Brüssel,30.11.2018

COM(2018) 900 final

Euroopa Liidu
teine üldeelarve PROJEKT
2019. eelarveaastaks

ÜLDINE SISSEJUHATUS


DOKUMENDID

       

Euroopa Liidu
teine üldeelarve PROJEKT
2019. eelarveaastaks

ÜLDINE SISSEJUHATUS

2019. AASTA ÜLDEELARVE PROJEKT

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

Võttes arvesse

Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a,

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“), 1 eriti selle artiklit 13,

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 2 ,

nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta 3 ,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2013 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 4 ,

komisjoni poolt 21. juunil 2018 esitatud algset Euroopa Liidu 2019. eelarveaasta üldeelarve projekti 5 ,

nõukogu poolt 4. septembril 2018 vastu võetud seisukohta Euroopa Liidu 2019. eelarveaasta üldeelarve algse projekti kohta 6 ,

komisjoni poolt 16. oktoobril 2018 esitatud 2019. aasta üldeelarve algse projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2019 7 ,

Euroopa Parlamendi poolt 25. oktoobril 2018 vastu võetud muudatusi nõukogu seisukohas Euroopa Liidu 2019. eelarveaasta üldeelarve algse projekti kohta 8 ,

esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2019. aasta teise üldeelarve projekti üldise sissejuhatuse.

Lisaks käesolevale üldisele sissejuhatusele on 2019. aasta teise eelarveprojekti üksikasjad jagude kaupa EUR-Lexis ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-et.htm ) kõigis keeleversioonides kättesaadavad.

SISUKORD

1.    Sissejuhatus    

2.    Mitmeaastane finantsraamistik ja 2019. aasta teine eelarveprojekt    

2.1.    Mitmeaastases finantsraamistikus 2019. aasta eelarve jaoks ettenähtud ülemmäärad    

2.2.    2019. aasta teise eelarveprojekti ülevaade    

3.    Teise eelarveprojekti ettepaneku põhisisu    

3.1.    Horisontaalsed küsimused    

3.1.1.    Detsentraliseeritud asutused    

3.1.2.    Rakendusametid    

3.1.3.    Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed    

3.2.    Üldine lähenemisviis maksete assigneeringute puhul    

3.2.1.    Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks    

3.2.2.    Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus    

3.2.3.    Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad    

3.2.4.    Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus    

3.2.5.    Rubriik 4 – Globaalne Euroopa    

3.2.6.    Rubriik 5 – Haldus    

3.2.7.    Erivahendid: EGF, EAR ja ELSF    

3.3.    Üldine lähenemisviis maksete assigneeringutele    

3.4.    Reservid    

3.5.    Liigenduse ja eelarve selgituste muutmine    

3.5.1.    Eelarve selgitused    

3.5.2.    Liigendus    

4.    Lõppmärkused    

5.    2019. aasta teine eelarveprojekt finantsraamistiku rubriikide ja peamiste programmide kaupa    

1.Sissejuhatus

Komisjon edastas 2019. aasta eelarveprojekti kõigis ametlikes keeltes 21. juunil 2018 9 . Nõukogu lõpetas eelarveprojekti lugemise 4. septembril 2018 ja Euroopa Parlament 25. oktoobril 2018. 16. oktoobril edastas komisjon kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2019, mis sisaldas 2019. aasta ajakohastatud prognoose. Kuna Euroopa Parlament võttis vastu eelarveprojekti muudatused, millega nõukogu ei nõustunud, kutsuti kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c kokku lepituskomitee.

Lepituskomitee töötas 21 päeva, 30. oktoobrist kuni 19. novembrini 2018. Kuigi arutelude käigus tehti olulisi edusamme, ei suutnud Euroopa Parlament ja nõukogu ettenähtud aja jooksul kokkuleppele jõuda, eelkõige finantsmääruse uue artikli 15 lõike 3 (milles käsitletakse vabastatud kulukohustuste summale vastavate assigneeringute uuesti kättesaadavaks tegemist teadusprojektide jaoks) rakendamises. Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid siiski kokkuleppele 10 paranduseelarve projektis nr 6/2018 11 .

Kuna lepituskomitees üksmeelt ei saavutatud, esitab komisjon ELi toimimise lepingu artikli 314 lõike 8 kohaselt 2019. aasta uue eelarveprojekti. Selle ettepanekuga püüab komisjon arvesse võtta nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu seisukohti, ilma et oleks vaja uut lepitusperioodi, sest selleks ei ole aega. Kui eelarves ei jõuta enne 2018. aasta lõppu kokkuleppele, hakkab 1. jaanuarist 2019 kehtima ajutiste kaheteistkümnendike kord. See on ELi toimimise lepingu artikli 315 esimeses lõigus sätestatud menetlus, mis põhjustaks viivitusi peamiste poliitikameetmete ja programmide elluviimises, eelkõige põllumajanduse valdkonnas, ning takistaks uute meetmete alustamist.

Selleks et 2019. aasta eelarve õigeaegselt vastu võtta, kajastab komisjoni esitatud 2019. aasta teise eelarveprojekti ettepanek lepituskomitees tehtud edusamme, mille käigus taastati suures osas algsel kujul komisjoni eelarveprojekt, mida oli muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019 12 ; oluliselt on suurendatud mõningaid kulukohustuste assigneeringuid peamistele programmidele, mis toetavad majanduskasvu ja töökohtade loomist (nagu Erasmus+ ja noorte tööhõive algatus) ning pärast algse eelarveprojekti lugemist nõukogus ja Euroopa Parlamendis on tehtud ka mõningaid vähendamisi ja ümberpaigutamisi, eelkõige rubriigis 4. Kavandatud on programmi „Horisont 2020“ assigneeringute sihipärane suurendamine finantsmääruse artikli 15 lõike 3 kohaldamise kaudu. Maksete assigneeringute üldine tase on pärast kulukohustuste assigneeringute muutmist ja varasema kasutuselevõtu kompenseerimist 2018. aastal kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019 võrreldes madalam.

2.Mitmeaastane finantsraamistik ja 2019. aasta teine eelarveprojekt

2.1.Mitmeaastases finantsraamistikus 2019. aasta eelarve jaoks ettenähtud ülemmäärad

Järgmises tabelis on esitatud teise 2019. aasta eelarveprojekti koostamisel aluseks võetud mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute ülemmäärad 13 .

Rubriik

Mitmeaastase finantsraamistiku 2019. aasta ülemmäärad,

jooksevhinnad miljonites eurodes

Kulukohustuste assigneeringud

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

79 924,0

1a

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

23 082,0

1b

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

56 842,0

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

60 344,0

millest: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

43 881,0

3.

Julgeolek ja kodakondsus

2 801,0

4.

Globaalne Euroopa

10 268,0

5.

Haldus

10 786,0

millest: institutsioonide halduskulud

8 700,0

6.

Kompensatsioonid

0,0

KULUKOHUSTUSED KOKKU

164 123,0

MAKSED KOKKU

166 709,0

Mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmäär on 164 123 miljonit eurot, mis on 1,00 % ELi kogurahvatulust. Maksete assigneeringute ülemmäär on 166 709 miljonit eurot ehk 1,01 % kogurahvatulust.

2.2.2019. aasta teise eelarveprojekti ülevaade

(kulukohustuste ja maksete assigneeringud miljonites eurodes, jooksevhindades, ümardatud)

Rubriik

Eelarve

Teine eelarveprojekt

Erinevus

Erinevus

2018 (1)

2019

2019–2018

2019–2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

KA

MA

KA

MA

KA

MA

KA

MA

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

millest kulukohustuste koguvaru

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Ülemmäär

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

millest paindlikkusinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

millest kulukohustuste koguvaru

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Ülemmäär

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

millest kulukohustuste koguvaru

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Ülemmäär

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Ülemmäär

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Varu

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

millest: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Vaheülemmäär

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Julgeolek ja kodakondsus

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

millest paindlikkusinstrument

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Ülemmäär

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globaalne Euroopa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

millest kulukohustuste koguvaru

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Ülemmäär

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Haldus

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Ülemmäär

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu kompenseerib

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Varu

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

millest: institutsioonide halduskulud

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Vaheülemmäär

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu kompenseerib

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Vahevaru

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Rubriikide 1–6 assigneeringud

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

millest paindlikkusinstrument

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

millest kulukohustuste koguvaru

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülemmäär

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu kompenseerib

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Varu

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Assigneeringud protsendina kogurahvatulust (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Muud erivahendid(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

Assigneeringud kokku

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Assigneeringud protsendina kogurahvatulust (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

2018. aasta eelarve hõlmab paranduseelarveid nr 1–5 ning paranduseelarve projekti nr 6.

(2)

2019. aasta teine eelarveprojekt põhineb kogurahvatulu prognoosil, mis on kaasatud 23. mail 2018 vastu võetud mitmeaastase finantsraamistiku tehnilisse kohandusse (COM(2018) 282).

(3)

„Muud erivahendid“ hõlmavad hädaabireservi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF).

Kulukohustuste assigneeringute kogusummaks (sh erivahendid) on 2019. aasta teises eelarveprojektis kavandatud 165 605,6 miljonit eurot, mis moodustab 1,00 % kogurahvatulust, ehk 4 909,2 miljonit eurot (3,1 %) rohkem kui 2018. aastal, kui võtta arvesse 2018. aasta paranduseelarveid nr 1–5 ja paranduseelarve projekti nr 6. Kui võtta arvesse kulukohustuste assigneeringute koguvaru kasutamist (1 464,7 miljonit eurot), paindlikkusinstrumendi kasutamist (985,6 miljonit eurot) ja 2017. aastal rändega seotud ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kompenseerimist (253,9 miljonit eurot), jääb mitmeaastase finantsraamistiku eri ülemmäradega võrreldes seega kokkuvõttes 1 291,1 miljoni euro suurune varu.

Maksete assigneeringute kogusumma (sh erivahendid) on 148 198,9 miljonit eurot, mis moodustab 0,90 % kogurahvatulust. See tähendab 2018. aastaga võrreldes 3 431,0 miljoni eurost (2,4 %) suurenemist, kui võtta arvesse 2018. aasta paranduseelarveid nr 1–5 ja paranduseelarve projekti nr 6. Kui võtta arvesse paindlikkusinstrumendi kasutamisega 2016., 2017., 2018. ja 2019. aastal seotud mõju 2019. aasta maksete assigneeringutele (909,8 miljonit eurot), jääb mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäraga võrreldes 19 831,4 miljoni euro suurune varu.

Alamrubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ kulukohustuste assigneeringud on 23 145,4 miljonit eurot. See tähendab 2018. aastaga võrreldes 5,2 % suurenemist, mis on peamiselt seotud Euroopa ühendamise rahastuga, programmiga „Horisont 2020“, Erasmusega ja Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmiga, ning selle tulemusena ei jää sellesse alamrubriiki varu ja tuleb kasutada kulukohustuste assigneeringute koguvaru (63,4 miljonit eurot). Maksete assigneeringud suurenevad 2,1 % ehk 20 521,5 miljoni euroni.

Alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ kulukohustuste assigneeringud suurenevad 3,0 % ehk 57 192,0 miljoni euroni ja pärast kulukohustuste assigneeringute koguvaru kasutamist (350,0 miljonit eurot) noorte tööhõive rahastamiseks sellesse alamrubriiki varu ei jää. Maksete assigneeringud suurenevad 1,1 % ehk 47 035,4 miljoni euroni.

Rubriigi 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“ jaoks kavandatakse kulukohustuste assigneeringuid summas 59 642,1 miljonit eurot. See tähendab 0,7 % suurenemist võrreldes 2018. aastaga ja olulist varu (701,9 miljonit eurot) võrreldes ülemmääraga. Maksete assigneeringute summa on 57 399,9 miljonit eurot, mis on 2,4 % rohkem kui 2018. aastal. Kui võtta arvesse sihtotstarbeliste tulude viimast ajakohastust, ulatuvad turuga seotud kuludeks ja otsetoetusteks ettenähtud summad kulukohustuste assigneeringutes 43 191,9 miljoni euroni ja maksete assigneeringutes 43 116,4 miljoni euroni.

Rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ kulukohustuste assigneeringud suurenevad 8,4 % ehk 3 786,6 miljoni euroni ja pärast paindlikkusinstrumendi kasutamist (985,6 miljonit eurot) sellesse rubriiki varu ei jää. Maksete assigneeringud kasvavad 18,3 % ehk 3 527,4 miljoni euroni.

Rubriigi 4 „Globaalne Euroopa“ kulukohustuste assigneeringud suurenevad 12,4 % ehk 11 319,3 miljoni euroni (sh Türgi pagulasrahastu pikendamise mõju), mis tähendab, et sellesse rubriiki varu ei jää ja kasutada tuleb kulukohustuste assigneeringute koguvaru (1 051,3 miljonit eurot). Maksete assigneeringud kasvavad 5,1 % ehk 9 358,3 miljoni euroni.

Rubriigi 5 „Haldus“ kulukohustuste ja maksete assigneeringud kõigi institutsioonide jaoks kokku (kaasa arvatud pensionid ja Euroopa koolid) suurenevad nii kulukohustuste assigneeringute kui ka maksete assigneeringute puhul 2,9 % (vastavalt 9 943,0 miljoni euroni ja 9 944,9 miljoni euroni). Pärast 2017. aastal rändega seotud ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kompenseerimist (253,9 miljonit eurot) on mittesihtotstarbeline varu seega 589,1 miljonit eurot.

3.Teise eelarveprojekti ettepaneku põhisisu

Teises eelarveprojektis lähtutakse üldiselt lepituskomitees tehtud edusammudest. Allpool esitatakse ülevaade kavandatavatest muudatustest võrreldes algse eelarveprojektiga, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019.

3.1.Horisontaalsed küsimused

3.1.1.Detsentraliseeritud asutused

Tehakse ettepanek jätta ELi rahaline toetus detsentraliseeritud asutustele (kulukohustuste assigneeringutes ja maksete assigneeringutes) ja nende ametite ametikohtade arv samale tasemele kui algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, võttes arvesse järgmisi muudatusi.

·Alamrubriik 1a:

oEuroopa GNSSi Agentuurile (GSA, eelarveartikkel 02 05 11) on kavas eraldada 5 täiendavat ametikohta ning selle kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas suurendada 357 500 euro võrra;

oEuroopa Tööjõuameti (ELA, eelarveartikkel 04 03 15) kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas vähendada 8 947 000 euro võrra;

oEuroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA, eelarveartikkel 09 02 03) kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas suurendada 400 000 euro võrra;

oElektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ametile (BEREC, eelarveartikkel 09 02 04) on kavas eraldada 2 täiendavat ametikohta ning selle kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas suurendada 143 000 euro võrra;

oEuroopa Pangandusjärelevalve (EBA, eelarveartikkel 12 02 04) ametikohtade loetelus sisalduvat ametikohtade arvu on kavas vähendada 2 võrra;

oEuroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA, eelarveartikkel 12 02 05) ametikohtade loetelus sisalduvat ametikohtade arvu on kavas vähendada 4 võrra ning selle kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas vähendada 1 100 000 euro võrra;

oEuroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA, eelarveartikkel 12 02 06) ametikohtade loetelus sisalduvat ametikohtade arvu on kavas vähendada 23 võrra ning selle kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas vähendada 11 000 000 euro võrra.

·Rubriik 3:

oEuroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametile (Europol, eelarveartikkel 18 02 04) on kavas eraldada 10 täiendavat ametikohta ning selle kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas suurendada 8 357 500 euro võrra;

oVabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA, eelarveartikkel 18 02 07) kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas suurendada 4 000 000 euro võrra;

oEuroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO, eelarveartikkel 18 03 02) kulukohustuste ja maksete assigneeringud on kavas jätta samale tasemele kui komisjoni algses eelarveprojektis. Euroopa Komisjon vaatab EASO 2019. aasta rahastamisvajadused üle, kui 12. septembri 2018. aasta seadusandlik ettepanek ameti operatiivtoealase suutlikkuse suurendamiseks on vastu võetud. Komisjon esitab vajaduse korral vastavad eelarveettepanekud;

oEuroopa Õigusalase Koostöö Üksusele (Eurojust, eelarveartikkel 33 03 04) on kavas eraldada 5 täiendavat ametikohta ning selle kulukohustuste ja maksete assigneeringuid on kavas suurendada 357 500 euro võrra.

3.1.2.Rakendusametid

Tehakse ettepanek jätta ELi rahaline toetus rakendusametitele (kulukohustuste assigneeringutes ja maksete assigneeringutes) ja nende ametite ametikohtade arv samale tasemele kui algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019.

3.1.3.Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Teine eelarveprojekt hõlmab 75 katseprojekti ja ettevalmistavat meedet, mille kulukohustuste assigneeringute kogusumma on 114,9 miljonit eurot, mis kajastab algse eelarveprojekti lugemist Euroopa Parlamendis.3.2.Üldine lähenemisviis maksete assigneeringute puhul

3.2.1. Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Tehakse ettepanek jätta alamrubriigi 1a kulukohustuste assigneeringud samale tasemele kui algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, võttes arvesse järgmises tabelis esitatud muudatusi.

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute suurendamine

EP 2019 (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

2019. aasta teine eelarveprojekt

Erinevus

1.1.12

Rahvusvaheline katsetermotuumareaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine – ITERi arendamise Euroopa ühisettevõte – Fusion for Energy (F4E)

354 658 200

351 158 200

–3 500 000

1.1.13

Maa seire Euroopa programm (Copernicus)

–17 500 000

02 06 01

Kosmoseseirel ja kohapeal kogutud andmetel põhinevate operatiivteenuste osutamine (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

–1 500 000

02 06 02

Liidu iseseisva Maa seire suutlikkuse arendamine (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

–16 000 000

1.1.4

Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME)

5 000 000

02 02 01

Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Haridus-, koolitus- ja spordiprogramm („Erasmus+“)

200 000 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi toetuskulud

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Programm „PROGRESS“ – Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – Töötajate vabatahtliku riikidevahelise liikuvuse hõlbustamine ja uute töötamise võimaluste pakkumine

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Detsentraliseeritud asutused

–20 146 500

02 05 11

Euroopa GNSSi Agentuur

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) – Büroo

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

13 474 234

12 374 234

–1 100 000

12 02 06

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

38 235 160

27 235 160

–11 000 000

04 03 15

Euroopa Tööjõuamet (ELA)

11 071 650

2 124 650

–8 947 000

1.1.OTH

Muud meetmed ja programmid

227 000

04 03 01 03

Tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Kvaliteetse statistilise teabe esitamine, Euroopa statistika koostamise uute meetodite rakendamine ja koostöö tugevdamine Euroopa statistikasüsteemiga

73 245 000

72 185 000

–1 060 000

1.1.PPPA

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

72 258 000

1.1.SPEC

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames finantseeritavad meetmed

–1 210 000

01 02 01

Majandus- ja rahaliitu, sealhulgas eurot, käsitlev koordineerimine, järelevalve ja teabevahetus

12 000 000

11 730 000

–270 000

04 03 01 06

Ettevõtjate esindajate teavitamine, nõustamine ja kaasamine

7 903 000

7 103 000

–800 000

04 03 01 08

Töösuhted ja sotsiaalne dialoog

16 000 000

15 000 000

–1 000 000

06 02 05

Euroopa transpordipoliitika ja reisijaõiguste toetusmeetmed, sh teabevahetusmeetmed

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Liidu tegevuspõhimõtete määramine ja rakendamine elektroonilise side valdkonnas

3 765 000

3 265 000

–500 000

Kokku

241 428 500

Sellest tulenevalt tehakse ettepanek määrata kulukohustuste tasemeks 23 145,4 miljonit eurot, jätmata varu võrreldes alamrubriigi 1a kulude ülemmääraga ja kasutades kulukohustuste assigneeringute koguvaru 63,4 miljoni euro ulatuses.

Teadusprojektide täieliku või osalise rakendamata jätmise tõttu 2017. aastal vabastatud kulukohustusi (412,8 miljonit eurot) arvesse võttes ja kooskõlas finantsmääruse 14 artikli 15 lõikega 3, mida kohaldatakse ainult teadustegevuse suhtes, teeb komisjon ettepaneku teha 100 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid uuesti kättesaadavaks, et suurendada toetust Euroopa innovatsiooninõukogu käsitlevale katsealgatusele VKEde rahastamisvahendi 15 (eelarverida 08 02 08) raames.

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Uuesti kättesaadavaks tehtavad assigneeringud

1.1.31

Programm „Horisont 2020“

100 000 000

08 02 08

VKEde rahastamisvahend

100 000 000

Kokku

100 000 000

Tehakse ettepanek muuta vastavalt eelarvepunkti selgitust.

3.2.2.Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Tehakse ettepanek jätta alamrubriigi 1b kulukohustuste assigneeringud samale tasemele kui algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, võttes arvesse järgmises tabelis esitatud muudatusi.

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute suurendamine

EP 2019 (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

2019. aasta teine eelarveprojekt

Erinevus

1.2.31

Tehniline abi

–1 744 903

04 02 63 01

Euroopa Sotsiaalfond – Tegevuse tehniline abi

25 078 000

23 333 097

–1 744 903

1.2.5

Noorte tööhõive algatus (eriotstarbeline täiendav assigneering)

116 666 667

04 02 64

Noorte tööhõive algatus

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

3 675 000

Kokku

118 596 764

Sellest tulenevalt tehakse ettepanek määrata kulukohustuste tasemeks 57 192,0 miljonit eurot, jätmata varu võrreldes alamrubriigi 1b kulude ülemmääraga ja kasutades kulukohustuste assigneeringute koguvaru 350,0 miljoni euro ulatuses.

3.2.3.Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

Tehakse ettepanek jätta rubriigi 2 kulukohustuste assigneeringud samale tasemele kui algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, võttes arvesse järgmises tabelis esitatud muudatusi.

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute suurendamine

EP 2019 (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

2019. aasta teine eelarveprojekt

Erinevus

2.0.10

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

–237 500 000

05 02 06 99

Muud oliiviõliga seotud meetmed

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Muud sealiha, kodulinnuliha, munade, mesinduse ning muude loomakasvatussaadustega seotud meetmed

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Põhitoetuskava

16 464 000 000

16 211 000 000

–253 000 000

2.0.4

Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Keskkonnasäästliku ja ressursitõhusama majanduse ning liidu keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamise ja rakendamise toetamine

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise suundumuse peatamine ja ümberpööramine

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Parema keskkonnaalase juhtimise toetamine kõikidel tasanditel

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

13 500 000

Kokku

–220 000 000

Kulukohustuste assigneeringute vähenemine tuleneb täies ulatuses suuremast sihtotstarbelisest tulust, mis tuleneb EAGFi ülejäägist 31. oktoobri 2018. aasta seisuga, mis katab sektori kõik vajadused, mida ajakohastati kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019.

Sellest tulenevalt tehakse ettepanek määrata kulukohustuste tasemeks 59 642,1 miljonit eurot, jättes rubriigi 2 kulude ülemmääraga võrreldes 701,9 miljoni euro suuruse varu.

3.2.4.Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus

Tehakse ettepanek määrata rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringud algses eelarveprojektis esitatud tasemel, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, koos järgmises tabelis esitatud muudatustega:

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute suurendamine

EP 2019 (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

2019. aasta teine eelarveprojekt

Erinevus

3.0.11

Loov Euroopa

3 000 000

09 05 01

Meediavaldkonna allprogramm – Riikidevaheline ja rahvusvaheline tegevus ning riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Sisejulgeolekufond

5 000 000

18 02 01 01

Toetus piirihaldusele ja ühisele viisapoliitikale seadusliku reisimise hõlbustamiseks

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Toit ja sööt

-8 000 000

17 04 01

Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Detsentraliseeritud asutused

-42 285 000

18 02 04

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

15 075 000

3.0.SPEC

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

3 000 000

09 05 05

Multimeediameetmed

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Infopunktid

15 800 000

15 600 000

-200 000

Kokku

-24 210 000

Tehakse ettepanek määrata kulukohustuste tasemeks 3 786,6 miljonit eurot, jätmata varu rubriigi 3 kulude ülemmäärani ja võttes kasutusele 985,6 miljoni euro ulatuses paindlikkusinstrumendi vahendeid.

3.2.5.Rubriik 4 – Globaalne Euroopa

Tehakse ettepanek määrata rubriigi 4 kulukohustuste assigneeringud algses eelarveprojektis esitatud tasemel, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, koos järgmises tabelis esitatud muudatustega:

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute suurendamine

EP 2019 (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

2019. aasta teine eelarveprojekt

Erinevus

4.0.1

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

-138 700 000

05 05 04 02

Türgi – Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Lääne-Balkani riigid – Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Lääne-Balkani riigid – Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Türgi – Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Türgi – Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

Makromajanduslik finantsabi

-15 000 000

01 03 02

Makromajanduslik finantsabi

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Välistegevuse tagatisfond

-48 222 935

01 03 06

Välistegevuse tagatisfondi rahastamine

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend

97 119 000

22 04 01 01

Vahemere piirkonna riigid – Inimõigused, hea valitsemistava ja liikuvus

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Vahemere piirkonna riigid – Vaesuse vähendamine ja säästev areng

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid – Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Rahuprotsessi toetamine ning rahaline abi Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Idapartnerluse riigid – Inimõigused, hea valitsemistava ja liikuvus

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Idapartnerlus – Vaesuse vähendamine ja säästev areng

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Idapartnerlus – Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Toetus Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Arengukoostöö rahastamisvahend

31 556 000

21 02 02

Koostöö Aasiaga

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Koostöö Lähis-Idaga

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Keskkond ja kliimamuutused

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Säästev energia

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Inimareng

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Ränne ja varjupaik

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Kodanikuühiskond arengukoostöös

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Toetus arengukoostöö rahastamisvahendist

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Muud meetmed ja programmid

2 000 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

6 325 000

Kokku

-64 922 935

Tehakse ettepanek määrata kulukohustuste tasemeks 11 319,3 miljonit eurot, jätmata varu rubriigi 4 kulude ülemmäärani ja kasutades kulukohustuste assigneeringute koguvaru 1 051,3 miljoni euro ulatuses.

3.2.6.Rubriik 5 – Haldus

Tehakse ettepanek määrata rubriigi 5 ametikohtade loetelu järgne töökohtade arv institutsioonides ja assigneeringud algses eelarveprojektis esitatud tasemel, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, koos järgmiste eranditega:

·Parlamendi jagu, mille puhul kiideti parlamendis lugemisel heaks algne eelarveprojekt, võttes arvesse kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2019 sisalduvaid, Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametiga seotud kohandusi;

·Nõukogu jagu, mille puhul kiideti nõukogus lugemisel heaks algne eelarveprojekt;

·Euroopa Andmekaitseinspektori jagu, mille puhul kiideti nõukogus lugemisel heaks algne eelarveprojekt.

Peale selle tehakse ettepanek teha järgmised muudatused järgmiste institutsioonide ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade arvus ja algse eelarveprojekti assigneeringutes, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019:

·Euroopa Kohtu jagu, kus on kavas eraldada 5 täiendavat ametikohta 16 ning suurendada kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 415 016 euro võrra (246 875 eurot eelarvereal 1 2 0 0 Töötasud ja toetused ja 168 141 eurot eelarvereal 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus);

·Euroopa välisteenistuse jagu, kus on kavas vähendada kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 3 050 000 euro võrra, mis on eelarverea 2 2 1 4 Strateegilise teabevahetuse suutlikkus kavandatud 1 200 000eurose assigneeringute suurendamise ja kokku 4 250 000eurose assigneeringute vähendamise (eelarveread 1 1 0 0 Põhipalgad -3 280 000 eurot; 1 1 0 1 Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused -10 000 eurot;, 1 1 0 2 Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused -840 000 eurot ja 1 1 0 3 Sotsiaalkindlustus -120 000 eurot) kombineeritud tulemus.

Tehakse ettepanek lisada alates 1. juulist 2018 automaatselt kohaldatava palgakohanduse (2,0 % asemel 1,7 %) mõju 2019. aasta eelarvele kõikidesse eelarveprojekti jagudesse järgmiselt:

eurodes

Euroopa Parlament

-2 851 238

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

-965 489

Euroopa Komisjon (k.a pensionid)

-13 781 615

Euroopa Liidu Kohus

-891 000

Euroopa Kontrollikoda

-359 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

-220 825

Euroopa Regioonide Komitee

-160 594

Euroopa Ombudsman

-26 880

Euroopa Andmekaitseinspektor

-14 568

Euroopa välisteenistus

-911 839

Kokku

-20 183 048Peale selle tuvastati täiendava 0,8 miljoni eurose assigneeringute vähendamise võimalus ja tehakse ettepanek kohaldada seda kõigi institutsioonide hoonetega seotud kuludele peale Euroopa Parlamendi järgmiselt:

eurodes

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

-20 052

Euroopa Komisjon

-557 239

Euroopa Liidu Kohus

-77 689

Euroopa Kontrollikoda

-482

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

-27 215

Euroopa Regioonide Komitee

-20 008

Euroopa Ombudsman

-2 287

Euroopa Andmekaitseinspektor

-4 026

Euroopa välisteenistus

-41 002

Kokku

-750 000

Seega, olles võtnud arvesse punktis 3.1.3 kavandatud katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid (4,1 miljonit eurot), tehakse ettepanek määrata kulukohustuste assigneeringute tasemeks 9 943,0 miljonit eurot, jättes rubriigi 5 kulude ülemmäära suhtes 589,1 miljoni eurose varu pärast seda, kui 253,9 miljonit sellest varust on kasutatud selleks, et kompenseerida ettenägemata kulude varu kasutamine 2017. aastal.

3.2.7.Erivahendid: EGF, EAR ja ELSF

Tehakse ettepanek määrata Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi, hädaabireservi ning Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kulukohustuste assigneeringud samal tasemel kui algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019.

3.3.Üldine lähenemisviis maksete assigneeringutele

Tehakse ettepanek määrata maksete assigneeringud algses eelarveprojektis esitatud tasemel, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019, koos järgmiste muudatustega:

1.Võetakse arvesse liigendamata kuludeks kavandatud kulukohustuste assigneeringute taset, sest nende kulude puhul võrdub kavandatud maksete assigneeringute tase kulukohustuste assigneeringute tasemega. See hõlmab põllumajanduskulude täiendavat vähendust 253,0 miljoni euro võrra. Seda lähenemisviisi kohaldatakse analoogia alusel ELi toetuse suhtes detsentraliseeritud asutustele ja välistegevuse tagatisfondile. Kavandatud vähendamise kombineeritud mõju on 375,0 miljonit eurot;

2.Tehakse ettepanek määrata kõigi uute katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete maksete assigneeringute tasemeks 50 % vastavatest kulukohustuste assigneeringutest või tase, mille pakkus algse eelarveprojekti lugemisel välja parlament, kui see tase on madalam. Olemasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete pikendamise puhul tehakse ettepanek määrata maksete assigneeringute tasemeks algse eelarveprojekti tase, millele lisandub 50 % vastavatest kavandatud uutest kulukohustuste assigneeringutest, või tase, mille pakkus algse eelarveprojekti lugemisel välja parlament, kui see tase on madalam. Kavandatud suurendamise kombineeritud mõju on 57,5 miljonit eurot;3.Liigendatud kulude kulukohustuste assigneeringute muutuse tulemusena tehakse ettepanek teha muudatused järgmistel eelarveridadel:

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute suurendamine

EP 2019 (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

2019. aasta teine eelarveprojekt

Erinevus

1.1.12

Rahvusvaheline katsetermotuumareaktor (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine – ITERi arendamise Euroopa ühisettevõte – Fusion for Energy (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Maa seire Euroopa programm (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

Kosmoseseirel ja kohapeal kogutud andmetel põhinevate operatiivteenuste osutamine (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Liidu iseseisva Maa seire suutlikkuse arendamine (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

Horisont 2020

30 000 000

08 02 08

VKEde rahastamisvahend

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Haridus-, koolitus- ja spordiprogramm („Erasmus+“)

170 000 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Toit ja sööt

-6 500 000

17 04 01

Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

-90 000 000

05 05 04 02

Türgi – Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Türgi – Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Türgi – Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

Makromajanduslik finantsabi

-15 000 000

01 03 02

Makromajanduslik finantsabi

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Kokku

72 500 000

4.Tehakse ettepanek täiendavalt vähendada eelarverea 01 04 05 maksete assigneeringuid, vähendades EFSI tagatisfondi eraldisi summa võrra, mis rakendati varem eelarvepädevate institutsioonide ümberpaigutuse (DEC) nr 22/2018 teel järgmiselt:

eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

EP 2019 (sh muutmisettepanek 1)

2019. aasta eelarve

Erinevus

1.1.10

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

-150 000 000

01 04 05

Maksed EFSI tagatisfondi

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Kokku

-150 000 000

3.4.Reservid

Tehakse ettepanek määrata reservid kooskõlas algse eelarveprojekti lugemisega nõukogus, võttes arvesse kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2019, koos järgmiste muudatustega:

·Tehakse ettepanek sõnastada eelarverea 18 03 01 01 assigneeringute reservist vabastamise tingimused järgmiselt:

„Dublini III määruse ümbersõnastamist käsitlevale komisjoni ettepanekule (COM(2016) 270 final, 4. mai 2016) lisatud finantsselgituses ette nähtud summa 460 miljonit eurot kantakse kuni seadusandliku ettepaneku vastuvõtmiseni reservi. Selle reservi võib vabastada pärast alusakti vastuvõtmist ümberpaigutuse teel kooskõlas finantsmääruse artikli 30 lõike 2 punktiga a.

Kui õigusakti ei võeta vastu 1. veebruariks 2019, võib komisjon esitada kooskõlas finantsmääruse artikliga 31 ühe või mitu ettepanekut kõnealuse summa kasutamiseks muul eesmärgil vastavalt eelarverea 18 03 01 01 sihtotstarbele.“

Tehakse ettepanek muuta vastavalt eelarvepunkti 18 03 01 01 selgitust.

·Võttes arvesse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte õigusliku aluse 17 vastuvõtmist 28. septembril 2018, tehakse ettepanek vabastada eelarveridade 09 03 05 31, 09 04 07 33 ja 09 04 07 34 assigneeringud reservist.

3.5.Liigenduse ja eelarve selgituste muutmine

3.5.1.Eelarve selgitused

Lisaks punktis 3.2.1 kavandatud eelarveartikli 08 02 08 selgituse teksti muudatusele tehakse ettepanek lisada teise eelarveprojekti selgituste teksti muudatused, mille Euroopa Parlament tegi algse eelarveprojekti lugemisel, v.a järgnevas tabelis loetletud eelarveridade puhul. Seejuures lähtutakse eeldusest, et Euroopa Parlamendi tehtud muudatused ei saa muuta ega laiendada kehtiva õigusliku aluse kohaldamisala ega mõjutada institutsioonide halduslikku iseseisvust ning et meedet saab rahastada olemasolevatest vahenditest.

Eelarverida

Nimetus

02 02 77 40

Katseprojekt – Satelliit-lairibaühendus haridusliku multimeediasisu toomiseks ühenduseta koolideni

04 06 01

Sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine ja vaesuse kõige raskemate vormide leevendamine liidus

15 04 02

Kultuurivaldkonna allprogramm – Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

18 02 01 02

Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

18 03 01 01

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamine ja arendamine ning liikmesriikide solidaarsuse ja nendevahelise vastutuse jagamise suurendamine

18 03 01 02

Liitu seadusliku sisserände toetamine, kolmandate riikide kodanike tegeliku integratsiooni süvendamine ning õiglaste ja tulemuslike tagasisaatmisstrateegiate edendamine

18 04 01 01

Kodanike Euroopa – Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil

19 02 01

Kriisidele ja tekkivatele kriisiolukordadele reageerimine

21 02 01

Koostöö Ladina-Ameerikaga

21 02 07 03

Inimareng

21 02 08 01

Kodanikuühiskond arengukoostöös

33 02 01

Õiguste kaitse tagamine ja kodanikuaktiivsuse edendamine

3.5.2.Liigendus

Tehakse ettepanek lisada kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2019 muudetud algse eelarveprojekti liigendusse uued katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed koos järgmiste nimemuutustega:

Eelarverida

Nimetus

02 04 77 07

Ettevalmistav meede – Uue ELi riikliku satelliitside programmi ettevalmistamine

05 08 77 18

Katseprojekt – Rakenduskava kehtestamine, millega luuakse põllumajanduslikus toidutööstussektoris struktuurid põllumajanduslike pereettevõtete üleandmise ja kohaliku põllumajandustootmise kaitsmiseks

4.Lõppmärkused

Esitades 2019. aasta teise eelarveprojekti, mis põhineb lepituskomitees tehtud edusammudel, püüab komisjon luua tingimused 2019. aasta eelarve kiireks vastuvõtmiseks 2018. aasta lõpuni jäänud väga lühikese aja jooksul.

2019. aasta eelarve õigeaegne vastuvõtmine ja jõustumine tagab Euroopa Liidu poliitika ja programmide nõuetekohase rakendamise. Komisjon teeb selle eesmärgi saavutamiseks kõik endast oleneva.

5.2019. aasta teine eelarveprojekt finantsraamistiku rubriikide ja peamiste programmide kaupa

(kulukohustuste ja maksete assigneeringud miljonites eurodes, jooksevhindades, ümardatud)

Rubriik

Eelarve

Teine eelarveprojekt

Erinevus

Erinevus

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

KA

MA

KA

MA

KA

MA

KA

MA

1. Arukas ja kaasav majanduskasv

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

millest kulukohustuste koguvaru

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Ülemmäär

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

millest kulukohustuste koguvaru

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Ülemmäär

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

Suured taristuprojektid

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid (EGNOS ja Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5 %

28,6 %

 

Rahvusvaheline katsetermotuumareaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Maa seire Euroopa programm (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7 %

-0,9 %

Tuumaohutus ja dekomisjoneerimine

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8 %

-44,1 %

Teadusuuringute ja innovatsiooni ühine strateegiline raamistik

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Horisont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7 %

-0,6 %

Haridus-, koolitus- ja spordiprogramm („Erasmus+“)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3 %

-0,1 %

Tollialane tegevusprogramm, Fiscalise programm ja pettustevastase võitluse programm

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Euroopa ühendamise rahastu

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energia

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Transport

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Majanduse elavdamist toetavad energeetikaprojektid

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0 %

Euroopa solidaarsuskorpus

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Muud meetmed ja programmid

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4 %

-1,7 %

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Detsentraliseeritud asutused

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

millest kulukohustuste koguvaru

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Ülemmäär

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeerimine majanduskasvu ja töökohtade loomisse

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Piirkondade lähendamine (vähem arenenud piirkonnad)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Üleminekupiirkonnad

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurentsivõime (enam arenenud piirkonnad)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Äärepoolseimad ja hõredalt asustatud piirkonnad

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Ühtekuuluvusfond

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8 %

-8,9 %

Euroopa ühendamise rahastu – ühtekuuluvusfondist antav toetus

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Euroopa territoriaalne koostöö

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0 %

-3,6 %

Noorte tööhõive algatus (eriotstarbeline täiendav assigneering)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Tehniline abi ja innovatiivsed meetmed

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Euroopa abi enim puudustkannatavate isikute jaoks

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0 %

0,0 %

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3 %

-39,5 %

2. Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Ülemmäär

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Varu

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

millest: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Vaheülemmäär

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5 %

10,7 %

Detsentraliseeritud asutused

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Julgeolek ja kodakondsus

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

millest paindlikkusinstrument

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Ülemmäär

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Sisejulgeolekufond

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9 %

37,9 %

IT-süsteemid

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6 %

-100,0 %

Õigusküsimused

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4 %

6,3 %

Õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Liidu kodanikukaitse mehhanism

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Programm „Kodanike Euroopa“

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Toit ja sööt

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4 %

-3,7 %

Tervishoid

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Tarbijaküsimused

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Loov Euroopa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Liidus antava erakorralise toetuse vahend (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9 %

-68,5 %

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

millest teabevahetusmeetmed

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Detsentraliseeritud asutused

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Globaalne Euroopa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

millest kulukohustuste koguvaru

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Ülemmäär

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Varu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9 %

-9,6 %

Arengukoostöö rahastamisvahend

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Partnerluse rahastamisvahend (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9 %

-1,1 %

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0 %

-5,9 %

Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8 %

-1,2 %

Humanitaarabi (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0 %

-8,8 %

Makromajanduslik finantsabi

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8 %

-35,8 %

Välistegevuse tagatisfond

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0 %

-100,0 %

Liidu kodanikukaitse mehhanism

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9 %

-4,9 %

Euroopa Kestliku Arengu Fond

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Muud meetmed ja programmid

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6 %

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Katseprojekt ja ettevalmistavad meetmed

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9 %

-43,7 %

Detsentraliseeritud asutused

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Haldus

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Ülemmäär

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu kompenseerib

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Varu

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

millest: institutsioonide halduskulud

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Vaheülemmäär

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu kompenseerib

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Varu

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pensionid ja Euroopa koolid

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Pensionid

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Euroopa koolid

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4 %

-0,4 %

Institutsioonide halduskulud

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Euroopa Parlament

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Euroopa Komisjon

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Euroopa Liidu Kohus

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Euroopa Kontrollikoda

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Euroopa Regioonide Komitee

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Euroopa Ombudsman

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Euroopa välisteenistus

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Rubriikide assigneeringud

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

millest paindlikkusinstrument

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

millest kulukohustuste koguvaru

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Ülemmäär

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

millest ettenägemata kulude varu kompenseerib

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Varu

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Assigneeringud protsendina kogurahvatulust (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Muud erivahendid (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4 %

-25,3 %

 

Hädaabireserv

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0 %

-60,0 %

 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5 %

-72,5 %

Assigneeringud kokku

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Assigneeringud protsendina kogurahvatulust (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) 2018. aasta eelarve sisaldab paranduseelarveid nr 1–5 ning paranduseelarve projekti nr 6.

(2) 2019. aasta teine eelarveprojekt põhineb kogurahvatulu prognoosil, mis on esitatud 23. mail 2018 vastu võetud mitmeaastase finantsraamistiku tehnilises kohanduses (COM(2018) 282).

(1)      ELT L 347, 20.12.2013.
(2)      ELT C 373, 20.12.2013.
(3)      ELT L 160, 7.6.2014.
(4)      ELT L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      Lepituskomitees arutusele tulnud paketti kuulus ka paranduseelarve projekt nr 6/2018, kuid selle vastuvõtmine pidi toimuma novembris, et oleks võimalik arvesse võtta omavahendites, eelkõige käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite saldos, tehtud vajalikke kohandusi, mis mõjutavad 2018. aasta detsembri esimesel tööpäeval kättesaadavaks tehtavaid summasid.
(11)      COM(2018) 704, 12.10.2018.
(12)      COM(2018) 709, 16.10.2018.
(13)      Arvandmed põhinevad 2019. aasta finantsraamistiku tehnilisel kohandusel vastavalt kogurahvatulu muutustele, mille komisjon võttis vastu 23. mail 2018 (COM(2018) 282).
(14)      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).
(15)      2018. aasta juunis kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles käivitama programmi „Horisont 2020“ järelejäänud aja jooksul uue läbimurdelist innovatsiooni käsitleva katsealgatuse. Ülemkogu järeldustes on öeldud: „Me vajame tugevamat ja kaasavat innovatsiooni ökosüsteemi, et soodustada läbimurdelist ja uut turgu loovat innovatsiooni ning pakkuda ulatuslikku toetust ettevõtjatele, sealhulgas VKEdele, kellel on murrangulist potentsiaali edukaks ülemaailmsetele turgudele sisenemiseks.“
(16)      1 AD ametikoht andmekaitse ja 4 AD ametikohta IT valdkonnale.
(17)

     Komisjoni 11. jaanuaril 2018 esitatud ettepanek: nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (COM(2018) 8).