16.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 14/13


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 14/10)

1.

9. jaanuaril 2018 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar“, Kanada);

EDF ENR PWT („EDF ENR“, Prantsusmaa), mis kuulub kontserni EDF (Prantsusmaa),

ühisettevõtjana käsitatav uus ettevõtja Newco (Prantsusmaa).

Canadian Solar ja EDF ENR omandavad Newco üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

EDF ENR on spetsialiseerunud fotoelektriliste monokristallplokkide, polükristallplokkide, plaatide, elementide ja moodulite tootmisele ning kuulub kaudse tütarettevõtjana täielikult energiaettevõtjale EDF Group, mis tegutseb elektri tootmise ja hulgimüügitarnete ning elektri ülekandmise, jaotamise ja jaetarnete valdkonnas;

Canadian Solar tegutseb üleilmselt fotoelektriliste moodulite tootmise ja tarnimise ning fotoelektriliste energiaprojektide väljatöötamise, ehitamise, käitamise ja hooldamise valdkonnas.

Newco hakkab tegelema fotoelektriliste monokristallplokkide, polükristallplokkide ja plaatide väljatöötamise, tootmise ja müügiga.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.