6.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/10


Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

(2017/C 108/07)

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) (1) artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

16.2.2017

Kestus

16.2.2017–31.12.2017

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru või kalavarude rühm

SBR/678-

Liik

Besuugo (Pagellus bogaraveo)

Püügipiirkond

VI, VII ja VIII püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

04/TQ2285


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.