12.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/2


EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU ARVAMUS,

6. märts 2019,

seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(CON/2019/11)

(2019/C 94/02)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

20. veebruaril 2019 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja taotluse esitada arvamus seoses nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (1).

EKP nõukogu arvamuse andmise pädevuse aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2.

Üldised märkused

1.

Nõukogu soovitus, mis esitati Euroopa Ülemkogule ja mille osas konsulteeritakse Euroopa Parlamendi ja EKP nõukoguga, soovitab nimetada Philip R. LANE EKP juhatuse liikmeks kaheksa aastat kestvaks ametiajaks alates 1. juunist 2019.

2.

EKP nõukogu on arvamusel, et ettepandud kandidaat on raha- ja pangandusküsimustes tunnustatud ning vastavate erialaste kogemustega kooskõlas nõuetega aluslepingu artikli 283 lõikes 2.

3.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid nõukogu soovitusele nimetada Philip R. LANE EKP juhatuse liikmeks.

Frankfurt Maini ääres, 6. märts 2019

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT C 60, 15.2.2019, lk 1.