20.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 234/13


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 234/05)

1.

13. juulil 2017 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Ontario Teachers' Pension Plan Board („OTPP“, Kanada), Alberta Investment Management Corporation („AIMCo“, Kanada), Borealis European Holdings („Borealis“, Madalmaad) ja Kuwait Investment Authority („KIA“, Kuveit) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja London City Airport („LCY“, Ühendkuningriik) üle ettevõtjaga LCY seotud aktionäride lapingu muutmise teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   OTPP: Kanada Ontario provintsi ligikaudu 318 000 töötava ja pensionile jäänud õpetaja pensionihüvitiste ja pensioniskeemi varadesse tehtud investeeringute haldamine;

—   AIMCo: institutsionaalsete investeeringute haldamine;

—   Borealis: ettevõtja Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan (OMERS) taristute ainuhaldaja, kes kuulub ettevõtjale OMERS, kes rohkem kui 470 000liikme ja pensionäri jaoks ligikaudu 1 000 töövõtjate nimel haldab mitmekesist üleilmset portfelli, millesse kuuluvad aktsiad ja võlakirjad ning investeeringutest kinnisvarasse, taristusse ja börsivälistesse ettevõtetesse;

—   KIA: üleilmne investor, kes kõigis peamistes geograafilistes piirkondades tegeleb investeeringutega põhivaraklassidesse, mis hõlmavad omakapitali, fikseeritud tulumääraga instrumente, rahalisi varasid, börsivälist kapitali ja kinnisvara;

—   LCY: kommertslennujaam Londonis.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viide M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.