15.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 214/24


Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

(2016/C 214/08)

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) artikli 9 lõike 1 punkti a teisele taandele muudetakse Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi (2) järgmiselt:

Leheküljel 345:

8536 69 30

Trükilülitustele

Olemasolev tekst ja numbrid asendatakse järgmisega:

„Sellesse alamrubriiki kuuluvad pistikud ja pistikupesad, mis on ette nähtud vähemalt ühe küljega vahetult trükkplaadile või elastsele trükkmoodulile kinnitamiseks (vt näited allpool).

Image Image

Leheküljel 346:

Alamrubriigi 8536 69 90 selgitav märkus jäetakse välja.


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(2)  ELT C 76, 4.3.2015, lk 1.