23.8.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 285/3


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9483 – Engie/Powerlines)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 285/04)

1.   

16. augustil 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Engie S.A. (Prantsusmaa, „Engie“),

Powerlines Group (Austria, „Powerlines“).

Engie omandab ettevõtja Powerlines üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Engie on tööstusettevõte, mis tegutseb gaasi, elektri ja energeetikateenuste valdkonnas. Ta tegutseb kogu energiaväärtusahelas;

Powerlines pakub lahendusi raudteeliinide elektrifitseerimise ja õhuliinide tarbeks peamiselt Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Austrias ning tegutseb elektrienergia ülekande- ja jaotusliinide paigaldamise vallas Saksamaal ja Austrias.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9483 – Engie/Powerlines

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).