Brüssel,21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada määruse (EÜ) nr1008/2008 1 õiguslik kooskõla rahvusvahelise lepinguga.

Määruse (EÜ) nr 1008/2008 artiklis 13 on sätestatud tingimused, mida tuleb järgida kolmandates riikides registreeritud õhusõidukite rentimisel, eelkõige märgrendile võtmise puhul. Need tingimused hõlmavad erakorralist olukorda, näiteks vastava õhusõiduki puudumine ühenduse turul; rendilepingu pikkus peaks olema ajaliselt rangelt piiritletud ning kohaldatavad ohutusstandardid peaksid olema kooskõlas ühenduse ja liikmesriikide õigusaktides sätestatud asjakohaste ohutusstandarditega.

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud lennutranspordileping (edaspidi „ELi ja USA vaheline lennutranspordileping“) allkirjastati 25. ja 30. aprillil 2007 2 ning seda muudeti 24. juuni 2010. aasta protokolliga 3 . Lennutranspordilepingut kohaldatakse ajutiselt alates 30. märtsist 2008. Muutmisprotokolli kohaldatakse ajutiselt alates 24. juunist 2010.

Lennutranspordilepinguga on ette nähtud ka avatud märgrendikorra kohaldamine lepinguosaliste vahel. Selleks et tagada lennuettevõtjate jaoks selgus ja õiguskindlus, soovitas komisjon nõukogul anda talle luba alustada Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi konkreetse märgrendilepingu sõlmimise üle, mille eesmärk on tühistada ajalised piirangud.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on kohandada vastavalt asjaomast ELi õigusakti. Seepärast on käesoleva ettepaneku kohaldamisala väga piiratud ja seda kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 13 lõike 3 punkti b suhtes. Artikli 13 muid sätteid (näiteks ohutusstandardid ja pädeva asutuse õigused) ei muudeta.

Lühiajalises perspektiivis lubatakse USA-l teha erand piirangute kohaldamisest; USA-st saab esimene kolmas riik, kellega EL on sõlminud märgrendilepingu. Tulevikus võivad samasugust erandit hakata taotlema ka muud kolmandad riigid, kuid kõiki taotlusi käsitletakse juhtumipõhiselt ning erandeid lubatakse üksnes juhul, kui need on piisavalt põhjendatud.

Mis tahes otsene või kaudne mõju tuleneb konkreetsetest märgrendilepingutest, mitte aga määruse muutmisest.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesolev algatus põhineb lennuteenuseid käsitlevatel kehtivatel liidu sätetel, mis praegu sisalduvad määruses (EÜ) nr 1008/2008. Algatus on kooskõlas ka ELi ja USA vahelise kavandatava märgrendilepinguga ning ELi ja USA vahelise lennutranspordilepinguga.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Käesolev algatus on täielikult kooskõlas komisjoni poolt ajavahemikuks 2014–2019 ette nähtud strateegiliste eesmärkidega edendada ELi rolli üleilmsel tasandil ning hoogustada töökohtade loomist ja majanduskasvu.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Käesolev ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikel 2, mis on lennutranspordiga seotud liidu meetmete võtmise õiguslik alus.

     Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Määruse muutmine on ainus olemasolev vahend kõnealuse küsimuse lahendamiseks.

Proportsionaalsus

Käesolev ettepanek hõlmab ELi õigusakti tehnilist kohandamist rahvusvahelise lepinguga. Muudatus hõlmab vaid ajalisi piiranguid, mida kohaldatakse ELi ja USA vahelises kavandatavas märgrendilepingus sisalduvate märgrendisätete suhtes.

Vahendi valik

Käesoleva ettepanekuga ei muudeta varem kasutatud õigusakti liiki.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Ei kohaldata.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Küsimuse analüüsimisest ja hindamisest võtsid aktiivselt osa kõik ELi liikmesriigid ja ELi lennundussektor (sh sotsiaalpartnerid), samuti Norra ja Island (kes on lennutranspordilepingu osalisriigid). .

Konsultatsioonide käigus lepiti kokku, et märgrendilepingu sõlmimine tähendaks määruse (EÜ) nr 1008/2008 muutmist.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Käesoleva muudatuse näol on tegemist rahvusvahelistest lepingutest tuleneva tehnilise ja horisontaalse meetmega. Muudatuse mõju hindamiseks vajalike andmete kogumine toimub samaaegselt taotluse esitamisega läbirääkimiste pidamiseks ELi ja kolmanda riigi vahelise lepingu sõlmimise üle.

Praegu kogutakse teavet vaid ELi ja USA vahelise kavandatava märgrendilepingu kohta. Kõnealuse lepingu sõlmimisega seotud andmete kogumise ja analüüsi tulemused on kokku võetud asjakohases tegevuskavas ja nõukogu otsust käsitlevas soovituses.

Mõjuhinnang

Algatusel on väga konkreetne eesmärk (rahvusvahelisest lepingust tulenev tehniline kohandus) ja piiratud kohaldamisala (erandi tegemine märgrendilepingute suhtes kohaldatavast ajalisest piirangust). Nagu on märgitud 7. märtsil 2016 avaldatud tegevuskavas, ettepanekut mõjuhinnangu koostamiseks ei tehta.

Mis tahes mõjud tulenevad märgrendilepingust, mitte aga määruse muutmisest.

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Käesolev ettepanek hõlmab ELi õigusakti tehnilist kohandamist, et viia see kooskõlla rahvusvahelise lepingu sätetega.

Olemasolevat poliitikat ei ole põhjalikult hinnatud, kuna algatus ei hõlma piirangute leevendamist kõikide kolmandate riikide suhtes. Käesoleva algatuse eesmärk on lubada erandit, mida kohaldatakse vaid USA suhtes, ning vältida vastuolude tekkimist asjaomase määruse ja ELi rahvusvaheliste kohustuste vahel.

Põhiõigused

Ei kohaldata.

4.MÕJU EELARVELE

Käesolev ettepanek ei mõjuta ELi eelarvet.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Kavandatav õigusakt ei nõua täiendavate rakendusmeetmete võtmist.

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Ettepaneku eesmärk on pakkuda rahvusvahelise lepingu sõlmimise kaudu võimalust erandi tegemiseks määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 13 lõike 3 punktis b sätestatud märgrenditingimustest. See aitaks tagada suurema paindlikkuse niivõrd, kuivõrd selliste lepingute sõlmimine annab ELile majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid.

Kavandatavate muudatuste raames lisatakse määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 13 lõike 3 punkti b kohastele märgrendi lubamise tingimustele (erakorralised asjaolud, hooajalised vajadused, tegevusraskused) viide rahvusvahelisele lepingule.

Artikli 13 muid sätteid (näiteks ohutusstandardid ja pädeva asutuse õigused) ei muudeta.

2016/0411 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, 4  

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, 5  

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)Määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikkel 13 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik rendile võtta kolmandates riikides registreeritud õhusõidukeid, eelkõige märgrendilepingute sõlmimise korda.

(2)Seda korda on lubatud kasutada üksnes erakorralises olukorras (näiteks vastava õhusõiduki puudumise korral liidu turul), need peaksid olema ajaliselt rangelt piiratud ning kohaldatavad ohutusstandardid peaksid vastama liidu ja liikmesriikide õigusaktides sätestatud asjakohastele ohutusstandarditele.

(3)EL ja USA sõlmisid lennutranspordilepingu, mis allkirjastati 2007. aastal ja mida muudeti 24. juuni 2010. aasta protokolliga. Kõnealune lennutranspordileping kajastab poolte kindlat soovi saavutada ühine eesmärk jätkata turutõkete kõrvaldamist, et tagada maksimaalne kasu tarbijatele, lennuettevõtjatele, töötajatele ja üldsusele mõlemal pool Atlandi ookeani.

(4)Lennutranspordilepinguga on ette nähtud ka avatud märgrendikorra kohaldamine lepinguosaliste vahel. Lennutranspordilepingu artiklis 10 sisalduvad asjakohased sätted võimaldavad märgrendilepinguid kohaldada tingimusel, et kõikidel osalistel on asjakohased volitused ja et märgrendilepingud vastavad osaliste poolt selliste lepingute suhtes tavaliselt kohaldatavates õigusnormides sätestatud tingimustele.

(5)Asjakohased arengusuundumused ja lennutranspordilepingu alusel loodud ühiskomitees peetud arutelud on näidanud, et lepinguosalistele oleks kasulik sõlmida märgrendi erileping, milles täpsustatakse lennutranspordilepingu asjakohaseid sätteid.

(6)Kuna kõnealune leping hõlmab olemasolevate ajaliste piirangute leevendamist, mõjutab see omakorda määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 13 lõike 3 punkti b, millega on ette nähtud ajalised piirangud, mida kohaldatakse kolmandate riikide lennuettevõtjatega sõlmitavate märgrendilepingute suhtes.

(7)Seepärast tuleks artikli 13 lõike 3 punkti b muuta, mis lubaks ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitud rahvusvaheliste lepingute raames kokku leppida märgrendi suhtes kohaldatavate ajaliste piirangute leevendamises.

(8)Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1008/2008 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 13 lõike 3 punkti b sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„on täidetud üks järgmistest tingimustest, välja arvatud juhul, kui liidu sõlmitud rahvusvahelises lepingus on sätestatud teisiti“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub […] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)

   ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.

(2) Nõukogu 25. aprilli 2007. aasta otsus ELi ja USA vahelise lennutranspordilepingu allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (2007/339/EÜ), ELT L 134, 25.5.2007, lk 4.
(3) ELT L 223, 25.8.2010, lk 3.
(4) ELT C , , lk .
(5) ELT C , , lk .