1.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 212/24


Teade direktiivi 2014/25/EL artikli 35 alusel esitatud taotluse kohta — Tähtaja peatamine

(2017/C 212/12)

30. jaanuaril 2017 sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ) (1) artikli 35 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev oli 31. jaanuar 2017 ja algne ajavahemik, mille jooksul komisjon pidi tegema selle taotluse kohta otsuse, oli 105 tööpäeva.

Kõnealuse taotluse esitasid Eneco B.V. ja Nuon Energy ning see käsitleb Madalmaade elektrienergia ja gaasi jaeturgu. Asjaomane märgukiri avaldati 18. märtsil 2017 ELT C 85 leheküljel 7. Algselt kehtestatud tähtpäev oli 6. juuli 2017.

Direktiivi 2014/25/EL IV lisa punkti 2 kohaselt võib komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil või võrgustiku sektori hankijal või pädeval sõltumatul riiklikul ametiasutusel või muul pädeval riiklikul ametiasutusel esitada kogu vajalik teave või täiendada või selgitada teavet asjakohase ajavahemiku jooksul. 24. märtsil 2017 palus komisjon Madalmaade ametiasutustel esitada lisateave 17. aprilliks 2017.

Kui vastused saadakse hiljem või need ei ole täielikud, peatatakse algne tähtaeg ajavahemikuks, mis jääb teabetaotlusega ette nähtud ajavahemiku lõpu ning täieliku ja korrektse teabe saamise vahele.

Seega saab lõplik tähtaeg läbi 53 tööpäeva pärast täieliku ja korrektse teabe saamist.


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.