30.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 278/34


Teade põllumajandustoodete impordi- ja ekspordilitsentside kohta

(käesolev teade asendab 13. septembri 2013. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 264 lk 4 avaldatud teate ning komisjoni teatise „Juhised määruse (EÜ) nr 376/2008 kohaldamiseks”, mille komisjon võttis vastu 24. septembril 2013 ja mis tehti liikmesriikidele teatavaks 25. septembril 2013)

(2016/C 278/03)

Sisukord

I.

ÜLDINE 34

II.

LITSENTSITAOTLUSE JA LITSENTSI LAHTRITE TÄITMINE 35

1.

Üldine 35

2.

Valdkondlik 37

3.

Import 38

4.

Eksport 39

5.

Väljavõtted 39

III.

PABERKANDJAL LITSENTSIDE ARVESTUSKANDED (LITSENTSI VÕI SELLE VÄLJAVÕTTE TAGAKÜLG) 41

1.

Üldjuhised 41

2.

Erijuhised konkreetsete lahtrite puhul 41

IV.

RAKENDUSMÄÄRUSE (EL) 2016/1239 ARTIKLI 13 LÕIKE 3 TEISE LÕIGU KOHALDAMINE 41

I lisa – Kanded

A osa

B osa

C osa

II lisa – Järelkontroll

I.   ÜLDINE

1.

Litsentse ja nende väljavõtteid annavad välja liikmesriikides asuvad litsentse väljaandvad asutused. Need kehtivad mis tahes liikmesriigis teostatavate impordi- ja eksporditehingute puhul, välja arvatud liidu õigusaktidega sätestatud teatavad erijuhud.

2.

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (1) artikli 2 lõike 2 sätetele ei võeta litsentside taotlusi vastu ega anta litsentse välja laupäevadel, pühapäevadel ja riiklikel pühadel.

3.

Litsents täidetakse ainult ühes keeles.

4.

Taotlused, litsentsid ja nende väljavõtted ei tohi sisaldada kustutusi ega ülekirjutusi. Kui vormi täitmisel tehakse viga, tuleb koostada uus taotlus või uus litsents.

Kui taotlusvormil on tehtud väiksem, faktiliselt ebaoluline viga, tuleb litsents välja anda nii, et väiksem viga on parandatud.

5.

Summad märgitakse numbritega ja eurodes; kuid eurotsooni mittekuuluvad liikmesriigid võivad siiski märkida summad riigi omavääringus.

6.

Kogused märgitakse:

kaalu või mahu mõõtühikutes ja järgmiste lühenditega:

„kg” kilogrammide puhul

„hl” hektoliitrite puhul

vajaduse korral „peade kohta” elusloomade puhul.

7.

Kuupäevad märgitakse kuuekohalise numbrina, igasse kastikesse kaks numbrit: esimesse esimesed kaks numbrit päeva (01–31), järgmisse kaks numbrit kuu (01–12) ning viimasesse kaks viimast numbrit aasta (01 jne) kohta.

8.

Näide Brüsseli kohaliku aja kasutamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1237 (2) (Litsentsid) ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/1239 (3) (Litsentsid):

kl 13.00 eespool nimetatud määrustes vastab kella 13.00-le (Brüsseli aja järgi):

Liikmesriigid

Kohalik aeg (talve- ja suveaeg)

Saksamaa

Belgia

Horvaatia

Taani

Hispaania

Prantsusmaa

Itaalia

Luksemburg

Madalmaad

Austria

Rootsi

Tšehhi Vabariik

Ungari

Malta

Poola

Sloveenia

Slovakkia

kl 13.00

Iirimaa

Portugal

Ühendkuningriik

kl 12.00 (= kl 13.00, Brüsseli aja järgi)

Bulgaaria

Küpros

Kreeka

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Rumeenia

kl 14.00 (= kl 13.00, Brüsseli aja järgi)

II.   LITSENTSITAOTLUSE JA LITSENTSI LAHTRITE TÄITMINE

1.   Üldine

1.1.

Taotleja peab täitma ainult litsentsitaotluse vormi lahtrid 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ja 20. Liikmesriigid võivad siiski sätestada, et taotleja täidab ka lahtri 1 ja vajaduse korral lahtri 5.

1.2.

Kui impordivormi lahtris 7 või 8 või ekspordivormi lahtris 7 on liiga vähe ruumi liidu õigusaktidega sätestatud andmete märkimiseks, märgitakse need andmed tervikuna lahtrisse 20, märkides ette tärni, mis vastab lahtrisse 7 või 8 märgitud tärnile.

1.3.

Kui lahtris 20 on andmete märkimiseks liiga vähe ruumi, märgitakse andmed tervikuna lahtrisse 15, märkides ette tärni, mis vastab lahtrisse 7 või 8 märgitud tärnile.

1.4.

Vormi lahtrites 7 ja 8 tuleb täita sõnade „jah” ja „ei” ees asuvad kastikesed, tehes sobiva vastuse ette märke „X”.

1.5.

Kui litsents antakse välja koguse kohta, mis on taotletud kogusest väiksem, märgib väljaandev asutus

a)

lahtritesse 17 ja 18 koguse, mille kohta litsents on välja antud;

b)

lahtrisse 11 vastava tagatise summa.

1.6.

Kasutamata ruum impordilitsentsi lahtrites 20 ja 24 ning ekspordilitsentside lahtrites 20 ja 22 tuleb täita ristikestega. Et vältida lubamatute kannete ohtu, tuleks seda teha järgmiselt:

a)

lahtrites, mille puhul ei ole ette nähtud eritingimusi:

täita esimene rida märkega „X”, näiteks:

24   Eritingimused (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

lahtrites, mille puhul on ette nähtud eritingimused:

täita teksti järel rida kuni lõpuni ja järgmine rida märkega „X”, nt:

24.   Eritingimused (3): Hälve 0,4 kraadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Litsentside lahter 3 tuleb samuti ristikestega täita, välja arvatud väljavõtte puhul.

1.8.

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artikli 6 lõikes 4 osutatud juhtudel teeb litsentse väljaandev asutus litsentsi lahtrisse 6 ühe I lisa A osas loetletud kannetest.

1.9.

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1239 artikli 15 lõikes 1 osutatud juhtudel tehakse üks I lisa B osa kannetest asenduslitsentsi või -väljavõtte lahtrisse 22 (ekspordilitsents) või lahtrisse 24 (impordilitsents).

1.10.

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artikli 5 lõike 5 esimeses lõigus osutatud juhtudel märgitakse litsentsi lahtrisse 19 number 0 (null).

1.11.

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artikli 5 lõike 5 teises lõigus osutatud juhtudel, välja arvatud juhul, kui konkreetseid sektoreid reguleerivad määrused nõuavad erilist sõnastust, tehakse litsentside (impordilitsentsid) lahtrisse 24 üks I lisa C osas loetletud kannetest.

1.12.

Kui on välja antud litsentsi või väljavõtte duplikaat, peab võimaluse korral diagonaalselt üle dokumendi olema kirjutatud üks järgmistest sõnadest:

„ДУБЛИКАТ”

BG

„DUPLICADO”

ES

„DUPLIKÁT”

CS

„DUPLIKAT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAAT”

ET

„ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

„DUPLICATE”

EN

„DUPLICATA”

FR

„DUPLIKAT”

HR

„DUPLICATO”

IT

„DUBLIKĀTS”

LV

„DUBLIKATAS”

LT

„MÁSOLAT”

HU

„DUPLIKAT”

MT

„DUPLICAAT”

NL

„DUPLIKAT”

PL

„DUPLICADO”

PT

„DUPLICAT”

RO

„DUPLIKÁT”

SK

„DVOJNIK”

SL

„KAKSOISKAPPALE”

FI

„DUPLIKAT”

SV

2.   Valdkondlik

2.1.   Harilik kanep

2.1.1.

Lahter 20

Märkida kanepisort (külvamiseks ettenähtud seemnete puhul)

2.1.2.

Lahter 24

Teha üks järgmistest kannetest:

külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemnetega (CN-kood 1207 99 20) on kaasas tõend selle kohta, et tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (4) artikli 32 lõike 6 ja artikli 35 lõike 3 kohaselt kindlaksmääratud piirnormi;

kanepiseemned, v.a seemneks, (CN-kood 1207 99 91) on importinud liikmesriigi volitatud importija,

harilik kanep, toores või leotatud, (CN-kood 5302 10 00) vastab määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 32 lõike 6 ja artikli 35 lõike 3 tingimustele.

2.2.   Põllumajanduslikku päritolu etüülalkohol

2.2.1.

Põllumajanduslikku päritolu alkoholi impordilitsentside taotluste ja impordilitsentside lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik. Lahtris „kohustuslik” tuleb „jah” märkida ristikesega. Taotleja palvel võib litsentsi välja andnud ametiasutus asendada päritoluriigi teise riigiga ainult ühel korral.

2.2.2.

Liikmesriigid võivad otsustada, et alkoholi impordihind (CIF) tuleb märkida lahtrisse 20.

2.3.   Küüslauk

2.3.1.

Päritoluriik märgitakse litsentsitaotluste ja impordilitsentside lahtrisse 8 ning sõna „jah” märgitakse ristikesega. Impordilitsents kehtib üksnes märgitud riigist pärit impordi puhul.

3.   Import

3.1.   Lahter 7

„Ekspordiriigi” all mõistetakse mitteliikmesriike, kust toodet liitu tarnitakse.

3.1.1.

Ekspordiriik või -riikide rühm peab olema täpsustatud, kus see on liidu eeskirjadega ette nähtud.

3.1.2.

Kui liidu õigusaktidega nähakse ette, et päritoluriik on kohustuslik, tehakse sõna „jah” ees asuvasse kastikesse märge „X” ja toote päritolu peab vastama litsentsil märgitud andmetele. Vastasel juhul ei ole litsents kehtiv.

3.1.3.

Muudel juhtudel on ekspordiriigi märkimine vabatahtlik. Sellistel juhtudel tuleb teha sõna „ei” ees asuvasse kastikesse märge „X”. Ekspordiriigi märkimine võib osutuda vajalikuks rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 16 kohaldamisel seoses vääramatu jõu juhtudega.

3.2.   Lahter 8

Päritoluriik määratakse kooskõlas asjakohaste liidu eeskirjadega.

Eespool nimetatud andmeid lahtri 7 kohta kohaldatakse analoogia alusel.

3.3.   Lahter 14

Tooteid nimetatakse nende tavapäraste ja tootenimetustega (näiteks: suhkur), kaubamärke ei nimetata.

3.4.   Lahtrid 15 ja 16

Üldreeglina taotletakse ja antakse litsents välja kõikide toodete kohta, mis kuuluvad ühe CN-koodi alla (8-kohaline kood). Liidu õigusaktidega ettenähtud teatavatel erijuhtudel taotletakse ja antakse litsents välja:

enam kui ühe CN-koodi alla kuuluva toote kohta,

või ainult mõne CN-koodi alla kuuluva toote kohta.

Kui lahtris 16 ei ole piisavalt ruumi mitme CN-koodi märkimiseks, kantakse kõik CN-koodid lahtrisse 15, märkides ette tärni, mis vastab lahtrisse 16 märgitud tärnile.

3.5.   Lahter 15

Nimetuse võib märkida lihtsustatud märgistuse kujul, eeldusel et see sisaldab vajalikke elemente, millest selgub toote klassifikatsioon CN-koodi all, mis on märgitud lahtris 16.

3.6.   Lahter 16

Märkida täielik CN-kood. Liidu õigusaktidega ettenähtud teatavatel erijuhtudel:

märkida selline täielik CN-kood või sellised täielikud CN-koodid, millele eelneb „ex”

või

märkida koodid asjaomaste liidu õigusaktidega ettenähtud viisil.

3.7.   Lahter 19

3.7.1.

Täita vastavalt liidu õigusaktidele, mis käsitlevad asjaomase toote puhul lubatud hälvet.

3.7.2.

Litsentside puhul, mille korral lisahälvet ei ole ette nähtud, tuleb märkida lahtrisse 19 number 0 (null).

3.7.3.

Lahter 20

Täita vastavalt liidu ühise turukorralduse sektoripõhistele erieeskirjadele.

3.7.4

Lahter 24

Täita vastavalt iga tootesektori puhul kehtivatele liidu erieeskirjadele.

3.7.5

Lahtrid 25 ja 26

Paberkandjal litsentsid allkirjastatakse käsitsi.

4.   Eksport

4.1.   Lahter 7

4.1.1.

Sihtriigi või -riikide rühma märkimine on vajalik liidu õigusaktides sätestatud juhtudel.

4.1.2.

Kui liidu õigusaktidega on ette nähtud kohustuslik sihtkoht, märgitakse sõna „jah” ees asuvasse kastikesse märge „X” ja toode tuleb toimetada litsentsil märgitud sihtkohta.

4.1.3.

Muudel juhtudel on sihtriigi märkimine vabatahtlik. Sellistel juhtudel tuleb teha sõna „ei” ees asuvasse kastikesse märge „X”. Sihtriigi märkimine võib osutuda vajalikuks rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 16 kohaldamisel seoses vääramatu jõu juhtudega.

4.2.   Lahtrid 14, 15, 16, 19 ja 20

Täita nagu impordi puhul.

4.3.   Lahter 22

1.

Täita vastavalt iga tootesektori puhul kehtivatele liidu erieeskirjadele.

2.

Esitada kogu teave koguste ja summade kohta nii sõnade kui ka numbritega.

4.4.   Lahtrid 23 ja 24

Paberkandjal litsentsid allkirjastatakse käsitsi.

5.   Juhised litsentside väljavõtete koostamiseks

5.1.   Litsentside väljavõtted koostavad liikmesriigis asuvad litsentse väljaandvad asutused.

Litsentside väljavõtete lahtrisse 3 tuleb märkida üks järgmistest väljenditest:

:

bulgaaria keeles

:

„Извлечение от лицензия № …”

:

hispaania keeles

:

„Extracto de certificado n.o …”

:

tšehhi keeles

:

„Výpis z licence č. …”

:

taani keeles

:

„Partiallicens nr. …”

:

saksa keeles

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …”

:

eesti keeles

:

„Litsentsi nr … väljavõte”

:

kreeka keeles

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

:

inglise keeles

:

„Extract of licence No. …”

:

prantsuse keeles

:

„Extrait du certificat no …”

:

horvaadi keeles

:

„Izvadak dozvole br. …”

:

itaalia keeles

:

„Estratto del titolo n. …”

:

läti keeles

:

„Licences Nr. … izraksts”

:

leedu keeles

:

„Licencijos Nr. … išrašas”

:

ungari keeles

:

„A … sz. engedély kivonata”

:

malta keeles

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …”

:

hollandi keeles

:

„Uittreksel van certificaat nr. …”

:

poola keeles

:

„Wyciąg z pozwolenia nr …”

:

portugali keeles

:

„Extrato do certificado n.o …”

:

rumeenia keeles

:

„Extras din licenţa nr. …”

:

slovaki keeles

:

„Výpis z licencie č. …”

:

sloveeni keeles

:

„Izpisek dovoljenja št. …”

:

soome keeles

:

„Ote todistuksesta nro …”

:

rootsi keeles

:

„Dellicens nr. …”

Lahtris 3 esitatav arv on impordilitsentsi originaaleksemplari lahtris 25 või ekspordilitsentsi originaali lahtris 23 esitatud arv.

Impordi puhul peab kogu punktides 4, 6–8, 10, 12–16 ja 19–24 esitatud teave olema uuesti kantud väljavõttele või väljavõtetele.

Ekspordi puhul peab olema kogu punktides 4, 6, 7, 10, 12–16 ja 19–22 esitatud teave uuesti kantud väljavõttele või väljavõtetele.

Kõikidel juhtudel tuleb väljavõtte lahtrisse 11 märkida üks järgmistest sõnadest:

„Извлечение”

BG

„Extracto”

ES

„Výpis”

CS

„Partiallicens”

DA

„Teillizenz”

DE

„Väljavõte”

ET

„Απόσπασμα”

EL

„Extract”

EN

„Extrait”

FR

„Izvadak”

HR

„Estratto”

IT

„Izraksts”

LV

„Išrašas”

LT

„Kivonat”

HU

„Estratt”

MT

„Uittreksel”

NL

„Wyciąg”

PL

„Extrato”

PT

„Extras”

RO

„Výpis”

SK

„Izpisek”

SL

„Ote”

FI

„Dellicens”

SV

III.   PABERKANDJAL LITSENTSIDE ARVESTUSKANDED (LITSENTSI VÕI SELLE VÄLJAVÕTTE TAGAKÜLG)

1.   Üldjuhised

1.1.

Arvestuskanded tuleks teha loetavalt, kas trükituna masinkirjas või tindiga.

1.2.

Arvestuskanded ei tohi sisaldada kustutusi ega ülekirjutusi. Vead tuleb parandada selliselt, et ebaõige kanne kriipsutatakse läbi ja selle asemele kirjutatakse õige.

Kõigile sel viisil tehtud parandustele peab nende tegija alla kirjutama ja need tuleb kinnitada arvestatud koguste eest vastutava asutuse templiga.

Kui välja on antud parandatud litsents või parandatud litsentsi väljavõte, peab väljaandev asutus uuesti sisse kandma litsentside alusel arvestatud kogused, mis on esitatud originaaldokumendil.

2.   Erijuhised konkreetsete lahtrite puhul

2.1.   Lahter 29

Esimese arvestatud koguse puhul on I osasse kantav netokogus lahtrites 17 ja 18 esitatud samades ühikutes kogus, mida on suurendatud lubatud hälbe võrra.

2.2.   Lahtrid 29 ja 30

Väljavõtte väljaandmisega seotud arvestatud koguste puhul tuleb esitada mis tahes hälbe võrra suurendatud kogus, mille kohta väljavõte on välja antud.

2.3.   Lahter 31

Märgitakse tollideklaratsiooni number või vajaduse korral väljavõtte number ja tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev, mida käsitatakse arvestuskuupäevana.

2.4.   Lahter 32

Liikmesriigi nime näitab üks järgmistest lühenditest, millele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2016/1239 I lisa punktis 4.

Allkiri tuleb kirjutada käsitsi.

IV.   RAKENDUSMÄÄRUSE (EL) 2016/1239 ARTIKLI 13 KOHALDAMINE

Kui teise liikmesriigi asutuselt taotletakse pistelise kontrolli tegemist või muul põhjusel kontrollimist, siis kasutatakse II lisas esitatud dokumenti.


(1)  EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 1.

(3)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 44.

(4)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.


I LISA

Kanded

A OSA

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artikli 6 lõikes 4 osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

hispaania keeles

:

Retrocesión al titular el …

:

tšehhi keeles

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

taani keeles

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

saksa keeles

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

eesti keeles

:

õiguste tagastamine litsentsi omanikule …

:

kreeka keeles

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

inglise keeles

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

prantsuse keeles

:

rétrocession au titulaire le …

:

horvaadi keeles

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

itaalia keeles

:

retrocessione al titolare in data …

:

läti keeles

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

leedu keeles

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

ungari keeles

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

malta keeles

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

hollandi keeles

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

poola keeles

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu …

:

portugali keeles

:

retrocessão ao titular em …

:

rumeenia keeles

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovaki keeles

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

sloveeni keeles

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

soome keeles

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

rootsi keeles

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

B OSA

Käesoleva teate punktis II.1.9 osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

hispaania keeles

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

tšehhi keeles

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

taani keeles

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

saksa keeles

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

eesti keeles

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

inglise keeles

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

prantsuse keeles

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

horvaadi keeles

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

itaalia keeles

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

läti keeles

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

leedu keeles

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

ungari keeles

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

malta keeles

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

hollandi keeles

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

poola keeles

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

portugali keeles

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

rumeenia keeles

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

slovaki keeles

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

sloveeni keeles

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

soome keeles

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

rootsi keeles

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

C OSA

Käesoleva teate punktis II.1.11 osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

hispaania keeles

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

tšehhi keeles

:

Preferencní rezim na mnozství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

taani keeles

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

saksa keeles

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

eesti keeles

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

kreeka keeles

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

inglise keeles

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

prantsuse keeles

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

horvaadi keeles

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

itaalia keeles

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

läti keeles

:

Preferenču sistēma, kas piemērojama 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

leedu keeles

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

ungari keeles

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

malta keeles

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

hollandi keeles

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

poola keeles

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugali keeles

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

rumeenia keeles

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

slovaki keeles

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

sloveeni keeles

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

soome keeles

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

rootsi keeles

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


II LISA

Järelkontroll

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi