31.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 395/19


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 395/04)

1.   

23. oktoobril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Public Sector Pension Investment Board (edaspidi „PSPIB“, Kanada),

Brookfield Asset Management Inc (edaspidi „Brookfield“, Kanada),

QuadReal Property Group Limited Partnership (edaspidi „QuadReal“, Kanada), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal British Columbia Investment Management Corporation (edaspidi „BCI“, Kanada),

BREP Brazil Private Limited (edaspidi „BREP“, Singapur), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal GIC Realty Private Limited (edaspidi „GIC Realty“, Singapur),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (edaspidi „Brookfield Brazil Retail Fund“, Brasiilia).

PSPIB, Brookfield, QuadReal ja BREP omandavad Brookfieldi valitseva mõju all oleva Brookfield Brazil Retail Fundi üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub lepingu sõlmimise teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   PSPIB: pensioniinvesteeringute haldaja, kes haldab hajutatud ülemaailmset portfelli, kuhu kuuluvad aktsiad, võlakirjad ja muud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid ning investeeringud börsivälistesse ettevõtetesse, kinnisvarasse, taristusse, loodusvaradesse ja erasektori võlgadesse,

—   Brookfield: investeeringud kinnisvarasse, taristusse, taastuvenergiasse ja börsivälistesse ettevõtetesse,

—   QuadReal: kinnisvara haldamine ja sellega seotud teenused ettevõtjale British Columbia Investment Management Corporation,

—   BREP: Singapuri valitsuse nimel GIC Realty käsutuses oleva kinnisvara omanik,

—   Brookfield Brazil Retail Fund: kaubanduskeskuste kaudne omanik ja haldaja Brasiilias.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.