7.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 441/1


KOMISJONI TEATIS

Meetmed, mida peetakse maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 4 kohaselt samavõrra tulemuslikeks

(2018/C 441/01)

1.   Üldised tähelepanekud

Maksustamise vältimise vastase direktiivi (1) artikli 4 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama reeglid intresside mahaarvamise piirangu kohta, mis tuleb siseriiklikku õigusse üle võtta 31. detsembriks 2018 (2).

Vastavalt maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 11 lõikele 6: „[…] võivad liikmesriigid, kes on kehtestanud 2016. aasta 8. augusti seisuga BEPSi riskide ärahoidmiseks sihipärased siseriiklikud eeskirjad, mis on käesolevas direktiivis sätestatud intresside mahaarvamise piiranguga samavõrra tulemuslikud, kohaldada neid sihipäraseid eeskirju kuni BEPSi aruande 4. meetmega seotud miinimumstandardit käsitleva OECD liikmete vahelise kokkuleppe ametlikul veebisaidil avaldamise kuupäevale järgneva esimese täieliku majandusaasta lõpuni, kuid hiljemalt kuni 1. jaanuarini 2024.“

Maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 10 lõikes 3 on sätestatud: „Artikli 11 lõikes 6 osutatud liikmesriigid edastavad komisjonile enne 1. juulit 2017 kogu teabe, mis on vajalik maksubaasi õõnestamise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) riskide ärahoidmiseks kehtestatud sihipäraste siseriiklike eeskirjade tulemuslikkuse hindamiseks.“

2.   Meetmed, mida peetakse maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 4 kohaselt samavõrra tulemuslikeks

Komisjoni talitused käsitavad maksustamise vältimise vastase direktiivi artiklis 4 osutatud intresside mahaarvamise piiranguga samavõrra tulemuslikena järgmisi, asjaomaste liikmesriikide teatatud eeskirju. Asjaomased liikmesriigid võivad jätkata kõnealuste eeskirjade kohaldamist vastavalt maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 11 lõikele 6:

Kreeka – seaduse 4172/2013 artikkel 49;

Prantsusmaa – seaduse „code général des impôts („rabot“)“ artikkel 212a;

Slovakkia – seaduse nr 595/2003 Coll paragrahv 21a;

Sloveenia – seaduse „zakon o davku od dohodkov pravnih oseb“ (ZDDPO-2) artikkel 32 ning

Hispaania – 1) seaduse „Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre (territorio comun)“ artiklid 16 ja 63 ning 2) seaduse „Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades (Navarra)“ artikkel 24.

3.   Samavõrdse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid

Komisjoni talitused hindasid maksustamise vältimise vastase direktiivis sätestatud künniste alusel liikmesriikide teatatud meetmete 1) sarnasust õiguslikust aspektist ja 2) majanduslikku samaväärsust.

Teatatud meetmete õigusliku samaväärsuse kontrollimisel oli põhieeldus see, et ülemääraste intresside mahaarvamisel võib samavõrra tulemuslikena käsitada eeskätt üksnes selliseid meetmeid, millega tagatakse ülejääva laenukasutuse kulu mahaarvamise piirang seoses maksumaksja kasumlikkuse teguritega.

Teatatud eeskirjade ja maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 4 kohase piirangu majandusliku samaväärsuse analüüs hõlmas kahte kriteeriumi.

Esiteks ei tohi teatatud meede miinimumnõudena toota oluliselt vähem maksutulu kui maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 4 kohane intresside mahaarvamise piirang.

Teiseks peeti teatatud riiklikku meedet maksustamise vältimise vastase direktiivi artikliga 4 samavõrra tulemuslikuks, kui selle kohaldamine tooks enamiku suurettevõtjate (kõik ettevõtjad, v.a väikesed ja keskmised suurusega ettevõtjad) jaoks kaasa sarnase või suuremas ulatuses maksustamise võrreldes maksustamise vältimise vastase direktiivi kohase intresside mahaarvamise piirangu hinnangulise tulemusega.


(1)  Nõukogu 12. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad (ELT L 193, 19.7.2016, lk 1).

(2)  Vastavalt maksustamise vältimise vastase direktiivi artikli 11 lõikele 1.