7.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 441/31


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 441/09)

1.   

23. novembril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Autolaunch Ltd. („Autolaunch“) (Iirimaa), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Magna International Inc. („Magna“);

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV“) (Hiina), mis kuulub ettevõtjale Beijing Automotive Group Co., Ltd. („BAIC Group“);

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. („Tech-JV“;

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV“).

Autolaunch ja BJEV omandavad Tech-JV ja CM-JV üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Autolaunch tegeleb autoosade tootmise ja seotud teenustega. Ta on ettevõtjale Cosma Tooling Ireland Unlimited 100 % kuuluv tütarettevõtja. Cosma Tooling Ireland Unlimited on omakorda ettevõtja Magna (erinevate autotoodete üleilmne tarnija) otseses valduses;

BJEV on peamiselt tegev sõidukisüsteemide integreerimise ja vastavusse viimisega, sõiduki juhtsüsteemide, elektriliste juhtsüsteemide ja täiselektriliste reisijasüsteemide tootmise ning arendamisega. BJEV on täielikult ettevõtjale BAIC Group kuuluv tütarettevõtja;

Tech-JV hakkab osutama inseneriteenuseid akutoitega elektrisõidukite jaoks ning CM-JV hakkab tootma ja tarnima akutoitega elektrisõidukeid Hiinas.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.