Brüssel,7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Tõendid näitavad, et konkreetsel majandusaastal liikmesriikidele tehtud ja raamatupidamise aastaaruannete heakskiitmise käigus raamatupidamisarvestusest välja kantud eelmaksete tulemusel esitatakse igal aastal märkimisväärses summas sissenõudekorraldusi (näiteks 2017. aastal 6,6 miljardit eurot). See tähendab, et tegelikult nõutakse liikmesriikidelt liidu eelarve maksete assigneeringutest maksekrediiti, et teha neile iga-aastaseid eelmakseid, mis tuleb aasta pärast märkimisväärses osas tagasi nõuda.

Seepärast tehakse ettepanek vähendada kehtiva rakendusperioodi kolmel viimasel aastal (2021–2023), mis kattuvad 2021. aastal algava järgmise rakendusperioodiga, iga-aastased eelmaksed vajaliku miinimumini, et suurendada läbipaistvust ja parandada eelarve planeerimise ennustatavust ning muuta makseprofiil stabiilsemaks ja paremini prognoositavaks. Sellega võetakse arvesse ka maksevajadusi, mis tulenevad 2021.–2027. aasta programmide eelmaksete kavandatud korrast, mille kohaselt makstakse kuue aastase osamaksena ainult algsed eelmaksed 1 . Komisjon on juba teatanud sellest kavatsusest 2 .

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Ettepanek on kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 3 sätetega, mis käsitlevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eelarve haldamist. Muudatusega ei muudeta nende sätete ülesehitust.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ettepanek on kooskõlas muude ettepanekute ja algatustega, mis Euroopa Komisjon on vastu võtnud. Samuti on ettepanek kooskõlas eelarve usaldusväärse haldamise nõuetega.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Määrusega (EL) nr 1303/2013 on kehtestatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad ühiseeskirjad. Komisjoni ja liikmesriikide ühisjuhtimise põhimõttest lähtudes sisaldab käesolev määrus programmitöö korda ning programmijuhtimise (sh finantsjuhtimise), järelevalve, finantskontrolli ja projektide hindamise korda.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanek käsitleb nende iga-aastaste eelmaksete vähendamist, mida komisjon teeb liidu eelarvest liikmesriikidele. Iga-aastaste eelmaksete määrad on kehtestatud liidu tasandil määrusega (EL) nr 1303/2013. Seetõttu tuleb määruse sätete muutmiseks muuta kõnealust määrust. Riiklikud või piirkondlikud vahendid ei ole probleemi lahendamiseks sobivad. Seega vastab ettepanek subsidiaarsuse põhimõttele.

Proportsionaalsus

Ettepanek on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, kuna see ei lähe nimetatud eesmärgi saavutamiseks liidu tasandil vajalikust kaugemale. Iga-aastaste eelmaksete määra vähendatakse, et viia see kooskõlla rahavoogude vajadusega, võttes arvesse rahavoogude kiirenemist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kiiremast rakendamisest tulenevate vahemaksetaotluste alusel. Kavandatud määra kehtestades võttis komisjon arvesse asjaolu, et asjaomaste aastate puhul hõlmavad protsendimäärad juba tulemusreservi ning seetõttu tagab väiksem osakaal samas summas eelmaksed.

Vahendi valik

Kavandatud vahend: praeguse määruse muutmine. Komisjon on uurinud õigusraamistiku pakutavat tegevusruumi ja peab vajalikuks esitada ettepanek määruse (EL) nr 1303/2013 muutmiseks.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamist või toimivuse kontrolli ei toimunud.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Väliste sidusrühmadega ei konsulteeritud.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Välisekspertide arvamusi ei olnud vaja kasutada.

Mõjuhinnang

Ettepanekul puudub eeldatavalt oluline majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju. Ettepaneku tulemusel vähendatakse iga-aastaseid eelmakseid 3 %-lt fondidest ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondis (EMKF) rakenduskavale terveks programmiperioodiks eraldatava toetuse summast 1 %-le aastatel 2021–2023, mis sobib paremini programmi rakendamisest tuleneva rahavoogude vajadusega. Eelmaksete vähendamisel võetakse arvesse vahemaksetaotluste arvu eeldatavat kasvu, asjaolu, et nende aastate puhul suureneb iga-aastaste eelmaksete arvutamise alus tulemusreservi võrra, mis kindlasti selleks ajaks eraldatakse, ning liikmesriikidele alates programmiperioodist 2021–2027 tehtavaid eelmakseid.

Kuna iga-aastased eelmaksed eraldatakse majandusaastaks, mis hõlmab kahte eelarveaastat, tasaarveldatakse aastal N makstud ülemäärased iga-aastased eelmaksed aastal N+1, mistõttu tekivad tarbetud maksevood, millel puudub lisaväärtus. Iga-aastaste eelmaksete määra vähendamine kavandatud aastatel aitab suurendada eelarve planeerimise ennustatavust, tagada stabiilsema ja paremini prognoositava makseprofiili, vähendada maksete hilinemise ohtu, suurendada maksevajaduste läbipaistvust ning seega parandada eelarve täitmist.

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Tegemist ei ole õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatusega.

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset.

4.MÕJU EELARVELE

Mõju kulukohustuste assigneeringutele puudub, kuna programmiperioodiks 2014–2020 ettenähtud rakenduskavades sätestatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetuse ülemmäära ei ole kavas muuta.

Üldine mõju maksete assigneeringutele puudub. Nagu ettepanekule lisatud finantsselgitusest nähtub, aitab kavandatud muudatus vähendada 2021. aastaga seotud maksete assigneeringuid ainuüksi seetõttu, et vähenevad iga-aastaste eelmaksete summad, mida kompenseerib 2024. aasta suurem maksevajadus. 2022. ja 2023. aastal tasaarveldatakse väiksemad eelmaksed raamatupidamisarvestuse kontrolli ja kinnitamise käigus ning seetõttu mõju puudub.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Ei kohaldata. Käesoleva ettepaneku rakendamise järelevalveks saab kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide olemasolevaid kontrollisüsteeme.

Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Ei kohaldata.

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Artikli 134 lõiget 2 muudetakse, et kehtestada iga-aastaste eelmaksete määraks 2021.–2023. aastal praegu kehtiva 3 % asemel 1 % fondidest ja EMKFist rakenduskavale terveks programmiperioodiks eraldatava toetuse summast. 2020. aasta iga-aastased eelmaksed jäävad tasemele 3 % fondidest ja EMKFist rakenduskavale terveks programmiperioodiks eraldatava toetuse summast.

2018/0322 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 4 ,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 5 ,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013 6 on ette nähtud ühised üldnormid, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes.

(2)Tõendite kohaselt on iga-aastased eelmaksed kehtestatud eriti kõrgel tasemel võrreldes rakenduskavade rakendamisest tulenevate finantsjuhtimise nõuetega; see kehtib eelkõige eelarveaastate 2021–2023 kohta.

(3)Nende aastate iga-aastaste eelmaksete määra tuleks vähendada, et vähendada survet liidu eelarvest tehtavate maksete assigneeringutele eelarveaastatel 2021–2023 ja suurendada maksete vajaduse ennustatavust ning muuta seega eelarve planeerimine läbipaistvamaks ja makseprofiil korrastatumaks.

(4)Määrust (EL) nr 1303/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 134 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)    viies taane asendatakse järgmisega:

„— 2020. aastal: 3 %;“;

b)    lisatakse järgmine taane:

„— 2021.–2023. aastal: 1 %.“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

FINANTSSELGITUS

1.ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1.Ettepaneku/algatuse nimetus 

1.2.Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise (ABM/ABB) struktuurile

1.3.Ettepaneku/algatuse liik 

1.4.Eesmärgid 

1.5.Ettepaneku/algatuse põhjendus 

1.6.Meetme kestus ja finantsmõju 

1.7.Ettenähtud eelarve täitmise viisid 

2.HALDUSMEETMED

2.1.Järelevalve ja aruandluse eeskirjad 

2.2.Haldus- ja kontrollisüsteem 

2.3.Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed 

3.ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU

3.1.Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju avaldub 

3.2.Hinnanguline mõju kuludele 

3.2.1.Üldine hinnanguline mõju kuludele

3.2.2.Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele

3.2.3.Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele

3.2.4.Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga

3.2.5.Kolmandate isikute rahaline osalus

3.3.Hinnanguline mõju tuludele

FINANTSSELGITUS

1.ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1.Ettepaneku/algatuse nimetus

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023

1.2.Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise (ABM/ABB 7 ) struktuurile 

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS, REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

MERENDUS- JA KALANDUSASJAD

1.3.Ettepaneku/algatuse liik

 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet 

 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet, mis tuleneb katseprojektist / ettevalmistavast meetmest 8  

 Ettepanek/algatus käsitleb olemasoleva meetme pikendamist 

 Ettepanek/algatus käsitleb ümbersuunatud meedet 

1.4.Eesmärgid

1.4.1.Komisjoni mitmeaastased strateegilised eesmärgid, mida ettepaneku/algatuse kaudu täidetakse

Ei kohaldata

1.4.2.Erieesmärgid ning asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile

Erieesmärk nr

Ei kohaldata

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile

Ei kohaldata

1.4.3.Oodatavad tulemused ja mõju

Täpsustage, milline peaks olema ettepaneku/algatuse oodatav mõju toetusesaajatele/sihtrühmale.

Ei kohaldata

1.4.4.Tulemus- ja mõjunäitajad

Täpsustage, milliste näitajate alusel hinnatakse ettepaneku/algatuse elluviimist.

Ei kohaldata

1.5.Ettepaneku/algatuse põhjendus

1.5.1.Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused

Ei kohaldata

1.5.2.ELi meetme lisaväärtus

Ei kohaldata

1.5.3.Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid

Ei kohaldata

1.5.4.Kooskõla ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega

Ei kohaldata

1.6.Meetme kestus ja finantsmõju

Piiratud kestusega ettepanek/algatus 

   Ettepanek/algatus hõlmab ajavahemikku 2021–2024

   Finantsmõju avaldub ajavahemikul 2021–2024

Piiramatu kestusega ettepanek/algatus

rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku AAAA–AAAA,

millele järgneb täieulatuslik rakendamine.

1.7.Ettenähtud eelarve täitmise viisid 9  

Eelarve otsene täitmine komisjoni poolt

oma talituste kaudu, sealhulgas kasutades liidu delegatsioonides töötavat komisjoni personali;

   rakendusametite kaudu

Eelarve jagatud täitmine koostöös liikmesriikidega

Eelarve kaudne täitmine, mille puhul eelarve täitmise ülesanded on delegeeritud:

kolmandatele riikidele või nende määratud asutustele;

rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende allasutustele (täpsustage);

Euroopa Investeerimispangale (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondile (EIF);

finantsmääruse artiklites 208 ja 209 osutatud asutustele;

avalik-õiguslikele asutustele;

avalikke teenuseid osutavatele eraõiguslikele asutustele, kuivõrd nad esitavad piisavad finantstagatised;

liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustele, kellele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine ja kes esitavad piisavad finantstagatised;

isikutele, kellele on delegeeritud Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaste ÜVJP erimeetmete rakendamine ja kes on kindlaks määratud asjaomases alusaktis.

Mitme eelarve täitmise viisi valimise korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused“.

Märkused

Ei kohaldata

2.HALDUSMEETMED

2.1.Järelevalve ja aruandluse eeskirjad

Täpsustage tingimused ja sagedus.

Ei kohaldata

2.2.Haldus- ja kontrollisüsteem

2.2.1.Tuvastatud ohud

Ei kohaldata

2.2.2.Teave loodud sisekontrollisüsteemi kohta

Ei kohaldata

2.2.3.Kontrolliga kaasnevate kulude ja sellest saadava kasu hinnang ning veariski taseme prognoos

Ei kohaldata

2.3.Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed

Täpsustage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed.

Ei kohaldata

3.ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU

3.1.Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju avaldub

·Olemasolevad eelarveread

Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa.

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik

Eelarverida

Assigneeringute
liik

Rahaline osalus

Nr

Liigendatud/liigendamata 10

EFTA riigid 11

Kandidaatriigid 12

Kolmandad riigid

Finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti b tähenduses

1B –
Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

04 02 60 – Euroopa Sotsiaalfond – Vähem arenenud piirkonnad

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

04 02 61 – Euroopa Sotsiaalfond – Üleminekupiirkonnad

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

04 02 62 – Euroopa Sotsiaalfond – Arenenud piirkonnad

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

04 02 64 – Noorte tööhõive

algatus

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

13 03 60 – Euroopa

Regionaalarengu Fond – Vähem

arenenud piirkonnad

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

13 03 61 – Euroopa

Regionaalarengu Fond –

Üleminekupiirkonnad

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

13 03 62 – Euroopa

Regionaalarengu Fond –

Arenenud piirkonnad

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

13 03 63 – Euroopa

Regionaalarengu Fond – Lisaassigneeringud

äärepoolseimatele ja

hõredalt asustatud piirkondadele

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

13 03 64 01 – Euroopa Regionaalarengu Fond – Euroopa territoriaalne koostöö

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

13 04 60 – Ühtekuuluvusfond

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

11 06 60 – Säästva ning konkurentsivõimelise kalanduse ja

vesiviljeluse edendamine,

kalanduspiirkondade tasakaalustatud ja

kaasava territoriaalse arengu edendamine ning

ühise kalanduspoliitika rakendamise kiirendamine

Liigendatud

EI

EI

EI

EI

·Uued eelarveread, mille loomist taotletakse: ei kohaldata

3.2.Hinnanguline mõju kuludele

3.2.1.Üldine hinnanguline mõju kuludele

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Mitmeaastase finantsraamistiku
rubriik 

1B

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Aasta
2021

Aasta
2022

Aasta
2023

Aasta
2024

KOKKU

• Tegevusassigneeringud

04 02 60

Maksed

(1)

-1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Maksed

(2)

-249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Maksed

(3)

-504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Maksed

(4)

-88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud 13  

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi
assigneeringud KOKKU

Maksed

-1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

Aasta
2021

Aasta
2022

Aasta
2023

Aasta
2024

KOKKU

• Tegevusassigneeringud

13 03 60

Maksed

(1)

-2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Maksed

(2)

-509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Maksed

(3)

-647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Maksed

(4)

-31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Maksed

(5)

-186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Maksed

(6)

-1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud 14  

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi assigneeringud
KOKKU

Maksed

-5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000Tegevusassigneeringud KOKKU

Maksed

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

• Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud KOKKU

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 1B
assigneeringud KOKKU

Maksed

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Mitmeaastase finantsraamistiku
rubriik 

2

Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat

Aasta
2021

Aasta
2022

Aasta
2023

Aasta
2024

KOKKU

• Tegevusassigneeringud

11 06 60

Maksed

(1)

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud 15  

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi assigneeringud
KOKKU

Maksed

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Juhul kui ettepanek/algatus mõjutab mitut rubriiki:

• Tegevusassigneeringud KOKKU

Maksed

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

• Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud KOKKU

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIKIDE 1-4
assigneeringud KOKKU
(võrdlussumma)

Maksed

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Mitmeaastase finantsraamistiku
rubriik 

5

„Halduskulud“miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

KOKKU

Peadirektoraat: <…….>

• Personalikulud

• Muud halduskulud

<…….> peadirektoraat KOKKU

Assigneeringud

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 5
assigneeringud KOKKU

(Kulukohustuste kogusumma = maksete kogusumma)

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Aasta
N 16

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIKIDE 1–5
assigneeringud KOKKU

Kulukohustused

Maksed

3.2.2.Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele

   Ettepanek/algatus ei hõlma tegevusassigneeringute kasutamist

   Ettepanek/algatus hõlmab tegevusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:

kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Täpsustage eesmärgid ja väljundid

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

KOKKU

VÄLJUNDID

Väljundi liik 17

Keskmine kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv

Kulu

Väljundite arv kokku

Kulud kokku

ERIEESMÄRK nr 1 18

– Väljund

– Väljund

– Väljund

Erieesmärk nr 1 kokku

ERIEESMÄRK nr 2 ...

– Väljund

Erieesmärk nr 2 kokku

KULUD KOKKU

3.2.3.Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele

3.2.3.1.Kokkuvõte

   Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist

   Ettepanek/algatus hõlmab haldusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Aasta
N 19

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIK 5

Personalikulud

Muud halduskulud

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGI 5 vahesumma 

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 5 20
välja jäävad kulud 

Personalikulud

Muud
halduskulud

Mitmeaastase finantsraamistiku
RUBRIIGIST 5
väljajäävate kulude vahesumma 

KOKKU

Personali ja muude halduskuludega seotud assigneeringute vajadused kaetakse asjaomase peadirektoraadi poolt kõnealuse meetme haldamiseks juba antud ja/või ümberpaigutatud assigneeringute raames, täiendades neid vajaduse korral täiendavate assigneeringutega, mida võidakse anda haldavale peadirektoraadile iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades eelarvepiirangutega.    

3.2.3.2.Hinnanguline personalivajadus

   Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist.

   Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:

Hinnanguline täistööajale taandatud töötajate arv

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta N+2

Aasta N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

• Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad)

XX 01 01 01 (komisjoni peakorteris ja esindustes)

XX 01 01 02 (delegatsioonides)

XX 01 05 01 (kaudne teadustegevus)

10 01 05 01 (otsene teadustegevus)

Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad) 21

XX 01 02 01 (üldvahenditest rahastatavad lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud)

XX 01 02 02 (lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud ja noored eksperdid delegatsioonides)

XX 01 04 aa  22

– peakorteris

– delegatsioonides

XX 01 05 02 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud kaudse teadustegevuse valdkonnas)

10 01 05 02 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud otsese teadustegevuse valdkonnas)

Muu eelarverida (täpsustage)

KOKKU

XX osutab asjaomasele poliitikavaldkonnale või eelarvejaotisele.

Personalivajadused kaetakse juba meedet haldavate peadirektoraadi töötajatega ja/või töötajate ümberpaigutamise teel peadirektoraadi siseselt. Vajaduse korral võidakse personali täiendada iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

Ülesannete kirjeldus:

Ametnikud ja ajutised töötajad

Koosseisuvälised töötajad

3.2.4.Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga

   Ettepanek/algatus on kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga.

   Ettepanekuga/algatusega kaasneb mitmeaastase finantsraamistiku asjaomase rubriigi ümberplaneerimine.

Selgitage ümberplaneerimist, osutades asjaomastele eelarveridadele ja summadele.

   Ettepanek/algatus eeldab paindlikkusinstrumendi kohaldamist või mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist.

Selgitage vajalikku toimingut, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele.

3.2.5.Kolmandate isikute rahaline osalus

Ettepanek/algatus ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist

Ettepanek/algatus hõlmab kaasrahastamist, mille hinnanguline summa on järgmine:

assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

Kokku

Täpsustage kaasrahastav asutus 

Kaasrahastatavad assigneeringud KOKKU3.3. Hinnanguline mõju tuludele

   Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele

   Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju:

   omavahenditele

   mitmesugustele tuludele

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Tulude eelarverida:

Jooksva aasta eelarves kättesaadavad assigneeringud

Ettepaneku/algatuse mõju 23

Aasta
N

Aasta
N+1

Aasta
N+2

Aasta
N+3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

Artikkel ………….

Mitmesuguste sihtotstarbeliste tulude puhul täpsustage, milliseid kulude eelarveridasid ettepanek mõjutab.

Täpsustage tuludele avalduva mõju arvutusmeetod.

(1)    Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad, COM(2018) 375 final, 29.5.2018. Eelmaksete kord on sätestatud artiklis 84. Kuna ajavahemikuks 2021–2027 on kavandatud ainult ühte liiki eelmaksed, ei eristata kasutatud mõistetes „esialgseid“ ja „iga-aastaseid“ eelmakseid. Kavandatud eelmaksete kord sarnaneb siiski määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud „esialgsete eelmaksete“ korraga.
(2)    Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi“ (COM(2018) 321 final, 2.5.2018) lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad; , 29.5.2018) seletuskirja punkt 5.
(3)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320), nagu seda on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrusega (EL) 2017/2305, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega (ELT L 335, 15.12.2017, lk 1).
(4)    ELT C , , lk .
(5)    ELT C , , lk .
(6)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
(7)    ABM: tegevuspõhine juhtimine; ABB: tegevuspõhine eelarvestamine.
(8)    Vastavalt finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punktile a või b.
(9)    Eelarve täitmise viise koos viidetega finantsmäärusele on selgitatud veebisaidil http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(10)    Liigendatud assigneeringud / liigendamata assigneeringud.
(11)    EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.
(12)    Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid.
(13)    Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), otsene teadustegevus, kaudne teadustegevus.
(14)    Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), otsene teadustegevus, kaudne teadustegevus.
(15)    Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), otsene teadustegevus, kaudne teadustegevus.
(16)    Aasta N, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist.
(17)    Väljunditena käsitatakse tarnitavaid tooteid ja osutatavaid teenuseid (nt rahastatud üliõpilasvahetuste arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms).
(18)    Vastavalt punktis 1.4.2 nimetatud erieesmärkidele.
(19)    Aasta N, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist.
(20)    Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), kaudne teadustegevus, otsene teadustegevus.
(21)    Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud, noored eksperdid delegatsioonides.
(22)    Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate ülempiiri arvestades (endised BA read).
(23)    Traditsiooniliste omavahendite (tollimaksud ja suhkrumaksud) korral peab märgitud olema netosumma, st brutosumma pärast 25 % sissenõudmiskulude mahaarvamist.