15.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 209/12


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 768/2008/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Märkus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Märkus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Märkus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Märkus 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Keskkonnajuhtimine. Asukohtade ja organisatsioonide keskkonnaalane hindamine (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Keskkonnamärgised ja –teatised. Üldpõhimõtted (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Märkus 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Keskkonnamärgised ja –teatised – I tüüpi keskkonnamärgistamine. Põhimõtted ja protseduurid (ISO 14024:2018)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 14024:2000

Märkus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Keskkonnakorraldus. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine. Juhtnöörid (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Märkus 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Keskkonnakorraldus. Olelustsükli hindamine. Põhimõtted ja raamistik (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Keskkonnajuhtimine. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Esmakordne avaldamine

Märkus 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Keskkonnajuhtimine. Sõnavara (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalane kommunikatsioon. Juhtnöörid ja näited (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 1: Kasvuhoonegaaside heitkoguse ning eemaldatud koguse määramise ja aruandluse nõuded koos juhistega organisatsiooni tasandil (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 2: Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise või eemaldatud koguse suurendamise määramise, seire ja aruandluse nõuded koos juhistega projekti tasandil (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendamisasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Märkus 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Märkus 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laborimeditsiin. Nõuded võrdlusmõõtmiste laboritele (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Märkus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Märkus 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Märkus 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Vastavushindamine. Üldnõuded personali sertifitseerimisasutustele (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Märkus 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Märkus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Etalonmaterjali tootjate kompetentsuse üldnõuded (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutuste ja akrediteerimisasutuste vastastikusele hindamisele (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vastavushindamine. Tarnija vastavusavaldus. Osa 1: Üldnõuded (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigeeritud versioon 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Märkus 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Vastavushindamine. Tarnija vastavusavaldus. Osa 2: Kinnitavad dokumendid (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Märkus 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Vastavushindamine. Toote sertifitseerimise alused ja juhised sertifitseerimisskeemidele (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Märkus 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Patsiendimanused uuringud. Kvaliteedi- ja pädevusnõuded (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Märkus 2.1

30.11.2019

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (2) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, telefon: +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, telefon: +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.