Brüssel,14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Muudetud ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad


SELETUSKIRI

1.    ETTEPANEKU TAUST

Komisjon avaldas 28. novembril 2018 pikaajalise strateegilise visiooni selle kohta, kuidas jõuda 2050. aastaks jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni 1 . Strateegias näidatakse, kuidas Euroopa saab olla kliimaneutraalsuse saavutamisel esirinnas, investeerides realistlikesse tehnoloogilistesse lahendustesse, suurendades kodanike mõjuvõimu ning kooskõlastades tegevust olulistes valdkondades, nagu tööstuspoliitika, rahastamine ja teadusuuringud, tagades samal ajal õiglaseks üleminekuks vajaliku sotsiaalse õigluse.

Nagu on sätestatud Euroopa rohelise kokkuleppe teatises, 2 teeb komisjon ettepaneku õiglase ülemineku mehhanismi kohta, et täiendada 2021.–2027. aastaks juba esitatud eelarve- ja seadusandlikke ettepanekuid. Õiglase ülemineku mehhanism hõlmab ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatavat õiglase ülemineku fondi. Õiglase ülemineku fond luuakse eraldi määrusega, milles sätestatakse fondi erieesmärk, geograafiline ulatus, rahaliste vahendite eraldamise metoodika ja programmitöö toetamiseks vajalike õiglase ülemineku territoriaalsete kavade sisu.

Õiglase ülemineku fond täiendab kavandatud ühtekuuluvuspoliitika fonde, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja Ühtekuuluvusfondi, ning seega rakendatakse seda ühtekuuluvuspoliitika raames. Seda hallatakse sätetega, mis on ette nähtud ettepanekuga määruse kohta, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (edaspidi „ühissätete määrus“). Seetõttu tuleb käesolevat ettepanekut muuta, et lisada õiglase ülemineku fond uue fondina ühtekuuluvuspoliitika alla.

2.    ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

   Õiguslik alus

ELi meetmed on põhjendatud ELi toimimise lepingu artikli 174 lõikega 1: „[...] liit [töötab] välja ja rakendab meetmeid majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. Iseäranis taotleb liit eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades.“

   Subsidiaarsus ja proportsionaalsus

ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 kohaselt on liidul liikmesriikidega jagatud pädevus majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning sotsiaalpoliitika teatavate aspektide valdkonnas. Samuti on liit pädev võtma meetmeid, et toetada, koordineerida või täiendada liikmesriikide meetmeid hariduse ja kutseõppe ning tööstuse valdkonnas (ELi toimimise lepingu artikkel 6).

Eelarve jagatud täitmise eesmärk on tagada, et otsuseid tehakse kodanikele nii lähedal kui võimalik ja et ELi tasandi meetmed on põhjendatud, võttes arvesse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi võimalusi ja eripärasid. Eelarve jagatud täitmine toob Euroopa oma kodanikele lähemale ja ühendab kohalikud vajadused Euroopa eesmärkidega. Lisaks suurendab see vastutuse võtmist ELi eesmärkide täitmise eest, kuna liikmesriigid ja komisjon jagavad otsustusõigust ja vastutust ning kaasrahastavad programme ühiselt.

   Õigusakti valik

Käesoleva määrusega muudetakse ühissätete määruse ettepanekut 3 .

3.    JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

   Konsulteerimine sidusrühmadega

Ühissätete määruse esialgse ettepaneku seletuskirjas on üksikasjalikult kirjeldatud avalikke ja sidusrühmadega peetud konsultatsioone ning seda, kuidas on kajastatud vastavaid väljundeid. Käesolev muudatusettepanek ei nõua täiendavat konsulteerimist.

   Hinnangud ja mõjuhindamised

Ühissätete määruse esialgse ettepaneku seletuskirjas on üksikasjalikult kirjeldatud ettepaneku toetuseks tehtud järel- ja vahehindamiste tulemusi.

Samuti kinnitatakse selles, et käesoleva määruse mõju ei hinnata, kuna sellega kehtestatakse ühised eeskirjad ja eesmärkide saavutamise mehhanism erinevate poliitikavaldkondade ja fondide jaoks, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega. Iga toetust andvat fondi eraldi käsitlevatele määrustele on lisatud nende kohta koostatud mõjuhinnangud.

4.    MÕJU EELARVELE

Komisjon püüab järgida poliitilistes suunistes sätestatud prioriteete osana ELi eelarve laiemast eesmärgist. Ambitsioonikas õiglase ülemineku fond on selles kontekstis esmatähtis. See on põhjus, miks komisjon esitas juba oma ametiaja alguses seadusandliku ettepaneku õiglase ülemineku fondi kohta, mis täiendab olemasolevaid ettepanekuid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Nii ettepanekut kui ka ühissätete määrust käsitleva komisjoni ettepaneku käesolevat muudatust võetakse arvesse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel ning need lõimitakse eelduste kohaselt järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva üldise kokkuleppe raamistikku.

5.    MUU TEAVE

   Ettepaneku teatavate sätete üksikasjalik selgitus

Õigusraamistik koosneb konkreetsest ettepanekust õiglase ülemineku fondi määruse kohta ja sihipärastest muudatustest komisjoni ettepanekus ühissätete määruse kohta.

Õiglase ülemineku fondi loomist ja rakendamist reguleeritakse ühissätete määrusega, mida tuleb muuta.

Peamised esitatud muudatused on seotud järgmisega:

·partnerluslepingu ja õiglase ülemineku fondist toetust saavate programmide sisunõuete kohandamine. Sisunõuetes sätestatakse eelkõige kohustus esitada õiglase ülemineku territoriaalse kavad, nagu on määratletud õiglase ülemineku fondi määruse ettepanekus, programmide lisana, mis hõlmab õiglase ülemineku fondist antavat toetust;

·mehhanismi kirjeldus ja eeskirjad, millega reguleeritakse ERFi ja ESF+ vahendite kohustuslikku ümberpaigutust õiglase ülemineku fondi vastavalt toetatavate sekkumiste liigile;

·ühissätete määruse ja õiglase ülemineku fondi määruse sätete kohaldamine täiendavate ERFi/ESF+ vahendite suhtes, tagamaks, et kõigi õiglase ülemineku fondi vahendite suhtes kohaldatakse ühtseid eeskirju (ühine vahendite kogum koos ühiste eeskirjadega);

·selgitus, et ERFi ja ESF+ valdkondliku keskendamise nõuete arvutamise alused ei hõlma ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud summasid õiglase ülemineku fondi täiendavate vahenditena.

2018/0196 (COD)

Muudetud ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

Komisjoni ettepanekut COM(2018) 375 muudetakse järgmiselt.

1)    Ettepaneku pealkiri asendatakse järgmisega:

„Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad“;

2)    põhjendus 2 asendatakse järgmisega:

„(2) Et arendada edasi koostöös liikmesriikidega hallatavate liidu fondide, täpsemalt Euroopa Regionaalarengu Fondi (edaspidi „ERF“), Euroopa Sotsiaalfond+i (edaspidi „ESF+“), Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi (Just Transition Fund – JTF, edaspidi „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF“) koos liikmesriikidega rahastatavate meetmete Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum and Migration Fund – AMIF, edaspidi „AMIF“), Sisejulgeolekufondi (Internal Security Fund – ISF, edaspidi „ISF“) ja Integreeritud piirihalduse fondi (Integrated Border Management Fund – BMVI, edaspidi „BMVI“) koordineeritud ja ühtlustatud rakendamist, tuleks kehtestada kõigi nende fondide suhtes (edaspidi „fondid“) ELi toimimise lepingu artiklil 322 põhinevad finantseeskirjad, milles oleks selgesti määratletud asjaomaste sätete kohaldamisala. Lisaks tuleks kehtestada ELi toimimise lepingu artiklil 177 põhinevad ühissätted, mis hõlmaksid ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ja EMKFi poliitikapõhiseid eeskirju.“;

3)    põhjendus 8 asendatakse järgmisega:

„8) Selleks et aidata kaasa liidu prioriteetide saavutamisele, peaksid fondid keskendama oma toetuse piiratud arvule poliitikaeesmärkidele vastavalt nende fondispetsiifilistele ülesannetele, mis tulenevad nende aluslepingul põhinevatest eesmärkidest. AMIFi, ISFi ja BMVI poliitikaeesmärgid tuleks sätestada vastavates fondispetsiifilistes määrustes. Õiglase ülemineku fond ning ERFi ja ESF+ vahendid, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi täiendava toetusena, peaksid aitama kaasa ühe erieesmärgi saavutamisele.“;

4)    põhjenduse 19 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid peaksid tegema iga ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetatava programmi vahehindamise. “;

5)    lisatakse põhjendus 22a:

„(22a) Õiglase ülemineku fondi tõhususe suurendamiseks tuleks õiglase ülemineku fondile teha kättesaadavaks ERFi ja ESF+ täiendavad vahendid. Kõnealused täiendavad vahendid tuleks eraldada konkreetse kohustusliku ümberpaigutusena kõnealustest fondidest õiglase ülemineku fondi, võttes arvesse õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades sätestatud üleminekuprobleeme, millega tuleb tegeleda. Ümberpaigutavad summad tuleks eraldada nende piirkondade kategooriate vahenditest, kus asuvad õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades kindlaks määratud territooriumid. Võttes arvesse õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamise erikorda, tuleks õiglase ülemineku fondi vahendite moodustamisel kohaldada üksnes konkreetset ümberpaigutamismehhanismi. Lisaks tuleks selgitada, et õiglase ülemineku fondile ning ERFist ja ESF+st õiglase ülemineku fondi ümberpaigutatud vahenditele, millest saab samuti õiglase ülemineku fondi toetus, tuleks kohaldada üksnes käesoleva määruse ja määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] sätteid. Täiendava toetuse suhtes ei tuleks kohaldada ei määrust (EL) [ERFi/Ühtekuuluvusfondi määrus] ega määrust (EL) [ESF+ määrus]. Seepärast tuleks määruse (EL) [ERFi/Ühtekuuluvusfondi määrus] artiklis 3 sätestatud valdkondliku keskendamise nõuete ja määruse (EL) [ERFi/Ühtekuuluvusfondi määrus] artiklis 9 sätestatud linnade säästva arengu miinimumeraldiste arvutamise alusest välja jätta ERFi vahendid, mis on täiendava toetusena ümber paigutatud õiglase ülemineku fondi. Sama kehtib ESF+ vahendite kohta, mis on ümber paigutatud õiglase ülemineku fondi täiendava toetusena seoses määruse (EL) [ESF+ määrus] artiklis 7 sätestatud valdkondliku keskendamise nõuetega.“;

6)    põhjendus 27 asendatakse järgmisega:

„(27) Programmide tulemuslikkuse seireks peaksid liikmesriigid moodustama seirekomisjonid. ERFi, ESF+ ja Ühtekuuluvusfondi iga-aastased rakendamisaruanded tuleks asendada iga-aastase struktureeritud poliitilise dialoogiga, mis põhineb liikmesriigi esitatud uusimal teabel ja andmetel programmi rakendamise kohta. Iga-aastane hindamiskoosolek tuleks korraldada ka õiglase ülemineku kava hõlmavate programmide puhul.“;

7)    põhjendus 39 asendatakse järgmisega:

„(39) Vastastikuse täiendavuse parandamiseks ja rakendamise lihtsustamiseks peaks olema võimalik kombineerida Ühtekuuluvusfondist, õiglase ülemineku fondist ja ERFist saadavaid toetusi ESF+-st saadavate toetustega tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi kohaste ühisprojektide raames.“;

8)    artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Käesolevas määruses on sätestatud

a)Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi (Just Transition Fund – JTF), Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum and Migration Fund – AMIF), Sisejulgeolekufondi (Internal Security Fund – ISF) ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi (Border Management and Visa Instrument – BMVI) (edaspidi „fondid“) suhtes kohaldatavad finantseeskirjad;

b)ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ja EMKFi suhtes kohaldatavad ühissätted.“;

b)lõikesse 6 lisatakse punkt h:

„(h) Määrus (EL) [õiglase ülemineku fondi käsitlev määrus] (õiglase ülemineku fondi määrus)(*).

(*) ELT L , , lk .“;

9)    artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Õiglase ülemineku fond toetab erieesmärki võimaldada piirkondadel ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Lõike 1 esimest punkti ei kohaldata ERFi ja ESF+ vahendite suhtes, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi vastavalt artiklile 21a.“;

b)lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetatakse liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust tugevdavat tegevust vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 174, tegutsedes järgmiste eesmärkide saavutamise nimel:

a)liikmesriikides ja regioonides tehtavad investeeringud tööhõivesse ja majanduskasvu, mida toetavad ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond ja õiglase ülemineku fond, ning

b)Euroopa territoriaalne koostöö (Interreg), mida toetab ERF.“;

c)lõikes 3 asendatakse viimane lause järgmisega:

„ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi puhul seotakse kaal I lisas sätestatud sekkumise liikide valdkondade ja koodidega.“;

10)    artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)punkt a asendatakse järgmisega:

„a) valitud poliitikaeesmärgid ja õiglase ülemineku fondi erieesmärk, mille puhul on näidatud, milliste fondide ja programmide abil nende saavutamiseks tegutsetakse, ning esitatud asjaomane põhjendus ja, kui see on asjakohane, põhjendus InvestEU rakendusviisi kasutamise kohta, võttes arvesse asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi;“;

b)punkti b sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„b) iga punktis a osutatud valitud poliitikaeesmärgi ja õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kohta;“;

c)punkt c asendatakse järgmisega:

„c) iga fondi esialgne rahaeraldis poliitikaeesmärkide kaupa riigi tasandil, mille puhul järgitakse valdkondlikku keskendamist käsitlevaid fondispetsiifilisi eeskirju, ja esialgne rahaeraldis õiglase ülemineku fondi erieesmärgi jaoks, sealhulgas kõik ERFi ja ESF+ vahendid, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi kooskõlas artikliga 21a;“;

11)    artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)artikli pealkiri asendatakse järgmisega:

Artikkel 10    
ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ja EMKFi toetuste kasutamine InvestEU kaudu“;

b)lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid võivad partnerluslepingus või programmi muutmise taotluses määrata summa, mis tuleks ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist, õiglase ülemineku fondist ja EMKFist eraldada InvestEU-le ja anda välja eelarvelise tagatistena.“;

12)    artikli 11 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. IV lisa ei kohaldata EMKFist toetatavate programmide suhtes.

Ühtlasi ei kohaldata IV lisa õiglase ülemineku fondist toetatavate prioriteetide ning ERFi ja ESF+ vahendite suhtes, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi vastavalt artiklile 21a. “;

13)    artikli 14 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriik vaatab läbi kõik ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetatavad programmid, võttes arvesse järgmist:“;

b)lisatakse punkt e:

„e) õiglase ülemineku fondist toetust saavate programmide puhul lisaks määruse (EL) 2018/1999(*) artikli 29 lõike 1 punkti b kohaselt komisjoni tehtud hindamist.

(*)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013.“;

14)    artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Igas programmis sätestatakse strateegia, mis käsitleb programmi kaudu antavat panust poliitikaeesmärkide või õiglase ülemineku fondi erieesmärgi saavutamisse ja programmi tulemuste kohta teabe levitamisse.“;

b)lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2. Programm koosneb prioriteetidest. Iga prioriteet vastab ühele poliitikaeesmärgile või õiglase ülemineku fondi erieesmärgile või tehnilisele abile. Poliitikaeesmärgile vastav prioriteet koosneb ühest või mitmest erieesmärgist. Samale poliitikaeesmärgile või õiglase ülemineku fondi erieesmärgile võib vastata mitu prioriteeti.“;

c)lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

i)punktile a lisatakse alapunkt viii:

„viii)õiglase ülemineku fondist toetatavate programmide puhul lisaks määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artiklis [7] sätestatud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades kindlaks tehtud üleminekuprobleeme;“;

ii)punkti d muudetakse järgmiselt:

-alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)seotud meetmete liigid, sealhulgas kavandatud strateegiliselt oluliste tegevuste loetelu ja, kui see on asjakohane, nende eeldatav panus kõnealustesse erieesmärkide, makropiirkondlike strateegiate, mere vesikonna strateegiate ja õiglase ülemineku territoriaalsete kavade saavutamisse, nagu on sätestatud määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artiklis [7] ja mida õiglase ülemineku fond toetab;“;

-lisatakse alapunkt viii:

„viii) õiglase ülemineku fondi erieesmärgi puhul lisaks ERFist ja ESF+-st artikli 21a kohaselt ümberpaigutatud summade põhjendus, samuti nende jaotus piirkonnakategooriate kaupa, mis kajastab määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artiklis [7] sätestatud õiglase ülemineku territoriaalsete kavade kohaselt kavandatud sekkumise liike; “;

iii)punkti f alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i) tabelit, kus täpsustatakse kõik rahalised eraldised fondide ja piirkonnakategooriate kaupa kogu programmitöö perioodiks ja aastate kaupa, sealhulgas kõik artikli 21 või artikli 21a kohaselt ümberpaigutatud summad; “;

d)lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi programmide puhul, mis on esitatud vastavalt artiklile 16, kantakse lõike 3 punkti f alapunktis ii osutatud tabelisse üksnes 2021. ja 2025. aasta summad.“;

e)lisatakse lõige 8:

„8. Õiglase ülemineku fondist toetatavate programmide puhul esitavad liikmesriigid komisjonile määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artiklis [7] sätestatud õiglase ülemineku territoriaalsed kavad programmi või selle muutmistaotluse osana.“;

15)    artikli 19 lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„5. Liikmesriik võib programmitöö perioodi vältel sama fondi sama programmi muu prioriteedi alla ümber paigutada summa, mis moodustab kuni 5 % esialgsest eraldisest ja kuni 3 % programmi eelarvest. ERFist, ESF+-st ja õiglase ülemineku fondist toetatavate programmide puhul saab ümber paigutada üksnes sama piirkonnakategooria eraldisi.“;

16)    artikkel 20 asendatakse järgmisega:

Artikkel 20
ERFi, ESF+, õiglase ülemineku fondi ja Ühtekuuluvusfondi ühine toetus

1.    ERF, ESF+, õiglase ülemineku fond ja Ühtekuuluvusfond võivad ühiselt toetada tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi programme.

2.    ERFist ja ESF+-st võib täiendavalt rahastada tegevust või selle osa, mille kulud vastavad teise fondi suhtes kehtivate rahastamiskõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest teisest fondist toetuse saamise tingimustele, kui need kulud on vajalikud tegevuse rakendamiseks; seejuures tuleb kinni pidada kõnealustest fondidest rahastamise 10 % ülempiirist, mis kehtib programmi iga prioriteedi puhul. Kõnealust valikut ei kohaldata ERFi ja ESF+ vahendite suhtes, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi vastavalt artiklile 21a.“;

17)    artiklisse 21 lisatakse lõige 6:

„6. Õiglase ülemineku fondi vahendeid, sealhulgas ERFist ja ESF+-st artikli 21a kohaselt ümber paigutatud vahendeid, ei saa lõigete 1–5 kohaselt ümber paigutada teistesse fondidesse ega rahastamisvahenditesse.

Õiglase ülemineku fondi ei tehta lõigete 1–5 kohaseid ümberpaigutusi.

ERFi ja ESF+ vahendite ümberpaigutamine õiglase ülemineku fondi vastavalt artiklile 21a jäetakse lõikes 1 kehtestatud 5 % ülemmäära arvutamisel välja. “;

18)    lisatakse artikkel 21a:

Artikkel 21a    
ERFi ja ESF+ vahendite ümberpaigutamine õiglase ülemineku fondi

1.Õiglase ülemineku fondile tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi raames kättesaadavate vahendite summat kooskõlas määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artikliga [3] täiendatakse ERFist, ESF+-st või nende kombinatsioonist saadavate vahenditega nende piirkondade kategooriast, kus asjaomane territoorium asub. ERFi ja ESF+ vahendite kogusumma, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi, peab olema vähemalt poolteist korda suurem kui õiglase ülemineku fondi toetuse summa, kuid ei tohi olla selle toetuse summast rohkem kui kolm korda suurem. ERFist või ESF+-st ümberpaigutatud vahendid ei tohi mingil juhul ületada 20 % asjaomasele liikmesriigile vastavalt ERFist ja ESF+-st tehtud eraldisest.

Vastavad ümberpaigutused ERFist ja ESF+ vahenditest õiglase ülemineku fondist toetatava(te)sse prioriteeti(de)sse kajastavad sekkumisliike kooskõlas programmis esitatud teabega vastavalt artikli 17 lõike 3 punkti d alapunktile viii. Sellised ümberpaigutused loetakse lõplikeks.

2.Õiglase ülemineku fondi vahendeid, sealhulgas ERFist ja ESF+-st ümber paigutatud vahendeid, rakendatakse kooskõlas käesolevas määruses ja määruses (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] sätestatud eeskirjadega. Määruses (EL) [ERFi/Ühtekuuluvusfondi määrus] ja määruses (EL) [ESF+ määrus] sätestatud eeskirju ei kohaldata ERFi ja ESF+ vahendite suhtes, mis on lõike 1 kohaselt ümber paigutatud.“;

19)    artikli 25 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. ERFist, ESF+-st, õiglase ülemineku fondist ja Ühtekuuluvusfondist võidakse toetada kogukonna juhitud kohalikku arengut.“;

20)    artikli 31 lõikele 2 lisatakse punkt e:

„e) õiglase ülemineku fondist antav toetus: 3,25 %.“;

21)    artikli 35 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) EMKFist, AMIFist, ISFist ning BMVIst toetatavate programmide iga-aastased tulemusaruanded ning ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetatavate programmide lõplikud tulemusaruanded;“;

22)    artikli 36 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3. ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetatavate programmide kohta esitab liikmesriik hiljemalt üks kuu enne iga-aastast hindamiskoosolekut komisjonile teabe artikli 35 lõikes 1 loetletud elementide kohta.“;

23)    artikli 38 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. ERFist, ESF+-st, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetatavate programmide kohta esitab iga korraldusasutus komisjonile programmi lõpliku tulemusaruande 15. veebruariks 2031.“;

24)    artikli 45 lõike 1 punkti c alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) ESF+-st, õiglase ülemineku fondist, EMKFist, ISFist, AMIFist ja BMVIst toetatavad tegevused, mille kogumaksumus on enam kui 100 000 eurot;“;

25)    artikli 48 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui tegevuse kogumaksumus ei ületa 200 000 eurot, antakse toetusesaajale ERFist, ESF+-st, õiglase ülemineku fondist, AMIFist, ISFist ja BMVIst toetust ühikuhindade, kindlasummaliste maksete või kindlamääraliste maksetena, välja arvatud tegevused, mille puhul toetus kujutab endast riigiabi. Kindlamääralise rahastamise korral võidakse esimese lõigu punkti a kohaselt hüvitada üksnes kulukategooriad, mille suhtes kohaldatakse kindlat määra.“;

26)    artikli 51 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. AMIFist, ISFist, BMVIst, ESF+-st, õiglase ülemineku fondist ja ERFist toetatavate tegevuste puhul käsitatakse osalejatele makstavaid töötasusid ja toetusi täiendatavate rahastamiskõlblike kuludena, mida kindel määr ei hõlma.“;

27)    artiklit 57 muudetakse järgmiselt:

a)lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Õiglase ülemineku fondi puhul aitavad tegevustega seotud kulud kaasa määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artikli [7] kohaselt kehtestatud asjaomase õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamisele.“;

b)lõike 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

„ERFi, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi puhul on sellega tegemist juhul, kui programmi lisatakse uus sekkumise liik, millele on osutatud I lisa 1. tabelis, ning AMIFi, ISFi ja BMVI puhul juhul, kui programmi lisatakse uus sekkumise liik, millele on osutatud fondispetsiifilistes määrustes.“;

28)    artikli 59 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Selliste tegevuste eest, mida toetatakse ESF+-st või õiglase ülemineku fondist kooskõlas määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artikli [4 lõike 2] punktidega h, i ja j, tuleb toetus tagasi maksta, kui nende suhtes kohaldatakse riigiabi eeskirjadest tulenevalt investeeringu säilitamise kohustust.“;

29)    artikli 73 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Statistiline valim võib hõlmata ühte või mitut programmi, mis saavad toetust ERFist, Ühtekuuluvusfondist, õiglase ülemineku fondist ja ESF+-st, ning ühte või mitut programmitöö perioodi (mille suhtes kohaldatakse vajaduse korral kihitamist) sõltuvalt auditeerimisasutuse ametialasest arvamusest.“;

30)    artikli 74 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3. Tegevuste suhtes, mille rahastamiskõlblikud kulud kokku ei ületa ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 400 000 eurot, ESF+ ja õiglase ülemineku fondi puhul 300 000 eurot ning EMKFi, AMIFi, ISFi ning BMVI puhul 200 000 eurot, ei tee auditeerimisasutus ega komisjon rohkem kui ühe auditi enne raamatupidamisarvestuse esitamist selle aruandeaasta kohta, mil tegevus on lõpetatud.“;

31)    artikli 96 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Viimase aruandeaastaga seoses komisjon teeb või nõuab sisse ERFist, ESF+-st, õiglase ülemineku fondist ja Ühtekuuluvusfondist toetust saavate programmide aastase lõppmakse mitte hiljem kui kaks kuud pärast artiklis 38 osutatud lõpliku tulemusaruande vastuvõtmise kuupäeva.“;

32)    artiklisse 98 lisatakse järgmine lõige 6:

„6. Õiglase ülemineku fondi fondispetsiifilistes eeskirjades võib ette näha täiendavad nõuded komisjoni tehtavateks finantskorrektsioonideks seoses õiglase ülemineku fondi jaoks kehtestatud eesmärkide ebapiisava saavutamisega.“;

33)    artikli 99 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. See osa kulukohustustest, mis on 31. detsembril 2029 veel avatud, vabastatakse, kui komisjonile ei ole artikli 38 lõikes 1 sätestatud tähtajaks esitatud kinnituspaketti ega ESF+-st, ERFist, Ühtekuuluvusfondist ja õiglase ülemineku fondist toetust saavate programmide lõplikku tulemusaruannet.“;

34)    artikli 106 lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

„Õiglase ülemineku fondist toetatava prioriteedi kaasrahastamise määr ei tohi olla suurem kui esimese lõigu punktides a, b ja c sätestatud kaasrahastamise määrad, mida kohaldatakse piirkonna suhtes, kus asub territoorium või asuvad territooriumid, mis on kindlaks määratud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades vastavalt määruse (EL) [õiglase ülemineku fondi määrus] artiklile [7].“;

35) I, II, V ja VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva ettepaneku lisale.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)    Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, COM(2018) 773 final.
(2)    Vt COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Brüssel,14.1.2020

COM(2020) 23 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Muudetud ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad


LISA

Komisjoni ettepaneku COM(2018) 375 I, II, V ja VII lisa muudetakse järgmiselt.

I LISA

1) Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sekkumise liikide valdkonnad ja koodid ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi puhul – artikli 17 lõige 5“

2) Tabeli 1 pealkirja lõppu lisatakse järgmine joonealune märkus:

* Õiglase ülemineku fondist toetatava erieesmärgi „võimaldada piirkondadel ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjudega“ puhul võib kasutada mis tahes poliitikaeesmärkide sekkumisvaldkondi kooskõlas asjaomase õiglase ülemineku territoriaalse kavaga, tingimusel et need vastavad määruse (EL) [uus õiglase ülemineku fondi määrus] artiklitele [4] ja [5].“ Selle erieesmärgi puhul on koefitsient kliimamuutuste alaste eesmärkide saavutamiseks antavate toetuste arvutamiseks 100 % kõigi kasutatud sekkumisvaldkondade puhul.“

II LISA

1)    Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1. Poliitikaeesmärkide ja, kui see on asjakohane, õiglase ülemineku fondi erieesmärgi valik

Viide: ühissätete määruse artikli 8 punkt a, AMIFi, ISFi ja BMVI määruste artikkel 3

Tabel 1. Poliitikaeesmärgi (ja õiglase ülemineku fondi erieesmärgi) valik koos põhjendusega

Valitud eesmärk

Programm

Fond

Poliitikaeesmärgi (või õiglase ülemineku fondi erieesmärgi) valimise põhjendus

[3 500 eesmärgi kohta]2)    Punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5. Esialgsed rahaeraldised poliitikaeesmärgi ja õiglase ülemineku fondi erieesmärgi kaupa

Viide: ühissätete määruse artikli 8 punkt c

Tabel 4. Esialgsed rahaeraldised ERFist, Ühtekuuluvusfondist, õiglase ülemineku fondist, ESF+-st ja EMKFist poliitikaeesmärgi kaupa*

Poliitikaeesmärk / õiglase ülemineku fondi erieesmärk

ERF

ESF+

Õiglase ülemineku fond

Ühtekuuluvusfond

EMKF

Kokku

Poliitikaeesmärk 1

Poliitikaeesmärk 2

Poliitikaeesmärk 3

Poliitikaeesmärk 4

Poliitikaeesmärk 5

Õiglase ülemineku fondi erieesmärk**

Tehniline abi

Eraldised aastateks 2026–2027

Kokku

* Poliitikaeesmärgid ja õiglase ülemineku fondi erieesmärk vastavalt ühissätete määruse artikli 4 lõikele 1. ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi puhul aastateks 2021–2025; EMKFi puhul aastateks 2021–2027.

** Lisada sellele reale ERFi ja ESF+ kavandatav täiendav toetus, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi.“3)    Punktis 6 asendatakse tabel 6 järgmisega:

Tabel 6. Programmide loetelu koos esialgsete rahaeraldistega*

Pealkiri [255]

Fond

Piirkonnakategooria

ELi toetus

Riigi toetus**

Kokku

Programm 1

ERF

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Programm 1

Ühtekuuluvusfond

Programm 1

ESF+

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Programm 1

Õiglase ülemineku fond – vahendite eraldamine***

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Programm 1

Õiglase ülemineku fond – ESF+ täiendav toetus, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Programm 1

Õiglase ülemineku fond – ERFi täiendav toetus, mis paigutatakse ümber õiglase ülemineku fondi

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Kokku

ERF, Ühtekuuluvusfond, ESF+, õiglase ülemineku fond

Programm 2

EMKF

Programm 3

AMIF

Programm 4

ISF

Programm 5

BMVI

Kokku

Kõik fondid

* Poliitikaeesmärgid ja õiglase ülemineku fondi erieesmärk vastavalt ühissätete määruse artikli 4 lõikele 1. ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi puhul aastateks 2021–2025; EMKFi puhul aastateks 2021–2027.

** Kooskõlas kaasfinantseerimise määrade kehtestamist käsitleva artikli 106 lõikega 2.

*** Kui see on juba teada, siis õiglase ülemineku fondi kavandatud esialgne eraldis, milles on eraldi välja toodud õiglase ülemineku fondi esialgne eraldis ning ESF+ ja ERFi täiendav toetus asjaomasele piirkonnakategooriale.V LISA

1)    Pealkiri ja esimene tabel asendatakse järgmisega:

Näidisvorm ERFist, ESF+-st, õiglase ülemineku fondist, Ühtekuuluvusfondist ja EMKF-st toetatavate programmide jaoks (artikli 16 lõige 3)

Ühtne tunnuskood

Nimetus inglise keeles

[255 tärki*]

Nimetus liikmesriigi keel(t)es

[255]

Versioon

Esimene aasta

[4]

Viimane aasta

[4]

Toetuskõlblik alates

Toetuskõlblik kuni

Komisjoni otsuse number

Komisjoni otsuse kuupäev

Liikmesriigi muutmisotsuse number

Liikmesriigi muutmisotsuse jõustumise kuupäev

Mitteoluline ümberpaigutamine (artikli 19 lõige 5)

Jah/Ei

Selle programmiga hõlmatud NUTS piirkonnad (ei kohaldata EMKFi suhtes)

Asjaomane fond

ERF

Ühtekuuluvusfond

ESF+

Õiglase ülemineku fond

EMKF

* Nurksulgudes esitatud arv viitab tärkide arvule.2)    Punktis 2 asendatakse tabel 1 järgmisega:

Tunnuskood

Pealkiri [300]

Tehniline abi

Arvutamise alus

Fond

Abistatava piirkonna kategooria

Valitud erieesmärk

1

Prioriteet nr 1

Ei

ERF

Enam arenenud piirkonnad

Erieesmärk 1

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Erieesmärk 2

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Erieesmärk 3

2

Prioriteet nr 2

Ei

ESF+

Enam arenenud piirkonnad

Erieesmärk 4

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Erieesmärk 5

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

3

Prioriteet nr 3

Ei

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

Erieesmärk 6

4

Prioriteet nr 4

Ei

Õiglase ülemineku fond*

Enam arenenud piirkonnad

Õiglase ülemineku fondi erieesmärk

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

5

Tehnilise abi prioriteet

Jah

Ei kohaldata

..

Prioriteetne suund „Noorte tööhõive“

Ei

ESF+

..

Prioriteetne suund „Riigipõhised soovitused“

Ei

ESF+

..

Prioriteetne suund „Uuenduslikud meetmed“

Ei

ESF+

Erieesmärk 8

Prioriteetne suund „Materiaalne puudus“

Ei

ESF+

Erieesmärk 9

* See hõlmab õiglase ülemineku fondi eraldisi ning ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud täiendavat toetust.

3)    Punktis 3.A asendatakse tabel 15 järgmisega:

Piirkonnakategooria

Investeerimisaken 1

Investeerimisaken 2

Investeerimisaken 3

Investeerimisaken 4

Investeerimisaken 5

Summa

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

ERF

Enam arenenud piirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

ESF+

Enam arenenud piirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Õiglase ülemineku fond*

Enam arenenud piirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Ühtekuuluvusfond

EMKF

Kokku

* Õiglase ülemineku fondi esialgne eraldis (ilma täiendavate vahendite ümberpaigutamiseta) artiklis 21 sätestatud piirides.4)    Punkti 3.A lisatakse uus tabel 18:

„Tabel 18. Õiglase ülemineku fondi esialgne eraldis programmile1

Viide: Artikkel 21a

Õiglase ülemineku fondi esialgne eraldis programmile* piirkonnakategooriate kaupa

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Õiglase ülemineku fondi esialgne eraldis programmis*

* Programm koos õiglase ülemineku fondi eraldisega.

1 Kui asjaomane fond on õiglase ülemineku fond (programmi põhiandmed, programmi vormi lk 1).“

5)    Punkti 3.A lisatakse tabeli 18 järele uus kastike:

„ERFi ja ESF+ vahendite kohustuslik ümberpaigutamine õiglase ülemineku fondi täiendava toetusena2

Ümberpaigutamine õiglase ülemineku fondi

hõlmab õiglase ülemineku fondi eraldistega programmi siseseid ümberpaigutamisi (tabel 18A)

hõlmab ümberpaigutamisi muudest programmidest õiglase ülemineku fondi eraldistega programmi (tabel 18B)

ei kohaldata (st õiglase ülemineku fondist programmile toetust ei anta)

2 Kui õiglase ülemineku fondist toetatav programm saab programmi raames ja muudest programmidest täiendavat toetust (vt artikkel 21a), tuleb täita nii tabel 18A kui ka tabel 18B.6)    Punkti 3.A lisatakse uus tabel 18A:

„Tabel 18A. Programmi raames ERFi ja ESF+ vahendite ümberpaigutamine õiglase ülemineku fondi

Õiglase ülemineku fondi eraldised programmile* piirkonnakategooriate kaupa

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Programmi* raames tehtavad ümberpaigutamised (täiendav toetus) piirkonnakategooriate kaupa

ERF

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

ESF+

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Kokku

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

* Programm koos õiglase ülemineku fondi eraldisega.“

 7)    Punkti 3.A lisatakse uus tabel 18B:

„Tabel 18B. Käesoleva programmi raames ERFi ja ESF+ vahendite ümberpaigutamine muu(de)st programmi(de)st õiglase ülemineku fondi

Käesoleva programmi (ühtne tunnuskood)* raames õiglase ülemineku fondile antav täiendav toetus piirkonnakategooriate kaupa

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Ümberpaigutamised muu(de)st programmi(de)st** piirkonnakategooriate kaupa

Programm 1 (ühtne tunnuskood)

ERF

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

ESF+

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Programm 2 (ühtne tunnuskood)

Programm 3 (ühtne tunnuskood)

ERF kokku

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

ESF+ kokku

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad

Kokku

* Õiglase ülemineku fondi eraldisega programm, mis saab ERFist ja ESF+-st täiendavat toetust.

** Programm, millega antakse täiendavat toetust ERFist ja ESF+-st (allikas).“

ERFist ja ESF+-st vahendite kohustusliku ümberpaigutamise põhjendus, mis põhineb kavandatud sekkumisliikidel – artikli 17 lõike 3 punkti d alapunkt viii

Tekstiväli [3 000]

8)    Punktis 3.1 asendatakse tabel 10 järgmisega:

Tabel 10. Rahalised assigneeringud aastate lõikes

Fond

Piirkonnakategooria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kokku

ERF*

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Kokku

ESF+*

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Kokku

Õiglase ülemineku fond**

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Kokku

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

EMKF

Ei kohaldata

Kokku

* Summad pärast kohustuslikku ümberpaigutamist, st kui kohustuslik ümberpaigutamine ERFist ja ESF+-st toimub käesolevast programmist, ei sisalda ERFi ja ESF+ summad ümberpaigutatud summasid.

** Märkige õiglase ülemineku fondi vahendite kogusumma tabeli 18 põhjal (st õiglase ülemineku fondi eraldis ning ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud täiendav toetus).

9)    Punkt 3.2 asendatakse järgmisega:

3.2. Kõik rahalised assigneeringud fondide ja riiklike kaasrahastamiste kaupa*

Viide: artikli 17 lõike 3 punkti f alapunkt ii ja artikli 17 lõige 6

Tööhõivesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi puhul:

Tabel 11. Kõik rahalised assigneeringud fondide ja riiklike kaasrahastamiste kaupa

Poliitikaeesmärk / õiglase ülemineku fondi erieesmärk või tehniline abi

Prioriteet

ELi toetuse arvutamise alus (kogusumma või avaliku sektori osa)

Fond

Piirkonnakategooria**

ELi toetus

Riiklik rahaline osalus

Riikliku rahalise osaluse esialgne jaotus

Kokku

Kaasrahastamismäär

Avalik sektor

Erarahastus

a)

b)=c)+d)

c)

d)

e)=a)+b)***

f)=a)/e)***

Prioriteet nr 1

P/T

ERF

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Äärepoolseimatele piirkondadele ja hõredalt asustatud põhjapoolsetele piirkondadele antav eritoetus

Prioriteet nr 2

ESF+

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Äärepoolseimad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Prioriteet nr 3

Õiglase ülemineku fond****

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Prioriteet nr 4

Ühtekuuluvusfond

Tehniline abi

Ühissätete määruse artikli 29 kohane tehniline abi

ERF või ESF+ või Ühtekuuluvusfond või õiglase ülemineku fond

Ühissätete määruse artikli 30 kohane tehniline abi

ERF või ESF+ või Ühtekuuluvusfond või õiglase ülemineku fond

ERF kokku

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimatele piirkondadele ja hõredalt asustatud põhjapoolsetele piirkondadele antav eritoetus

ESF+ kokku

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

Õiglase ülemineku fond kokku

Enam arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Ühtekuuluvusfond kokku

Ei kohaldata

Kogusumma

* Enne ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja õiglase ülemineku fondi vahehindamist 2025. aastal – rahalised assigneeringud üksnes aastate 2021–2025 kohta.

** ERFi puhul: vähem arenenud piirkonnad, üleminekupiirkonnad, rohkem arenenud piirkonnad ja, kui see on asjakohane, eritoetus äärepoolseimatele piirkondadele ja hõreda asustusega põhjapoolsetele piirkondadele. ESF+ puhul: vähem arenenud piirkonnad, üleminekupiirkonnad, rohkem arenenud piirkonnad ja, kui see on asjakohane, lisatoetus äärepoolseimatele piirkondadele ja hõreda asustusega põhjapoolsetele piirkondadele. Ühtekuuluvusfondi puhul: ei kohaldata. Tehnilise abi puhul sõltub piirkonnakategooria valitud fondist.

*** Kui see on asjakohane, kõik piirkonna kategooriad.

**** Märkige õiglase ülemineku fondi vahendite kogusumma tabeli 18 põhjal (st õiglase ülemineku fondi eraldis ning ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud täiendav toetus).10)    Punktis 8 asendatakse tabel 14 järgmisega:

Märkida ühissätete määruse artiklite 88 ja 89 kasutamine*

Prioriteedi number

Fond

Erieesmärk (tööhõive ja majanduskasvu eesmärk) või toetusvaldkond (EMKF)

Abikõlblike kulude hüvitise kasutamine ühiku hinna, ühekordsete maksete ja kindla määraga maksete alusel prioriteedi raames vastavalt ühissätete määruse artiklile 88

Prioriteet nr 1

ERF

Erieesmärk 1

Erieesmärk 2

Prioriteet nr 2

ESF+

Erieesmärk 3

Erieesmärk 4

Prioriteet nr 3

Ühtekuuluvusfond

Erieesmärk 5

Erieesmärk 6

Prioriteet nr 4

Õiglase ülemineku fond

Õiglase ülemineku fondi erieesmärk

Kuludega sidumata rahastamise kasutamine vastavalt ühissätete määruse artiklile 89

Prioriteet nr 1

ERF

Erieesmärk 7

Erieesmärk 8

Prioriteet nr 2

ESF+

Erieesmärk 9

Erieesmärk 10

Prioriteet nr 3

Ühtekuuluvusfond

Erieesmärk 11

Erieesmärk 12

Prioriteet nr 4

Õiglase ülemineku fond

Õiglase ülemineku fondi erieesmärk

* Täielik teave esitatakse ühissätete määruse lisades toodud näidiste kohaselt.“VII LISA

1)    Tabel 1 asendatakse järgmisega:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Programmi kohaselt prioriteedile vastav rahaline assigneering

Programmi finantsedusammude koondandmed

Prioriteet

Erieesmärk

Fond

Piirkonnakategooria

Liidu rahalise toetuse arvutamise alus*

(toetuse kogusumma või avaliku sektori toetus)

Rahalise assigneeringu kogusumma

(eurodes)

Kaasrahastamismäär

(%)

Toetuse jaoks valitud tegevuste rahastamiskõlblikud kulud kokku (eurodes)

Toetuse jaoks valitud tegevuste toetus fondidest (eurodes)

Valitud tegevustega kaetud osa kogueraldisest (%)

[veerg 7/ veerg 5x 100]

Tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Tegevuste lõpuleviimisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude osa kogueraldisest (%)

[veerg 10/veerg 5x100]

Valitud tegevuste arv

Arvutuskäik

Arvutuskäik

<tüüp=„S“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„S“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„S“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„S“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„S“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„M“>

Prioriteet nr 1

Erieesmärk 1

ERF

Prioriteet nr 2

Erieesmärk 2

ESF+

Prioriteet nr 3

Erieesmärk 3

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

Prioriteet nr 4

Õiglase ülemineku fondi erieesmärk

Õiglase ülemineku fond*

Kokku

ERF

Vähem arenenud piirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ERF

Üleminekupiirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ERF

Enam arenenud piirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ERF

Äärepoolseimatele piirkondadele või põhjapoolsetele hõredalt asustatud piirkondadele antav eritoetus

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ESF+

Vähem arenenud piirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ESF+

Üleminekupiirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ESF+

Enam arenenud piirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

ESF+

Äärepoolseimatele piirkondadele või põhjapoolsetele hõredalt asustatud piirkondadele antav eritoetus

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

Õiglase ülemineku fond*

Vähem arenenud piirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

Õiglase ülemineku fond*

Üleminekupiirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

Kokku

Õiglase ülemineku fond*

Enam arenenud piirkonnad

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„P“ sisestamisviis=„G“>

<tüüp=„N“ sisestamisviis=„G“>

* Summad, sealhulgas ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud täiendav toetus.

2)    Tabel 7 asendatakse järgmisega:

Fond

Piirkonnakategooria

Liidu rahaline toetus

[jooksev kalendriaasta]

[järgmine kalendriaasta]

Jaanuar–oktoober

November–detsember

Jaanuar–detsember

ERF

Vähem arenenud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Üleminekupiirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Enam arenenud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

ETK

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

ESF+

Vähem arenenud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Üleminekupiirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Enam arenenud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad*

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Õiglase ülemineku fond**

Vähem arenenud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Üleminekupiirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

Enam arenenud piirkonnad

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

<tüüp=„Cu“ sisestamisviis=„M“>

ISF

BMVI

       * See peaks näitama ainult spetsiaalset eraldist äärepoolseimate piirkondade / põhjapoolsete hõredalt asustatud piirkondade jaoks.

** Summad, sealhulgas, vajaduse korral, ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud täiendavad vahendid.