5.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/4


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 82/04)

1.

23. veebruaril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Borealis AG („Borealis“, Austria), mille üle ettevõtjatel Mubadala Investment Company („Mubadala“, Abu Dhabi) ja OMV AG (Austria) on ühiselt valitsev mõju;

NOVA Chemicals Corporation („NOVA“, Kanada), mis kuulub täielikult ettevõtjale Mubadala;

Total SA („Total“, Prantsusmaa) ning

Bayport Polymers LLC, („JV“, USA).

Borealis, Nova ja Total omandavad ettevõtja JV üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Borealis: polüolefiini, põhikemikaalide ja väetiste tootmine ja turustamine;

—   NOVA: etüleeni, polüetüleeni, stüreeni ja nende ühendtoodete tootmine ja turustamine;

—   Total: nafta- ja gaasitööstuses ning muudes energiasektorites tegutsev ettevõtja;

—   JV: polüetüleeni tootmine ja turustamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.