13.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/2


EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,

4. aprill 2017,

ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel

(EKP/2017/10)

(2017/C 120/02)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. a. määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõiget 3 ning artikli 6 lõiget 1 ja lõike 5 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpank (EKP) vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest. EKP teostab järelevalvet süsteemi toimimise üle, et tagada kõrgete järelevalvestandardite ühetaoline kohaldamine ja järelevalvetulemuste sidusus osalevates liikmesriikides.

(2)

Määruse (EL) nr 1024/2013 ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (2) kohaselt peab EKP tagama usaldatavusnõuete ühetaolise kohaldamise osalevate liikmesriikide krediidiasutuste suhtes.

(3)

Pädeva asutusena määruse (EL) nr 1024/2013 tähenduses on EKP kasutanud olulisteks liigitatud krediidiasutuste suhtes Euroopa Keskpanga määruses (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (3) sätestatud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust. Lisaks on EKP oma 2016. aasta novembris avaldatud juhendis liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ette näinud ühise määratluste kogumi teatud muude valikuvõimaluste juhtumipõhiseks kasutamiseks pärast oluliseks liigitatud krediidiasutuste taotluste individuaalset hindamist vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikele 4 ning määruse (EL) nr 468/2014 IV osale ja artikli 147 lõikele 1.

(4)

Ühtsete järelevalvepõhimõtete edendamiseks valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise individuaalsel hindamisel riiklikes pädevates asutustes on EKP-l määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 3 kohaselt õigus võtta vastu soovitus vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute taotluste hindamisel kohaldatavate määratluste kohta.

(5)

Ühine määratluste kogum valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse individuaalsel kasutamisel on vajalik ühelt poolt ühetaolisuse, tulemuslikkuse ja läbipaistvuse edendamiseks vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalve teostamisel ühtse järelevalvemehhanismi raames ning teiselt poolt oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute võrdse kohtlemise vajaduspõhiseks edendamiseks ning võrdsete võimaluste loomiseks kõikidele osalevate liikmesriikide krediidiasutustele. Samal ajal tuleb arvestada proportsionaalsuse põhimõtet ning järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste õigustatud ootusi.

(6)

Selleks on EKP oma juhendis välja toonud need valikuvõimalused ja kaalutlusõigused, mida on kohane kasutada ühetaoliselt nii oluliste kui vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes. Lisaks on EKP välja toonud muud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused, sealhulgas määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 380 ja artikli 420 lõikes 2 sätestatud kaks üldist valikuvõimalust ja kaalutlusõigust, mille kasutamiseks soovitab EKP kehtestada konkreetsed põhimõtted vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele.

(7)

Konsolideeritud järelevalve ja usaldatavusnõuete kohaldamise eranditega seonduvate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse osas peaksid riiklikud pädevad asutused vastavalt EKP juhendi II osa 1. peatükis sätestatud soovitustele kehtestama usaldusväärsed põhimõtted individuaalsete erandite tegemiseks. Erandite tegemisel piiriülese tasandi likviidsusnõuete kohaldamisel soovitab EKP kehtestada konkreetsed põhimõtted vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, sest mitte kõik EKP juhendiga hõlmatud taotluste hindamise määratlused ei ole asjaomaste krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul asjakohased.

(8)

Omavahendite ja kapitalinõuetega seonduvate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste osas peaks kehtestama ühetaolised ja usaldusväärsed põhimõtted kogu ühtsele järelevalvemehhanismile vastavalt EKP juhendi II osa 2. ja 3. peatüki sätetele, sest asjaomased järelevalveotsused mõjutavad kättesaadavate omavahendite mahtu ja kvaliteeti. Sama põhimõtet tuleks kohaldada täiendavate esimese ja teise taseme instrumentide või vähemusosaluste puhul, mida võib teatud tingimustel käsitleda nõuetekohaste omavahenditena. Lisaks tuleks võrdsete võimaluste loomiseks kõikides ühtse järelevalvemehhanismi krediidiasutustes omavahendite nõuete arvutamisel ühetaoliselt kohaldada standardmeetodit, sisereitingute meetodit, sisemudeli meetodit ja sisemudelit. Selleks peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 (4) sätestatud nõuetele vastavuse hindamisel nullprotsendilise riskikaalu kohaldamiseks grupisiseste riskipositsioonide omavahendite nõuete arvutamisel lähtuma ühiste määratluste kogumist. Samas on EKP välja toonud ka teatud omavahendite ja kapitalinõuetega seonduvad valikuvõimalused ja kaalutlusõigused, mille kasutamiseks on vaja kehtestada konkreetsed põhimõtted vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele.

(9)

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemiga hõlmatud asutustega seonduvate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste puhul soovitatakse usaldatavusnõuetest erandi tegemise taotluste hindamisel kasutada järelevalve ühetaolisuse saavutamiseks ühiste määratluste kogumit vastavalt EKP juhendi II osa 4. peatükile, sest krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem hõlmab tavaliselt nii olulisi kui vähem olulisi krediidiasutusi ja investeerimisühinguid. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõike 3 kohaselt krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemiga hõlmatud asutuste osas soovitatakse kehtestada konkreetsed põhimõtted vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, et minimeerida nende halduskoormust.

(10)

Riskide kontsentreerumise nõuetele vastavuse osas tuleks EKP juhendi II osa 5. peatükis olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele kehtestatud põhimõtteid kasutada ka vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes, et edendada ühtse järelevalvemehhanismi krediidiasutuste riskide kontsentreerumise usaldusväärset käsitlemist ning kontsentratsiooniriskide adekvaatset juhtimist ja maandamist.

(11)

EKP juhendi II osa 6. peatükis sätestatud likviidsusnõuetega seonduvate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste osas soovitab EKP kehtestada ühetaolised ja usaldusväärsed põhimõtted, sest asjaomased valikuvõimalused mõjutavad likviidsuskattekordaja nõuete arvutamist, näiteks sissevoolude ja väljavoolude käsitluse täpsustamise osas. Kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toodete väljavoolu määrade osas võivad riiklikud pädevad asutused kohaldada 5 %-st madalamat väljavoolumäära, kui kohaldatav väljavoolumäär on määratletud statistilise teabe põhjal.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (5) artikli 21 lõikes 1 sätestatud keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutuste erandi kohaldamise osas soovitatakse võrdsete võimaluste loomiseks kehtestada vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele EKP juhendi II osa 8. peatükis sätestatud põhimõtted.

(13)

Juhtimiskorra ja usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seonduvate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste osas soovitatakse kehtestada EKP juhendi II osa 11. peatükis sätestatud usaldusväärsed ja ühetaolised põhimõtted, et kohaldada kohaseid juhtimisnõudeid kõikide krediidiasutuste suhtes. Riskikomisjoni ja auditikomisjoni ühendamise osas peetakse proportsionaalsuse põhimõtte järgimise huvides kohaseks kehtestada konkreetsed põhimõtted vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele.

(14)

Lisaks hõlmab käesolev soovitus ühtse järelevalvemehhanismi sujuva koostöö tagamiseks krediidiasutustevahelise koostööga seonduvaid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust.

(15)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 115 lõikes 2 sätestatud mitteosalevate liikmesriikide krediidiasutuste järelevalvet käsitlevate vastastikuste kokkulepete osas peaks kehtestama konkreetsed põhimõtted vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, sest tegevusluba väljastaval pädeval asutusel on valikuvõimalus. Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkti a ja artikli 9 kohaselt on EKP ainupädevuses krediidiasutustele tegevuslubade andmine ja krediidiasutuste tegevuslubade kehtetuks tunnistamine ühtses järelevalvemehhanismis. Seetõttu peab EKP olema kaasatud mitteosalevate liikmesriikide krediidiasutuste järelevalvet käsitlevate vastastikuste kokkulepete sõlmimisse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

I OSA

ÜLDSÄTTED

I.

1.   Reguleerimisese ja -ala

Käesolev soovitus määratleb teatud liidu õiguses sätestatud riiklike pädevate asutuste valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise põhimõtted vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes.

2.   Mõisted

Käesolevas soovituses kasutatakse mõisteid määruses (EL) nr 1024/2013, määruses (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17), määruses (EL) nr 575/2013, direktiivis 2013/36/EL ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 (6) määratletud tähenduses.

II OSA

VALIKUVÕIMALUSED JA KAALUTLUSÕIGUSED, MILLE KASUTAMISEKS SOOVITATAKSE KEHTESTADA KONKREETSED PÕHIMÕTTED VÄHEM OLULISTELE KREDIIDIASUTUSTELE JA INVESTEERIMISÜHINGUTELE

II.

Erandid usaldatavusnõuete kohaldamisel

1.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 8 lõige 3: erandid likviidsusnõuete kohaldamisel piiriülesel tasandil

Piiriülesel tasandil likviidsusnõuetest erandi tegemise taotluste hindamisel peaksid riiklikud pädevad asutused hindama vastavust kõikidele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 8 lõigetes 1 ja 3 sätestatud tingimustele, kohaldades EKP suunise II osa 1. peatüki II osa punktis 4 sätestatud hindamise määratlusi, v.a artikli 8 lõike 3 punkti b määratlusi.

III.

Kapitalinõuded

1.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõige 1: pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid

Pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas peaks riiklik pädev asutus EKPga kooskõlastama oluliste kontsentratsiooniprobleemide hindamise asjaomastes osalevates liikmesriikides enne määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punktist c osalise erandi tegemise otsuse tegemist ning krediidikvaliteedi astme 2 võimaldamist kuni 10 % ulatuses emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu lunastamata pandikirjade nimiväärtusest.

2.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 311 lõige 2: kesksete vastaspoolega seotud riskipositsioonid

2.1.

Riiklik pädev asutus peaks võimaldama krediidiasutusel kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 310 sätestatud korda kauplemisriski positsioonide osas ja tagatisfondi osamaksete osas kesksele vastaspoolele, kui keskne vastaspool on krediidiasutust teavitanud KCCP (hüpoteetiline kapital) arvutamise lõpetamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 311 lõike 1 punktile a.

2.2.

KCCP (hüpoteetiline kapital) arvutamise lõpetamise põhjuste adekvaatsuse hindamisel punkti 2.1 tähenduses peaksid riiklikud pädevad asutused põhjuste kontrollimisel kohaldama EKP järeldusi asjaomase keskse vastaspoole suhtes.

3.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 380: erand süsteemivea korral

3.1.

EKP poolt avalikus teadaandes kinnitatud kogu süsteemi hõlmava vea esinemisel määruse (EL) nr 575/2013 artikli 380 tähenduses peaks EKP kuni EKP avaliku teadaandeni, milles antakse kinnitus olukorra lahendamise kohta, läbi viima vea hindamise ning riiklikud pädevad asutused peaksid kohaldama EKP järeldusi ning kasutama määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 380 sätestatud valikuvõimalust. Sellisel juhul:

a)

krediidiasutusi ei peaks kohustama järgima määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 378 ja 379 sätestatud omavahendite nõudeid; ja

b)

krediidiriski määratlemisel ei tohiks lugeda vastaspoole kohustuste täitmata jätmist makseviivituseks.

3.2.

Kui riiklik pädev asutus kavatseb avalikus teadaandes kinnitada kogu süsteemi hõlmava vea tekkimist määruse (EL) nr 575/2013 artikli 380 tähenduses, peaks ta asjaomase teadaande eelnevalt EKPga kooskõlastama.

IV.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem

1.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõige 3: krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemiga hõlmatud asutuste osaluste mahaarvamine

1.1.

Kui esitatakse taotlus mitte arvata maha osalusi omavahenditesse kuuluvates instrumentides, peaksid riiklikud pädevad asutused määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavuse hindamisel kasutama EKP juhendi II osa 4. peatüki 4. punktis sätestatud määratlusi.

1.2.

Riiklik pädev asutus võib lubada krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemil esitada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõikes 3 sätestatud loa saamise taotlusi skeemiga hõlmatud vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute nimel. Sellisel juhul võib riiklik pädev asutus vastu võtta otsuse, millega antakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõikes 3 sätestatud luba, mida kohaldatakse kõikide taotluses nimetatud vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes.

V.

Likviidsus

1.   Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 420 lõige 2: likviidsete vahendite väljavool

1.1.

Riiklikud pädevad asutused peaksid kooskõlas määruse (EL) 2016/445 artikliga 11 kehtestama likviidsete vahendite väljavoolu hindamisel krediidiasutuses määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 429 ja I lisas osutatud kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toodete suhtes 5 %-list väljavoolu määra. Riiklik pädev asutus peaks nõudma krediidiasutustelt asjaomaste väljavooluandmete esitamist kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 680/2014 (7).

1.2.

Erandina lõikest 1.1 võib riiklik pädev asutus statistilise teabe põhjal kehtestada 5 %-st madalama väljavoolu määra asjaomastes liikmesriikides asutatud vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes.

VI.

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve

1.   Direktiivi 2013/36/EL artikli 76 lõige 3: riskikomisjoni ja auditikomisjoni ühendamine

1.1.

Vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul (sealhulgas krediidiasutused, mis ei ole grupi tütarettevõtjad), mida ei liigitata oluliseks üksuseks direktiivi 2013/36/EL artikli 76 lõike 3 tähenduses, peaksid riiklikud pädevad asutused kasutama riski- ja auditikomisjoni ühendamise võimalust.

1.2.

Riiklikud pädevad asutused peaksid läbi viima olulisuse hinnangu direktiivi 2013/36/EL artikli 76 lõike 3 tähenduses krediidiasutuse suuruse, sisemise korralduse ja tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse osas kooskõlas EKP juhendi II osa 11. peatüki punktis 3 sätestatud hindamise määratlustega.

1.3.

Kui direktiivi 2013/36/EL ülevõtvas riigi õigusaktis on sätestatud kriteeriumid, mis erinevad EKP juhendi II osa 11. peatüki punktis 3 sätestatud määratlustest, peaksid riiklikud pädevad asutused kohaldama riigi õiguses sätestatud kriteeriume.

2.   Direktiivi 2013/36/EL artikli 115 lõige 2: vastastikused kokkulepped mitteosalevate liikmesriikide krediidiasutuste järelevalve kohta

2.1.

Arvestades EKP pädevust ühtse järelevalvemehhanismi krediidiasutustele tegevusloa väljastamisel ning riiklike pädevate asutuste pädevust teostada vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet, peaksid riiklikud pädevad asutused teavitama EKPd oma kavatsusest delegeerida vastutus vähem oluliste krediidiasutuste otsese järelevalve teostamise eest pädevale asutusele, kes on väljastanud vähem olulise krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja tegevusloa ning teostab selle üle järelevalvet, või võtta vastutus järelevalve teostamise eest teises liikmesriigis asuva krediidiasutuse tütarettevõtja üle. Krediidiasutustele tegevuslubasid väljastava pädeva asutusena teeb EKP asjaomase riikliku pädeva asutusega koostööd vastastikuse kokkuleppe saavutamiseks järelevalveülesannete delegeerimise või võtmise osas osalevas liikmesriigis asuva emaettevõtja või tütarettevõtja järelevalve teostamise eest vastutava riikliku pädeva asutuse nimel.

2.2.

Lõiget 2.1 kohaldatakse järgmistes olukordades:

a)

riiklik pädev asutus kaalub vähem olulise krediidiasutuse ja investeerimisühingu järelevalve teostamise vastutuse delegeerimist riiklikule pädevale asutusele, mis on väljastanud emaettevõtja tegevusloa ning teostab selle üle järelevalvet; ja

b)

riiklik pädev asutus avaldab soovi või tal on palutud emaettevõtja otsese järelevalve teostajana võtta vastutus teises liikmesriigis tegevusloa saanud tütarettevõtja järelevalve teostamise eest.

III OSA

JUHTUMIPÕHISED VALIKUVÕIMALUSED JA KAALUTLUSÕIGUSED, MILLE KASUTAMISEKS SOOVITATAKSE KEHTESTADA ÜHTSED PÕHIMÕTTED KÕIKIDELE KREDIIDIASUTUSTELE

VII.

Juhtumipõhised valikuvõimalused ja kaalutlusõigused, mille kasutamiseks peaks kehtestama ühtsed põhimõtted olulistele ja vähem olulistele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, on sätestatud lisas. Riiklikud pädevad asutused peaksid asjaomaseid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigusi kasutama vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul kooskõlas lisas sätestatud võrdlustabelitega.

IV OSA

LÕPPSÄTE

VIII.

Lõppsäte

Käesolev soovitus on adresseeritud osalevate liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele.

Frankfurt Maini ääres, 4. aprill 2017

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4) (ELT L 78, 24.3.2016, lk 60).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(6)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/61, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).


LISA

Valikuvõimaluse ja/või kaalutlusõiguse õiguslik alus

Soovitatavad põhimõtted: kooskõla oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste poliitikaga

Konsolideeritud järelevalve ja erandid usaldatavusnõuete kohaldamisest

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 7 lõiked 1, 2 ja 3: erandid kapitalinõuete kohaldamisel

EKP juhendi II osa 1. peatüki punkt 3

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 8 lõiked 1, 2: erandid likviidsusnõuete kohaldamisel

EKP juhendi II osa 1. peatüki punkt 4

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 9: individuaalse konsolideerimise meetod

EKP juhendi II osa 1. peatüki punkt 5

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 10 lõiked 1 ja 2: erand keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutustele

EKP juhendi II osa 1. peatüki punkt 6

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõige 2: varade ja bilansiväliste kirjete hindamine – rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasutamine usaldatavusjärelevalve eesmärgil

EKP juhendi II osa 1. peatüki punkt 8

Omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõige 1: kindlustusseltside osaluste mahaarvamine

EKP juhendi II osa 2. peatüki punkt 4

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 49 lõige 2: finantssektori ettevõtete osaluste mahaarvamine

EKP juhendi II osa 2. peatüki punkt 5

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 78 lõike 1 punkt b: omavahendite vähendamine – kapitalinõudeid ületava puhvri nõue

EKP juhendi II osa 2. peatüki punkt 6

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 78 lõige 3: omavahendite vähendamine – vastastikused seltsid, hoiuasutused ja ühistud

EKP juhendi II osa 2. peatüki punkt 7

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 83 lõige 1: erand seoses täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahenditega, mille on emiteerinud eriotstarbeline ettevõte

EKP juhendi II osa 2. peatüki punkt 9

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 84 lõige 5: vähemusosalused, mis arvatakse konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendite hulka

EKP juhendi II osa 2. peatüki punkt 10

Kapitalinõuded

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõige 6: riskiga kaalutud riskipositsioonide summa arvutamine – grupisisesed riskipositsioonid

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 3

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 162 lõige 1: riskipositsioonide lõpptähtaeg

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 5

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 225 lõige 2: sisehinnangutel põhinevad volatiilsuskoefitsiendid

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 7

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 243 lõige 2 ja artikli 244 lõike 2 teine lõik: riski olulise osa ülekandmine

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 8

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 283 lõige 3: sisemudeli meetodi rakendamine

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 9

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 284 lõiked 4 ja 9: vastaspoole krediidiriski positsiooni väärtuse arvutamine

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 10

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 311 lõige 3: tururisk (kesksete vastaspooltega seotud riskipositsioonid)

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 11

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 366 lõige 4: riskihinnangu väärtuse arvutamine

EKP juhendi II osa 3. peatüki punkt 12

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 8 lõige 4: krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikmete likviidsusnõuete erandid

EKP juhendi II osa 4. peatüki punkt 3

Riskide kontsentreerumine

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõige 1: riskide kontsentreerumise nõuetele vastavus

EKP juhendi II osa 5. peatüki punkt 3

Likviidsus

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 422 lõige 8 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 29: grupisisene likviidsuse väljavool

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 11

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 425 lõige 4 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 34: grupisisene likviidsuse sissevool

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 15

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõige 1: likviidsete varade hajutamine

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 5

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõike 3 punkt c: likviidsete varade valitsemine

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 6

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõige 6: valuutade mittevastavus

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 4

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõige 2: väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade suhtes kohaldatavad väärtuskärped

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 7

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõige 6: hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud jaehoiuste puhul ettenähtud kordaja

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 8

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 3: kõrgemad väljavoolu määrad

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 9

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 26: vahendite väljavoolud mis on vastastikuses sõltuvuses vahendite sissevooluga

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 10

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 2: hinnangu langetamisest tulenev täiendav tagatise väljavool

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 12

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõige 2: vahendite sissevoolu ülempiir

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 13

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõike 3 punktid 4 ja 5: spetsialiseerunud krediidiasutused

EKP juhendi II osa 6. peatüki punkt 14

Finantsvõimendus

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 7: grupisiseste riskipositsioonide väljajätmine finantsvõimenduse määra arvutamisel

EKP juhendi II osa 7. peatüki punkt 3

Krediidiasutuste tegevuse alustamise üldnõuded

Direktiivi 2013/36/EL artikli 21 lõige 1: erand keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutustele

EKP juhendi II osa 9. peatüki punkt 1

Juhtimiskord ja usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve

Direktiivi 2013/36/EL artikli 88 lõige 1: esimehe ja tegevjuhi funktsioonide eristamine

EKP juhendi II osa 11. peatüki punkt 4

Direktiivi 2013/36/EL artikli 91 lõige 6: täiendav mittetegevjuhtkonna koht

EKP juhendi II osa 11. peatüki punkt 5

Direktiivi 2013/36/EL artikli 108 lõige 1: kapitali adekvaatsuse hindamise sisemine protseduur keskasutusega püsivalt seotud krediidiasutustes

EKP juhendi II osa 11. peatüki punkt 7

Direktiivi 2013/36/EL artikli 111 lõige 5: selliste finantsvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate järelevalve, kelle puhul osa grupist asub mitteosalevates liikmesriikides

EKP juhendi II osa 11. peatüki punkt 8

Direktiivi 2013/36/EL artiklid 117 ja 118: koostöökohustused

EKP juhendi II osa 11. peatüki punkt 10

Direktiivi 2013/36/EL artikkel 142: kapitali säilitamise kava

EKP juhendi II osa 11. peatüki punkt 13