4.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 165/10


P9_TA(2019)0006

Venemaa, eelkõige mis puutub keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorda

Euroopa Parlamendi 18. juuli 2019. aasta resolutsioon Venemaa ning eelkõige keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorra kohta (2019/2734(RSP))

(2021/C 165/03)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta ja olukorra kohta Krimmis, eelkõige 11. juuni 2015. aasta resolutsiooni strateegilise ja sõjalise olukorra kohta Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (1), 10. septembri 2015. aasta resolutsiooni Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega (2), 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Krimmis ja eriti krimmitatarlaste seas (3), 12. mai 2016. aasta resolutsiooni krimmitatarlaste kohta (4), 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra kohta Krimmis (5), 5. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni krimmitatari liidrite Ahtem Tšiigozi ja Ilmi Umerovi ning ajakirjanik Mõkola Semena juhtumite kohta (6), 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtumi kohta (7), 14. juuni 2018. aasta resolutsiooni Venemaa ning eelkõige ukrainlasest poliitvangi Oleg Sentsovi kohta (8), 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Aasovi merel (9), 14. veebruari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta (10), 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (11) ning 12. märtsi 2019. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta (12),

võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 25. mai 2018. aasta avaldust juhtumite kohta seoses ebaseaduslikult annekteeritud Krimmist ja Sevastopolist pärit või seal asuvate kinnipeetavatega, 10. jaanuari 2019. aasta avaldust ebaseaduslikult kinnipeetud Ukraina kodanike juhtumite kohta, 17. jaanuari 2019. aasta avaldust Ukraina sõjaväelaste jätkuva ebaseadusliku kinnipidamise kohta Venemaa poolt, 22. märtsi 2019. aasta avaldust Pavlo Grõbi süüdimõistmise kohta ning 17. aprilli 2019. aasta avaldust Ukraina sõjaväelaste ebaseadusliku kinnipidamise pikendamise kohta,

võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 28. juuni 2018. aasta resolutsiooni Ukraina kodanike kohta, keda Venemaa Föderatsioon on poliitvangidena kinni pidanud,

võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 24. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni Aasovi ja Kertši väina ümbruse pingete suurenemise ning Euroopa julgeolekut ähvardavate ohtude kohta;

võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25. juuni 2019. aasta resolutsiooni parlamentaarse assamblee volitusi ja hääletamist puudutava otsustusprotsessi tugevdamise kohta,

võttes arvesse Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu (ITLOS) 25. mai 2019. aasta otsust kohtuasjas nr 26 kolme Ukraina mereväe laeva kinnipidamise kohta,

võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni põhiseadust, eriti selle 2. peatükki inimese ja kodaniku õiguste ja vabaduste kohta,

võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 27. märtsi 2014. aasta resolutsiooni 68/262 Ukraina territoriaalse terviklikkuse kohta ning 19. detsembri 2016. aasta resolutsiooni 71/205 inimõiguste olukorra kohta Krimmi Autonoomses Vabariigis ja Sevastopolis (Ukrainas),

võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ja selle protokolli, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelist pakti, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni,

võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni – millega Venemaa Föderatsioon on ühinenud – artiklit 5 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 7, milles mõlemas on sätestatud, et kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamist või julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist või karistust, inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 9, milles on sätestatud, et kedagi ei või meelevaldselt vahistada, kinni pidada või pagendada, ning inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 19 ja 20, milles on sätestatud vastavalt õigus arvamus- ja väljendusvabadusele ning õigus ühinemisvabadusele ja õigus rahumeelselt kogunemisele,

võttes arvesse Veneetsia komisjoni 18. märtsi 2019. aasta aruannet ühenduste rahastamise kohta,

võttes arvesse Veneetsia komisjoni 13. juuni 2016. aasta arvamust Venemaa föderaalseaduse nr 129-FZ kohta (föderaalseadus välisriikide ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide ebasoovitava tegevuse kohta),

võttes arvesse 12. augusti 1949. aasta Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

A.

arvestades, et Venemaa Föderatsioon on inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osalisena ning Euroopa Nõukogu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni täisliikmena kohustunud järgima demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning austama põhivabadusi ja inimõigusi;

B.

arvestades, et Euroopa Liit ei tunnusta Venemaa õigusaktide jõustamist Krimmis ja Sevastopolis ning ootab, et kõik Krimmi poolsaarel ja Venemaal ebaseaduslikult kinnipeetavad Ukraina kodanikud vabastataks viivitamata;

C.

arvestades, et EL toetab jätkuvalt täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning kordab, kui oluline on Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise mittetunnustamise poliitika;

D.

arvestades, et Venemaa ametivõimud ja poliitiline juhtkond jätkavad repressiivset ja autoritaarset režiimi oma kodanike, kodanikuühiskonna, poliitilise opositsiooni ja meediatöötajate vastu; arvestades, et Venemaa kaldumine autoritaarsele valitsemisele on kahjustanud ELi ja Venemaa suhteid ning stabiilsust Euroopas ja maailmas; arvestades, et üks represseerimisviise on ka opositsioonikandidaatide mittelubamine valimistele, nagu praegu toimub Moskva munitsipaalvalimistel kandidaatide Ilja Jasini, Ljubov Soboli ja Ivan Ždanoviga;

E.

arvestades, et 2015. aasta nn ebasoovitava organisatsiooni seadus lubas Venemaa peaprokuröril keelata ilma kohtumenetluseta välis- ja rahvusvahelised organisatsioonid, keda peetakse soovimatuks; arvestades, et seda seadust kasutatakse üha enam Venemaa valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna aktivistide karistamiseks;

F.

arvestades, et mitmetel juhtudel on teatatud piinamisest ning julmast ja inimväärikust alandavast kohtlemisest; arvestades, et neid väiteid ei ole praeguseks piisavalt uuritud; arvestades, et tunnistuste saamiseks ja võltsitud süütõendite toetamiseks on kasutatud piinamist; arvestades, et rünnatud on ka Krimmi juriste, kes annavad õigusabi ohvritele ja inimõiguste kaitsjatele, kes on inimeste poliitilistel põhjustel kadumisest Krimmis teada andnud, samuti ajakirjanikke, kes annavad teada krimmitatarlaste olukorrast;

G.

arvestades, et paljud vangid ja kinnipeetavad on vanglates kogenud karme ja ebainimlikke tingimusi, mis ohustavad nende vaimset ja füüsilist tervist; arvestades, et vangid vajavad kiiret arstiabi ja ravi;

H.

arvestades, et 25. novembril 2018. aastal võttis Venemaa Föderatsioon Kertši väina lähedal sõjalist jõudu kasutades kinni 24 Ukraina meremeest ja hõivas nende kolm laeva; arvestades, et need Ukraina sõjaväelased on alates 25. novembrist 2018 ebaseaduslikult vahi all;

I.

arvestades, et Venemaa toetatavad separatistlikud jõud hoiavad Donbassi piirkonnas vangis vähemalt 130 ukrainlast, sealhulgas vähemalt 25 sõdurit;

J.

arvestades, et Rahvusvahelise Mereõiguse Kohus otsustas 25. mail 2019. aastal 19 poolt- ja ühe vastuhäälega, et Venemaa Föderatsioon peab viivitamata vabastama Ukraina sõjalaevad Berdjansk, Nikopol ja Yany Kapu ning tagastama need Ukraina valdusesse, peab viivitamata vabastama 24 kinnipeetud Ukraina sõjaväelast ja võimaldama neil naasta Ukrainasse, ning et mõlemad osapooled peavad hoiduma meetmetest, mis võivad vaidlust süvendada või pikendada;

K.

arvestades, et vastuseks olukorra halvenemisele Kertši väinas ja Aasovi meres, sealhulgas 24 Ukraina sõjaväelase ebaseaduslikule kinnipidamisele lisas Euroopa Liit 15. märtsil 2019 kaheksa Venemaa ametnikku nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega;

L.

arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 25. juuni 2019. aasta aruande kohaselt otsis Venemaa 27. märtsil 2019 läbi 26 kodu ja vahistas seejärel 24 inimest, kellest enamik on krimmitatarlaste aktivistid ja keda ootab nüüd ebaseaduslik vangistus kuni 20 aastat; arvestades, et 2019. aasta esimese kuue kuu jooksul vahistas Venemaa ebaseaduslikult okupeeritud Krimmis seadusevastaselt vähemalt 37 Ukraina kodanikku; arvestades, et peaaegu kõik vahistatud kuuluvad krimmitatarlaste põlisrahva hulka;

M.

arvestades, et 2018. aasta juuni algusest on Venemaa Föderatsiooni erinevates piirkondades ja okupeeritud Krimmis poliitilistel põhjustel kinni peetud üle 70 Ukraina kodaniku; arvestades, et inimõiguste keskuse Memorial hinnangul on Venemaal 2019. aasta märtsi seisuga 297 poliitvangi (neli aastat tagasi oli vaid 50), sh filmitegija Oleg Sentsov, kes on 2018. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaat;

N.

arvestades, et detsembris 2017 ründasid maskides mehed julmalt Põhja-Kaukaasia keskkonna-alase valitsusvälise organisatsiooni juhti Andrei Rudomahhat ning tema kolleege Viktor Tširikovi, Aleksandr Saveljevit ja Vera Holodnajat, misjärel Andrei Rudomahhal diagnoositi ajupõrutus ja mitmed luumurrud; arvestades, et kuigi ametiasutuste käsutuses on olulisi tõendeid, sealhulgas videovalve salvestus ja ründajate sõrmejäljed, ei ole uurimine andnud käegakatsutavaid tulemusi ning jõhkra rünnaku kavandajad ja toimepanijad on jätkuvalt karistamata; arvestades, et selle asemel on kriminaaluurimise all Andrei Rudomahha, keda süüdistatakse riigiduuma liikme laimamises;

O.

arvestades, et Venemaa nn välisagentide seaduses nõutakse, et välismaalt raha saavad ja „poliitilist tegevust“ arendavad vabaühendused peavad taotlema enda kandmist valitsuse välisagentide nimekirja, millega nad allutatakse täiendavale rangele valitsuse kontrollile, samuti peavad nad kõikides oma väljaannetes, pressiteadetes ja aruannetes märkima, et need on koostanud välisagent;

P.

arvestades, et riigi üks vanimaid ja silmapaistvaimaid keskkonnakaitsjaid, Aleksandra Koroleva, Kaliningradis asuva valitsusvälise organisatsiooni Ekozaštšita! juht, pidi riigist põgenema ja taotlema varjupaika välismaal, kuna talle esitati kriminaalsüüdistus trahvi maksmata jätmise eest seoses sellega, et organisatsioon keeldub registreerimast end nn välisagendina; arvestades, et süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni kaheaastane vanglakaristus;

Q.

arvestades, et Ekozaštšita! on üks 49 Venemaa valitsusvälisest organisatsioonist, kes on esitanud taotlused Euroopa Inimõiguste Kohtule (taotlus nr 9988/13), väites, et välisagentide seadus rikub mitmeid inimõiguste norme, sealhulgas sõna- ja ühinemisvabadust, ning selle järelduse on heaks kiitnud Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik;

R.

arvestades, et viimastel kuudel on algatatud vähemalt kaks kriminaalasja keskkonnakaitsjate Andrei Borovikovi ja Vjatšeslav Jegorovi vastu avalike kogunemiste seaduste korduva rikkumise eest seoses keskkonnaprotestidega Arhangelskis ja Moskva piirkonnas;

S.

arvestades, et Euroopa Liit ja Ukraina nõudsid 8. juulil 2019. aastal toimunud ELi ja Ukraina tippkohtumise järel ühisavalduses, et kõik ebaseaduslikult kinni peetud ja vangistatud Ukraina kodanikud Krimmi poolsaarel ja Venemaal, sealhulgas krimmitatarlaste aktivistid, viivitamata vabastataks;

T.

arvestades, et neli Ukraina poliitvangi – 2018. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaat Oleg Sentsov, Oleksandr Koltšenko, Oleksandr Šumkov ja Volodõmõr Baluhh – pidasid 2018. aasta juunis näljastreiki protestiks Ukraina poliitvangide jätkuva kinnipidamise vastu Venemaa poolt;

U.

arvestades, et Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee lubas Venemaa Föderatsiooni delegatsioonil pöörduda tagasi Euroopa Nõukogusse, mis on Euroopa juhtiv inimõiguste organisatsioon, ja ennistas 25. juunil 2019 Venemaa hääleõiguse, nõudes, et ennistamisega kaasneks Euroopa Nõukogu väärtuste ja normide järgimine;

1.

kutsub Venemaa ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta vabastama kõik ebaseaduslikult ja meelevaldselt kinnipeetavad Ukraina kodanikud (13) nii Venemaal kui ka ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil ning nägema ette nende ohutu tagasipöördumise, sealhulgas krimmitatarlased ja hiljuti 10. juulil 2019 Punasel väljakul toimunud rahumeelsel meeleavaldusel kinni peetud, Ukraina kodanikud, keda peetakse kinni poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel ning Ukraina mereväe laevade 24 meeskonnaliiget;

2.

kutsub Venemaa ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta lõpetama igasuguse Aleksandra Koroleva ja keskkonnakaitseorganisatsiooni Ekozaštšita! ahistamise, sealhulgas kohtutasandil, samuti kõikide inimõiguste kaitsjate ja keskkonnaaktivistide ahistamise riigis ning võimaldama neil ilma sekkumiseta teostada oma seaduslikku tööd;

3.

nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud tühistaksid nn välisagentide seaduse ning toetaksid ja rakendaksid täielikult kõiki Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni soovitusi kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega selles valdkonnas;

4.

kutsub Venemaad üles avaldama okupeeritud Ukraina territooriumil Donbassis ja Luganskis kinnipeetavate vangide täieliku nimekirja ning lihtsustama nende kontakte perekonna ja juristidega;

5.

mõistab teravalt hukka Venemaa poolse rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtete ja normide jätkuva rikkumise, eelkõige selle, et Venemaa keeldub rahvusvaheliste tribunalide ja kohtute otsuste täitmisest; nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon täidaks Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, mis käsitlevad Krimmi poolsaarel ja Venemaa Föderatsioonis kinnipeetavate isikute inimõiguste rikkumist;

6.

rõhutab, et Venemaa kohtud, olgu need sõjaväe- või tsiviilkohtud, ei ole pädevad mõistma kohut tegude üle, mis on toime pandud väljaspool Venemaa rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumi, ning juhib tähelepanu sellele, et selliste kohtuasjade menetlusi ei saa pidada õiguspäraseks;

7.

kutsub Venemaa Föderatsiooni üles tagama takistamatu pääsu okupeeritud Ukraina territooriumidele Krimmis ja Donbassis selliste rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide jaoks nagu ÜRO inimõiguste järelevalvemissioon, OSCE inimõiguste hindamise missioon Krimmis, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, muud Euroopa Nõukogu konventsioonid ja institutsioonilised mehhanismid, samuti rahvusvahelised humanitaarabiorganisatsioonid, eelkõige Rahvusvaheline Punase Risti Komitee;

8.

kutsub Venemaa ametivõime üles tagama täieliku koostöö ÜRO erimenetlustega, esitades teiste hulgas kutse külastada riiki inimõiguste ja keskkonna valdkonna eriraportöörile, inimõiguste kaitsjate olukorra eriraportöörile ning rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigustega tegelevale eriraportöörile, et nad saaksid keskkonnakaitsjate ja inimõiguste kaitsjate olukorrast aru anda;

9.

juhib tähelepanu sellele, et Venemaa Föderatsiooni inimõiguste kaitsjad, sealhulgas keskkonnaaktivistid, langevad sageli ahistamise, järelevalve, füüsiliste rünnakute, ähvarduste, haarangute, ametiruumide ja kodude läbiotsimiste, laimu ja laimukampaaniate, kohtuliku ahistamise, meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise ohvriks ning nende sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse õigust rikutakse;

10.

teeb ettepaneku, et Euroopa Liit kaaluks Venemaa Föderatsioonis ja okupeeritud Krimmis toimuva poliitilise tagakiusamise ohvrite üle kohtumõistmise suhtes alalise järelevalve kehtestamist ning nõuab, et ELi delegatsioon Venemaal ja liikmesriikide saatkonnad jätkaksid inimõigusaktivistide ja Ukraina poliitvangide kohtuprotsesside üle järelevalve teostamist ja osaleksid nendel kohtuistungitel, samuti korraldaksid koos sõltumatute arstidega Venemaa Föderatsioonis ja okupeeritud Krimmis poliitilistel põhjustel kinni peetud Ukraina kodanikega seotud missioone, et jälgida nende kinnipidamistingimusi ja tervislikku seisundit;

11.

nõuab tungivalt, et Venemaa kõigi tasandite ametivõimud tunnustaksid keskkonnakaitsjate üliolulist rolli keskkonna kaitsmisel ja keskkonnaalaste õiguste järgimise tagamisel ning mõistaksid avalikult hukka keskkonnakaitsjate vastu suunatud rünnakud, hirmutamise, ahistamise ja kriminaliseerimise;

12.

nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud lõpetaksid keskkonnaorganisatsioonide rahumeelse ja õiguspärase tegevuse piiramise, fabritseerides kriminaalasju kohalike keskkonnaaktivistide vastu, vahistades rahumeelsetel meeleavaldustel osalejaid ja määrates neile ebaproportsionaalselt suuri trahve;

13.

kutsub Venemaa ametivõime üles võtma asjakohaseid õiguslikke meetmeid ja kasutama kõiki kättesaadavaid õiguslikke vahendeid, et peatada keskkonnaaktivistide vastu suunatud rünnakud ja neid ennetada; nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud tagaksid Andrei Rudomahha juhtumi ja muude keskkonnakaitsjate vastu suunatud rünnakujuhtumite tõhusa uurimise ja süüdlaste vastutusele võtmise;

14.

nõuab, et Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja, ELi Venemaa delegatsioon ja ELi liikmesriikide saatkonnad pööraksid pidevalt tähelepanu keskkonnakaitsjate olukorrale; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid täiendavaid meetmeid, et toetada keskkonnakaitsjaid ja inimõiguste kaitsjaid Venemaal;

15.

väljendab muret teadete pärast halbade kinnipidamistingimuste kohta, sealhulgas väidetava piinamise ja väärkohtlemise ning hädavajalikule arstiabile juurdepääsu keelamise pärast, ning kordab seetõttu oma üleskutset Venemaa ametivõimudele tagada kõigi kinnipeetavate õiguste täielik austamine, tagada, et kõik vangid saaksid nõuetekohast arstiabi ja ravi ning et austataks meditsiinieetikat, sealhulgas ei kasutataks soovimatut ravi ja sundtoitmist näljastreikide korral, mis võivad endast kujutada piinamist ja muud väärkohtlemist;

16.

väljendab heameelt nõukogu otsuse üle pikendada piiravate meetmete kohaldamist; kordab oma kindlat veendumust, et ELi sanktsioone ei tohi tühistada enne, kui Venemaa täidab oma rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas järgides Minski kokkuleppeid; nõuab, et liikmesriigid jääksid Venemaa vastu kokkulepitud sanktsioonide osas vankumatuks ja ühtseks ning kaaluksid sihipäraste meetmete võtmist nende isikute suhtes, kes vastutavad poliitvangide kinnipidamise ja nendega seotud kohtuprotsesside eest; kutsub rahvusvahelist üldsust üles tugevdama survet, et tagada kõikide Venemaa poolt okupeeritud aladel kinnipeetavate poliitvangide vabastamine;

17.

palub komisjoni järgmisel asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal töötada välja uus igakülgne ELi ja Venemaa strateegia, mille eesmärk on rahu ja stabiilsuse tugevdamine; rõhutab, et vajalik dialoog peaks põhinema kindlatel põhimõtetel, sealhulgas rahvusvahelise õiguse ja Venemaa naabrite territoriaalse terviklikkuse austamisel, tugevdades samal ajal inimestevahelisi kontakte Venemaa kodanikega; rõhutab, et Venemaa-vastaseid sanktsioone saab tühistada ainult siis, kui riik täidab täielikult oma kohustusi; rõhutab siiski, et vastuseks Venemaa edasisele tegevusele peaks EL olema valmis kehtestama ka täiendavaid sanktsioone, sealhulgas konkreetsete isikute suhtes, ning piirama juurdepääsu rahastamisele ja tehnoloogiale, juhul kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist;

18.

kordab, et toetab inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi ehk nn Magnitski akti kehtestamist, millega nähtaks ette karistused inimõiguste raskete rikkumiste toimepanijatele, ning kutsub nõukogu üles selles valdkonnas viivitamatult tööd jätkama; rõhutab, et inimõiguste rikkumiste toimepanijatele ei tohiks anda ELi viisasid ja neil ei tohi olla lubatud hoida vara liikmesriikides;

19.

mõistab veel kord karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt 25. novembril 2018. aastal Ukraina vastu toime pandud agressiooniakti Kertši väina lähedal ebaseaduslikult okupeeritud Krimmi rannikuvetes; rõhutab, et Rahvusvahelise Mereõiguse Kohus (ITLOS) tegi Venemaale korralduse laevad ja sõjaväelased viivitamatult ja tingimusteta vabastada; rõhutab, et ITLOSi korralduse rakendamata jätmine on veel üks rahvusvaheliste kohustuste ränk rikkumine; on seisukohal, et Venemaa 25. juuni 2019. aasta teatises Ukrainale esitatud laevade ja sõdurite vabastamiseks vajalikud „tingimused“ on kohtu korraldusega selgelt vastuolus ning võivad seda vaidluse süvendamise või pikendmaisega veelgi raskemalt rikkuda;

20.

palub ELi inimõiguste eriesindajal pöörata pidevat tähelepanu inimõiguste olukorrale Krimmi poolsaarel ja valitsuse kontrollile mittealluvates Ida-Ukraina piirkondades;

21.

kutsub Venemaa Föderatsiooni üles täielikult rakendama ÜRO Peaassamblee 27. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Ukraina territoriaalse terviklikkuse kohta, 19. detsembri 2016. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Krimmi Autonoomses Vabariigis ja Sevastopoli linnas (Ukraina), 19. detsembri 2017. aasta ja 22. detsembri 2018. aasta resolutsiooni ning Rahvusvahelise Kohtu korraldust seoses ajutiste meetmetega kohtuasjas Ukraina vs. Venemaa, mis käsitleb rassilise diskrimineerimise kõikide vormide kõrvaldamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni kohaldamist;

22.

tuletab murega meelde, et paljud Venemaa kohtulahendid Ukraina poliitvangide vastu on seotud spionaažiga (sealhulgas Pavlo Grõbi, Oleksii Stogni, Gleb Šabli, Volodõmõr Prõsõhi, Volodõmõr Dudka, Dmitri Štõblikovi, Jevlen Panovi, Andrii Zahtei, Valentõn Võgovskõi, Viktor Šuri ja Dmõtro Dolgopolovi juhtumid), mis tuletab meelde 1930. aastatest 1950. aastate keskpaigani kestnud repressiooniperioodi eelmisel sajandil, mil paljud tollase Nõukogude Liidu kodanikud samasuguste süüdistustega kinni peeti ja süüdi mõisteti;

23.

protesteerib Venemaa peaprokuröri otsuse vastu, milles kuulutati Ukraina maailmakongress ohuks Venemaa riiklikule julgeolekule;

24.

loodab, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25. juuni 2019. aasta otsus parandab viivitamata inimõiguste järgimist ja Euroopa Nõukogu standardeid Venemaal, eelkõige seoses Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste rakendamisega;

25.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)  ELT C 407, 4.11.2016, lk 74.

(2)  ELT C 316, 22.9.2017, lk 198.

(3)  ELT C 35, 31.1.2018, lk 38.

(4)  ELT C 76, 28.2.2018, lk 27.

(5)  ELT C 263, 25.7.2018, lk 109.

(6)  ELT C 346, 27.9.2018, lk 86.

(7)  ELT C 463, 21.12.2018, lk 31.

(8)  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0259.

(9)  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0435.

(10)  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0115.

(11)  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0518.

(12)  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0157.

(13)  Sellesse nimekirja, mis ei ole lõplik, kuuluvad: Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Oleksiy Chyrniy, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Valentyn Vyhivskyi, Yurii Primov, Rustem Vaitov, Ruslan Zeytullayev, Ferat Sayfullayev, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Roman Sushchenko, Pavlo Hryb, Oleksiy Syzonovych, Enver Mamutov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Henadii Lymeshko, Yevhen Panpv, Hlib Shablii, Volodymyr Prisich, Ihor Kyiashko, Teimur Abdillaiev, Uzeir Adsullaiev, Rustem Ismailov, Aider Saledinov, Emil Dzhemadenov, Volodymyr Balukh, Dmytro Shtyblikov, Muslim Aliyev, Emir Usein Kuku, Vadym Siruk, Inver Bekirov, Refat Alimov, Arsen Dzhepparov, Oleksandr Shumkov, Tofik Abdulgaziev, Izzet Abdullaev, Vladlen Abdulkadyrov, Mejit Abdurakhmanov, Bilyal Adilov, Osman Arifmemetov, Farkhod Bazarov, Servet Gaziev, Dzhemil Gafarov, Reza Izetov, Alim Karimov, Seyran Murtaza, Yashar Muyedinov, Erfan Osmanov, Seytveli Sietabdiev, Rustem Siethalilov, Ruslan Suleymanov, Shaban Umerov, Marlen Asanov, Seiran Sakiiev, Memet Belialov, Tymur Ibrahimov, Server Zekiriaiev, Ernes Ametov, Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka, Oleksii Stohnii, Mykola Shyptur, Evhen Karakashev, Nariman Memedeminov, Oleksandr Steshenko, Enver Seitosmanov, Server Mustafaiev, Edem Smailov, Edem Bekirov, Diliaver Gafarov, Renat Suleimanov, Eskender Abdulganiev, Rustem Emiruseinov, Arsen Abkhairov, Raim Aivazov, Aider Dzepparov, Taliat Abdurakhmanov, Seiran Mustafaiev, Arsen Kubedinov, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Arsen Yunusov, Eskender Kantemyrov, Eskender Emirvaliev, Suleiman Kadyrov, Taliat Yunusov, Mykola Semena, Musa Abkerimov, Vitaliy Kuharenko Asan Chapukh, Bekir Dehermendzhi, Kiazim Ametov, Ruslan Trubach, Shaban Umerov, Rustem Seytkhalilov, Riza Izetov, Farid Bazarov, Dzemil Gafarov, Seyran Murtazi, Alim Kerimov, Tofik Abdulgariev, Bilyala Adilov, Medzhit Abdurakhmanov, Rustem Sheykhaliev, Alim Sheykhaliev, Seytveli Seytabdiev, Yashar Muedinov, Asan Yanikov, Enver Ametov, Ruslan Suleymanov, Akim Bekirov, Erfan Osmanov, Server Gaziev, Remzi Bekirov, Osman Arifmetov, Vlaslen Abdulkadyrov, Izzet Abdullaiev, Tair Ibragimov, Ayder Dzepparov, Eldar Kantermirov, Ruslan Mesutov, Ruslan Nagaiev, Enver Omerov, Riza Omerov, Eskander Suleymanov ja Lenur Khalilov.