulirelvad“ ja nende jäljendused;

2)

eespool märkuses 1 nimetatud „tulirelvadele“ ette nähtud „osad“ (sealhulgas helisummutid), „olulised osad“ või „laskemoon“;

3)

laskekõlbmatuks muudetud „tulirelvad“, mille suhtes kohaldatakse „laskekõlbmatuks muutmise korraldust“ ja mis on märgistatud vastavalt laskekõlbmatuks muutmise korralduse I lisa tehnilisele kirjeldusele;

4)

märgistatud „tulirelvad“, mille suhtes ei kohaldata „laskekõlbmatuks muutmise korraldust“ ja mis on vastavalt 1988. aasta tulirelvade seaduse (muudatus) punktile 8 haavli, kuuli või muu lendkeha väljalaskmiseks kõlbmatuks tunnistatud.

PL9011

Kui „tulirelvade korraldust“ ei kohaldata, on allpool nimetatud „tulirelvade“, seadmete, „oluliste osade“, helisummutite ning „laskemoona“ eksport keelatud kõigisse sihtkohtadesse Euroopa Liidus.

NB! Vt ka „tulirelvade korraldus“ ja punkt PL9010 „tulirelvade“ ekspordi kohta ELi mittekuuluvatesse riikidesse.

a.

Muud kui loetelu 2 punktides ML1 ja ML2 nimetatud „tulirelvad“.

Märkus. PL9011.a hõlmab 1938. aasta eelseid „tulirelvi“, 1937. aasta järgseid sileraudseid „tulirelvi“, mis ei ole automaattulirelvad ega spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud, ning 1937. aasta järgseid „tulirelvi“, mille puhul kasutatakse ääretulepadruneid ja mis ei ole automaattulirelvad.

b.

Punktis PL9011.a nimetatud „tulirelvadele“ ette nähtud „osad“ (sealhulgas helisummutid) või „olulised osad“.

c.

Punktis PL9011.a nimetatud „tulirelvadele“ ette nähtud „laskemoon“.

d.

„Tarkvara“, mis on loodud 1938. aastal või hiljem toodetud poolautomaatsete või pumppüssi tüüpi sileraudsete „tulirelvade“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

e.

„Tehnoloogia“, mis on loodud 1938. aastal või hiljem toodetud poolautomaatsete või pumppüssi tüüpi sileraudsete „tulirelvade“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealune korraldus (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus), artikkel 18.

f.

Paukpadrunite, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise laskemoona tulistamiseks kasutatavad seadmed, mille saab ümber ehitada „tulirelvaks“.

g.

Saluudiks või akustilisteks rakendusteks kasutatavad seadmed, mille saab ümber ehitada „tulirelvaks“.

Märkus. Punkt PL9011 ei hõlma järgmist:

1)

enne 1890. aastat toodetud tulirelvad;

2)

eespool märkuses 1 nimetatud „tulirelvadele“ ette nähtud „osad“ (sealhulgas helisummutid), „olulised osad“ või „laskemoon“;

3)

laskekõlbmatuks muudetud „tulirelvad“, mille suhtes kohaldatakse „laskekõlbmatuks muutmise korraldust“ ja mis on märgistatud vastavalt „laskekõlbmatuks muutmise korralduse“ I ja II lisa tehnilisele kirjeldusele.

Sukelaparaadid ning nendega seotud tooted, tarkvara ja tehnoloogia

PL9012

Järgmiste kaupade, „tarkvara“ või „tehnoloogia“ eksport või „elektrooniline edastamine“ on keelatud kõikidesse sihtkohtadesse Venemaal:

a.

järgmised „sukelaparaadid“ ning nendega seotud süsteemid, seadmed ja komponendid (välja arvatud need, mida on nimetatud korralduse loetelus 2 või „kahesuguse kasutuse määruse“ I lisas):

1.

„sukelaparaadid“ ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

2.

veealused adrad ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

3.

järgmised koos sukelaparaatide ja veealuste atradega kasutatavad süsteemid, seadmed ja komponendid:

a.

järgmised mereakustikasüsteemid ja -seadmed:

i.

sonarseadmed;

ii.

logiseadmed;

iii.

veealused kõrgusmõõturid;

b.

spetsiaalselt „sukelaparaatide“ jaoks ette nähtud navigatsiooniseadmed;

c.

akustikasüsteemid ja -seadmed, mis on ette nähtud „sukelaparaatide“ asukoha kindlakstegemiseks, sealhulgas pealveesõidukite abil;

d.

„sukelaparaatide“ tõukemootorid või lisamootorid;

e.

spetsiaalselt „sukelaparaatide“ jaoks ette nähtud või kohandatud teeninduskaablid ja nende ühendused;

f.

teenindus-, puksiir- ja tõstevintsid;

g.

„sukelaparaatide“ lõad ja lõasüsteemid;

h.

valgussüsteemid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud veealuseks kasutamiseks;

i.

veealuse vaatluse süsteemid;

j.

veealused sidesüsteemid;

k.

rõhuandurid, mis on spetsiaalselt loodud veealuseks kasutamiseks;

l.

„sukelaparaatide“ veeskamiseks ja veest väljatõstmiseks kasutatavad süsteemid ja seadmed ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid;

m.

kaeve- ja veesurvesüvistusvahendid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud „sukelaparaatidega“ kasutamiseks;

n.

kontrollisüsteemid ja -seadmed, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud „sukelaparaatide“ kaugjuhtimiseks;

o.

kaugjuhitavad liigendmanipulaatorid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud kasutamiseks „sukelaparaatidel“;

p.

veealused kaablituvastussüsteemid;

q.

kaablite lõikamise, kinnitamise ja käitlemise seadmed, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud kasutamiseks „sukelaparaatidel“;

r.

veealused telekommunikatsioonisüsteemid ja -seadmed;

s.

tööriistad, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud kasutamiseks „sukelaparaatidel“ või liigendmanipulaatoritel;

t.

õõnestäidisvaht;

u.

survekambrid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud kasutamiseks „sukelaparaatidel“;

v.

bioloogilised, keemilised või füüsikalised keskkonnaandurid, mis on loodud või kohandatud veealuseks kasutamiseks;

b.

asimuudi põhjal kohandatavad jõuseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks pealveesõidukitel, mille propelleri diameeter on üle kahe meetri;

c.

„tarkvara“, mis on loodud punktides PL9012.a. ja PL9012.b nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

d.

„tehnoloogia“, mis on loodud punktides PL9012.a., PL9012.b. või PL9012.c nimetatud kaupade või „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

NB! „Tehnoloogia“ kontrolli erandite kohta vt kõnealuse korralduse (2008. aasta ekspordikontrolli korraldus) artikkel 18.

Tehniline märkus

„Sukelaparaatide“ alla kuuluvad mehitatud, mehitamata, lõastatud või lõastamata aparaadid.

7.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 9 LÕIKE 4 PUNKTILE B (RIIKLIKUD EKSPORDI ÜLDLOAD)

Määruse artikli 9 lõike 4 punktis b on nõutud, et komisjon avaldaks meetmed, mis liikmesriigid on võtnud seoses riiklike üldiste ekspordilubade väljastamise või muutmisega.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas teie riigis on väljastatud või muudetud riiklikke üldisi ekspordilubasid kooskõlas artikliga 9?

BELGIA

EI

BULGAARIA

EI

TŠEHHI VABARIIK

EI

TAANI

EI

SAKSAMAA

JAH

EESTI

EI

IIRIMAA

EI

KREEKA

JAH

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

JAH

HORVAATIA

JAH (aga EI OLE kasutusel)

ITAALIA

JAH

KÜPROS

EI

LÄTI

EI

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

EI

UNGARI

EI

MALTA

EI

MADALMAAD

JAH

AUSTRIA

JAH

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

EI

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

JAH (aga EI OLE kasutusel)

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

JAH

7.1.   Saksamaa

Saksamaal kehtib viis riiklikku üldist ekspordiluba:

1

üldluba nr 12 teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kohta allpool teatavat väärtuskünnist;

2

üldluba nr 13 teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kohta teatavatel tingimustel;

3

üldluba nr 14 ventiilide ja pumpade kohta;

4

üldluba nr 16 telekommunikatsiooni ja andmete turvalisuse kohta;

5

üldluba nr 17 sagedusmuundurite kohta;

7.2.   Kreeka

Riiklik üldine ekspordiluba kehtib teatavate kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks järgmistesse sihtkohtadesse: Argentina, Horvaatia, Korea Vabariik, Venemaa Föderatsioon, Ukraina, Türgi ja Lõuna-Aafrika.

(Ministri otsus nr 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3.   Prantsusmaa

Prantsusmaal kehtib seitse riiklikku üldist ekspordiluba:

1

Riiklik üldine ekspordiluba tööstuskaupade jaoks vastavalt 18. juuli 2002. aasta dekreedile, mis käsitleb Euroopa Ühenduse strateegilise kontrolli alla kuuluvate tööstuskaupade eksporti [avaldatud 30. juuli 2002. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas nr 176 (tekst 11) ning muudetud 21. juuni 2004. aasta dekreediga Euroopa Liidu laienemise kohta, mis on avaldatud 31. juuli 2004. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas (tekst 5)].

2

Riiklik üldine ekspordiluba keemiatoodete jaoks vastavalt 18. juuli 2002. aasta dekreedile, mis käsitleb kahesuguse kasutusega keemiatoodete eksporti [avaldatud 30. juuli 2002. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas nr 176 (tekst 12) ning muudetud 21. juuni 2004. aasta dekreediga Euroopa Liidu laienemise kohta, mis on avaldatud 31. juuli 2004. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas (tekst 6)].

3

Riiklik üldine ekspordiluba grafiidi jaoks vastavalt 18. juuli 2002. aasta dekreedile, mis käsitleb tuumakvaliteediga grafiidi eksporti [avaldatud 30. juuli 2002. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas nr 176 (tekst 13) ning muudetud 21. juuni 2004. aasta dekreediga Euroopa Liidu laienemise kohta, mis on avaldatud 31. juuli 2004. aasta Prantsuse Vabariigi Teatajas (tekst 7)].

4

Riiklik üldine ekspordiluba bioloogiliste toodete jaoks vastavalt 14. mai 2007. aasta dekreedile, mida on muudetud 18. märtsi 2010. aasta dekreediga, mis käsitleb teatud geneetiliste elementide ja geneetiliselt muundatud organismide eksporti [avaldatud 20. märtsi 2010. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas].

5

Riiklik üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade jaoks, mis on ette nähtud kolmandates riikides asuvatele Prantsuse relvajõududele (ministri 31. juuli 2014. aasta korraldus, mis on avaldatud 8. augusti 2014. aasta Prantsusmaa ametlikus väljaandes).

6

Riiklik üldine ekspordiluba kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks või edasitoimetamiseks ELi piires näituste või messide tarbeks (ministri 31. juuli 2014. aasta korraldus, avaldatud 8. augusti 2014. aasta Prantsusmaa ametlikus väljaandes).

7

Riiklik üldine ekspordiluba kahesuguse kasutusega kaupade jaoks, mis on ette nähtud tsiviilõhusõidukite remondiks, ehk riiklik üldine ekspordiluba „lennundusvarustuse“ jaoks (ministri 14. jaanuari 2019. aasta korraldus, avaldatud 18. jaanuari 2019. aastaPrantsuse Vabariigi Teatajas) (tekst 19)).

Kõnealustes lubades käsitletud kaubad on sätestatud asjakohastes dekreetides.

7.4.   Horvaatia

Välis- ja Euroopa asjade ministeerium võib välja anda riikliku üldise ekspordiloa kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks vastavalt määruse artikli 9 lõikele 4 (kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seadus (ametlik väljaanne 80/11, i 68/2013)).

7.5.   Itaalia

Riiklik üldine ekspordiluba kehtib teatavate kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks järgmistesse sihtkohtadesse: Antarktika (Itaalia baasid), Argentina, Korea Vabariik, Türgi.

(4. augusti 2003. aasta dekreet, avaldatud 1. septembri 2003. aasta ametlikus väljaandes nr 202).

7.6.   Madalmaad

Madalmaades kehtib kaks riiklikku üldist ekspordiluba:

1

Riiklik üldine ekspordiluba kehtib teatavate kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud:

Austraalia, Kanada, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Ameerika Ühendriigid, Šveits (mis on juba loetletud määruse II lisa 3. osas);

Afganistan, Myanmar/Birma, Iraak, Iraan, Liibüa, Liibanon, Põhja-Korea, Pakistan, Sudaan, Somaalia ja Süüria.

(Riiklik üldine ekspordiluba NL002, Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002).

2

Riiklik üldine ekspordiluba kehtib infoturbekaupade eksportimiseks kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud:

riigid, mis on hõlmatud relvaembargoga vastavalt artikli 4 lõikele 2;

Afganistan, Armeenia, Aserbaidžaan, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Hiina (sealhulgas Taiwan, Hongkong ja Macau), Kuuba, Djibouti, Egiptus, Ekvatoriaal-Guinea, Etioopia, Gambia, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, India, Jeemen, Kasahstan, Kuveit, Laos, Ukraina, Usbekistan, Omaan, Pakistan, Katar, Rwanda, Saudi Araabia, Eswatini, Süüria, Tadžikistan, Tai, Türgi, Türkmenistan, Araabia Ühendemiraadid, Vietnam.

(Riiklik üldine ekspordiluba NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

7.7.   Austria

Austrias kehtib neli riiklikku üldist ekspordiluba:

1

AT001 teatavate kahesuguse kasutusega kaupade kohta, mis reeksporditakse muutmata kujul päritoluriiki kolme kuu jooksul pärast nende importimist Euroopa Liitu, või kui kolme kuu jooksul pärast kauba importimist Euroopa Liitu eksporditakse päritoluriiki sama kvaliteediga kaupu samas koguses või kui tehnoloogia reeksporditakse pärast väikeste täienduste tegemist päritoluriiki kolme kuu jooksul pärast selle importimist Euroopa Liitu;

2

AT002 teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kohta allpool teatavat väärtuskünnist;

3

AT003 punktides 2B350g ja 2B350i nimetatud ventiilide ja pumpade ekspordi kohta teatavatesse sihtkohtadesse;

4

AT004 punktis 3A225 nimetatud sagedusmuundurite ning nendega seotud tarkvara ja tehnoloogia kohta.

Eespool nimetatud ekspordilubade üksikasjad on sätestatud esimese väliskaubandusmääruse (28. oktoobri 2011. aasta määrus nr 343/2011 (BGBl. II osa), mida on muudetud 17. detsembri 2015. aasta määrusega nr 430/2015 (BGBl. II osa)) artiklites 3–3c. Kõnealuste ekspordilubade kasutamise tingimused (registreerimise ja teatamise nõuded) on sätestatud esimese väliskaubandusmääruse artiklis 16.

7.8.   Soome

Välisministeerium võib kooskõlas kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seaduse nr 562/1996 (muudetud kujul) paragrahvi 3 esimese lõiguga välja anda riikliku üldise ekspordiloa kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks vastavalt määruse artikli 9 lõikele 4.

7.9.   Ühendkuningriik

Ühendkuningriigis kehtib 15 riiklikku üldluba (OGEL):

1

OGEL (Kemikaalid)

2

OGEL (Krüptograafia arendamisega seotud kaubad)

3

OGEL (Eksport pärast esitlust: kahesuguse kasutusega kaubad)

4

OGEL (Eksport pärast garantii alusel parandamist/asendamist: kahesuguse kasutusega kaubad)

5

OGEL (Eksport garantii alusel parandamiseks/asendamiseks: kahesuguse kasutusega kaubad)

6

OGEL (Kahesuguse kasutusega kaubad: Hongkongi erihalduspiirkond)

7

OGEL (Väikese väärtusega veod)

8

OGEL (Nafta- ja gaasiuuringud: kahesuguse kasutusega kaubad)

9

OGEL (Kahesuguse kasutusega kaupade tehnoloogia)

10

OGEL (Türgi)

11

OGEL (X)

12

OGEL (Sõjalise otstarbega ja kahesuguse kasutusega kaubad: Ühendkuningriigi relvajõud, kes tegutsevad piirkondades, mille suhtes on kehtestatud embargo)

13

OGEL (Sõjalise otstarbega ja kahesuguse kasutusega kaubad: Ühendkuningriigi relvajõud, kes tegutsevad piirkondades, mille suhtes ei ole kehtestatud embargot)

14

OGEL (Mittesurmava sõjavarustuse ja kahesuguse kasutusega kaupade eksport diplomaatilistele või konsulaaresindustele)

15

OGEL (Infoturbekaubad)

16

OGEL (Trükkplaadid ja kahesuguse kasutusega kaupade komponendid)

Kõiki Ühendkuningriigi riiklikke üldisi ekspordilube kahesuguse kasutusega kaupade jaoks, sealhulgas lubatud kaupade ja sihtkohtade loetelusid ning nendega seotud tingimusi on võimalik vaadata ja alla laadida veebisaidilt https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 9 LÕIKE 6 PUNKTIDELE A JA B NING ARTIKLI 10 LÕIKELE 4 (LIIKMESRIIKIDE ASUTUSED, KELLE PÄDEVUSES ON ANDA EKSPORDILUBASID, KEELATA KOLMANDAST RIIGIST PÄRIT KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE TRANSIITI JA ANDA VÄLJA VAHENDUSTEENUSTE OSUTAMISE LUBASID)

Määruse artikli 9 lõike 6 punkti a kohaselt on komisjonil kohustus avaldada selliste asutuste nimekiri, kelle pädevuses on anda ekspordilubasid kahesuguse kasutusega kaupade jaoks.

Määruse artikli 9 lõike 6 punkti b kohaselt on komisjonil kohustus avaldada selliste asutuste nimekiri, kellel on pädevus keelata kolmandast riigist pärit kahesuguse kasutusega kaupade transiiti.

Määruse artikli 10 lõike 4 kohaselt on komisjonil kohustus avaldada selliste asutuste nimekiri, kelle pädevuses on anda välja vahendusteenuste osutamise lubasid.

8.1.   Belgia

Brüssel, pealinna piirkond (sihtnumbrid 1000–1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Mr Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 28003727

Faks +32 28003824

Epost: calu@sprb.brussels

Veebisait: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Valloonia piirkond (sihtnumbrid 1300–1499 ja 4000–7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Mr Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tel. +32 81649751

Faks +32 81649759/60

Epost: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Veebisait: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Flandria piirkond (sihtnumbrid 1500–3999 ja 8000–9999)

Flemish Department of Foreign Affairs

Strategic Goods Control Unit

Mr Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 499589934

Epost: csg@buza.vlaanderen

Veebisait: www.fdfa.be/csg

8.2.   Bulgaaria

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIA

Tel. +359 29407771, +359 29407786

Faks +359 29880727

Epost: ivan.penchev@mi.government.bg ja n.grahovska@mi.government.bg

Veebisait: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3.   Tšehhi Vabariik

Ministry of Industry and Trade Licensing Office

Na Františku 32 110 15 Prague 1

CZECH REPUBLIC

Tel. +420 224907638

Faks +420 224214558 või +420 224221811

Epost: leitgeb@mpo.cz või dual@mpo.cz

Veebisait: www.mpo.cz

8.4.   Taani

Exportcontrols

Danish Business Authority

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DENMARK

Tel. +45 35291000

Faks +45 35466632

Epost: eksportkontrol@erst.dk

Veebisait: inglise keeles: www.exportcontrols.dk. taani keeles: www.eksportkontrol.dk

8.5.   Saksamaa

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

GERMANY

Tel. +49 6196908-0

Faks +49 6196908-1800

Epost: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Veebisait: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6.   Eesti

Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

EESTI

Tel. +372 6377192

Faks +372 6377199

Epost: stratkom@vm.ee

Veebisait: inglise keeles: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

eesti keeles: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7.   Iirimaa

Trade Licensing and Control Unit

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Kontakt: David Martin, Niamh Guihen

Tel. +353 16312328, +353 16312287

Epost: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -

exportcontrol@dbei.gov.ie

Veebisait: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8.   Kreeka

Ministry of Development, Competitiveness

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes and Trade Defence Instruments

Export Regimes and Procedures Unit

Kornarou 1 str

105 63 Athens

GREECE

Kontaktisik: O.Papageorgiou

Tel. +30 2103286047/56/22/21

Faks +30 2103286094

Epost: opapageorgiou@mnec.gr

8.9.   Hispaania

Väliskaubanduse peasekretariaat (Secretaría General de Comercio Exterior), tolliamet (Agencia Tributaria - Aduanas) ja välisministeerium (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) on volitatud andma lube ja keelama kolmandast riigist pärit kahesuguse kasutusega kaupade transiiti.

Kontaktisik lubade büroos: Ramón Muro Martínez, direktori asetäitja.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid

SPAIN

Tel. +34 913492587

Faks +34 913492470

Epost: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Veebisait: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10.   Prantsusmaa

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tel. +33 179843419

Epost: doublusage@finances.gouv.fr

Veebisait: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11.   Horvaatia

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination

Export Control Division

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Croatia

Tel. +385 14598135, 137, 110

Faks +385 16474553

Epost: kontrola.izvoza@mvep.hr

Veebisait: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12.   Itaalia

Ministry of Economic Development

Directorate - General for International Trade Policy

Export Control Unit

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALY

Tel. +39 0659932439

Faks +39 0659932103

Epost: polcom4@mise.gov.it ; massimo.cipolletti@mise.gov.it

Veebisait: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13.   Küpros

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, 22867332, 22867197

Faks +357 22375120, 22375443

Epost: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Veebisait: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14.   Läti

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs

Executive Secretary: Mr Renārs Danelsons

Ministry of Foreign Affairs

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LATVIA

Tel. +371 67016426

Epost: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Veebisait: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15.   Leedu

Asutus, kelle pädevuses on välja anda kahesuguse kasutusega kaupade ekspordilubasid, ja ametiasutused, kelle pädevuses on välja anda vahendusteenuste osutamise lubasid:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius

LITHUANIA

Kontaktandmed:

Export Policy Division

Economic Development Department

Tel. +370 70664680

Epost: vienaslangelis@eimin.lt

Veebisait: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Asutus, kellel on õigus keelata kolmandatest riikidest pärit kahesuguse kasutusega kaupade transiiti:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius

LITHUANIA

Kontaktandmed:

Customs Criminal Service

Tel. +370 52616960

Epost: budetmd@lrmuitine.lt

8.16.   Luksemburg

1)

Väliskaubanduse minister

2)

Välisminister

Postiaadress

Ministère de l’Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Tel. +352 226162

Epost: oceit@eco.etat.lu

8.17.   Ungari

Government Office of the Capital City Budapest

Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay

Export Control Unit

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

HUNGARY

Tel. +36 14585577

Faks +36 14585869

Epost: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Veebisait: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18.   Malta

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services

MALTA

Tel. +356 25690214

Faks +356 21240516

Epost: brian.montebello@gov.mt

Veebisait: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19.   Madalmaad

Ministry for Foreign Affairs

Directorate-General for International Relations

Department for Trade Policy and Economic Governance

PO Box 20061 2500 EB The Hague

THE NETHERLANDS

Tel. +31 703485954

Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen,

THE NETHERLANDS

Tel. +31 881512400

Faks +31 881513182

Epost: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Veebisait: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20.   Austria

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs

Division for Foreign Trade Administration

Stubenring 1 1010 Vienna

AUSTRIA

Tel. +43 1 71100802335

Faks +43 1 71100808366

Epost: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Veebisait: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21.   Poola

Ministry of Entrepreneurship and Technology

Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety

Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa

POOLA

Tel. +48 222629665

Faks +48 222629140

Epost: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Veebisait: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22.   Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira

Customs and Taxes Authority

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Direktor: Luísa Nobre; litsentsiametnik: Maria Oliveira

Tel. +351 218813843

Faks +351 218813986

Epost: dsl@at.gov.pt

Veebisait: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23.   Rumeenia

Ministry of Foreign Affairs

Department for Export Controls — ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROMANIA

Tel. +40 374306950

Faks +40 374306924

Epost: dancex@mae.ro ; dan.marian@mae.ro

Veebisait: www.ancex.ro

8.24.   Sloveenia

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 14003564

Faks +386 14003283

Epost: gp.mgrt@gov.si

Veebisait: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25.   Slovakkia

Määruse artikli 9 lõike 6 punkti a ja artikli 10 lõike 4 kohaldamisel:

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Department of Trade Measures

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVAKIA

Tel. +421 248547019

Faks +421 243423915

Epost: jan.krocka@economy.gov.sk

Veebisait: www.economy.gov.sk

Määruse artikli 9 lõike 6 punkti b kohaldamisel:

Criminal Office of the Financial Administration

Department of Drugs and Hazardous materials

Coordination Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAKIA

Tel. +421 2 58251221

Epost: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26.   Soome

Ministry for Foreign Affairs of Finland

Export Control Unit

Eteläesplanadi 4

FI - 00130 HELSINKI

Postiaadress:

PO Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. +358 295350000

Epost: vientivalvonta.um@formin.fi

Veebisait: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27.   Rootsi

1.

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Külastusaadress:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 84063100

Faks +46 84203100

Epost: registrator@isp.se.

Veebisait: http://www.isp.se/

ISP-l on õigus anda ekspordilube kõigi kaupade kohta, välja arvatud punktis 2 loetletud kaubad.

2.

Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

Solna strandväg 96 SE-171 16 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 87994000

Faks +46 87994010

Epost: registrator@ssm.se

Veebisait: http://www.ssm.se

Rootsi kiirguskaitse keskusel on õigus anda lube määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud 0-kategooria kaupadele ja keelata nende kaupade transiiti.

8.28.   Ühendkuningriik

Department for International Trade (DIT)

Export Control Joint Unit (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

Epost: eco.help@trade.gov.uk

Veebisait: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLILE 17 (ERIVOLITUSTEGA TOLLIASUTUSED)

Artikli 17 kohaselt peavad liikmesriigid teavitama komisjoni, kui nad kasutavad võimalust täita kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi tolliformaalsusi üksnes selleks volitatud tolliasutustes.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas liikmesriigid on määratud artikli 17 lõike 1 kohased volitatud tolliasutused, kus on võimalik täita kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi tolliformaalsusi?

BELGIA

EI

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

EI

TAANI

EI

SAKSAMAA

EI

EESTI

JAH

IIRIMAA

EI

KREEKA

EI

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

EI

ITAALIA

EI

KÜPROS

EI

LÄTI

JAH

LEEDU

JAH

LUKSEMBURG

EI

UNGARI

EI

MALTA

EI

MADALMAAD

EI

AUSTRIA

EI

POOLA

JAH

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

JAH

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

EI

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

EI

9.1.   Bulgaaria

Bulgaaria Vabariigi rahandusministeeriumi alluvusse kuuluva tolliameti peadirektori 14. jaanuari 2016. aasta käskkirjaga nr 55/32-11385 (Bulgaaria ametlik väljaanne nr 9/2016) on kinnitatud nende territoriaalsete tollipunktide nimekiri, kus võivad toimuda strateegiliste kaupade tolliprotseduurid. Nende Bulgaaria tollipunktide nimekirja, mille kaudu toimub kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate import ELi tolliterritooriumile ja eksport ELi tolliterritooriumilt, leiab järgmiselt veebilehelt:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2.   Eesti

Nende Eesti tollipunktide nimekirja, mille kaudu toimub kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate import ELi tolliterritooriumile ja eksport ELi tolliterritooriumilt, leiab järgmiselt veebilehelt:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3.   Läti

Nende Läti tollipunktide nimekirja, mille kaudu toimub kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate import ELi tolliterritooriumile ja eksport ELi tolliterritooriumilt, leiab järgmiselt veebilehelt:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4.   Leedu

Nende Leedu tollipunktide nimekirja, mille kaudu toimub kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate import ELi tolliterritooriumile ja eksport ELi tolliterritooriumilt, leiab järgmiselt veebilehelt:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5.   Poola

Nende Poola tollipunktide nimekirja, mille kaudu toimub kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate import ELi tolliterritooriumile ja eksport ELi tolliterritooriumilt, leiab järgmiselt veebilehelt: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6.   Rumeenia

Nende Rumeenia tollipunktide nimekirja, mille kaudu toimub kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate import ELi tolliterritooriumile ja eksport ELi tolliterritooriumilt, leiab järgmiselt veebilehelt: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 22 LÕIKELE 5 (ÜHENDUSESISENE EDASITOIMETAMINE)

Artikli 22 lõike 5 kohaselt peavad liikmesriigid, kes kehtestavad loanõude määruse IV lisas (IV lisas loetletakse kaubad, millel ei ole liikumisvabadust ühtsel turul) loetlemata kaupade edasitoimetamiseks oma territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile, teavitama sellest komisjoni, kes omakorda avaldab selle teabe Euroopa Liidu Teatajas.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas on võetud eraldi meetmeid liidusisese edasitoimetamise kontrolli laiendamiseks kooskõlas artikli 22 lõikega 2?

BELGIA

EI

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

JAH

TAANI

EI

SAKSAMAA

JAH

EESTI

JAH

IIRIMAA

EI

KREEKA

JAH

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

EI

ITAALIA

EI

KÜPROS

EI

LÄTI

EI

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

JAH

MALTA

EI

MADALMAAD

JAH

AUSTRIA

EI

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

EI

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

JAH

SOOME

EI

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

JAH

10.1.   Bulgaaria

Bulgaaria on laiendanud liidusisese edasitoimetamise kontrolli vastavalt määruse artikli 22 lõikes 2 sätestatule ning on kehtestanud nõude, et pädevatele asutustele tuleb vastavalt määruse artikli 22 lõikele 9 esitada lisateave teatavate liidusiseste edasitoimetamiste kohta.

(Kaitseotstarbeliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli seaduse artikli 51 lõiked 8 ja 9, Bulgaaria ametlik väljaanne nr 26/29.3.2011, jõustunud 30.6.2012).

10.2.   Tšehhi Vabariik

Seadusega nr 594/2004 Sb. laiendatakse kontrolli Tšehhi Vabariigist lähtuva liidusisese edasitoimetamise suhtes vastavalt määruse artikli 22 lõikele 2.

10.3.   Saksamaa

2. augusti 2013. aasta väliskaubanduse ja -maksete määruse (Aussenwirtschaftsverordnung, AWV) paragrahviga 11 laiendatakse kontrolli Saksamaalt lähtuva liidusisese edasitoimetamise suhtes vastavalt määruse artikli 22 lõikele 2.

10.4.   Eesti

Strateegilise kauba seaduse paragrahvi 3 lõikega 6 laiendatakse kontrolli liidusisese edasitoimetamise suhtes vastavalt määruse artikli 22 lõikele 2.

10.5.   Kreeka

Ministri 28. septembri 2009. aasta otsuse nr 121837/E3/21837 punktiga 3.4 laiendatakse kontrolli Kreekast lähtuva liidusisese edasitoimetamise suhtes vastavalt määruse artikli 22 lõikele 2.

10.6.   Luksemburg

Muude kui määruse IV lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamiseks Luksemburgi Suurhertsogiriigi territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile võidakse nõuda luba määruse artikli 22 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikkel 44).

10.7.   Ungari

Valitsuse 2011. aasta dekreedi nr 13 (kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubanduslubade kohta) paragrahvis 16 on kehtestatud loanõue loetletud kaupade edasitoimetamise suhtes ELi piires, kui kehtivad määruse artikli 22 lõikes 2 sätestatud tingimused.

10.8.   Madalmaad

Kahesuguse kasutusega kaupade liidusiseseks edasitoimetamiseks võidakse juhtumipõhiselt kehtestada loanõue.

(Strateegiliste kaupade dekreedi (Besluit strategische goederen) artikli 4a lõige 3).

10.9.   Slovakkia

Seaduse nr 39/2011 Sb. paragrahvi 23 lõikega 2 laiendatakse kontrolli Slovaki Vabariigist lähtuva liidusisese edasitoimetamise suhtes vastavalt määruse artikli 22 lõikele 2.

10.10.   Ühendkuningriik

2008. aasta ekspordikontrolli korralduse artikliga 7 laiendatakse kontrolli Ühendkuningriigist lähtuva liidusisese edasitoimetamise suhtes vastavalt määruse nr (EÜ) 428/2009 artikli 22 lõikele 2.

11.   TEAVE, MILLE LIIKMESRIIGID ON ESITANUD VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 22 LÕIKELE 9 (ÜHENDUSESISENE EDASITOIMETAMINE)

Artikli 22 lõike 9 kohaselt võib liikmesriik nõuda, et I lisa 2. osa 5. kategoorias loetletud ning määruse IV lisas loetlemata kaupade edasitoimetamise korral kõnealuse liikmesriigi territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile esitataks kõnealuse liikmesriigi pädevatele asutustele nende kaupade kohta lisateavet.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte liikmesriikide meetmetest, millest komisjoni on teavitatud. Meetmete üksikasjad on esitatud pärast tabelit.

Liikmesriik

Kas on võetud eraldi meetmeid liidusisese edasitoimetamise kontrolli laiendamiseks kooskõlas artikli 22 lõikega 2?

BELGIA

EI

BULGAARIA

JAH

TŠEHHI VABARIIK

EI

TAANI

EI

SAKSAMAA

EI

EESTI

EI

IIRIMAA

EI

KREEKA

EI

HISPAANIA

EI

PRANTSUSMAA

EI

HORVAATIA

EI

ITAALIA

EI

KÜPROS

EI

LÄTI

EI

LEEDU

EI

LUKSEMBURG

JAH

UNGARI

EI

MALTA

EI

MADALMAAD

EI

AUSTRIA

EI

POOLA

EI

PORTUGAL

EI

RUMEENIA

EI

SLOVEENIA

EI

SLOVAKKIA

EI

SOOME

EI

ROOTSI

EI

ÜHENDKUNINGRIIK

EI

11.1.   Bulgaaria

Ministeeriumidevaheline komisjon võib nõuda, et määruse I lisa 2. osa 5. kategoorias loetletud ning IV lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamise korral Bulgaaria Vabariigi territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile esitaks edasitoimetaja nende kaupade kohta lisateavet.

(Kaitseotstarbeliste kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli seaduse artikli 51 lõige 9, Bulgaaria ametlik väljaanne nr 26/29.3.2011, jõustunud 30.6.2012).

11.2.   Luksemburg

Määruse I lisa 2. osa 5. kategoorias loetletud ning IV lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamiseks Luksemburgi Suurhertsogiriigi territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile tuleb loataotluses esitada nende kaupade kohta allpool kirjeldatud lisateave.

1.

Kaubasaadetise viitenumber, selle üldine kirjeldus ja omadused.

2.

Osutatavad krüptoloogiateenused.

3.

Kasutatavad algoritmid.

4.

Turvanormid või -standardid.

5.

Teenusega seotud andmete laad.

6.

Kauba tehnilist kirjeldust käsitlev dokument (12 punkti).

(Suurhertsogi 14. detsembri 2018. aasta määruse artikli 10 lõike 1 esimese lõigu punkt 2 ja teise lõigu punkt 4 ning 15. lisa).


(1)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.