6.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 108/6


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

19. juuli 2016,

milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust

(juhtum AT.39824 – veokid)

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4673 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2017/C 108/05)

Komisjon võttis 19. juulil 2016 vastu otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003  (1) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Otsuses käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 üht ja pidevat rikkumist.

(2)

Otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (üheskoos „MAN“); Daimler AG (edaspidi „Daimler“); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG (üheskoos „Iveco“); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (üheskoos „Volvo/Renault“); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (üheskoos „DAF“).

2.   JUHTUMI KIRJELDUS

2.1.   Menetlus

(3)

Pärast ettevõtja MAN poolset trahvidest vabastamise taotlust (20. september 2010) inspekteeris komisjon 18.–21. jaanuarini 2011 mitme veokitootja valdusi. 28. jaanuaril 2011 taotles Volvo/Renault trahvide vähendamist, seejärel tegi seda Daimler 10. veebruaril 2011 kell 10.00 ja seejärel Iveco 10. veebruaril 2011 kell 22.22.

(4)

20. novembril 2014 algatas komisjon sama määruse artikli 11 lõike 6 kohased menetlused ettevõtjate DAF, Daimler, Iveco, MAN ja Volvo/Renault suhtes ning võttis vastu vastuväited, mis avaldati nimetatud ettevõtjatele.

(5)

Pärast vastuväidete vastuvõtmist pöördusid adressaadid mitteametlikult komisjoni poole ja palusid jätkata juhtumi lahendamist kokkuleppemenetluse raames. Komisjon otsustas kõnealuse juhtumi kokkuleppemenetluse algatada pärast seda, kui kõik adressaadid olid kinnitanud oma valmisolekut alustada kokkuleppekõnelusi. Seejärel esitasid MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault ja Iveco komisjonile ametliku taotluse sõlmida kokkulepe vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 773/2004 (2) artikli 10a lõikele 2.

(6)

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas heakskiitva arvamuse 18. juulil 2016. Komisjon võttis otsuse vastu 19. juulil 2016.

2.2.   Adressaadid ja kestus

(7)

Otsuse adressaadid olid osalenud kartelli tegevuses ja/või vastutanud selle eest, rikkudes seega aluslepingu artiklis 101 sätestatut järgnevalt esitatud ajavahemike vältel. Trahvide määramise suuniste punkti 26 kohaldamise tulemusel tagati ettevõtjale Volvo/Renault osaline kaitse ajavahemiku 17. jaanuar 1997 kuni 15. jaanuar 2001 eest.

Ettevõtja

Kestus

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. jaanuar 1997 – 20. september 2010

Daimler AG

17. jaanuar 1997 – 18. jaanuar 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17. jaanuar 1997 – 18. jaanuar 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17. jaanuar 1997 – 18. jaanuar 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17. jaanuar 1997 – 18. jaanuar 2011

2.3.   Rikkumise kokkuvõte

(8)

Rikkumisega seotud tooted on veokid kaaluga 6–16 tonni („keskmise suurusega veokid“) ja veokid kaaluga üle 16 tonni („raskeveokid“) nii furgoon- kui ka sadulveokitena (edaspidi keskmise suurusega veokid ja raskeveokid üheskoos „veokid“) (3). Juhtum ei puuduta veokite müügijärgset teenindust, muid teenuseid ega garantiisid, kasutatud veokite müüki ega muid kaupu ega teenuseid.

(9)

Rikkumine hõlmas EMPs veokite hinnastamise ja brutohinna tõstmise salajasi kokkuleppeid, samuti EURO 3–6 normidega nõutud keskmise suurusega ja raskeveokite heitekontrolli tehnoloogiate juurutamise kulu ajastamist ja ülekandmist. Adressaatide peakontorid osalesid otseselt hinnakõnelustes, hindade tõstmises ja uute heitenormide kehtestamises 2004. aastani. Vähemalt alates 2002. aasta augustist toimusid läbirääkimised Saksamaa tütarettevõtjate kaudu, kes andsid erineval määral aru oma peakontoritele. Suhtlus toimus nii mitme- kui ka kahepoolselt.

(10)

Salajased kokkulepped hõlmasid kokkuleppeid ja/või kooskõlastatud tegevust hinnastamise ja brutohinna tõstmise vallas, et kooskõlastada EMPs brutohindu ning ajastada ja üle kanda EURO 3–6 normidega nõutud heitekontrolli tehnoloogiate juurutamise kulu.

(11)

Rikkumine hõlmas kogu EMPd ja kestis 17. jaanuarist 1997 kuni 18. jaanuarini 2011.

2.4.   Parandusmeetmed

(12)

Otsuses kohaldatakse trahvide määramise 2006. aasta suuniseid (4). Otsusega kehtestatakse trahvid kõigile punktis 7 loetletud ettevõtjatele, v.a ettevõtjale MAN.

2.4.1.   Trahvi põhisumma

(13)

Trahvide määramisel võttis komisjon arvesse asjaomaste ettevõtjate raske- ja keskmise suurusega veokite (käsitletud punktis 8) müüki EMPs aasta enne rikkumise lõpetamist; asjaolu, et hindu koordineerivad kokkulepped kuuluvad konkurentsi kõige enam kahjustavate tegurite hulka; rikkumise kestust; adressaatide suurt turuosa Euroopa raske- ja keskmise suurusega veokite turul; asjaolu, et rikkumine hõlmas tervet EMPd, ning neile teguritele lisati summa, millega pärssida ettevõtjate valmisolekut hinnakokkulepetes osalemiseks.

2.4.2.   Põhisumma kohandamine

(14)

Komisjon ei kohaldanud raskendavaid ega leevendavaid asjaolusid.

2.4.3.   Leebema kohtlemise teatise kohaldamine

(15)

Ettevõtja MAN vabastati trahvist täielikult. Ettevõtja Volvo/Renault trahvi vähendati 40 %, ettevõtja Daimler trahvi 30 % ja ettevõtja Iveco trahvi 10 %.

2.4.4.   Kokkuleppemenetluse läbiviimist käsitleva teatise kohaldamine

(16)

Kõigile adressaatidele määratud trahve vähendati kokkuleppemenetlust käsitleva teatise kohaldamise tulemusena veel 10 % võrra.

3.   KOKKUVÕTE

(17)

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 kohaselt määrati järgmised trahvid:

a)

0 eurot

MAN SE, MAN Truck & Bus AG and MAN Truck & Bus Deutschland GmbH solidaarselt.

b)

670 448 000 eurot

AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB ja Renault Trucks SAS solidaarselt, millest

468 855 017 eurot Volvo Group Trucks Central Europe GmbH solidaarselt.

c)

1 008 766 000 eurot

Daimler AG.

d)

494 606 000 eurot

Iveco S.p.A., millest:

1)

156 746 105 eurot Fiat Chrysler Automobiles N.V. solidaarselt,

2)

336 119 346 eurot Fiat Chrysler Automobiles N.V. ja Iveco Magirus AG solidaarselt ning

3)

1 740 549 eurot CNH Industrial N.V. ja Iveco Magirus AG solidaarselt.

e)

752 679 000 eurot

PACCAR Inc. ja DAF Trucks N.V. solidaarselt, millest

376 118 773 eurot DAF Trucks Deutschland GmbH solidaarselt.


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.

(2)  ELT L 123, 27.4.2004, lk 18.

(3)  Välja arvatud militaarveokid.

(4)  Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT L 1, 4.1.2003, lk 1).