5.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 46/4


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 46/04)

Loa andmise otsused

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutus

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2019) 569

29. jaanuar 2019

1,2-dikloroetaan,

EÜ number 203-458-1,

CASi number 107-06-2

Microbeads AS, Vestvollvn 30A, N-2019, Skedsmokorset, Norra

REACH/19/12/0

1,2-dikloroetaani tööstuslik kasutamine ristseotud polüstüreenhelmeste sulfoonimisreaktsioonil pundumist soodustava ainena ioonvahetusvaikude valmistamisel radioaktiivsete jäätmete puhastamiseks

29. jaanuar 2031

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele tulenevad riskid ning puuduvad sobivad tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_et