24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 340/10


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

24. juuli 2018,

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 sätestatud menetluse kohta

(juhtum AT.40181 – Philips (vertikaalsed piirangud))

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 4797 final all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2018/C 340/07)

24. juulil 2018 võttis komisjon vastu otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohase menetluse kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes seejuures arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Otsus on adresseeritud äriühingutele Koninklijke Philips N.V. ja Philips France S.A.S. (ühiselt „Philips“). Koninklijke Philips N.V. on tehnoloogiaettevõte, mille peakorter asub Madalmaades. Rikkumisperioodil oli Philips France S.A.S. täielikult Koninklijke Philips N.V.-le kuuluv tütarettevõtja.

(2)

Otsuses käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 üht ja pidevat rikkumist. Philips France S.A.S. rakendas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101 rikkudes oma äriorganisatsiooni Consumer Lifestyle müüdavate toodete puhul tegevuspõhimõtteid, mille eesmärk oli piirata Prantsusmaa jaemüüjate võimet määrata iseseisvalt kindlaks oma edasimüügihinnad.

2.   JUHTUMI KIRJELDUS

2.1.   Menetlus

(3)

Philipsi suhtes algatati menetlus 3. detsembril 2013 Philipsi ruumides Madalmaades ja Philips S.p.A. ruumides Itaalias korraldatud etteteatamata inspekteerimise põhjal, mille ajendiks oli kahtlus, et Philips kujundab oma Consumer Lifestyle’i toodete edasimüügihinda. Seejärel avaldas Philips soovi teha komisjoniga koostööd ja esitas täiendavad tõendid selle tegevuse kohta.

(4)

10. märtsil 2015 korraldas komisjon etteteatamata inspekteerimise muu hulgas Philipsi tooteid müüva Prantsusmaa internetipõhise jaemüüja ruumides.

(5)

2. veebruaril 2017 alustas komisjon menetlust, et võtta vastu otsus vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 III peatükile.

(6)

Seejärel esitas Philips ametliku pakkumise teha koostööd, et võtta vastu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklite 7 ja 23 kohane otsus.

(7)

7. juunil 2018 võttis komisjon vastu Philipsile adresseeritud vastuväited. 15. juunil 2018 esitas Philips oma vastuse vastuväidetele.

(8)

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas pooldava arvamuse 10. juulil 2018.

(9)

Komisjon võttis otsuse vastu 24. juulil 2018.

2.2.   Adressaadid ja kestus

(10)

Järgmine ettevõtja on rikkunud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 tingimusi, osaledes allpool märgitud ajavahemiku jooksul konkurentsivastases tegevuses:

Ettevõtja

Tegevuse kestus

Philips France S.A.S.

21. november 2011 – 20. november 2013

2.3.   Rikkumise kokkuvõte

(11)

Asjaomane kohalik müügiettevõte on Philipsi Prantsusmaal asuv äriüksus Consumer Lifestyle, mida rikkumisperioodi vältel käitas Philips France S.A.S.

(12)

Philipsi Prantsusmaal asuva äriüksuse Consumer Lifestyle töötajad ja kõrgem juhtkond jälgisid pidevalt jaemüüjate edasimüügihindu ning nõudsid edasimüüjatelt korrapäraselt edasimüügihindade suurendamist ja said selleks edasimüüjate nõusoleku. Selleks avaldati kõige madalama hinnaga jaemüüjatele kaubanduslikku survet ja teatavatel juhtudel võeti nõudeid mittejärgivate jaemüüjate puhul vastumeetmeid.

(13)

Samuti sekkuti siis, kui jaemüüjad esitasid kaebusi oma konkurentide edasimüügihindade kohta.

(14)

Tehes oma jaemüüjate edasimüügihindade täpset järelevalvet ja sekkudes kõige madalama hinnaga jaemüüjate puhul, et nad oma hindu suurendaksid, proovis Philipsi Prantsusmaa äriüksus Consumer Lifestyle aeglustada hindade langemist kogu oma veebipõhises jaemüügivõrgustikus.

2.4.   Õiguskaitsevahendid

(15)

Otsuses kohaldatakse 2006. aasta trahvisuuniseid (2).

2.4.1.   Trahvi põhisumma

(16)

Trahvide kehtestamisel võttis komisjon arvesse müügiväärtust 2012. aastal, mis on viimane majandusaasta, mil Philips France S.A.S.-i äriüksus Consumer Lifestyle rikkumises osales.

(17)

Komisjon võttis arvesse asjaolu, et edasimüügihinna kujundamine piirab oma olemusest lähtuvalt konkurentsi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 1 tähenduses ning et vertikaalsed kokkulepped ja selline kooskõlastatud tegevus nagu edasimüügihinna kujundamine kahjustavad oma olemuse tõttu konkurentsi sageli vähem kui horisontaalsed kokkulepped. Võttes arvesse neid asjaolusid ja juhtumile eriomaseid asjaolusid, määrati müügiväärtusest arvestatavaks osakaaluks 7 %.

(18)

Komisjon võttis arvesse eespool märgitud ühe ja pideva rikkumise kestust.

2.4.2.   Põhisumma kohandamine

(19)

Juhtumi puhul ei tuvastatud ei raskendavaid ega kergendavaid asjaolusid.

2.4.3.   10 % käibepiiri kohaldamine

(20)

Arvutatud trahv ei ületa 10 % Philipsi ülemaailmsest käibest.

2.4.4.   Trahvi vähendamine koostöö kaalutlustel

(21)

Komisjon järeldab, et arvestades asjaolu, et Philips tegi komisjoniga tulemuslikku koostööd ulatuses, mis ületab tema õiguslikku koostöökohustust, tuleks tavapäraselt määratavat trahvi trahvisuuniste punkti 37 kohaselt vähendada 40 %.

3.   JÄRELDUS

(22)

Eespool märgitut arvesse võttes on Philipsile määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt ühe ja pideva rikkumise eest määratava trahvi lõplik summa 29 828 000 eurot.

(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.

(2)  ELT C 210, 1.9.2006, lk 2.