1.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 212/22


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.8539 – KPS/DexKo)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 212/10)

1.

16. juunil 2017 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja KPS Capital Partners, L.P. („KPS“, USA) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja DexKo Global, Inc. („DexKo“, USA) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

KPS on USAs tegutsev investeeringute haldamise fond, millel on investeeringud paljudes eri tööstusharudes, mille hulka kuuluvad toormed, kaubamärkidega tarbe-, tervise- ja luksuskaubad, autoosad, tootmisvahendid ja üldine tootmistegevus;

DexKo on USAs tegutsev haagisetelgede ja veermikudetailide konstrueerija ja tootja. Ettevõtja pakub haagiste telgi ja pidureid, rumme ja trumleid, šassiisid, vedrustuse detaile ja muid veermikudetaile.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) teel või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.8539 – KPS/DexKo):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.