Brüssel,4.6.2018

COM(2018) 397 final

2018/0220(COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

(EMPs kohaldatav tekst)


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 („väljaastumiskuupäev“). Sel hetkel saab Ühendkuningriigist kolmas riik.

Olenevalt väljaastumislepingus sisalduda võivast üleminekukorrast ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast Ühendkuningriigi suhtes enam mitmete toodete tüübikinnitust käsitlevat ELi õigusraamistikku, eelkõige:

·direktiivi 2007/46/EÜ mootorsõidukite ja haagiste tüübikinnituste kohta (asendatakse määrusega, mida hakatakse kohaldama alates 1. septembrist 2020);

·määrust (EL) nr 168/2013 kahe- ja kolmerattaliste ning neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse kohta;

·määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite tüübikinnituse andmise kohta ning

·määrust (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates kasutatavate mootorite tüübikinnitust.

See tähendab ka seda, et Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus ei saa enam olla ELi tüübikinnitusasutus ning ta ei saa enam kasutada ühtegi ELi õigusaktidest tulenevat tüübikinnitusasutuse volitust ega täita ühtegi kohustust. Tootjad, kes varem said tüübikinnituse Ühendkuningriigist, peavad seega taotlema uusi tüübikinnitusi EL 27 tüübikinnitusasutustelt, kaasa arvatud juba tootmises olevate toodete puhul, et tagada jätkuv vastavus ELi õigusaktidele ja säilitada juurdepääs liidu turule.

Kuigi neid tooteid käsitleva õigusraamistikuga on kehtestatud menetlusnõuded, millega ühtlustatakse tüübikinnituste andmise viis kogu ELis, raskendab teatavate kaitsemeetmete kohaldamine asjaomastel tootjatel vajalike meetmete võtmist, et tagada vastavus õigusnormidele ja tegevuse järjepidevus pärast seda, kui ELi acquis’ kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse.

Näiteks võimaldab ELi tüübikinnitussüsteem tootjatel vabalt valida tüübikinnitusasutust, kellelt nad tüübikinnitust taotlevad. Siiski ei võimalda süsteem asutuse muutmist pärast kinnituse saamist ning ühel asutusel ei ole võimalik teise asutuse antud kinnitust muuta. Samuti nõutakse tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides, et tüübikinnitusasutus võib aktsepteerida ainult nende tehniliste teenistuste katsearuandeid, mille liikmesriik, kellele ta kuulub, on eelnevalt kindlaks määratud ja komisjonile sellest teatanud. Peale selle on tüübikinnistussüsteemi üks aluspõhimõte, et tootele võib tüübikinnituse anda üksnes selliste nõuete kohaselt, mida tüübikinnituse andmise hetkel kohaldatakse uute tüüpide (mitte uute sõidukite) suhtes. Pärast seda, kui Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus ei ole enam ELi tüübikinnitusasutus, ei saa ta enam tagada toodangu nõuetele vastavust ega juba ringluses olevate toodete nõuetele vastavust. Vastutavat tüübikinnitusasutust on vaja ka selleks, et kutsuda tagasi toode, mis ei vasta ohutus- või keskkonnanõuetele.

Need probleemid tekitavad eriti suurt õiguskindlusetust tootjate jaoks, kellel on Ühendkuningriigi tüübikinnitused. Käesoleva ettepaneku eesmärk on pakkuda neile lahendusi, muutes ajutiselt ja sihtotstarbeliselt kehtivaid eeskirju, et võimaldada asjaomastel tootjatel saada uued EL 27 tüübikinnitused, mis asendavad nende olemasolevad Ühendkuningriigi tüübikinnitused. Ettepanekuga:

·võimaldatakse asjaomastel tootjatel sõnaselgelt taotleda EL 27 tüübikinnitusasutuselt uute tüübikinnituste andmist olemasolevatele tüüpidele;

·lubatakse Ühendkuningriigi tüübikinnituse aluseks olevaid katseid mitte korrata, sest EL 27 tüübikinnitusasutus ei ole varem määranud tehnilist teenistust ega sellest teatanud;

·sätestatakse, et selliseid tüübikinnitusi võib anda juhul, kui uusi tüüpe käsitlevate nõuete asemel on täidetud nõuded uutele sõidukitele, süsteemidele, osistele ja eraldi seadmestikele;

·tehakse ettepanek aidata määrata uued tüübikinnitusasutused toodetele, mis on turule lastud enne välja astumist, et vältida olukorda, kus ükski asutus ei vastuta kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli või võimaliku tulevase tagasisaatmise eest.

Ettepaneku sätted ei vähenda sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike ohutuse või keskkonnatoimega seotud nõudeid. See ei anna tootjatele, kellel on Ühendkuningriigi tüübikinnitused, mingeid eeliseid võrreldes tootjatega, kellel on EL 27 tüübikinnitused. Vastupidi, algatus võimaldab tootjatel lihtsalt jätkata oma toodete tootmist kooskõlas kehtivate õiguslike nõuetega nende praegust tootmist häirimata, mis oleks võinud avaldada märkimisväärset sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Selleks et lihtsustada tootjatele ELi õiguse järgimist, tagatakse algatusega ka tarbijate ja kodanike kaitse.

Kooskõla poliitikavaldkonnas kehtivate sätetega

Käesolev ettepanek on kohaldamisalas loetletud nelja õigusakti suhtes lex specialis ainult selles ulatuses, milles see neist kõrvale kaldub; muus osas jäävad nende õigusaktide üldsätted kehtima. Seega on käesolev ettepanek täielikult kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Kooskõla muude liidu poliitikavaldkondadega

Käesolev ettepanek on täielikult kooskõlas nõukogu volitustega pidada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi liidust väljaastumise üle.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBUSID JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva korral)

Kuna kavandatav õigusakt täiendaks nelja liidu õigusakti ja muudab nende sisu, on seda võimalik saavutada üksnes liidu tasandil võetavate meetmetega, mitte liikmesriikide meetmetega.

Proportsionaalsus

Ettepanekut peetakse proportsionaalseks, kuna sellega nähakse ette vajalikud muudatused õigusaktides ja samal ajal ei minda kaugemale sellest, mida on vaja, et saavutada eesmärk, milleks on, et Ühendkuningriigi tüübikinnitusega tootjatel oleks võimalik järgida tüübikinnitust käsitlevaid õigusakte. Sellega nähakse ette vajalikud õiguslikud tingimused, et tagada tootjatele võimalikult suurel määral võrdsed tingimused.

 Õigusakti valik

Arvestades, et õigusaktis on sätestatud konkreetsed eeskirjad väga spetsiifilise ja ühekordse olukorra lahendamiseks, ei muudeta erandkorras neid õigusakte endid, vaid seda kohaldatakse eraldiseisva õigusaktina piiratud ajaks. Kuna kolm asjaomast õigusakti on määrused ja üks neist on direktiiv (mis asendatakse peagi määrusega, mida kohaldatakse alates 1. septembrist 2020), näib määrus olevat ainus asjakohane õigusakti liik, mis võimaldab liikmesriikidel kalduda kõrvale muudest kohaldatavatest asjaomastest üldeeskirjadest. Samuti vastab määrus kõige paremini küsimuse kiireloomulisusele.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Ei kohaldata.

Konsultatsioonid sidusrühmadega

Ühendkuningriigi ELi liikmesusest loobumisel tekkinud probleemid tõstatati ja neid arutati liikmesriikidega mitmel kohtumisel. Nendele juhtisid komisjoni tähelepanu ka tootjad ja neid esindavad ühendused.

Sidusrühmadel oli võimalus anda algatuse kohta tagasisidet Euroopa Komisjoni parema õigusloome portaalis („Avaldage arvamust“).

Ajavahemikul 26. aprillist 2018 kuni 10. maini 2018, mil märkusi esitas 15 sidusrühma, nende seas üheksa Euroopa sidusrühmade ühendust, kolm Ühendkuningriigi ühendust, kaks tootjat ja üks kodanik. Kavatsus õiguskindlust suurendada leidis üldiselt poolehoidu. Mitmed märkused käsitlesid horisontaalset laadi küsimusi seoses igat liiki kaupadega, pooleliolevaid läbirääkimisi väljaastumislepingu üle ja liidu edasist suhet Ühendkuningriigiga. Ettepaneku koostamisel võeti olulisel määral arvesse ka tagasisidet.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Tootjatelt ja liikmesriikidelt saadud suuline ja kirjalik tagasiside, vt eespool.

Tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide õiguslik analüüs, mille põhjal valmis kaks teatist sidusrühmadele: 8. veebruari 2018. aasta suunised sidusrühmadele mootorsõidukite tüübikinnituse mõju kohta ja 28. märtsi 2018. aasta suunised sidusrühmadele teatavate sõidukite ja mootorite tüübikinnituse mõju kohta .

Mõju hindamine

Ei kohaldata.

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset.

4.MÕJU EELARVELE

Ei kohaldata.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Ei kohaldata.

2018/0220 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

Võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei sätestata uut kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei lepi ühehäälselt kokku uues kuupäevas, kaotab liidu õigus Ühendkuningriigi suhtes kehtivuse alates 30. märtsist 2019. Sel hetkel saab Ühendkuningriigist kolmas riik.

(2) ELi tüübikinnitust käsitlev terviklik õigusraamistik kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/46/EÜ 1 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 167/2013 2 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 168/2013 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1628 4 .

(3)Nende õigusaktide kohaselt võivad tootjad valida ametiasutuse, kust saada tüübikinnitust, mis võimaldab neil viia tooted turule kõikides liikmesriikides.

(4)Erisätete puudumisel ei tagaks Ühendkuningriigi liidust välja astudes Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse poolt varem antud tüübikinnitused enam juurdepääsu liidu turule. Selliseid tüübikinnitusi omavad ka tootjad, kes asuvad teistes liikmesriikides peale Ühendkuningriigi. Ühendkuningriigi poolt tüübikinnituse saanud sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke võib lasta liidu turule kuni ajani, mil liidu õiguse kohaldamise Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis lõpeb, on vaja kehtestada erisätted, et hõlbustada kõnealuste toodete laskmist liidu turule pärast seda kuupäeva.

(5)Praegu ei ole liidu õigusaktides sätestatud võimalust taas heaks kiita juba mujal liidus heaks kiidetud tüüpe. Tootjad peaksid siiski saama jätkata sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tootmist, mis varem põhinesid Ühendkuningriigi antud tüübikinnitustel, ning jätkata selliste toodete turustamist liidu turul. Seepärast on vaja, et tootjad saaksid uued tüübikinnitused liidu muude liikmesriikide ametiasutustelt peale Ühendkuningriigi ametiasutuste.

(6)Samuti tuleks käesoleva määrusega tagada, et tootjatel on jätkuvalt suurim võimalik vabadus valida uus tüübikinnitusasutus. Tootja valik ei tohiks eelkõige sõltuda Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse nõusolekust ega Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse ja uue tüübikinnitusasutuse vahelistest kokkulepetest.

(7)Selleks et tagada kõigi asjaomaste sidusrühmade jaoks vajalik õiguskindlus ning tagada tootjatele võrdsed tingimused, on vaja läbipaistval viisil kehtestada kõikides liikmesriikides kohaldatavad võrdsed tingimused.

(8)Selleks et võimaldada sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike jätkuvat tootmist ja turuleviimist, peaksid nõuded, millele need tüübid peavad vastama muu liidu liikmesriigi kui Ühendkuningriigi ametiasutuse poolt heakskiidu saamiseks, olema need, mida kohaldatakse uute sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike turuleviimise suhtes, mitte aga need, mida kohaldatakse uute tüüpide suhtes.

(9)Uutele sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele esitatavad nõuded kehtivad ka muude liikmesriikide kui Ühendkuningriigi antud tüübikinnituste suhtes. Käesolevas määruses sätestatud tüübikinnituste ja uute sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike turule laskmise suhtes samade nõuete kehtestamise eesmärk on seega tagada Ühendkuningriigi väljaastumisest mõjutatud tootjate ja muude liikmesriikide kui Ühendkuningriigi poolt antud tüübikinnituste võrdne kohtlemine.

(10)Miski käesolevas määruses ei peaks takistama sõiduki tootjat vabatahtlikult taotlemast liidu heakskiitu varem Ühendkuningriigis heaks kiidetud sõidukitüübile teatavate selliste nõuete kohaselt, mida kohaldatakse uut tüüpi süsteemide, osade või eraldi seadmestike suhtes, kui sõiduki tüüp on muus osas identne Ühendkuningriigis heakskiidetud tüübiga.

(11)Kinnituste taotlemine sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike täiesti uutele tüüpidele ei peaks kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(12)Peaks olema võimalik, et käesoleva määruse alusel antavad tüübikinnitused tuginevad katsearuannetele, mis on juba esitatud Ühendkuningriigi heakskiidu saamiseks, kui selliste katsearuannete aluseks olevad nõuded ei ole muutunud. Selleks et võimaldada Ühendkuningriigi teatatud tehnilise teenistuse katsearuannete edasist kasutamist, tuleks käesoleva määrusega ette näha erand nõudest, et tüübikinnituse andnud asutus peab määrama sellise tehnilise teenistuse ja teatama sellest komisjonile. Selleks et katta ka aeg, mil lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, tuleks käesoleva määrusega ette näha ka erand seoses nende erinõuetega, mida kohaldatakse kolmandate riikide tehniliste teenistuste määramisel ja neist teatamisel.

(13)Kuna samal ajal vastutavad tüübikinnitusasutused täielikult ka uute antavate tüübikinnituste eest, peaks neil olema õigus nõuda uute katsete tegemist tüübikinnituse mis tahes elemendi puhul, mida nad vajalikuks peavad.

(14)Kui käesoleva õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti, tuleks jätkuvalt kohaldada ELi tüübikinnituse üldisi eeskirju.

(15)Arvesse tuleks võtta, et tüübikinnitusasutuste osa ei lõpe sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise ega turuleviimisega, vaid kestab mitmeid aastaid pärast kõnealuste toodete turule laskmist. See kehtib eelkõige direktiivi 2007/46/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate kasutuses olevate sõidukite nõuetele vastavuse kohustuse ja direktiivi 2007/46/EÜ, määruse (EL) nr 167/2013, määruse (EL) nr 168/2013 või määruse (EL) 2016/1628 reguleerimisalasse kuuluvate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike remondi- ja hooldusteabe esitamise kohustuse ja nende võimaliku tagasikutsumise puhul. Seepärast on vajalik, et käesoleva määruse kohaselt tüübikinnituse andnud asutus võtaks endale need kohustused ka samal tüübil põhinevate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul, mis on Ühendkuningriigis antava tüübikinnituse alusel juba liidu turule lastud, ja tagaks sellega vastutava tüübikinnitusasutuse olemasolu.

(16)Samal põhjusel on vajalik, et liidu tüübikinnitusasutus võtaks teatavaid kohustusi seoses selliste sõidukite, süsteemide, osiste ja eraldi seadmestikega, mis on liidu turule viidud Ühendkuningriigi antud tüübikinnituste alusel, mis ei ole enam kehtivad vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 17, määruse (EL) nr 167/2013 artiklile 32, määruse (EL) nr 168/2013 artiklile 37 või määruse (EL) 2016/1628 artiklile 30 või millele käesoleva määruse alusel tüübikinnitust ei taotleta. Tagamaks vastutava tüübikinnitusasutuse olemasolu, tuleks tootjatelt nõuda, et nad taotleksid, et tüübikinnitusasutus, mis kinnitab eelnevalt Ühendkuningriigis heaks kiidetud tüüpe, võtaks endale kohustused seoses sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tagasikutsumiste, remondi- ja hooldusteabe ning kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega juhul, kui on tegemist muudel tüüpidel põhinevate ja juba liidu turule lastud antud tootja sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega. Liidu tüübikinnitusasutuse võetavate kohustuste ulatuse piiramiseks peaksid need kohustused hõlmama üksnes tooteid, mis põhinevad pärast 1. jaanuari 2008 antud Ühendkuningriigi tüübikinnitustel.

(17)Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt täiendada direktiivi 2007/46/EÜ, määrust (EL) nr 167/2013, määrust (EL) nr 168/2013 ja määrust (EL) 2016/1628 erieeskirjadega, mis käsitlevad Ühendkuningriigi liidust väljaastumist, ei suuda liikmesriigid eeskirjade ulatuse ja toime tõttu üksi rahuldaval tasemel saavutada, küll aga saab neid paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(18)Selleks et tootjad saaksid võtta vajalikke meetmeid, et teha viivitamatult ettevalmistusi Ühendkuningriigi väljaastumiseks seoses tüübikinnitust käsitlevate õigusaktidega , peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Sisu

Käesoleva määrusega täiendatakse direktiivi 2007/46/EÜ, määrust (EL) nr 167/2013, määrust (EL) nr 168/2013 ja määrust (EL) 2016/1628, kehtestades erisätted ELi tüübikinnituse ja sõidukite, süsteemide, osiste ja eraldi seadmestike ELi turule laskmise kohta, kui need on tüübikinnituse saanud Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuselt enne liidu õiguse kohaldamise lõpukuupäeva (edaspidi „Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus“).

Artikkel 2
Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ, määruse (EL) nr 167/2013, määruse (EL) nr 168/2013 või määruse (EL) 2016/1628 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike ja nende tüüpide suhtes, mis Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus on heaks kiitnud nimetatud õigusaktide või mis tahes õigusakti alusel, mis on loetletud direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas, või nimetatud õigusaktidega kehtetuks tunnistatud õigusaktide alusel.

2. Käesoleva määruse kohased viited eraldi seadmestikele hõlmavad viiteid määruses (EL) 2016/1628 käsitletavatele mootoritele.

Artikkel 3

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)„liidu tüübikinnitusasutus” — muu liikmesriigi kui Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus;

(2)„Ühendkuningriigi tüübikinnitus” — ELi või EÜ tüübikinnitus, mille on andnud Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus;

(3)„ELi tüübikinnitus” — liidu tüübikinnitus, mille on kooskõlas käesoleva määrusega andnud liidu tüübikinnitusasutus.

Artikkel 4

Liidu tüübikinnituse taotlemine

 

1. Erandina direktiivi 2007/46/EÜ artikli 6 lõikest 6, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 21 lõikest 2, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 26 lõikest 2 ja määruse (EL) 2016/1628 artikli 20 lõikest 1, võib tootja, kellel on Ühendkuningriigi tüübikinnitus, mis ei ole muutunud kehtetuks direktiivi 2007/46/EÜ artikli 17, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 32, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 37 või määruse (EL) 2016/1628 artikli 30 kohaselt enne päeva, mil liidu õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigis ega Ühendkuningriigi suhtes, taotleda liidu tüübikinnitusasutuselt samale tüübile liidu tüübikinnitust.

2. Tüübikinnituse saamiseks peab tüüp vastama vähemalt uute sõidukite, süsteemide, osade või eraldi tehniliste seadmestike turule laskmise, registreerimise või kasutuselevõtu nõuetele, mis on kohaldatavad ajal, mil liidu tüübikinnitus jõustub.

3. Lõike 1 kohase taotluse esitamise teel kohustub tootja tasuma asjakohased lõivud mis tahes kulude eest, mis tulenevad volituste teostamisest ja liidu tüübikinnitusasutuse kohustuste täitmisest seoses liidu tüübikinnitusega.

Artikkel 5

Liidu tüübikinnituse andmise tingimused ja selle mõju

1. Erandina direktiivi 2007/46/EÜ artikli 8 lõikest 2, artikli 9 lõike 1 punktist a ja artikli 10 lõigetest 1 ja 2, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 6 lõikest 2, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 7 lõikest 2 ja artiklist 18 ning määruse (EL) 2016/1628 artikli 6 lõikest 2 võib käesoleva määruse artikli 4 kohaselt taotluse saanud liidu tüübikinnitusasutus anda liidu tüübikinnituse sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule, kui tüüp vastab selle jõustumise ajal, vähemalt kõigile uute sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turuleviimise, registreerimise või kasutuselevõtu suhtes kohaldatavatele nõuetele.

2. Kuna uusi nõudeid ei kohaldata ja ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, võib liidu tüübikinnituse anda samade katsearuannete põhjal, mida on kohaldatavate sätete alusel varem kasutatud Ühendkuningriigi tüübikinnituse andmisel, olenemata sellest, kas liidu tüübikinnitust andev liikmesriik on katsearuande väljastanud tehnilise teenistuse kindlaks määranud ja sellest teatanud kooskõlas direktiiviga 2007/46/EÜ, määrusega (EL) nr 167/2013, määrusega (EL) nr 168/2013 või määrusega (EL) 2016/1628, isegi kui liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis on lõppenud.

3. Enne liidu tüübikinnituse andmist võib liidu tüübikinnitusasutus nõuda teatavate katsete kordamist. Sel juhul peab katse läbi viima tehniline teenistus, mille liidu tüübikinnitust andev liikmesriik on määranud ja millest ta on teatanud kooskõlas direktiiviga 2007/46/EÜ, määrusega (EL) nr 167/2013, määrusega (EL) nr 168/213 või määrusega (EL) 2016/1628.

4. Lõike 1 kohaselt kinnitatud tüübile antakse ELi tüübikinnitustunnistus koos numbriga, mis koosneb selle liikmesriigi tunnusnumbrist, mille tüübikinnitusasutus liidu tüübikinnituse andis, ning artikli 2 lõikes 1 osutatud kohaldatava õigusakti numbrist. Samuti peab see sisaldama tüübikinnituse nõudeid sisaldava ja liidu tüübikinnituse andmise aluseks oleva viimase muutmisakti numbrit. Sõidukite puhul tehakse tüübikinnitustunnistuse ja vastavustunnistuse lahtrisse „Märkused“ märge „heaks kiidetud varasema tüübikinnitusega“ ja viidatakse pärast Ühendkuningriigi tüübikinnituse saamist saadud tüübikinnitustunnistuse numbrile. Süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul sisaldab tüübikinnitustunnistus märget „heaks kiidetud varasema tüübikinnitusega ja tähistatud järgmiselt“ ja viidet pärast Ühendkuningriigi tüübikinnituse saamist saadud märgistusele.

5. Liidu tüübikinnitus jõustub selle andmise päeval või selles kindlaks määratud hilisemal kuupäeval. Ühendkuningriigi tüübikinnitus muutub kehtetuks hiljemalt alates päevast, mil jõustub liidu tüübikinnitus.

6. Liidu tüübikinnitust käsitatakse EÜ või ELi tüübikinnitusena direktiivi 2007/46/EÜ tähenduses või kõnealuse direktiivi IV lisas loetletud mis tahes õigusakti, määruse (EL) nr 167/2013, määruse (EL) nr 168/2013 või määruse (EL) 2016/1628 tähenduses. Kõik nende õigusaktide sätted, mille suhtes ei kohaldata erandit käesolevas määruses, jäävad kehtima. Liidu tüübikinnitusasutus vastutab täielikult liidu tüübikinnitusest tulenevate kohustuste eest.

Liidu tüübikinnitusasutus kasutab alates liidu tüübikinnituse jõustumiskuupäevast ka kõiki Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse volitusi ja täidab kõiki kohustusi kõigi sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul, mis on toodetud Ühendkuningriigi tüübikinnituse alusel ning juba turule viidud, registreeritud või liidus kasutusel. See ei hõlma vastutust Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutusele omistatava tegevuse või tegevusetuse eest.

Artikkel 6

Liidu tüübikinnitusasutus, mis vastutab sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike eest, mille tüüp ei ole kinnitatud käesoleva määruse alusel

1. Artikli 4 kohase tüübikinnituse taotlemisel nõuab tootja, et kõnealune liidu tüübikinnitusasutus võtaks üle liidu turule viidud, liidus registreeritud või kasutusel olevate sõidukite, süsteemide, osiste või eraldi seadmestike tüübikinnitusasutuse kohustused Ühendkuningriigi tüübikinnituste alusel, mis on muutunud kehtetuks vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 17, määruse (EL) nr 167/2013 artiklile 32, määruse (EL) nr 168/2013 artiklile 37 või määruse (EL) 2016/1628 artiklile 30 või mille puhul käesoleva määruse artikli 5 alusel ei taotleta liidu tüübikinnitust.

Selline taotlus tuleb esitada kõigi sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul, mis põhinevad Ühendkuningriigi poolt pärast 1. jaanuari 2008 antud tüübikinnitustel, välja arvatud juhul, kui tootja esitab liidu tüübikinnitusasutusele tõendi selle kohta, et ta on sõlminud teise liidu tüübikinnitusasutusega neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke hõlmava kokkuleppe.

2. Liidu tüübikinnitusasutus võib artikli 5 kohaselt anda liidu tüübikinnituse üksnes pärast seda, kui ta on lõike 1 alusel esitatud taotluse heaks kiitnud, ning pärast seda, kui tootja on nõustunud kandma kulud, mida liidu tüübikinnitusasutus võib kanda asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike suhtes oma volitusi rakendades ja kohustusi täites.

3. Pärast lõikes 1 osutatud taotluse heakskiitmist ja artikli 5 kohase liidu tüübikinnituse andmist peab liidu tüübikinnitusasutus kasutama kõiki Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse volitusi ja täitma kõik kohustused kõigi lõikes 1 osutatud Ühendkuningriigi tüübikinnituste alusel toodetud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike osas seoses sõidukite tagasikutsumiste, remondi- ja hooldustööde ning kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega. See ei hõlma vastutust Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutusele omistatava tegevuse või tegevusetuse eest.

4. Liidu tüübikinnitusasutus teatab teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile tüüpidest, mille puhul ta on vastavalt lõikele 1 nõustunud võtma üle Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse kohustused.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

eesistuja    eesistuja

(1)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 261, 9.10.2007, lk 1).
(2)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 1).
(3)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52).
(4)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53).