Brüssel,22.7.2019

COM(2019) 344 final

2019/0157(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees, mis on moodustatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepinguga


SELETUSKIRI

1.Kavandatav reguleerimisese

Ettepanek käsitleb otsust, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel ELi ja Ukraina sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees (edaspidi „sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee“) seoses kavandatava otsuse vastuvõtmisega assotsieerimislepingu V lisa muutmise kohta.

2.Ettepaneku taust

2.1.Assotsieerimisleping

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu lepingu 1 (edaspidi „leping“) üks eesmärke on luua tingimused tõhustatud majandus- ja kaubandussuheteks, mille raames integreerida Ukraina järk-järgult ELi siseturuga, luues sealhulgas põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna, nagu on sätestatud lepingu IV jaotises (kaubandus ja kaubandusküsimused), ja toetada Ukraina jõupingutusi viia lõpule üleminek toimivale turumajandusele, muu hulgas Ukraina ja liidu õigusaktide järkjärgulise omavahelise lähendamise kaudu. Leping jõustus 1. septembril 2017.

2.2.Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee abistab assotsiatsioonikomiteed selle kaubanduskoosseisus, et saavutada artiklis 59 sätestatud eesmärgid lihtsustada sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega hõlmatud kaupadega kauplemist, kaitstes samal ajal inimeste, loomade ja taimede elu ja tervist. Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee võtab vastu otsuseid, arvamusi, soovitusi, aruandeid ja ühismeetmeid, nagu on sätestatud lepingu artiklis 74. Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee võtab oma otsused vastu lepinguosaliste kokkuleppel.

2.3.Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee kavandatav akt

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee võtab vastu otsuse lepingu V lisa muutmise kohta, milles on loetletud liidu õigusaktid, millega Ukraina kavatseb ühtlustada oma õigusaktid sanitaar-, fütosanitaar- ja loomade heaolu käsitlevate meetmete valdkonnas, mis on sätestatud lepingu artiklis 64. Ukraina esitas komisjonile loetelu (terviklik strateegia) juunis 2016. Selle loetelu alusel võeti sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees vastu nõukogu otsus (EL) 2017/1391 2 Euroopa Liidu nimel võetava seiskoha kohta. Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee otsust ei võetud aga kunagi vastu, kuna Ukraina teatas varsti pärast seda, et loetelus on vaja esitada mitmeid selgitusi ja teha muudatusi, näiteks lisada teatavad õigusaktid ja täpsustada vastuvõtmise tähtaegu. Pärast komisjoni ja Ukraina vahelist täiendavat teabevahetust ja selgitusi loetelu suhtes 2018. aasta jooksul lepiti tehniliselt kokku muudetud loetelus. Ukraina esitas läbivaadatud loetelu 2018. aasta oktoobris.

3.Liidu nimel võetav seisukoht

Liidu nimel võetava seisukoha eesmärk on muuta selle lepingu V lisa, milles on loetletud liidu õigusaktid, millega Ukraina kavatseb ühtlustada oma õigusaktid sanitaar-, fütosanitaar- ja loomade heaolu käsitlevate meetmete valdkonnas, mis on sätestatud lepingu artiklis 64.

Käesolev otsus on õiguslik vahend, millega määratakse kindlaks liidu seisukoht, mis võetakse vastu tema nimel sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees.

Otsusega rakendatakse liidu ühist kaubanduspoliitikat idapartnerlusriigi suhtes eespool nimetatud assotsieerimislepingu sätete alusel.

Käesoleva nõukogu otsusega tunnistatakse kehtetuks ka nõukogu otsus (EL) 2017/1391, sest selle otsusega vastuvõetud nimekirja on muudetud ja see on asendatud käesoleva otsuse loeteluga.

4.Õiguslik alus

4.1.Menetlusõiguslik alus

4.1.1.Põhimõtted

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 9 on sätestatud otsused, millega „kehtestatakse lepingus sätestatud organis liidu nimel võetavad seisukohad, kui asjaomasel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte, välja arvatud õigusaktid, millega täiendatakse või muudetakse lepingu institutsioonilist raamistikku“.

Mõiste „õigusliku toimega aktid“ hõlmab akte, millel on õiguslik toime asjaomase organi suhtes kehtiva rahvusvahelise õiguse normide alusel. Siia hulka kuuluvad ka sellised vahendid, mis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvad, kuid mis „võivad otsustavalt mõjutada liidu seadusandja vastu võetud õigusaktide sisu“ 3 .

4.1.2.Kohaldamine käesoleval juhul

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee on assotsieerimislepinguga loodud organ. Otsus, mille sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee peab vastu võtma, on õigusliku toimega akt. Vastavalt assotsieerimislepingu artikli 466 lõikele 4 muutub kavandatav akt rahvusvahelise õiguse raames lepinguosaliste jaoks siduvaks. Kavandatav õigusliku toimega akt ei täienda ega muuda lepingu institutsioonilist raamistikku. Seega on kavandatud otsuse menetlusõiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 9.

4.2.Materiaalõiguslik alus

4.2.1.Põhimõtted

Materiaalõiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 207 lõige 4 koostoimes artikli 218 lõikega 9.

Kavandatava õigusakti peamine eesmärk ja sisu on seotud liidu ühise kaubanduspoliitika rakendamisega.

Seepärast on esildatud otsuse materiaalõiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 207 lõige 4.

4.3.Kokkuvõte

Esildatud otsuse õiguslik alus peaks olema ELi toimimise lepingu artikli 207 lõige 4 koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikega 9.

5.Kavandatud akti avaldamine

Kuna sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee aktiga muudetakse assotsieerimislepingu V lisa, on asjakohane avaldada otsus pärast selle vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.

2019/0157 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees, mis on moodustatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepinguga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 3 ning artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping (edaspidi „leping“) jõustus 1. septembril 2017.

(2)Lepingu artikli 64 lõike 1 kohaselt ühtlustab Ukraina oma sanitaar- ja fütosanitaar- ning loomade heaolu valdkonna õigusaktid liidu õigusaktidega, nagu on sätestatud lepingu V lisas.

(3)Lepingu artikli 64 lõike 4 kohaselt tuleb Ukrainal esitada loetelu neist liidu sanitaar-, fütosanitaar- ja loomade heaolu käsitlevatest õigusaktidest, millega ta kavatseb oma siseriiklikud õigusaktid ühtlustada. Loetelust lähtutakse lepingu IV jaotise „Kaubandus ja kaubandusküsimused“ 4. peatüki „Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed“ rakendamisel ja see tuleb lisada lepingu V lisasse. Seega tuleb lepingu V lisa muuta vastavalt lepingu artiklile 74 sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee otsusega.

(4)Ukraina esitas loetelu komisjonile 2016. aasta juunis. Nõukogu 17. juuli 2017. aasta otsusega (EL) 2017/1391 võeti kõnealuse loetelu alusel vastu liidu seisukoht. Ukraina teatas varsti pärast seda, et ta peab vajalikuks teha täiendavaid selgitusi ja muudatusi seoses õigusaktide ühtlustamise kuupäevadega, parandusi seoses õigusaktide dubleerimise ja uute õigusaktide lisamisega. Sellest tulenevalt ei võetud vastu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee otsust nõukogu otsusega (EL) 2017/1391 vastuvõetud liidu seiskoha alusel.

(5)Ukraina esitas redigeeritud loetelu komisjonile 2018. aasta oktoobris. Seega võtab sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee kavandatud akti, millega muudetakse lepingu V lisa, vastu kõnealuse loetelu alusel.

(6)On asjakohane kehtestada liidu nimel sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees võetav seisukoht, kuna V lisa muutev otsus on liidu jaoks siduv.

(7)Kuna nõukogu otsusega (EL) 2017/1391 vastu võetud loetelu on muudetud ja redigeeritud, on vaja tunnistada kehtetuks nõukogu otsus (EL) 2017/1391,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepinguga loodud sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees seoses V lisa muutmisega, põhineb kõnealuse komitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesolevale otsusele.

2.Liidu esindajad sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees võivad nõustuda väiksemate muudatuste tegemisega otsuse kavandis, ilma et selleks oleks vaja nõukogu täiendavat otsust.

Artikkel 2

Nõukogu 17. juuli 2017. aasta otsus (EL) 2017/1391 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    ELT L 161, 29.5.2014, lk 1.
(2)    ELT L 195, 27.7.2017, lk 13.
(3)    Euroopa Kohtu 7. oktoobri 2014. aasta otsus kohtuasjas Saksamaa vs. nõukogu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punktid 61–64.

Brüssel,22.7.2019

COM(2019) 344 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: nõukogu otsus

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitees, mis on moodustatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepinguga


LIIDE

ELi ja Ukraina sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee otsus nr .../2019,

...... 2019,

millega muudetakse assotsieerimislepingu V lisa

SANITAAR- JA FÜTOSANITAARMEETMETE ALLKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepingut, 1 millele kirjutati alla 27. juunil 2014 Brüsselis, eelkõige selle artikli 74 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping (edaspidi „leping“) jõustus 1. septembril 2017.

(2)Lepingu artikli 64 lõike 1 kohaselt ühtlustab Ukraina oma sanitaar- ja fütosanitaar- ning loomade heaolu valdkonna õigusaktid liidu õigusaktidega, nagu on sätestatud lepingu V lisas.

(3)Lepingu artikli 64 lõike 4 kohaselt tuleb Ukrainal esitada nende liidu sanitaar-, fütosanitaar- ja loomade heaolu käsitlevate õigusaktide loetelu (edaspidi „loetelu“), millega ta kavatseb oma riigisisesed õigusaktid ühtlustada. Loetelust lähtutakse lepingu IV jaotise „Kaubandus ja kaubandusküsimused“ 4. peatüki „Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed“ rakendamisel.

(4)Ukraina esitas loetelu komisjonile 2018. aasta oktoobris. Seega võtab sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee kõnealuse loetelu alusel vastu kavandatud õigusakti, millega muudetakse lepingu V lisa.

(5)Seepärast on asjakohane, et sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee võtab vastu otsuse asendada kehtiv V lisa uue lisaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu V lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

[koht], [kuupäev]Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee nimel

eesistuja nimel

sekretärid

Liidu nimel

Ukraina nimel

LISA

ASSOTSIEERIMISLEPINGU V LISA MUUTMINE

V lisa asendatakse järgmisega:

„V lisa

LOETELU LIIDU ÕIGUSAKTIDEST, MILLEGA UKRAINA PEAB OMA ÕIGUSAKTID ÜHTLUSTAMA

Vastavalt käesoleva lepingu artikli 64 lõikele 4 kohustub Ukraina ühtlustama oma õigusaktid järgmiste liidu õigusaktidega, mis on allpool esitatud koos vastuvõtmise ja rakendamise tähtaegadega.

Liidu õigusakt

Vastuvõtmise tähtaeg 2

I peatükk – Üldised õigusaktid (rahvatervis)

Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ

2018

Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused

2016

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta

2016

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks

2016

Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ

2018

Komisjoni 10. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 16/2011, millega kehtestatakse toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi rakendusmeetmed

2020

Komisjoni 19. septembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 931/2011 loomset päritolu toidu suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002 kehtestatud jälgitavuse nõuete kohta.

2018

Komisjoni 11. märtsi 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 208/2013 idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta

2018

Märgistamine ja toidualane teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/91/EL toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta

2018

Komisjoni 16. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

2018

Komisjoni 24. jaanuari 2013. aasta rakendusotsus 2013/63/EL, millega võetakse vastu suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks

2018

Loomsete saaduste suhtes kohaldatavad meetmed

Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/110/EÜ mee kohta

2019

Komisjoni 15. märtsi 2002. aasta otsus 2002/226/EÜ, millega kehtestatakse spetsiaalne tervisekontroll teatavate kahepoolmeliste karploomade kogumiseks ja töötlemiseks, kelle amneetilise karploomamürgi (ASP) sisaldus ületab nõukogu direktiiviga 91/492/EMÜ sätestatud piirmäära

2020

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (I peatükk, II liide)

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (V peatükk, III liide)

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (VII peatükk, III liide)

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (VIII peatükk, III liide)

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (IX peatükk, III liide)

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (X peatükk, III liide)

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (XI peatükk, III liide)

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (XII peatükk, III liide)

2020

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (XIII peatükk, III liide)

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (XIV peatükk, III liide)

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (XV peatükk, III liide)

2020

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks

2019

Komisjoni 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 37/2005 temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides

2016

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ

2018

Komisjoni 10. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 234/2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) rakendamise kohta

2018

Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid

2018

Komisjoni 1. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 872/2012, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 ettenähtud lõhna- ja maitseainete loetelu, lisatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2000 ja komisjoni otsus nr 1999/217/EÜ

2018

Komisjoni 1. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 873/2012 üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes

2018

Muud meetmed

Nõukogu 30. jaanuari 1978. aasta direktiiv 78/142/EMÜ vinüülkloriidmonomeeri sisaldavaid ja toiduainetega kokkupuutumiseks mõeldud materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta

2019

Nõukogu 18. oktoobri 1982. aasta direktiiv nr 82/711/EMÜ, millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks vajalikud põhireeglid

2019

Nõukogu 15. oktoobri 1984. aasta direktiiv 84/500/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud keraamikatooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

2019

Nõukogu 19. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/572/EMÜ, millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks kasutatavate mudelainete nimekiri

2019

Komisjoni 15. märtsi 1993. aasta direktiiv 93/11/EMÜ, mis käsitleb N-nitrosamiinide ja N-nitrosamiinideks muutuvate ainete eraldumist elastomeerist või kummist pudeli- ja rõngasluttidest

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta

2019

Komisjoni 6. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 641/2004, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 üksikasjalikke rakenduseeskirju, mida kohaldatakse uut geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitlevate loataotluste, olemasolevatest toodetest teatamise ja ohuhindamise soodsate tulemustega läbinud geneetiliselt muundatud materjali juhusliku või tehniliselt vältimatu sisalduse suhtes

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ

2019

Komisjoni 18. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1895/2005 teatavate epoksüderivaatide kasutamise piirangu kohta toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalides ja esemetes

2019

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta

2019

Komisjoni 17. aprilli 2007. aasta otsus 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid

2018

Komisjoni 29. juuni 2007. aasta direktiiv 2007/42/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta

2019

Komisjoni 27. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ning määruse (EÜ) nr 2023/2006 muutmise kohta

2020

Komisjoni 29. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 450/2009 toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsete ja intelligentsete materjalide ja esemete kohta

2019

Komisjoni 19. märtsi 2010. aasta otsus 2010/169/EL 2,4,4′-trikloro-2′-hüdroksüdifenüüleetri kandmata jätmise kohta Euroopa Liidu loetelusse, mis sisaldab toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete valmistamiseks lubatud lisaaineid vastavalt direktiivile 2002/72/EÜ

2019

Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta

2019

Komisjoni 22. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 284/2011 Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimuste ja üksikasjaliku korra kehtestamise kohta

2019

Komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 28/2012, millega kehtestatakse sertifitseerimisnõuded teatavate liittoodete importimiseks liitu ja transiidiks läbi liidu ning muudetakse otsust 2007/275/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1162/2009

2021

Pärast õigusaktide ühtlustamist lisatavad meetmed

Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta

2020

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

2020

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/3/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toidu ja toidu koostisosade ühenduse loetelu kehtestamise kohta

2020

Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ

2018

Komisjoni 23. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 401/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes

2018

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes

2018

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1882/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid nitraatide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes

2018

Komisjoni 28. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 333/2007, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mikroelementide ja toidu töötlemisel tekkivate saasteainete sisalduse kontrolliks toiduainetes

2018

Komisjoni 2. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 589/2014, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja mittedioksiinitaoliste PCBde sisalduse kontrollimiseks teatavates toiduainetes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 252/2012

2018

II peatükk – loomade tervis

Nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta

2018

Komisjoni 11. septembri 1986. aasta otsus 86/474/EMÜ kohapealsete kontrollide rakendamise kohta veiste, sigade ja värske liha importimisel kolmandatest riikidest

2018

Nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded

2018

Nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta

2018

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded

2018

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse

2018

Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

2018

Komisjoni 6. jaanuari 2004. aasta otsus 2004/211/EÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (VII peatükk)

2020

Komisjoni 21. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1739/2005, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded tsirkuseloomade liikumiseks liikmesriikide vahel

2018

Komisjoni 4. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/168/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ

2018

Komisjoni 6. septembri 2006. aasta otsus 2006/605/EÜ teatavate kaitsemeetmete kohta seoses uluklinnuvarude taastootmiseks ettenähtud kodulindude ühendusesisese kaubandusega

2019

Nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiiv 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta

2020

Komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsus 2006/767/EÜ, millega muudetakse otsuseid 2003/804/EÜ ja 2003/858/EÜ seoses akvakultuurist pärit inimtoiduks ette nähtud elusmolluskite ja eluskalade ning nendest valmistatud toodete sertifitseerimisnõuetega

2020

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded

2018

Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1251/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega sätestatakse vektorliikide loetelu

2020

Komisjoni 18. septembri 2009. aasta otsus 2009/712/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/73/EÜ seoses Interneti-põhiste teabelehekülgedega, kus esitatakse liikmesriikide poolt vastavalt ühenduse veterinaaria- ja zootehnilistele õigusaktidele heakskiidetud asutuste ja laborite loetelud

2019

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta

2019

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta

2018

Komisjoni 3. veebruari 2010. aasta otsus 2010/57/EL, millega sätestatakse tervishoiugarantiid hobuslaste transiidiks nõukogu direktiivi 97/78/EÜ I lisas loetletud territooriumide kaudu

2019

Komisjoni 6. mai 2010. aasta otsus 2010/270/EL millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ E lisa 1. ja 2. osa seoses veterinaarsertifikaatide näidistega põllumajandusettevõtetest pärit loomade ning mesilaste ja kimalaste jaoks

2018

Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/471/EL hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta seoses seemendusjaamade ja spermasäilituskeskuste ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmade loetelude ja sertifitseerimisnõuetega

2018

Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta

2018

Komisjoni 20. septembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/630/EL koduveiste sperma impordi kohta liitu

2018

Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/137/EL kodusigade sperma impordi kohta liitu

2018

Loomahaigused

Nõukogu 21. detsembri 1982. aasta direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta

2018

Komisjoni 10. aprilli 1992. aasta otsus 92/260/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste ajutiseks impordiks

2018

Nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed

2018

Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega

2020

Komisjoni 5. veebruari 1993. aasta otsus 93/197/EMÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuslaste ning aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordil

2018

Komisjoni 4. juuli 2000. aasta otsus 2000/428/EÜ, millega kehtestatakse sigade vesikulaarhaiguse kinnitamisel ja eristusdiagnoosil kasutatavad diagnostika- ja proovivõtumeetodid ning laborikatsete tulemuste hindamise kriteeriumid

2018

Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks

2018

Nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks

2018

Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga

2018

Komisjoni 13. juuni 2003. aasta otsus 2003/466/EÜ lõhelaste nakkava kehvveresuse (ISA) esinemise kahtluse või kinnitamise korral tsoonideks jaotamise ja ametliku järelevalve kriteeriumite kehtestamise kohta

2018

Komisjoni 28. augusti 2003. aasta otsus 2003/634/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskiidetud kalakasvanduste staatuse saamiseks

2018

Komisjoni 9. märtsi 2005. aasta otsus 2005/217/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid veiseembrüote ühendusse importimiseks

2018

Komisjoni 3. novembri 2008. aasta otsus 2008/855/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides

2018

Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta otsus 2009/3/EÜ, millega luuakse ühenduses hobuste Aafrika katku vaktsiini varud

2020

Komisjoni 28. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 789/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1266/2007 seoses kaitsega vektorite rünnaku eest ning lammaste katarraalse palaviku järelevalve ja seire programmide miinimumnõuetega

2018

Loomade identifitseerimine ja registreerimine

Komisjoni 27. veebruari 1998. aasta määrus (EÜ) nr 494/98, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad minimaalsete haldussanktsioonide kohaldamise kohta veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi raames

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta

2018

Komisjoni 23. oktoobri 2000. aasta otsus 2000/678/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad põllumajandusettevõtete registreerimiseks riiklikes seakasvatuse andmebaasides vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ

2018

Komisjoni 23. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2003, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi raames läbiviidava kontrolli miinimumtaseme kohta

2018

Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ

2018

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 911/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta

2018

Komisjoni 18. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/28/EÜ teatavatele veistele kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaja pikendamise kohta

2018

Komisjoni 11. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1505/2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 21/2004 seoses lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise raames läbi viidava kontrolli miinimumtasemega

2018

Komisjoni 15. detsembri 2006. aasta otsus 2006/968/EÜ, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 21/2004 lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise suuniste ja korra osas

2018

Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/71/EÜ sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta

2018

Komisjoni 17. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus)

2018

Loomsed kõrvalsaadused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus).

2018

Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega

2018

Komisjoni 29. juuli 2011. aasta määrus (EL) nr 749/2011, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega

2018

Sööda ja söödalisandite suhtes kohaldatavad meetmed

Nõukogu 26. märtsi 1990. aasta direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/28/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta

2018

Komisjoni 11. oktoobri 2004. aasta soovitus 2004/704/EÜ dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde taustanivoode jälgimise kohta söötades

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded

2018

Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul

2018

Komisjoni 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1876/2006 teatavate söödalisandite ajutiste ja alaliste kasutuslubade kohta

2018

Komisjoni 5. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri

2018

Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ

2018

Komisjoni 21. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1270/2009 teatavatele söödalisanditele alaliste lubade andmise kohta

2018

Komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi

2018

Komisjoni 8. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 892/2010 teatavate toodete staatuse kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamisalasse kuuluvate söödalisanditega

2018

Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta soovitus 2011/25/EL, millega kehtestatakse juhised söödamaterjalide, söödalisandite, biotsiidide ja veterinaarravimite eristamiseks

2018

Komisjoni 16. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 68/2013 söödamaterjalide kataloogi kohta

2018

Loomade heaolu

Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded

2018

Komisjoni 30. jaanuari 2002. aasta direktiiv 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta

2018

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97

2019

Komisjoni 14. novembri 2006. aasta otsus 2006/778/EÜ teatavaid põllumajandusloomi pidavate tootmisettevõtete kontrollimise käigus teabe kogumise miinimumnõuete kohta

2018

Nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiiv 2007/43/EÜ, millega sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad

2018

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded

2018

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded

2018

Nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel

2019

Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusotsus 2013/188/EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97) kohaselt tehtud mittediskrimineerivaid kontrolle käsitlevate aastaaruannete kohta

2018

III peatükk – Fütosanitaarmeetmed

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta

2018

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta

2018

Nõukogu 8. detsembri 1969. aasta direktiiv 69/464/EMÜ kartulivähi leviku tõkestamise kohta

2020

Komisjoni 3. novembri 1992. aasta direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad

2019

Komisjoni 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord

2020

Komisjoni 24. juuni 1993. aasta direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta

2020

Nõukogu 4. oktoobri 1993. aasta direktiiv 93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta

2020

Komisjoni 21. jaanuari 1994. aasta direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta

2019

Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta

2020

Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega

2020

Komisjoni 24. juuli 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1768/95 ühenduse sordikaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 14 lõikes 3 osutatud põllumajandusliku erandi rakenduseeskirjade kohta

2020

Nõukogu 25. oktoobri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2506/95, millega muudetakse ühenduse sordikaitset käsitlevat määrust (EÜ) nr 2100/94

2020

Nõukogu 17. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2470/96, millega nähakse ette ühenduse sordikaitse kestuse pikendamine kartulite puhul

2020

Komisjoni 25. juuli 1997. aasta direktiiv 97/46/EÜ, millega muudetakse direktiivi 95/44/EÜ nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ I–V lisas loetletud kahjulike organismide, taimede, taimsete saaduste ja muude esemete teaduslikel eesmärkidel või katseteks ning sordivalikuks ühendusse sissetoomise ning selle piires transportimise tingimuste määramise kohta

2021

Komisjoni 15. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides

2019

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta

2018

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/57/EÜ haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolli kohta

2020

Komisjoni 3. detsembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2605/98, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1768/95 ühenduse sordikaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 14 lõikes 3 osutatud põllumajandusliku erandi rakenduseeskirjade kohta

2020

Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta

2019

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta

2018

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta

2018

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta

2018

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta

2018

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta

2021

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks

2018

Komisjoni 5. oktoobri 2004. aasta direktiiv 2004/102/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) II, III, IV ja V lisa

2019

Komisjoni 7. oktoobri 2004. aasta direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi

2020

Komisjoni 11. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1756/2004, millega täpsustatakse vajalike tõendite üksikasjalikud tingimused ja teatavate taimede, taimsete saaduste või muude nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud toodete fütosanitaarkontrollide vähendamise tüübi ja taseme kriteeriumid

2020

Komisjoni 15. oktoobri 2004. aasta direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema

2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta

2020

Komisjoni 8. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 217/2006, milles sätestatakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide loaga ajutiselt lubada minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastava seemne turustamine

2018

Nõukogu 11. juuni 2007. aasta direktiiv 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ

2020

Komisjoni 7. mai 2008. aasta otsus 2008/495/EÜ, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L. liin MON810) kasutamise ja müügi ajutist keelustamist Austrias vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

2018

Komisjoni 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/61/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks

2020

Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta

2018

Nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta

2018

Komisjoni 16. märtsi 2009. aasta otsus 2009/244/EÜ, mis käsitleb õie värvi jaoks geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin 123.8.12) turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/41/EÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta

2018

Komisjoni 17. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 874/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses menetlusega Ühenduse Sordiametis

2020

Komisjoni 13. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/770/EÜ, millega kehtestatakse standardne aruandevorm toodetena või toodete koostises turule lastavate geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise seiretulemuste esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks.

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

2020

Komisjoni 2. märtsi 2010. aasta otsus 2010/135/EL tärklise amülopektiinkomponendi sisalduse suurendamiseks geneetiliselt muundatud kartuli (Solanum tuberosum L., liin EH92-527–1) turulelaskmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

2018

Komisjoni 13. juuli 2010. aasta soovitus 2010/C 200/01 suuniste kohta samaaegse viljelemise riiklike meetmete väljatöötamiseks, et vältida GMOde tahtmatut sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse

2018

Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 188/2011, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ rakendamiseks seoses selliste toimeainete hindamismenetlusega, mis kaks aastat pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist ei olnud veel turule viidud

2020

Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga

2020

Komisjoni 1. juuni 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 541/2011, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga

2020

Komisjoni 8. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 547/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega

2020

Komisjoni 10. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 544/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses toimeainete andmenõuetega

2020

Komisjoni 10. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 545/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega

2020

Komisjoni 20. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 702/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine proheksadioon kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 20. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 703/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine asoksüstrobiin kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 20. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 704/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine asiimsulfuroon kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 20. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 705/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine imasaliil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 20. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 706/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine profoksüdiim kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 26. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 736/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine fluroksüpüür vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 27. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 740/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine bispüribak kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 5. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 786/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine 1-naftüülatsetamiid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ja komisjoni otsust 2008/941/EÜ

2020

Komisjoni 5. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 787/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine 1-naftüüläädikhape vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 I lisa ja komisjoni otsust 2008/941/EÜ

2020

Komisjoni 5. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 788/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine fluasifop-P vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 I lisa ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ

2020

Komisjoni 9. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 797/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine spiroksamiin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 9. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 798/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine oksüfluorfeen vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ

2020

Komisjoni 9. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 800/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine teflutriin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 I lisa ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ

2020

Komisjoni 10. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 807/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine triasoksiid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 11. augusti 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 810/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine metüülkresoksiim vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 29. septembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 974/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine akrinatriin kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ

2020

Komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 993/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine 8-hüdroksükinoliin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 10. novembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1143/2011, millega kiidetakse heaks toimeaine prokloraas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ

2020

Komisjoni 29. novembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/787/EL, millega lubatakse liikmesriikidel võtta ajutiselt Egiptuse suhtes erakorralisi meetmeid haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. leviku takistamiseks

2020

Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/138/EL Anoplophora chinensis'e (Forster) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

2020

Komisjoni 25. aprilli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 359/2012, millega kiidetakse heaks toimeaine metaam kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa.

2020

Komisjoni 25. juuni 2012. aasta rakendusotsus 2012/340/EL, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ kohase ajutise katse korraldamist seoses ametliku järelevalve all toimuva põldtunnustamisega eliitseemne ja eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemne puhul

2018

Komisjoni 2. juuli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 582/2012, millega kiidetakse heaks toimeaine bifentriin kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 4. juuli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 589/2012, millega kiidetakse heaks toimeaine fluksapüroksaad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 5. juuli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 595/2012, millega kiidetakse heaks toimeaine fenpüratsamiin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 746/2012, 16. august 2012, millega kiidetakse heaks toimeaine Adoxophyes orana granuloosviirus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 26. septembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/535/EL erakorraliste meetmete võtmise kohta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks liidus

2020

Komisjoni 24. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 485/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega ning keelatakse neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük.

2018

Komisjoni 6. veebruari 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/20/EL, millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused

2018

Komisjoni 6. veebruari 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/21/EL, millega määratakse kindlaks supereliitseemnekartuli suhtes kohaldatavad miinimumtingimused ja liidu klassid

2018

Komisjoni 13. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 632/2014, millega kiidetakse heaks toimeaine flubeendiamiid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 26. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 571/2014, millega kiidetakse kooskõlas taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 heaks toimeaine ipkonasool ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

2020

Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/362/EL, millega muudetakse otsust 2009/109/EÜ ajutise katse korraldamise kohta, mille raames kehtestatakse teatavad piirangud nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ alusel söödakultuuridena kasutamiseks ettenähtud seemnesegude turustamise suhtes

2018

Komisjoni 16. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/367/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ seoses artikli 21 lõikes 3 sätestatud kuupäevaga, milleni lubatakse liikmesriikidel pikendada kolmandatest riikidest pärit seemnekartuli samaväärsust käsitlevate otsuste kehtivusaega

2018

Komisjoni 25. juuni 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/83/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I, II, III, IV ja V lisa

2019

Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/96/EL direktiivi 2008/90/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude märgistamise, pitseerimise ja pakkimise nõuete kohta

2018

Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/97/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ tarnijate ja sortide registreerimise ning ühise sortide nimekirja osas

2018

Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1946/2003 geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta

2018

(1)    ELT L 161, 29.5. 2014, lk 3.
(2)    „Vastuvõtmine“ on rakendamise kuupäev, mis on sätestatud asjaomases õigusaktis, mis on avaldatud „Ukraina ametlikus väljaandes” või Ukraina toiduohutuse ja tarbijakaitseameti veebisaidil, ning see jõustub viivitamata või mille puhul on ette nähtud üleminekuperiood.