14.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/114


Komisjoni teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ) rakendamisega

(liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 326/04)

Direktiiv 1999/5/EÜ

Vastavalt üleminekusättele direktiivi 2014/53/EL artiklis 48 ei takista liikmesriigid direktiivi 2014/53/EL (1) reguleerimisalasse kuuluvate selliste raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist või kasutusele võtmist, mis on kooskõlas direktiiviga 1999/5/EÜ (2) ja mis on turule lastud enne 13. juunit 2017. Seetõttu võib vastavuse korral harmoneeritud standarditele, mille viitenumber on avaldatud vastavalt direktiivile 1999/5/EÜ, nagu on viimati loetletud komisjoni teatises, mis on avaldatud 8. juuli 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 249, lk 1 ja mida on parandatud 17. septembri 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 342, lk 15 ja 1. novembri 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 403, lk 26 avaldatud parandustes, ka edaspidi eeldada vastavust kõnealuse direktiivi sätetele kuni 12. juunini 2017.

Direktiiv 2014/53/EL

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

ESO (3)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

Standardi eesmärk on hõlmata direktiivi 2014/53/EL artikkel (artiklid)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Toote standard mobiiltelefonide vastavusest peamistele piirangutele seoses inimese tundlikkusega elektromagnetiliste väljade suhtes (300 MHz – 3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 50385:2017

Toote standard traadita telekommunikatsioonisüsteemide raadio baasjaamade ja paiksete lõppjaamade vastavusest peamistele piirangutele või etalontasemetele, mis on seotud inimese tundlikkusega raadiosageduste elektromagnetiliste väljade suhtes

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 50401:2017

Tootestandard raadiosidevõrkude jaoks ettenähtud kohtkindlate raadiosaateseadmete (110 MHz – 40 GHz) vastavuse tõendamiseks raadiosageduslike elektromagnetväljade elanikukiirituse alaste põhipiirangutega või baastasemetega nende seadmete kasutuselevõtul

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 50566:2017

Tootestandard üldkasutatavate käeshoitavate ja kehalekinnitatud raadiosidevahendite (30 MHz kuni 6 GHz) raadiosagedusväljade nõuetekohasuse näitamiseks

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Cenelec

EN 55035:2017

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Immuunsusnõuded

CISPR 35:2016 (Muudetud)

17.11.2017

 

 

Artikli 3 lõike 1 punkt b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud sise- või välisühendusega raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

9.12.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Liikuv maaside; Antenniühendusega pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed andme- ja/või kõneedastuseks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Liikuv maaside; Raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 220–2 V3.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 2: Mittespetsiifiliste raadioseadmete harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 220–3-1 V2.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 3–1: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud sagedustel (869,200 MHz kuni 869,250  MHz) töötavad sotsiaalhäireseadmed, lühikese töötsükliga häireohutud seadmed,

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 220–3-2 V1.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 3–2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud LDC/HR sagedusalades 868,60 MHz kuni 868,70 MHz, 869,25 MHz kuni 869,40  MHz, 869,65 MHz kuni 869,70 MHz töötavad juhtmevabad häireseadmed

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 220–4 V1.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000  MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 4: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud sagedusalas 169,400 MHz kuni 169,475 MHz töötavad mõõteseadmed

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Liikuv maaside; Raadiosagedusalas 25 MHz – 470 MHz töötavad isikuotsingusüsteemi raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.10.2017

EN 300 224–2 V1.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 224–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähiotsingusüsteem; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Liikuv maaside; Peamiselt analoogkõneks ette nähtud liitantenniga raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Lairiba edastussüsteemid; Lairibamodulatsiooni tehnoloogiat kasutavad 2,4  GHz ISM raadiosagedusalas töötavad andmeedastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 25 MHz töötavad raadioseadmed ja sagedusalas 9 kHz kuni 30 MHz töötavad induktiivseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Liikuv maaside; Liitantenni kasutavad raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Liikuv maaside; Liitantenniga raadioseadmed andme- ja kõneedastatuseks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 422–1 V2.1.2

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 1: Klass A vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.2.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 422–2 V2.1.1

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 2: Klass B vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 422–3 V2.1.1

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 3: Klass C vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 422–4 V2.1.1

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 4: Kuulmise abivahendid, sealhulgas personaalsed helivõimendid ja induktiivsüsteemid kuni 3 GHz; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

9.2.2018

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

CB raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.7.2017

EN 300 440–2 V1.4.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta tabelis 5 määratletud vastuvõtjate kategooriate 2 ja 3 puhul vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 440–2 V1.4.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Lähitoimeseadmed. Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed. Osa 2. Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 454–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lairiba audiolingid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadel (ROMES) harmoneeritud standard; Raadiosageduste (RF) spetsifikatsioonid direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 674–2-2 V2.1.1

Transpordi ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 5 795 MHz kuni 5 815 MHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s/250 kbit/s) Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel Osa 2: Nõuded pardaseadmetele (OBU)

9.3.2018

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 676–2 V2.1.1

VHF raadiosagedusala liikuva lennuside maapealsed kaasaskantavad, liikuvad ja kohtkindlalt paigaldatavad amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Märkus 2.1

31.5.2018

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 718–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 300 718–2 V2.1.1

Sagedusel 457 kHz töötavad laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud standard hädaolukorra teenuste funktsioonide jaoks

9.3.2018

EN 300 718–3 V1.2.1

Märkus 2.1

30.9.2019

Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 718–3 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti e põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardasidesüsteemid ja seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

12.8.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Märkus 2.1

30.11.2018

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 301 091–2 V1.3.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetransporti ja liikluse telemaatika (RTTT); Raadiosagedusvahemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad analoog- ja/või digitaalside (kõne ja/või andmed) raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.3 oluliste nõuete alusel

10.2.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Liikuva mereside VHF sagedusalades töötav teisaldatav ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2 000  MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.7.2017

EN 301 357–2 V1.4.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 357–2 V1.4.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2 000 MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 29,5 GHz töötavate geostatsionaarorbiidi satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Raadiotelefonisüsteem (DECT); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 /1,6 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate hädaabi ja ohutuse sideks mitte ettenähtud liikuva satelliitside maajaamade (LMES) ja liikuva mere-satelliitside maajaamade (MMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelliisideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuva satelliitsideside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminalid (VSAT); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate signaali edastust, edastust ja vastuvõttu või ainult vastuvõttu võimaldavatesatelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11–12/13–14 GHz töötavate uudistekorje liikuva satelliside terminalid (SNG TES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.10.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalades 1,6 /2,4 GHz töötavate isikliku kasutusega satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusaladel 1 980 MHz kuni 2 010 MHz (Maa-komsos) ja 2 170  MHz kuni 2 200 MHz (kosmos-Maa) töötavate liikuva satelliitside (MSS) mitte-geostatsionaarse orbiidi (NGSO) personaalsete satelliistide teenuste süsteemi (S-PCS) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminal (VSAT); Raadiosagedusalades 4 GHz ja 6 GHz aimult signaali edastamist, edastamist ja vastuvõtmist või ainult vastuvõtmist võimaldavate satelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate kõne- ja/või andmeedastust võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele satelliitsidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 4/6 GHz töötavate veesõidukite maajaamade (ESV) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.10.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalas allpool 3 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõidukite maajaamade (AES) lennunduse liikuva satelliitside (AMSS)/liikuva satelliisside (MSS) ja/või lennunduse liikuva satelliitside liiniteeninduse (AMS(R)S)/liikuva satelliitside (MSS) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Baasjaama (BS) seade; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Raadiosagedusalades GSM 900 ja DCS 1800 töötavate liikuvate raadiojaamade harmoneeritud standard R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Märkus: see harmoneeritud standard lubab eeldada vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele, tingimusel et kohaldatakse ka punkti(de) 4.2.20, 4.2.21 ja 4.2.26 vastuvõtuparameetreid

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Liikuvate raadiojaamade (MS) seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Märkus 2.1

30.4.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2 483,5 –2 500 MHz töötavad madala võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (LP-AMI) ja nende välisseadmed (LP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Vaba vahemiku seadmed (WSD). TV ringhäälingu sagedusalas 470 MHz kuni 790 MHz töötavad juhtmeta juurdepääsusüsteemid; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate geostatsionaarse liikuva satelliitsidesüsteemi liikuva kosmoseside (MSS) personaalse side satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES) kaasa arvatud teisaldatavate maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3(2) oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusel alla 1 GHz maalähedase orbiidi (LEO) satelliitsüsteemide madala andmeedastuskiirusega (LBRDC) liikuvate maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende välisseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.7.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 841–3 V2.1.1

VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 2; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 3: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 842–5 V2.1.1

VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 4 raadioseade; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 5: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–1 V11.1.1

IMT kärgsidesidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Sissejuhatus ja üldised nõuded

9.12.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–2 V11.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) kasutajaseadmed (UE)

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–2 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) kasutajaseadmed (UE)

13.10.2017

EN 301 908–2 V11.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–3 V11.1.3

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) baasjaamad (BS)

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–10 V4.2.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE); Osa 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–11 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 11: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) repiiterid

10.2.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–12 V7.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 12: Mitme kandjaga CDMA (cdma2000) repiiterid

9.9.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–13 V11.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: (E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–13 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: (E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

13.10.2017

EN 301 908–13 V11.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–14 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 14: E-UTRA baasjaamad (BS)

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–15 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 15: E-UTRA FDD repiiterid

10.2.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–18 V11.1.2

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 18: E-UTRA, UTRA ja GSM/EDGE multistandard raadio (MSR) baasjaam (BS)

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–19 V6.3.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD kasutajaseadmed (UE)

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–20 V6.3.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD baasjaamad (BS)

14.10.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–21 V6.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD kasutajaseadmed (UE)

14.10.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 908–22 V6.1.1

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD baasjaamad (BS)

9.12.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF saatjad ja vastuvõtjad, mis toimivad nagu kaldajaamad GMDSS süsteemis ja teistes liikuva mereside rakendustes; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Amplituudmoduleeritud (AM) raadioringhäälingusaatjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

EN 302 018–2 V1.2.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 018–2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

15.12.2017

EN 302 054–2 V1.2.1

Märkus 2.1

31.5.2018

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Märkus 2.1

31.10.2018

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 064–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusvahemikus 1,3 GHz kuni 50 GHz töötavad juhtmeta videolingid (WVL); Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 065–1 V2.1.1

Lähitoimeseadmed, mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Nõuded UWB üldrakendustele

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 065–2 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Nõuded UWB asukoha jälgimisseadmetele

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 065–3 V2.1.1

Lähitoimeseadmed, mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Nõuded maapealsete sõidukite UWB seadmetele

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 065–4 V1.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 4: Alla 10,6 GHz töötavad materjalide tajurid, mis kasutavad sideks UWB tehnoloogiat

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 066–2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Pinnase ja seina sondeerimisradarite rakenduste (GPR(/WPR) pilditehnika süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 077–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse raadioringhäälingusüsteemi (T-DAB) raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõiduki maajaamade (AES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 194–2 V1.1.2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Siseveekogudel kasutatavad navigatsiooni radarid. Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaatid (ULP-AMI) ja nende lisaseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Raadiosagedusalas 856 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W ja raadiosagedusalas 915 MHz kuni 921 MHz võimsusega kuni 4 W töötavad raadiosagedustuvastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 217–2 V3.1.1

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2: Raadiosagedusalades 1,3 –86 GHz töötavad digitaalsüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

EN 302 217–2-2 V2.2.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 217–2-2 V2.2.1

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2–2: Koordineeritavates raadiosagedusalades töötavate digitaalsüsteemide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Märkus: see harmoneeritud standard lubab eeldada vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele, tingimusel et kohaldatakse ka punkti(de) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 vastuvõtuparameetreid

ETSI

EN 302 245–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Digitaalse raadioringhäälingusüsteemi DRM raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigatsiooniradarid SOLAS konventsiooniga hõlmamata laevadel; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 264–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Sagedusalas 77 GHz kuni 81 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 288–2 V1.6.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetransport ja liikluse telemaatika (RTTT); Sagedusalas 24 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 296–2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse televisiooniringhäälingusüsteemi (DVB-T) raadiosaateseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel.

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 326–2 V1.2.2

Paiksed raadiosidesüsteemid; Raadiovõrkude seadmed ja antennid; Osa 2: Digitaalsete raadiovõrkude raadioseadmete harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele kosmosesidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate veesõidukite maajaamade (ESV) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahemikes 4,5 GHz kuni 7 GHz, 8,5 GHz kuni 10,6 GHz, 24,05 GHz kuni 27 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 kuni 85 GHz töötavad mahutite taseme sondeerimisseadmed (LPR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 14/12 GHz töötavad rongide maajaamade (EST) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 1 668,4 MHz kuni 1 690 MHz töötavad raadiosondid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

15.12.2017

EN 302 454–2 V1.2.1

Märkus 2.1

31.5.2018

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 454 V2.2.1

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusalal 1 668,4 MHz kuni 1690 MHz töötavad raadiosondid; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

Esmakordne avaldamine

EN 302 454 V2.1.1

Märkus 2.1

31.5.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Mobiilside süsteemid õhusõiduki pardal (MCOBA); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2oluliste nõuete alusel

10.3.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN); Raadiosagedusalas 5,8 GHz töötavad paiksed lairiba andmeedastussüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 510–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusalas 30 MHz kuni 30,5 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised membraanimplantaadid ja nende lisatarvikud; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 536–2 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Lähitoimeseadmed (SRD). Raadiosagedusalas 315 kHz kuni 600 kHz töötavad seadmed. Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavad väga väikese võimsusega meditsiini andmesidesüsteemid (MEDS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Liikuv maaside; Sageduskanalis laiusega 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz või 150 kHz töötavad pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN); Raadiosagedusalas 60 GHz kiirusega mitu gigabitti sekundis töötavad WAS/RLAN süsteemid; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS); Sagedusvahemikus 5855 MHz kuni 5925 MHz töötavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EU artikli 3.oluliste nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 574–1 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 1 980 MHz kuni 2 010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 2 170 MHz kuni 2 200 MHz (suunal kosmos-Maa) töötavate satelliitside liikuvate maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Lairibasüsteemide komplementaarne maakomponent (CGC)

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 574–2 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 1 980 MHz kuni 2 010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 2 170 MHz kuni 2 200 MHz (suunal kosmos-Maa) töötavate liikuvate satelliitside maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Lairibasüsteemide kasutajaseadmed (UE)

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 574–3 V2.1.1

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 1 980 MHz kuni 2 010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 2 170 MHz kuni 2 200 MHz (suunal kosmos-Maa) töötavate liikuvate satelliitside maajaamade (MES harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Kitsaribaliste süsteemide kasutajaseadmed (UE)

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi Eurobalise raadioseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhi nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi Euroloop raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 617 V2.3.1

UHF liikuva lennundusside maapealsed amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

Esmakordne avaldamine

EN 302 617–2 V2.1.1

Märkus 2.1

31.3.2019

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 617–2 V2.1.1

UHF liikuva lennundusside maapealsed amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid. Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) Raadiosagedusalas 63 GHz kuni 64 GHz töötavad raadiosideseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahemikes 6 GHz kuni 8,5 GHz, 24,05 GHz kuni 26,5 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 GHz kuni85 GHz töötavad taseme sondeerimisseadmed (LPR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Aktiivsed radarmärgi võimendajad; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 858–2 V1.3.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT). Raadiosagedusalas 24,05 GHz kuni 24,25 GHz või 24,50 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed koos integreeritud klass D DCS käsijaamadega; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Liikuva mereside teenistuse teisaldatav ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon, mis töötab VHF sagedusalades koos integreeritud klass H DSC käsijaamadega. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3 (g) oluliste nõuete alusel

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Märkus 2.1

31.12.2018

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Liikuva mereside teenistuse teisaldatav ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon, mis töötab VHF sagedusalades koos integreeritud klass H DSC käsijaamadega. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3 (g) oluliste nõuete alusel

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Märkus 2.1

31.1.2019

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Mereside personaalne juhtraadiomajakas, mis on mõeldud kasutamiseks sagedusel 121,5 MHz otsingu- ja päästetööde eesmärgil; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES). Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavad liiklusvahenditele paigaldatud maajaamade (VMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Liikuv maaside; Mitme kanaliga raadiosaatja spetsifikatsioon PMR jaoks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Maapealne laiendussüsteem (GBAS) VHF maa-õhk andmeedastus (VDB); Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

AIS süsteemi kasutav väikese võimsusega isiku asukoha määramise mereside seade,; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Digitaalselektiivset kutsungit (DSC) kasutav väikese võimsusega mereside VHF isikuotsingu raadiomajakas; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Ranniku seire, veesõiduki liiklusteenused ja sadamaradarid (CS/VTS/HR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2 483,5 MHz kuni 2 500 MHz töötavad patsiendi keha meditsiinilised jälgimissüsteemid (MBANS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.8.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Võrgupõhised lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 870 MHz kuni 876 MHz töötavad raadioseadmed, mille võimsus ulatub kuni 500 mW; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 213–6-1 V2.1.1

Lennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteem (A-SMGCS); Osa 6: Süsteemi juures kasutatava maapealse liikluse seireradarite (SMR) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Alaosa 1: X-riba impulss-tajurid saatjavõimsusega kuni 100 kW

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Raadiosagedusalas 5 852 MHz kuni 5 872 MHz ja/või 5 880 MHz kuni 5 900 MHz töötavad mereside lairiba raadiolingid laevadele ja avamere ehitistele; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

15.12.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Lairiba õhk-maa otseside; Sagedustel 1 900 MHz kuni 1 920 MHz ja 5 855  MHz kuni 5 875 MHz töötavad seadmed; Fikseeritud suunadiagrammiga antennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitaalsed maapealsed TV ringhäälinguvastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 oluliste inõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Kohaliku TV ringhäälingu vastuvõtja võimendid ja aktiivantennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 372–1 V1.1.1

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES). Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Välisseade vastuvõtusagedusega 10,7 GHz kuni 12,75 GHz

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 372–2 V1.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES). Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Siseseade

9.9.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Mereside liikuvad saatjad ja vastuvõtjad kasutamiseks MF ja HF raadiosagedusalades; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

13.10.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2; Artikli 3 lõike 3 punkt g

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000 MHz töötavad sotsiaalhäireseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

12.4.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) vastuvõtjad; Raadiosagedusalas 1 164  – 1 300 MHz ja 1 559  – 1 610 MHz töötavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

15.12.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 520 V1.1.1

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 430 MHz kuni 440 MHz töötavad väga väikese võimsusega (ULP) juhtmevabad meditsiinilised kapselendoskoopia seadmed; Raadiospektri juurdepääsu harmoneeritud standard

Esmakordne avaldamine

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); GSM repiiterid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvormil töötavate maajaamade (ESOMP) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 29,1 GHz ja 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvormil töötavate maajaamade (ESOMP) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016

 

 

Artikli 3, lõige 2

ETSI

EN 305 550–2 V1.2.1

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed (SRD). Raadiosagedusalas 40 GHz kuni 246 GHz töötavad raadioseadmed. Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel.

8.6.2017

 

 

Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (4) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Käesolev loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas direktiivi 1999/5/EÜ ja direktiivi 2014/53/EL alusel avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ELT L 153, 22.5.2014, lk 62.

(2)  ELT L 91, 7.4.1999, lk 10.

(3)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: rue de la Science 23, 1040 Brussels, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de la Science 23, 1040 Brussels, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.