1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/16


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/10)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Lennuliin

Ajaccio – Pariis Orly

Ajaccio – Marseille

Ajaccio – Nice

Bastia – Pariis Orly

Bastia – Marseille

Bastia – Nice

Calvi – Pariis Orly

Figari – Pariis Orly

Calvi – Marseille

Calvi – Nice

Figari – Marseille

Figari – Nice

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise esialgne kuupäev

Jaanuar 1986

Muudatuste jõustumise kuupäev

25. märts 2020

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuste teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Korsika omavalitsuse 20. detsembri 2018. aasta ja 31. jaanuari 2019. aasta otsused, millega kiidetakse heaks uued avaliku teenindamise kohustused Pariisi (Orly), Marseille ja Nice’i ning Ajaccio, Bastia, Calvi ja Figari vahelistel regulaarlennuliinidel ning võetakse vastu avaliku teenindamise delegeerimise põhimõte seoses Korsika lennuliini avaliku teenindamisega)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Telefon +33 495237130

Faks +33 495201631

E-post jf.santoni@otc-corse.fr