Brüssel,17.9.2018

COM(2018) 629 final

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

KOMISJONI 11. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE
EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2017. MAJANDUSAASTA KOHTA


Sisukord

1.Eelarvemenetlus

1.1.Finantsraamistik

1.2.2017. aasta eelarveprojekt

1.3.2017. aasta eelarve vastuvõtmine

1.4.Paranduseelarvete vastuvõtmine

2.Assigneeringute haldamine

2.1.Kulukohustuste assigneeringute haldamine

2.1.1.EAFRD maaelu arengu programmid

2.1.2.Tehniline abi

2.2.Maksete assigneeringute haldamine

2.2.1.EAFRD maaelu arengu programmid

2.2.2.Tehniline abi

3.EAFRD 2017. aasta eelarve täitmine

3.1.Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

3.1.1.EAFRD maaelu arengu programmid

3.1.2.Tehniline abi

3.2.Maksete assigneeringute kasutamine

3.2.1.EAFRD maaelu arengu programmid

3.2.2.Tehniline abi

3.3.Deklareeritud kulude analüüs meetmete kaupa

3.4.EAFRD programmide rakendamine

3.4.1.Programmitööperiood 2007–2013

3.4.2.Programmitööperiood 2014–2020

1.    Eelarvemenetlus

1.1.    Finantsraamistik 

Maaelu arengu 2017. aasta kulusid rahastatakse kahe mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013 ja 2014–2020) raames. 2014.–2020. aasta finantsraamistik on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 1311/2013. Maaelu arengu ning turuga seotud kulude ja otsetoetuste eraldised pärast kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastast tehnilist kohandust on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. 2014.–2020. aasta finantsraamistik

RUBRIIK 2.

Miljonit eurot; jooksevhinnad

Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KOKKU

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

millest:

– maaelu areng a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– turuga seotud kulud ja otsetoetused a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 888

a) Pärast 351,9 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel 2014. eelarveaastal (vt täpsem teave märkuses f).

b) Pärast 51,6 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel 2015. eelarveaastal (vt täpsem teave märkuses f).

c) Pärast 28 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel eelarveaastatel 2014–2020 (vt täpsem teave märkuses f).

d) Pärast 4 313,6 miljoni euro suuruse netosumma ümberpaigutust EAGFi ja EAFRD vahel eelarveaastatel 2015–2020 (vt täpsem teave märkuses f).

e) Pärast EAFRD 2014. aasta vahendite ümberplaneerimist mitmeaastase finantsraamistiku määruse (EL) nr 1311/2013 artikli 19 kohaldamisest tulenevalt arvestati 2014. aasta kulukohustustest maha kokku 8 705 miljonit eurot, mis jaotati võrdselt 2015. ja 2016. aasta kulukohustuste vahel.

f) Eespool märkustes a–d nimetatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ümberpaigutused hõlmavad järgmisi summasid: kogu eelarveperioodiks 2014–2020 kantakse igal aastal määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 66 lõike 1 alusel puuvillasektori kuludest (Kreeka) üle 4 miljonit eurot, määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10b ja artikli 10c lõike 2 alusel 2014. eelarveaastaks ülekantud vabatahtliku kohandamise tulemusena (Ühendkuningriik) 296,3 miljonit eurot, määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 136 ja 136b alusel 2014. ja 2015. eelarveaastale üle kantud kasutamata jäänud summadest (Rootsi ja Saksamaa) 51,6 miljonit eurot ning määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1 alusel toetuste vähendamise ja sammastevahelise paindlikkuse summadest 4 313,6 miljonit eurot.

1.2.    2017. aasta eelarveprojekt

Komisjon võttis vastu 2017. aasta eelarveprojekti ja esitas selle eelarvepädevatele institutsioonidele 18. juulil 2016.

Eelarveprojekti kohaselt olid 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil rahastatavad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) maksete assigneeringud kokku 1 280 miljonit eurot. Kulukohustuste assigneeringud 2017. aasta kohta puudusid, sest 2007.–2013. aasta programmitööperiood lõppes 2013. aasta lõpus. 2014.–2020. aasta programmitööperioodi jaoks nähti 2017. aasta eelarveprojektis kulukohustuste assigneeringuteks ette 14 360 miljonit eurot ja maksete assigneeringuteks 9 926 miljonit eurot.

Nõukogu võttis oma seisukoha 2017. aasta eelarveprojekti kohta vastu 12. septembril 2016 ning Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 26. oktoobril 2016. Kokku tuli kutsuda lepituskomitee, kes leppis ühise teksti osas kokku 21-päevase tähtaja jooksul. Nõukogu kiitis ühise teksti heaks 29. novembril 2016 ja Euroopa Parlament kiitis selle heaks 1. detsembril 2016.

1.3.    2017. aasta eelarve vastuvõtmine

1. detsembril 2016. aastal vastu võetud 2017. aasta eelarve oli EAFRD osas võrdne komisjoni algse ettepanekuga.

Tabel 2.

2017. aasta vastuvõetud eelarve

Eelarvepunkt

Kulukohustuste assigneeringud

Maksete assigneeringud

(eurodes)

(eurodes)

2007–2013

05.040501 (Maaelu arengu programmid)

1 280 000 000

05.040502 (Operatiivne tehniline abi)

2014–2020

05.046001 (Maaelu arengu programmid)

14 337 026 697

9 902 000 000

05.010404 (Mitteoperatiivne tehniline abi)

4 910 000

4 910 000

05.046002 (Operatiivne tehniline abi)

18 522 000

19 022 443

1.4.    Paranduseelarvete vastuvõtmine

Paranduseelarvega nr 6 vähendati 2007.–2013. aasta programmitööperioodi EAFRD maksete assigneeringuid 780 miljoni euro võrra ja tehnilise abi kulukohustuste assigneeringuid 1,5 miljoni euro võrra.

Tabel 3.

2017. aasta eelarve pärast parandusi

Eelarvepunkt

Kulukohustuste assigneeringud

Maksete assigneeringud

(eurodes)

(eurodes)

2007–2013

05.040501 (Maaelu arengu programmid)

500 000 000

05.040502 (Operatiivne tehniline abi)

2014–2020

05.046001 (Maaelu arengu programmid)

14 337 026 697

9 902 000 000

05.010404 (Mitteoperatiivne tehniline abi)

4 910 000

4 910 000

05.046002 (Operatiivne tehniline abi)

17 022 000

19 022 443

2.    Assigneeringute haldamine

2.1.    Kulukohustuste assigneeringute haldamine

2.1.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

Mis puutub kulukohustuste assigneeringutesse, siis 2017. aasta vastuvõetud eelarves oli nende suurus 14 337 miljonit eurot ning kogu see summa oli seotud 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmidega.

2017. aasta eelarve ei sisaldanud kulukohustuste assigneeringuid EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperioodi programmide jaoks.

Tabel 4.

2017. aasta kulukohustuste assigneeringute haldamine (EAFRD)

Eelarvepunkt

05.040501

(eurodes)

Eelarvepunkt

05.046001

(eurodes)

Assigneeringud 2017. aasta alguses

14 337 026 697

2017. aastal kasutatavad assigneeringud

14 337 026 697

2017. aastal kasutatud assigneeringud

14 337 026 697

2.1.2.    Tehniline abi

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 lõike 1 kohaselt võib EAFRD kasutada kuni 0,25 % oma iga-aastastest eraldistest selleks, et rahastada komisjoni algatusel tehnilise abi meetmeid. 2017. aasta eelarves oli esialgu selleks ette nähtud 4,9 miljonit eurot mitteoperatiivse tehnilise abi jaoks ja 18,5 miljonit eurot operatiivse tehnilise abi jaoks. Paranduseelarvega nr 6 vähendati viimati nimetatut 1,5 miljoni euro võrra.

2.2.    Maksete assigneeringute haldamine

2.2.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide maksete assigneeringuteks oli 2017. aasta vastuvõetud eelarves ette nähtud 9 902 miljonit eurot. Lisaks koguti aasta jooksul sihtotstarbelist tulu 14,0 miljonit eurot. Maksete assigneeringuid suurendati 3,0 miljoni euro ümberpaigutamisega tehnilise abi realt, aastalõpu ümberpaigutustega summas 567,7 miljonit eurot ja EAFRD 2007.–2013. aasta sihtotstarbelise tulu 110,0 miljoni euro ümberpaigutamisega, et katta täielikult liikmesriikide 2017. aasta kolmanda kvartali deklareeritud kulud. Kõiki ümberpaigutusi arvesse võttes oli 2017. aastal kättesaadavate maksete assigneeringute kogusumma 11 069,9 miljonit eurot. Kokku kasutati 2017. aastal 11 051,8 miljonit eurot maksete assigneeringuid ja 2018. aastasse kanti automaatselt üle 18,1 miljonit sihtotstarbelist tulu.

2007.–2013. aasta maaelu arengu programmide maksete assigneeringuteks oli 2017. aasta vastuvõetud eelarves ette nähtud 1 280 miljonit eurot. Lisaks kanti 2016. aasta eelarvest üle või koguti aasta jooksul sihtotstarbelist tulu 497,2 miljonit eurot. Paranduseelarvega nr 6 vähendati maksete assigneeringuid 780 miljoni euro võrra. Peale selle vähendati neid ka kahe ümberpaigutusega 2014.–2020. aasta programmitööperioodi EAFRD programmide eelarvereale, kokku 583,2 miljoni euro võrra. Aasta lõpuks oli maksete assigneeringute kogusumma 2017. aastal 413,8 miljonit eurot. Kokku kasutati 2017. aastal 43,1 miljonit eurot maksete assigneeringuid ja 2018. aastasse kanti automaatselt üle 370,7 miljonit sihtotstarbelist tulu.

Tabel 5.

Maksete assigneeringute haldamine 2017. aastal

(eurodes)

 

EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperiood

Eelarvepunkt 05.046001

Assigneeringud 2017. aasta alguses

9 902 000 000

Ümberpaigutus EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperioodi realt

473 190 882

Ümberpaigutus EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi tehnilise abi realt

3 000 000

Aastalõpu ümberpaigutused

567 662 308

2017. aastal kogutud sihtotstarbeline tulu

14 029 057

Ümberpaigutus EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperioodi sihtotstarbelise tulu realt

110 000 000

2017. aastal kasutatavad assigneeringud

11 069 882 247

2017. aastal kasutatud assigneeringud

11 051 784 091

EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperiood

Eelarvepunkt 05.040501

Assigneeringud 2017. aasta alguses

1 280 000 000

Ümberpaigutus EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi reale

–473 190 882

Ümberpaigutus eelarvepunkti 05.087706 reale

–182 967

Paranduseelarve

–780 000 000

2016. eelarveaastast üle kantud sihtotstarbeline tulu

12 134 265

2017. aastal kogutud sihtotstarbeline tulu

485 027 166

Ümberpaigutus EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi sihtotstarbelise tulu reale

–110 000 000

2017. aastal kasutatavad assigneeringud

413 787 582

2017. aastal kasutatud assigneeringud

43 121 731

2.2.2.    Tehniline abi

EAFRD 2017. aasta eelarve tehnilise abi maksete assigneeringute kogusumma oli 23,9 miljonit eurot. 3,0 miljonit eurot paigutati ümber EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmide reale selleks, et täielikult katta liikmesriikide 2017. aasta kolmanda kvartali deklareeritud kulusid. Maksete assigneeringute lõppsumma oli 20,9 miljonit eurot.

3.    EAFRD 2017. aasta eelarve täitmine

3.1.    Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

3.1.1.    EAFRD maaelu arengu programmid    

2017. aasta eelarves 2014.–2020. aasta programmitööperioodi EAFRD programmide jaoks eraldatud kulukohustuste assigneeringute kogu summa (14 337,0 miljonit eurot) kasutati ära.

Tabelis 6 on esitatud määruses (EL) nr 1305/2013 (viimati muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2018/162) sätestatud eraldised ja 2017. aastal kasutatud summad liikmesriikide kaupa.

Tabel 6.

Määrus (EL) nr 1305/2013 (muudetud) vs. 2017. aasta lõpuks kasutatud summad

Eelarvepunkt: 05.046001

(eurodes)

LIIKMESRIIK

Määrus (EL) nr 1305/2013

2017. aastal kasutatud summad

2017. aasta eraldised

 

a)

b)

AT

562 467 745

562 467 745

BE

97 175 076

97 175 076

BG

340 409 994

340 409 994

CY

18 894 801

18 894 801

CZ

344 509 078

344 509 078

DE

1 404 073 302

1 404 073 302

DK

144 868 072

144 868 072

EE

122 865 093

122 865 093

ES

1 185 553 005

1 185 553 005

FI

340 009 057

340 009 057

FR

1 665 777 592

1 665 777 592

GR

703 471 245

703 471 245

HR

282 342 500

282 342 500

HU

488 620 684

488 620 684

IE

313 007 411

313 007 411

IT

1 493 380 162

1 493 380 162

LT

230 451 686

230 451 686

LU

14 366 484

14 366 484

LV

155 139 289

155 139 289

MT

13 914 927

13 914 927

NL

118 357 256

118 357 256

PL

1 192 025 238

1 192 025 238

PT

579 806 001

579 806 001

RO

1 186 544 149

1 186 544 149

SE

249 386 135

249 386 135

SI

119 684 133

119 684 133

SK

215 356 644

215 356 644

UK

754 569 938

754 569 938

Kokku

14 337 026 697

14 337 026 697

3.1.2.    Tehniline abi

2014.–2020. aasta programmitööperioodi tegevuse tehnilise abi kulukohustuste assigneeringuteks oli 2017. aasta eelarves ette nähtud 18,5 miljonit eurot. Paranduseelarvega nr 6 vähendati seda eelarverida 1,5 miljoni euro võrra. Tabelis 7 on esitatud 2017. aastal operatiivse tehnilise abi jaoks eraldatud kulukohustuste assigneeringute kasutamine. Suurem osa assigneeringutest on seotud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga ning samuti Euroopa innovatsioonipartnerlusega.

Tabel 7.

Tehniline abi – kulukohustuste assigneeringute kasutamine

Eelarvepunkt 05.046002

(eurodes)

Kirjeldus

Kasutusele võetud summad

Euroopa maaelu arengu võrgustik

5 023 899

Euroopa innovatsioonipartnerlus

2 687 741

Infotehnoloogia*

2 257 024

Euroopa hindamisvõrgustik

1 925 113

Audit ja kontroll

668 574

Euroopa solidaarsuskorpus

500 000

Mahepõllumajanduse andmebaas

115 000

Kokku

13 177 350

* Sh pädevad lairibaühenduse asutused.

3.2.    Maksete assigneeringute kasutamine

3.2.1.    EAFRD maaelu arengu programmid

Kõik 2014.–2020. aasta programmitööperioodiks 2017. aasta eelarves kättesaadavaks tehtud maksete assigneeringud (9 902,0 miljonit eurot) võeti kasutusele. Lisaks sellele oli aasta lõpus tarvis finantssuutlikkust tugevdada, et hüvitada kõik liikmesriikide deklareeritud kulud. 2014.–2020. aasta programmitööperioodiks EAFRD jaoks kättesaadavaks tehtud maksete assigneeringuid suurendasid järgmised ümberpaigutused: 473,2 miljonit eurot EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperioodi 2017. aasta eelarvest, 110,0 miljonit eurot EAFRD 2007.–2013. aasta programmitööperioodi sihtotstarbelise tulu realt, 3,0 miljonit eurot EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi operatiivse tehnilise abi realt, 567,7 miljonit eurot aastalõpu ümberpaigutusest. Pärast ümberpaigutuste kasutamist oli 2017. aasta lõpuks 11 069,9 miljonist eurost kättesaadav 11 051,8 miljoni euro ulatuses maksete assigneeringuid.

2007.–2013. aasta programmitööperioodil rakendati 43,1 miljonit eurot algses eelarves kättesaadavaks tehtud 1 280 miljonist eurost maksete assigneeringutest ja sihtotstarbelise tuluna kättesaadavaks tehtud 497,2 miljonist eurost. Paranduseelarvega nr 6 vähendati maksete assigneeringuid 780,0 miljoni euro võrra. Peale selle paigutati 583,2 miljonit eurot (sh 110,0 miljonit eurot sihtotstarbelist tulu) ümber EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi eelarvereale.

Tabelis nr 8 on esitatud 2017. aastal tehtud maksete jaotus deklareerimisperioodide lõikes.

Tabel 8.

EAFRD maaelu arengu programmide jaoks 2017. aastal tehtud maksed (miljonites eurodes)

2007–2013

2014–2020

 

Punkt 05.040501

Punkt 05.046001

Eelmaksed 2014–2020

0,0

Maksetaotluste rahuldamine (enne 2017. aasta IV kvartalit)

0,0

26,4

Maksetaotluste rahuldamine (2017. aasta IV kvartal)

0,0

3 941,4

Maksetaotluste rahuldamine (2017. aasta I kvartal)

0,0

1 924,2

Maksetaotluste rahuldamine (2017. aasta II kvartal)

0,0

2 099,1

Maksetaotluste rahuldamine (2017. aasta III kvartal)

0,0

3 060,7

Sulgemine ja/või tehtud maksed programmiperioodil 2007–2013

43,1

Kokku 2017

43,1

11 051,8Maksete assigneeringute igakuine kasutamine kogu aasta vältel (alates jaanuarist kuni detsembrini 2017) on esitatud järgmisel graafikul.

Graafik 1Tabelites 9a ja 9b on esitatud komisjoni poolt 2017. eelarveaastal makstud summad liikmesriikide ja deklareerimisperioodide kaupa.

Tabel 9a. EAFRD programmiperiood 2007–2013

Ajavahemikus 01.01.2017 kuni 31.12.2017 tegelikult tehtud maksed

EAFRD 2007–2013 – eelarvepunkt 05.040501 (eurodes)

LIIKMESRIIK

Tehtud maksed (peamiselt Euroopa Kohtu otsuste põhjal)

Sulgemine

Kokku

AT

 

 

 

BE

 

 

 

BG

1 644 120

 

1 644 120

CY

 

 

 

CZ

 

 

 

DE

2 607

 

2 607

DK

 

 

 

EE

 

 

 

ES

 

 

 

FI

 

 

 

FR

 

 

 

GR

4 843 628

 

4 843 628

HU

 

 

 

IE

 

 

 

IT

 

 

 

LT

708 137

 

708 137

LU

 

 

 

LV

 

 

 

MT

 

 

 

NL

 

 

 

PL

24 776

 

24 776

PT

 

 

 

RO

35 897 249

 

35 897 249

SE

 

 

 

SI

1 214

 

1 214

SK

 

 

 

UK

 

 

 

Kokku

43 121 731

0

43 121 731Tabel 9b. EAFRD programmiperiood 2014–2020

Ajavahemikus 01.01.2017 kuni 31.12.2017 tegelikult tehtud maksed

EAFRD 2014–2020 – eelarvepunkt 05.046001

(eurodes)

LIIKMESRIIK

Enne 2016. aasta IV kvartalit

2016. aasta IV kvartal

2017. aasta I kvartal

2017. aasta II kvartal

2017. aasta III kvartal

Kokku

AT

 

284 034 513

34 306 827

118 368 156

41 760 912

478 470 408

BE

 

5 925 045

2 756 556

19 997 126

8 452 989

37 131 717

BG

 

19 664 658

39 513 021

81 321 944

54 014 439

194 514 062

CY

 

7 106 491

2 030 516

1 212 301

4 224 143

14 573 450

CZ

 

40 792 524

95 902 134

86 375 959

36 281 185

259 351 803

DE

 

474 591 531

206 265 375

158 977 107

111 118 692

950 952 706

DK

 

27 313 513

20 805 180

31 119 758

20 639 549

99 878 000

EE

 

17 338 409

52 578 670

12 925 139

16 571 073

99 413 291

ES

 

288 516 817

126 055 741

121 249 143

166 811 391

702 633 093

FI

 

127 783 822

18 656 891

53 803 633

118 963 308

319 207 655

FR

 

801 033 393

64 649 703

69 174 381

818 850 517

1 753 707 994

GR

 

338 972 961

39 884 776

45 877 268

283 310 929

708 045 934

HR

 

12 404 315

35 760 815

79 650 699

22 357 649

150 173 479

HU

 

54 311 309

2 482 437

105 315 539

34 483 224

196 592 509

IE

 

104 218 851

24 253 168

17 117 853

108 982 160

254 572 032

IT

 

215 647 575

189 232 281

211 715 839

173 676 812

790 272 508

LT

 

84 849 526

68 844 173

55 926 201

44 354 105

253 974 006

LU

 

2 759 059

4 188 850

637 753

1 277 912

8 863 575

LV

 

63 038 107

44 521 391

22 859 330

32 078 140

162 496 969

MT

 

1 654 062

305 557

88 103

123 251

2 170 973

NL

 

11 845 693

32 549 017

10 590 136

2 628 968

57 613 814

PL

 

148 421 690

132 318 221

208 784 253

84 080 426

573 604 590

PT

 

309 074 601

87 906 633

77 268 204

49 983 739

524 233 177

RO

26 332 371

265 094 574

340 526 570

313 662 587

623 552 613

1 569 168 715

SE

 

31 826 689

34 272 890

23 227 732

14 948 891

104 276 200

SI

 

27 374 475

12 498 310

31 421 808

8 959 016

80 253 608

SK

 

51 127 107

44 801 397

38 534 466

33 400 226

167 863 196

UK

43 923

124 709 926

166 295 483

101 908 247

144 817 050

537 774 629

Kokku

26 376 295

3 941 431 236

1 924 162 584

2 099 110 666

3 060 703 310

11 051 784 091

Tabelis 10 võrreldakse EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi 2017. ja 2016. aastal tehtud makseid liikmesriikide kaupa. Rahastamine suurenes 2016. aastaga võrreldes märgatavalt (42 %, s.o 11,1 miljardit eurot võrreldes 7,8 miljardi euroga). 2016. aasta arvud hõlmavad viimast osa 2014.–2020. aasta programmitööperioodi programmide eelmaksetest.

Tabel 10.

Liikmesriikidele tehtud maksed – 2017. ja 2016. aasta võrdlus – EAFRD 2014–2020

(eurodes)

 

LIIKMESRIIK

2016

2017

2017. ja 2016. aasta erinevus

Vahemaksed

Eelmaksed

Kokku

Vahemaksed

Eelmaksed

Kokku

(eurodes)

(protsentides)

AT

394 576 581

39 375 520

433 952 101

478 470 408

0

478 470 408

44 518 307

10,26 %

BE

39 503 051

6 477 978

45 981 029

37 131 717

0

37 131 717

–8 849 312

–19,25 %

BG

129 060 043

23 667 170

152 727 213

194 514 062

0

194 514 062

41 786 849

27,36 %

CY

7 177 699

1 322 444

8 500 142

14 573 450

0

14 573 450

6 073 308

71,45 %

CZ

181 882 819

23 056 740

204 939 559

259 351 803

0

259 351 803

54 412 243

26,55 %

DE

647 841 345

93 607 201

741 448 545

950 952 706

0

950 952 706

209 504 160

28,26 %

DK

74 929 013

14 976 097

89 905 110

99 878 000

0

99 878 000

9 972 890

11,09 %

EE

87 901 431

8 233 416

96 134 846

99 413 291

0

99 413 291

3 278 445

3,41 %

ES

378 590 289

82 973 888

461 564 178

702 633 093

0

702 633 093

241 068 915

52,23 %

FI

327 182 929

23 804 083

350 987 012

319 207 655

0

319 207 655

–31 779 358

–9,05 %

FR

524 557 370

113 848 442

638 405 812

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 115 302 182

174,70 %

GR

227 838 949

47 182 918

275 021 867

708 045 934

0

708 045 934

433 024 067

157,45 %

HR

131 044 159

20 262 225

151 306 384

150 173 479

0

150 173 479

–1 132 905

–0,75 %

HU

208 468 125

34 306 645

242 774 769

196 592 509

0

196 592 509

–46 182 260

–19,02 %

IE

253 822 792

21 905 922

275 728 714

254 572 032

0

254 572 032

–21 156 682

–7,67 %

IT

419 548 741

104 443 808

523 992 549

790 272 508

0

790 272 508

266 279 959

50,82 %

LT

173 957 330

16 130 882

190 088 212

253 974 006

0

253 974 006

63 885 794

33,61 %

LU

6 355 840

1 005 746

7 361 586

8 863 575

0

8 863 575

1 501 989

20,40 %

LV

108 833 038

10 756 038

119 589 076

162 496 969

0

162 496 969

42 907 893

35,88 %

MT

589 457

973 269

1 562 726

2 170 973

0

2 170 973

608 248

38,92 %

NL

34 449 926

10 812 454

45 262 379

57 613 814

0

57 613 814

12 351 435

27,29 %

PL

362 852 034

88 961 088

451 813 122

573 604 590

0

573 604 590

121 791 467

26,96 %

PT

536 945 153

40 601 404

577 546 557

524 233 177

0

524 233 177

–53 313 380

–9,23 %

RO

524 017 099

81 279 964

605 297 063

1 569 168 715

0

1 569 168 715

963 871 652

159,24 %

SE

191 405 372

17 455 653

208 861 025

104 276 200

0

104 276 200

–104 584 824

–50,07 %

SI

77 260 537

8 378 498

85 639 035

80 253 608

0

80 253 608

–5 385 427

–6,29 %

SK

105 682 050

15 885 298

121 567 349

167 863 196

0

167 863 196

46 295 847

38,08 %

UK

653 010 765

48 906 195

701 916 960

537 774 629

0

537 774 629

–164 142 331

–23,38 %

Kokku

6 809 283 936

1 000 590 984

7 809 874 920

11 051 784 091

0

11 051 784 091

3 241 909 172

41,51%

3.2.2.    Tehniline abi 

2014.–2020. aasta programmitööperioodi operatiivse tehnilise abi maksete assigneeringute summa oli 19,0 miljonit eurot. Osa neist assigneeringutest (3,0 miljonit eurot) paigutati ümber, et katta maksevajadus seoses EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi maaelu arengu programmidega.

Tabelis 11 on maksed jaotatud peamiste tegevusvaldkondade kaupa. Suurem osa assigneeringutest on seotud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga.

Tabel 11.

Tehniline abi – maksete assigneeringute kasutamine

Eelarvepunkt 05.046002

(eurodes)

Kirjeldus

Makstud summa

Euroopa maaelu arengu võrgustik

4 057 011

Euroopa innovatsioonipartnerlus

2 734 982

Institutsioonidevaheline teabevahetus

2 600 000

Infotehnoloogia*

2 258 270

Euroopa hindamisvõrgustik

1 375 984

Audit ja kontroll

649 115

Rahastamisvahendite jaoks loodud tehniline nõuandeplatvorm

320 000

Euroopa solidaarsuskorpus

296 041

Mahepõllumajanduse andmebaas

248 533

Kokku

14 539 936

      * Sh pädevad lairibaühenduse asutused.

3.3.    Deklareeritud kulude analüüs meetmete kaupa

Tabelis 12 on esitatud liikmesriikide deklareeritud maksenõuded maaelu arengu valdkonnas meetmete lõikes 2017. aastal (alates 2016. aasta IV kvartalist kuni 2017. aasta III kvartalini), deklareeritud kulude kogusumma programmitööperioodi algusest alates ja EAFRD 2014.–2020. aasta programmide rahastamiskava.

EAFRD 2014.–2020. aasta programmitööperioodi kulud 2017. aastal olid jätkuvalt koondunud peamiselt meetmele 13 (toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele) ja meetmele 10 (põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede).Tabel 12

EAFRD deklareeritud kulud 2017. aastal (alates 2016. aasta IV kvartalist kuni 2017. aasta III kvartalini) ja kulude kogusumma (2014. aasta IV kvartalist kuni 2017. aasta III kvartalini)

võrreldes rahastamiskavadega – EAFRD 2014–2020

 

Deklareeritud kulud 2017. aastal (alates 2016. aasta IV kvartalist kuni 2017. aasta III kvartalini)

Deklareeritud kulude kogusumma (alates 2014. aasta IV kvartalist kuni 2017. aasta III kvartalini)

Rahastamiskavad 2014–2020

EAFRD meetmed

(miljonites eurodes)

(%)

(miljonites eurodes)

(%)

(miljonites eurodes)

(%)

Meede 01

Teadmussiire ja teavitus

51,4

0,5 %

73,3

0,3 %

1 102,7

1,1 %

Meede 02

Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused

16,0

0,1 %

27,3

0,1 %

763,4

0,8 %

Meede 03

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad

18,3

0,2 %

28,8

0,1 %

379,9

0,4 %

Meede 04

Investeeringud materiaalsesse varasse

1 625,5

14,7 %

2 811,7

13,3 %

22 621,2

22,8 %

Meede 05

Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine

58,5

0,5 %

111,6

0,5 %

894,1

0,9 %

Meede 06

Põllumajanduslike majapidamiste ja äritegevuse arendamine

861,5

7,8 %

1 277,6

6,0 %

7 234,7

7,3 %

Meede 07

Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades

568,5

5,2 %

688,9

3,3 %

6 679,5

6,7 %

Meede 08

Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse

341,7

3,1 %

670,2

3,2 %

4 532,6

4,6 %

Meede 09

Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine

17,4

0,2 %

33,4

0,2 %

413,1

0,4 %

Meede 10

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed

2 031,8

18,4 %

5 125,3

24,2 %

16 504,1

16,6 %

Meede 11

Mahepõllumajandus

939,8

8,5 %

1 739,5

8,2 %

6 631,8

6,7 %

Meede 12

Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused

69,6

0,6 %

165,5

0,8 %

576,2

0,6 %

Meede 13

Toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele

3 314,4

30,0 %

6 532,7

30,8 %

16 013,6

16,1 %

Meede 14

Loomade heaolu

287,8

2,6 %

519,3

2,5 %

1 509,4

1,5 %

Meede 15

Metsakeskkonna- ja kliimateenused ja metsakaitse

10,7

0,1 %

20,2

0,1 %

265,2

0,3 %

Meede 16

Koostöö

38,8

0,4 %

60,7

0,3 %

1 749,0

1,8 %

Meede 17

Riskijuhtimine

166,6

1,5 %

182,3

0,9 %

1 671,7

1,7 %

Meede 18

Täiendavate riiklike otsetoetuste rahastamine Horvaatias

17,8

0,2 %

108,5

0,5 %

111,9

0,1 %

Meede 19

Toetus LEADERi kohalikuks arenguks (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)

291,5

2,6 %

417,0

2,0 %

6 931,2

7,0 %

Meede 20

Tehniline abi liikmesriikide algatusel

208,0

1,9 %

291,7

1,4 %

2 125,4

2,1 %

Meede 113

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

97,4

0,9 %

295,1

1,4 %

631,8

0,6 %

Meede 131

Ühenduse õigusaktidel põhinevate nõuetega vastavusse viimine

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Meede 341

Oskuste omandamine, elavdamine ja rakendamine

0,4

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Kõik kokku

 

11 033,6

100,0 %

21 180,9

100,0 %

99 343,3

100,0 %

* Liikmesriigid deklareerivad oma kulud kord kvartalis. Aasta n IV kvartali deklaratsioonid tuleb siiski esitada aasta n + 1 jaanuaris. Sellest tulenevalt hüvitab komisjon aastal n liikmesriikidele kulud, mis kanti alates n – 1 aasta IV kvartalist kuni aasta n III kvartalini.

3.4.    EAFRD programmide rakendamine

3.4.1.    Programmitööperiood 2007–2013

Graafikul 2 on esitatud 2007.–2013. aasta maaelu arengu programmide assigneeringute kasutamise määr liikmesriikide kaupa: maksed programmitööperioodi algusest kuni 31. detsembrini 2017 (sealhulgas nende programmide sulgemise maksed, mis olid selleks kuupäevaks juba suletud) võrreldes 2007.–2013. aastal eraldatud kogusummaga.

Kuni 2017. aasta lõpuni kohaldatud N + 2 reegli tulemusena on kulukohustusi vabanenud 1 867 miljoni euro suuruses summas.

3.4.2.    Programmitööperiood 2014–2020

Graafikul 3 on esitatud 2014.–2020. aasta maaelu arengu programmide assigneeringute kasutamise määr liikmesriikide kaupa: maksed alates programmitööperioodi algusest (sh 2017. aasta IV kvartali eest tehtud maksed, mis hüvitatakse 2018. eelarveaastal) võrreldes 2014.–2020. aastal eraldatud kogusummaga.