Brüssel,25.9.2019

COM(2019) 422 final

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

KOMISJONI 12. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE
EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD)
2018. EELARVEAASTA KOHTA


Sisukord

1.Eelarvemenetlus

1.1.Finantsraamistik

1.2.2018. aasta eelarveprojekt

1.3.2018. aasta eelarve vastuvõtmine

1.4.Paranduseelarvete vastuvõtmine

2.Assigneeringute haldamine

2.1.Kulukohustuste assigneeringute haldamine

2.1.1.EAFRD maaelu arengu programmid

2.1.2.Tehniline abi

2.2.Maksete assigneeringute haldamine

2.2.1.EAFRD maaelu arengu programmid

2.2.2.Tehniline abi

3.EAFRD 2018. aasta eelarve täitmine

3.1.Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

3.1.1.EAFRD maaelu arengu programmid

3.1.2.Tehniline abi

3.2.Maksete assigneeringute kasutamine

3.2.1.EAFRD maaelu arengu programmid

3.2.2.Tehniline abi

3.3.Deklareeritud kulude analüüs meetmete kaupa

3.4.EAFRD programmide rakendamine

3.4.1.Programmitööperiood 2007–2013

3.4.2.Programmitööperiood 2014-2020

1.    Eelarvemenetlus

1.1.    Finantsraamistik 

Maaelu arengu 2018. aasta kulusid rahastatakse mitmeaastase 2014.–2020. aasta finantsraamistiku raames. Finantsraamistik on sätestatud nõukogu määrusega (EL) nr 1311/2013. Maaelu arengu ning turuga seotud kulude ja otsetoetuste eraldised pärast kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastast tehnilist kohandust on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. 2014.–2020. aasta finantsraamistik

RUBRIIK 2.

Miljonit eurot, jooksevhindades

Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KOKKU

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

millest:

maaelu areng a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

turuga seotud kulud ja otsetoetused a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Pärast 351,9 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel 2014. eelarveaastal (vt täpsem teave märkuses f).

b) Pärast 51,6 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel 2015. eelarveaastal (vt täpsem teave märkuses f).

c) Pärast 28 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel eelarveaastatel 2014–2020 (vt täpsem teave märkuses f).

d) Pärast 4 313,9 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel eelarveaastatel 2015–2020 (vt täpsem teave märkuses f).

e) Pärast EAFRD 2014. aasta vahendite ümberplaneerimist mitmeaastase finantsraamistiku määruse (EL) nr 1311/2013 artikli 19 kohaldamisest tulenevalt arvestati 2014. aasta kulukohustustest maha kokku 8 705 miljonit eurot, mis jaotati võrdselt 2015. ja 2016. aasta kulukohustuste vahel.

f) Eespool märkustes a–d nimetatud ümberpaigutused maaelu arengu tarvis (EAFRD) hõlmavad järgmisi summasid: kogu eelarveperioodiks 2014–2020 kantakse igal aastal määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 66 lõike 1 alusel puuvillasektori kuludest (Kreeka) üle 4 miljonit eurot, määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10b ja artikli 10c lõike 2 alusel 2014. eelarveaastaks ülekantud vabatahtliku kohandamise tulemusena (Ühendkuningriik) 296,3 miljonit eurot, määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 136 ja 136b alusel 2014. ja 2015. eelarveaastale üle kantud kasutamata jäänud summadest (Rootsi ja Saksamaa) 51,6 miljonit eurot ning määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1 alusel toetuste vähendamise ja sammastevahelise paindlikkuse summadest 4 313,9 miljonit eurot.

1.2.    2018. aasta eelarveprojekt

Komisjon võttis 2018. aasta eelarveprojekti vastu ja esitas selle eelarvepädevatele institutsioonidele 29. juunil 2017.

Eelarveprojekti kohaselt olid 2014.–2020. aasta programmitööperioodil Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kulukohustuste assigneeringud 14 372 miljonit eurot ja maksete assigneeringud 11 848 miljonit eurot.

Nõukogu võttis oma seisukoha 2018. aasta eelarveprojekti kohta vastu 4. septembril 2017 ning Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 25. oktoobril 2017. Kokku tuli kutsuda lepituskomitee, kes leppis ühises tekstis kokku 21-päevase tähtaja jooksul. Nõukogu ja Euroopa Parlament kiitsid ühise teksti eraldi heaks 30. novembril 2017.

1.3.    2018. aasta eelarve vastuvõtmine

30. novembril 2017. aastal vastu võetud 2018. aasta eelarve oli EAFRD osas võrdne komisjoni algse ettepanekuga.

Tabel 2

2018. aasta vastuvõetud eelarve

Eelarvepunkt

Kulukohustuste assigneeringud

Maksete assigneeringud

(eurodes)

(eurodes)

2014–2020

05.046001 (Maaelu arengu programmid)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Mitteoperatiivne tehniline abi)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operatiivne tehniline abi)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Paranduseelarvete vastuvõtmine

Paranduseelarves nr 6 vähendati ajavahemikuks 2014–2020 EAFRD tehnilise abi kulukohustuste assigneeringuid 0,7 miljoni euro võrra.

Tabel 3

2018. aasta eelarve pärast parandusi

Eelarvepunkt

Kulukohustuste assigneeringud

Maksete assigneeringud

(eurodes)

(eurodes)

2014–2020

05.046001 (Maaelu arengu programmid)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Mitteoperatiivne tehniline abi)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operatiivne tehniline abi)

20 070 000

21 037 093

2.    Assigneeringute haldamine

2.1.    Kulukohustuste assigneeringute haldamine

2.1.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

Mis puutub EAFRD maaelu arengu programmide kulukohustuste assigneeringutesse, siis 2018. aasta vastuvõetud eelarves oli nende suurus 14 347 miljonit eurot ning kogu see summa oli seotud 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmidega.

Tabel 4

2018. aasta kulukohustuste assigneeringute haldamine (EAFRD)

Eelarvepunkt

05.046001

(eurodes)

Assigneeringud 2018. aasta alguses

14 346 899 509

2018. aastal kasutatavad assigneeringud

14 346 899 509

2018. aastal kasutatud assigneeringud

14 346 899 509

2.1.2.    Tehniline abi

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 lõike 1 kohaselt võib EAFRD kasutada kuni 0,25 % oma iga-aastastest eraldistest selleks, et rahastada komisjoni algatusel tehnilise abi meetmeid. 2018. aasta eelarves oli esialgu selleks ette nähtud 4,7 miljonit eurot mitteoperatiivse tehnilise abi jaoks ja 20,8 miljonit eurot operatiivse tehnilise abi jaoks. Paranduseelarvega nr 6 vähendati viimati nimetatut 0,7 miljoni euro võrra.

2.2.    Maksete assigneeringute haldamine

2.2.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide maksete assigneeringuteks oli 2018. aasta vastuvõetud eelarves ette nähtud 11 822 miljonit eurot. Lisaks sellele oli eelmisest aastast ülekantud kasutada olev sihtotstarbeline tulu 18,1 miljonit eurot ning aasta jooksul kogutud sihtotstarbeline tulu 12,4 miljonit eurot. Maksete assigneeringuid suurendati a) 4 miljoni euro ümberpaigutamisega tehnilise abi eelarverealt, b) 150 miljoni euro koondümberpaigutamisega ja c) 64 miljoni euro suuruse aastalõpu ümberpaigutusega. Lisaks teostati EAFRD 2007.–2013. aasta sihtotstarbelise tulu ümberpaigutamine summas 119,0 miljonit eurot, et katta täielikult liikmesriikide 2018. aasta kolmanda kvartali deklareeritud kulud. Kõiki ümberpaigutusi arvesse võttes oli 2018. aastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusumma 12 189,5 miljonit eurot. Kokku kasutati 12 173,5 miljonit eurot maksete assigneeringuid ja 2018. aastast kanti 2019. aastasse automaatselt üle 12,4 miljonit eurot sihtotstarbelist tulu.Tabel 5

Maksete assigneeringute haldamine 2018. aastal

(eurodes)

 

EAFRD (2014–2020)

Eelarvepunkt 05.046001

Assigneeringud 2018. aasta alguses

11 822 000 000

Ümberpaigutus EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi tehnilise abi realt

4 000 000

Koondümberpaigutus

150 000 000

Aastalõpu ümberpaigutus

64 000 000

2017. aasta eelarvest üle kantud sihtotstarbeline tulu

18 098 156

2018. aastal kogutud sihtotstarbeline tulu

12 400 084

Ümberpaigutus EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperioodi sihtotstarbelise tulu realt

119 046 270

2018. aastal kasutatavad assigneeringud

12 189 544 509

2018. aastal kasutatud assigneeringud

12 173 540 691

2.2.2.    Tehniline abi

EAFRD 2018. aasta eelarve tehnilise abi maksete assigneeringute kogusumma oli 25,7 miljonit eurot. 4,0 miljonit eurot paigutati ümber EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmide reale, et katta täielikult liikmesriikide 2018. aasta kolmanda kvartali deklareeritud kulud. Maksete assigneeringute lõppsumma oli 21,7 miljonit eurot.

3.    EAFRD 2018. aasta eelarve täitmine

3.1.    Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

3.1.1.    EAFRD maaelu arengu programmid    

2018. aasta eelarves EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmide jaoks eraldatud kulukohustuste assigneeringute kogu summa (14 346,9 miljonit eurot) kasutati ära.

Tabelis 6 on esitatud määruses (EL) nr 1305/2013 (viimati muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/71) sätestatud eraldised ja 2018. aastal kasutatud summad liikmesriikide kaupa.Tabel 6

Määrus (EL) nr 1305/2013 (muudetud) vs. 2018. aasta lõpuks kasutatud summad

Eelarvepunkt: 05.046001

(eurodes)

LIIKMESRIIK

Määrus (EL) nr 1305/2013

2018. aastal kasutatud summad

2018. aasta eraldised

 

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Kokku

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Tehniline abi

2014.–2020. aasta programmitööperioodi operatiivse tehnilise abi kulukohustuste assigneeringuteks oli 2018. aasta eelarves ette nähtud 20,8 miljonit eurot. Paranduseelarvega nr 6 vähendati seda eelarverida 0,7 miljoni euro võrra. Tabelis 7 on esitatud 2018. aastal operatiivse tehnilise abi jaoks eraldatud kulukohustuste assigneeringute kasutamine. Enamik assigneeringutest on seotud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga ja rahastamisvahendite jaoks loodud tehnilise nõuandeplatvormiga.

Tabel 7

Tehniline abi – kulukohustuste assigneeringute kasutamine

Eelarvepunkt: 05.046002

(eurodes)

Kirjeldus

Kasutusele võetud summad

Euroopa maaelu arengu võrgustik

4 629 652

Rahastamisvahendite jaoks loodud tehniline nõuandeplatvorm

4 523 225

Infotehnoloogia*

2 979 178

Euroopa innovatsioonipartnerlus

2 730 006

Üldsuse teavitamine

2 140 000

Euroopa hindamisvõrgustik

1 900 113

Mahepõllumajanduse andmebaas

432 796

Audit ja kontroll

249 774

LOGO kaitse

50 000

Kokku

19 634 744

* Sh pädevad lairibaühenduse asutused.

3.2.    Maksete assigneeringute kasutamine

3.2.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

2014.–2020. aasta programmitööperioodil rakendati kasutadaolevast 12 189,5 miljonist eurost maksete assigneeringuteks 12 173,5 miljonit eurot. Tabelis 8 on esitatud 2018. aastal tehtud maksete jaotus deklareerimisperioodide lõikes.


Tabel 8

EAFRD maaelu arengu programmide jaoks 2018. aastal tehtud maksed (miljonites eurodes)

2007–2013

2014–2020

 

 

 

Eelmaksed 2014–2020

-

19,5

Maksetaotluste rahuldamine (enne 2017. aasta IV kvartalit)

-

6,3

Maksetaotluste rahuldamine (2017. aasta IV kvartal)

-

4 460,8

Maksetaotluste rahuldamine (2018. aasta I kvartal)

-

2 616,1

Maksetaotluste rahuldamine (2018. aasta II kvartal)

-

2 402,3

Maksetaotluste rahuldamine (2018. aasta III kvartal)

-

2 668,6

Sulgemine või tehtud maksed programmitööperioodil 2007–2013

271,9

-

Kokku 2018

271,9

12 173,5

Maksete assigneeringute igakuine kasutamine kogu aasta vältel (alates jaanuarist kuni detsembrini 2018) on esitatud järgmisel joonisel.

Joonis 1Tabelites 9a ja 9b on esitatud komisjoni poolt 2018. eelarveaastal makstud summad liikmesriikide ja deklareerimisperioodide kaupa.

Tabel 9a. EAFRD 2007–2013

Ajavahemikus 1.1.2018 kuni 31.12.2018 tegelikult tehtud maksed

EAFRD 2007–2013 eelarvepunkt 05.040501 (eurodes)

LIIKMESRIIK

Tehtud maksed (peamiselt Euroopa Kohtu otsuste põhjal)

Sulgemine

Kokku

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Kokku

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabel 9b. EAFRD 20142020

Ajavahemikus 1.1.2018 kuni 31.12.2018 tegelikult tehtud maksed

EAFRD 2014–2020 eelarvepunkt 05.046001

(eurodes)

LIIKMESRIIK

Eelmaksed

Enne 2017. aasta IV kvartalit

2017. aasta IV kv

2018. aasta I kv

2018. aasta II kv

2018. aasta III kv

Kokku

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Kokku

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


Tabelis 10 võrreldakse EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi 2018. ja 2017. aastal tehtud makseid liikmesriikide kaupa. Kokku suurenes rahastamine 2017. aastaga võrreldes 10 % (12,2 miljardit eurot võrreldes 11,1 miljardi euroga).

Tabel 10

Liikmesriikidele tehtud maksed – 2018. ja 2017. aasta võrdlus – EAFRD 2014–2020

(eurodes)

 

LIIKMESRIIK

2017

2018

2018. ja 2017. aasta erinevus

Vahemaksed

Eelmaksed

Kokku

Vahemaksed

Eelmaksed

Kokku

(eurodes)

(%)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

–10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

–128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

–28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

–43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

–34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

–21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

–423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Kokku

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Tehniline abi 

2014.–2020. aasta programmitööperioodi operatiivse tehnilise abi maksete assigneeringute summa oli 21,0 miljonit eurot. Osa neist assigneeringutest (4,0 miljonit eurot) kanti üle, et katta maksevajadus seoses EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi maaelu arengu programmidega.

Tabelis 11 on maksed jaotatud peamiste tegevusvaldkondade kaupa. Suurem osa assigneeringutest on seotud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga.

Tabel 11

 

Tehniline abi – maksete assigneeringute kasutamine

Eelarvepunkt: 05.046002

(eurodes)

Kirjeldus

Makstud summa

Euroopa maaelu arengu võrgustik

3 914 519

Infotehnoloogia*

2 822 364

Euroopa innovatsioonipartnerlus

2 468 602

Rahastamisvahendite jaoks loodud tehniline nõuandeplatvorm

1 800 000

Euroopa hindamisvõrgustik

1 589 121

Audit ja kontroll

410 785

Mahepõllumajanduse andmebaas

135 317

LOGO kaitse

40 000

Kokku

13 180 708

    * Sh pädevad lairibaühenduse asutused.

3.3.    Deklareeritud kulude analüüs meetmete kaupa

Tabelis 12 on esitatud liikmesriikide deklareeritud maksetaotlused maaelu arengu valdkonnas meetmete lõikes 2018. aastal (alates 2017. aasta IV kvartalist kuni 2018. aasta III kvartalini), deklareeritud kulude kogusumma programmitööperioodi algusest alates ja EAFRD 2014.–2020. aasta programmide rahastamiskava.

EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi kulud 2018. aastal koondusid peamiselt meetmele 13 (toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele), meetmele 04 (investeeringud materiaalsesse varasse) ja meetmele 10 (põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede).Tabel 12

EAFRD deklareeritud kulud 2018. aastal (2017. aasta IV kv kuni 2018. aasta III kv) ja kulude kogusumma (2014. aasta IV kv kuni 2018. aasta III kv)

võrreldes rahastamiskavadega – EAFRD 2014–2020

 

Deklareeritud kulud 2018. aastal (2017. aasta IV kv kuni 2018. aasta III kv)

Deklareeritud kulude kogusumma (2014. aasta IV kv kuni 2018. aasta III kv)

Rahastamiskavad 2014–2020

EAFRD meetmed

(miljonites eurodes)

(%)

(miljonites eurodes)

(%)

(miljonites eurodes)

(%)

Meede 01

Teadmussiire ja teavitus

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Meede 02

Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Meede 03

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Meede 04

Investeeringud materiaalsesse varasse

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Meede 05

Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Meede 06

Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Meede 07

Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Meede 08

Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Meede 09

Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Meede 10

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Meede 11

Mahepõllumajandus

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Meede 12

Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Meede 13

Toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Meede 14

Loomade heaolu

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Meede 15

Metsakeskkonna- ja kliimateenused ja metsakaitse

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Meede 16

Koostöö

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Meede 17

Riskijuhtimine

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Meede 18

Täiendavate riiklike otsetoetuste rahastamine Horvaatias

–0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Meede 19

Toetus LEADERi kohalikuks arenguks (kogukonna juhitud kohalik areng)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Meede 20

Tehniline abi liikmesriikidele

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Meede 113

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Meede 131

Ühenduse õigusaktidel põhinevate nõuetega vastavusse viimine

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Meede 341

Oskuste omandamine, elavdamine ja rakendamine

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Kõik kokku

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Liikmesriigid deklareerivad oma kulud kord kvartalis. Aasta n IV kvartali deklaratsioonid tuleb siiski esitada aasta n + 1 jaanuaris. Sellest tulenevalt hüvitab komisjon aastal n liikmesriikidele kulud, mis kanti alates n – 1 aasta IV kvartalist kuni aasta n III kvartalini.3.4.    EAFRD programmide rakendamine

3.4.1.    Programmitööperiood 2007–2013

Joonisel 2 on esitatud 2007.–2013. aasta maaelu arengu programmide assigneeringute kasutamise määr liikmesriikide kaupa: maksed programmitööperioodi algusest kuni 31. detsembrini 2018 (sealhulgas nende programmide sulgemise maksed, mis olid selleks kuupäevaks juba suletud) võrreldes 2007.–2013. aastal eraldatud kogusummaga.

Kuni 2018. aasta lõpuni vabastati assigneeringuid kokku summas 1 974 miljonit eurot.

3.4.2.    Programmitööperiood 2014-2020

Joonisel 3 on esitatud 2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide assigneeringute kasutamise määr liikmesriikide kaupa: maksed alates programmitööperioodi algusest (sh 2018. aasta IV kvartali maksed, mis tehakse 2019. eelarveaastal) võrreldes 2014.–2020. aastal eraldatud kogusummaga.