Brüssel,14.7.2016

SWD(2016) 229 final

KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT

MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE

Lisatud dokumendile:

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

{COM(2016) 461 final}
{SWD(2016) 228 final}


Kommenteeritud kokkuvõte

Mõjuhindamine, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide (EuVECA) kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide (EuSEF) kohta

A. Vajadus meetmete järele

Miks? Mis on lahendamist vajav probleem?

EuVECA ja EuSEFi määrustega võeti kasutusele vastavalt „Euroopa riskikapitalifondi“ ja „Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi“ märgis, mida võivad kasutada EuVECAid ja EuSEFid, mis toetavad noori ja innovaatilisi ettevõtjaid või positiivset sotsiaalset mõju taotlevad ettevõtjaid. Määrused võimaldavad turustada neid fonde täiendavate tõketeta piiriüleselt, et rahuldada fondide investeeringuvajadusi. EuVECA ja EuSEFi määruste läbivaatamine on tihedalt seotud kapitalituru liidu eesmärkidega: keskendumine VKEde rahastamise lihtsustamisele, rahastamisallikate mitmekesistamine ja piiriüleste kapitalivoogude tugevdamine. Samuti on see seotud investeerimiskava esimese ja teise sambaga, milles keskendutakse VKEdele täiendava ELi rahastamise tagamisele, omakapitaliinstrumentidele ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) ning programmi „Horisont 2020“ raames. Määrused on kooskõlas teiste kapitaliturgude liidu meetmetega, nagu komisjoni kava koostöös Euroopa Investeerimisfondiga, et toetada üleeuroopalist riskikapitali fondifondi, mis investeeriks erinevatesse varases, hilisemas või laienemisetapis olevatesse riskikapitalifondidesse.

Mõju hindamise aruandes tuginetakse algselt õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmiga (REFIT) seotud läbivaatamise käigus tehtud järeldustele.

Mida selle algatusega loodetakse saavutada?

Kavandatud meetmed peaksid suurendama investeeringuid riskikapitali- ja sotsiaalettevõtjatesse EuVECA ja EuSEFi vahendite kaudu, i) kaotades piirangud EuVECAsid ja EuSEFisid valitsevate suuremate valitsejate suhtes ning topeltregistreerimise nõuded, ii) vähendades EuVECAde ja EUSEFidega seotud kulusid, iii) laiendades nende kõlblike varade ringi, millesse EuVECAd võivad investeerida.

Milline on ELi tasandi meetmete lisaväärtus?

EuVECA ja EuSEFi muudetud määrused muudavad need kaks spetsialiseerunud fondi atraktiivsemaks ja kaotavad seega vajaduse uurida 28 liikmesriigi eeskirju, vähendavad kulusid ja annavad mastaabisäästu. Muudetud eeskirjad eemaldavad veelgi kapitalivoolu tõkkeid, tuues kaasa suurema usalduse piiriüleste investeeringute vastu ja siseturu parema toimimise. ELi meetmete vajalikkus põhineb asjaolul, et liikmesriikidel ei ole vahendeid, et parandada individuaalselt praegu kohaldatavates EuVECA ja EuSEFi määrustes esinevad puudused. Vaid liikmesriikide meetmetega saaks tegeleda mõlemast määrusest väljapoole jäävate eeskirjadega ja need piirduksid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitlevas direktiivis 2011/61/EL lubatuga.

B. Lahendused

Milliseid seadusandlikke ja mitteseadusandlikke poliitikavariante on kaalutud? Kas on olemas eelistatud variant? Miks?

Soovitud eesmärkide saavutamiseks tehakse järgmised ettepanekud:

suurendada EuVECA ja EuSEFi valitsejate, fondide ning valitsetavate varade arvu, avades EuVECA ja EuSEFi valitsemise suurtele varahalduritele, st neile, kellel on alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 2011/61/EL kohane tegevusluba;

laiendada EuVECA aktsepteeritavaid varasid kaugemale praegusest VKE määratlusest (vähem kui 250 töötajaga noteerimata ettevõtjad + aastakäive väiksem kui 50 miljonit eurot või aastabilanss väiksem kui 43 miljonit eurot), lisades a) väikese või keskmise kapitalisatsiooniga äriühingud (st muud kui VKEd, kuni 499 töötajat), nagu on seatud eesmärgiks Euroopa Investeerimisfondi valitsevates ELi programmides, b) VKEde kasvuturul noteeritud VKEd, nagu on määratletud finantsinstrumentide turge käsitlevas II direktiivis 2014/65/EL, ja c) lubades edasisi investeeringuid;

vähendada valitsejate omavahendite kindlaksmääramisega seotud kulusid, keelates selgelt vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste kehtestatud tasud ja lihtsustades registreerimismenetlusi.

Kes millist varianti toetab?

EuVECA ja EuSEFi määruste läbivaatamist käsitlevas konsultatsioonis toetasid vastajad, sealhulgas liikmesriigid, väga tugevalt alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 2011/61/EL kohaselt tegevusloa saanud valitsejatele EuVECAde ja EuSEFide valitsemise ja turustamise loa andmist. Konsultatsiooni ajal kritiseeriti ka EuVECA aktsepteeritavate varade määratlust, mida peeti liiga piiravaks. Konsultatsioonile vastanud märkisid, et mitmed liikmesriigid ei ole EuVECA ja EuSEFi määruste tõlgendamisel ja kohaldamisel võtnud arvesse EuVECA ja EuSEFi valitsejate suurust, eelkõige kogudes tasusid, kehtestades täiendavaid nõudeid või nähes ette samal tasemel nõuded nagu on ette nähtud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 2011/61/EL kohaselt tegevusloa saanud suurtele valitsejatele.

C. Eelistatud poliitikavaliku mõju

Millised on eelistatud poliitikavaliku (kui see on olemas, vastasel korral peamiste poliitikavalikute) eelised?

Kavandaud muudatused tugevdavad VKEde jaoks rahastamiskanalit EuVECA ja EuSEFi vahendite kaudu, nii et nad muutuvad vähem sõltuvaks pangandussektori piirangutest, ning vähendavad seega pankadepoolset laenutaotluste tagasilükkamise mõju. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 2011/61/EL kohaselt tegevusloa saanud suured valitsejad saavad võimaluse pakkuda oma klientidele kõiki tooteid ja kuna nad tuginevad rohkem mastaabisäästule, on see omakorda kasulik investoritele. Kahe märgise avamine suurtele valitsejatele, kes valitsevad suuremaid portfelle, võib veelgi edendada märgiste kasutuselevõttu ja muudab majandusele kättesaadavaks suuremad rahastamismahud. EuVECAd võivad täita olulist osa VKEde kasvuturu väljaarendamisel, võimaldada rahastada rohkem ettevõtjaid, eelkõige tööjõumahukamaid ettevõtjaid. Mõningal määral vähenevad investorite riskid, sest kättesaadavaks muutuvad mitmekesisemad investeerimisvõimalused. Arengu hilisemates etappides olevad ettevõtjad saavad kasutada ka edasisi investeeringuid.

Millised on eelistatud poliitikavaliku (kui see on olemas, vastasel korral peamiste poliitikavalikute) kulud? 

Olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid ei tohiks olla, tegelikult vähendab eelistatud valik kõnealuseid kahe fondi raamistikke kasutavate sidusrühmade kulusid. Miski ei osuta sellele, et kavandatud poliitikavalikul oleks otsene või kaudne mõju keskkonnaküsimustele.

Milline on mõju ettevõtjatele, VKEdele ja mikroettevõtjatele?

Muudetud määrused parandavad väikeettevõtjate, sealhulgas sotsiaalettevõtete jaoks juurdepääsu kasvukapitalile. Need ettevõtjad saavad toetuda enamatele alternatiivsetele kapitaliallikatele. Nad saavad valida konkureerivate ja kitsalt spetsialiseerunud EuVECA ja EuSEFi mastaabisäästuga vahendite suuremast kogumist. Seepärast on fondid kulutõhusamad. Suurem riigisisene ja piiriülene konkurents annab tulemuseks rohkem lisandväärtusega toetust rahastatud sihtettevõtjate äriliseks arenguks ja suurendab innovatsioonisuutlikkust, millele need ettevõtjad saavad tugineda.

Kas on ette näha märkimisväärset mõju riigieelarvetele ja ametiasutustele?

Kavandatud parandused ei tohiks tekitada riikide eelarvetes ja halduses sellega seotud kulusid. Vastupidi, pädevad asutused peaksid selgitustest kasu saama.

Kas on oodata muud olulist mõju?

Ei.

D. Järelmeetmed

Millal poliitika läbi vaadatakse?

Tehakse ettepanek vaadata neli aastat pärast läbivaadatud eeskirjade kohaldamise algust läbi, millises ulatuses on saavutatud eespool nimetatud eesmärgid.