18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/7


Märgukiri direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta

Hankija esitatud taotlus

(2017/C 85/06)

30. jaanuaril 2017 sai Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (1)) artikli 35 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnenud tööpäev oli 31. jaanuar 2017.

Kõnealuse taotluse esitasid Eneco B.V., N.V. Nuon Energy ja DONG Energy A/S ning see käsitleb elektrienergia tootmist ja hulgiturgu Madalmaades.

Direktiivi 2014/25/EL artiklis 34 on sätestatud, et „käesolevat direktiivi ei kohaldata artiklites 8–14 osutatud tegevuse võimaldamiseks ette nähtud hankelepingute suhtes, kui artikli 35 kohaselt taotluse esitanud liikmesriigil või võrgustiku sektori hankijal on võimalik näidata, et liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, on see tegevus otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, mida korraldatakse sellise tegevuse teostamiseks kõnealuses geograafilises piirkonnas.“ Direktiivi 2014/25/EL kontekstis antav hinnang otsese avatuse kohta konkurentsile ei piira konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

Komisjonil on käesoleva taotluse kohta käiva otsuse vastuvõtmiseks aega 105 tööpäeva alates eespool nimetatud tööpäevast. Tähtpäev on seega 6. juuli 2017.

Kui enne käesoleva taotluse menetlemise tähtpäeva esitatakse elektrienergia tootmise ja hulgituru kohta Madalmaades veel taotlusi, siis ei käsitata neid direktiivi 2014/25/EL artikli 35 lõikest 5 tulenevalt uute menetlustena, vaid käesoleva taotluse kontekstis.


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.