Brüssel,28.9.2016

COM(2016) 627 final

Ettepanek:

Institutsioonidevaheline kokkulepe

kohustusliku läbipaistvusregistri kohta


EUROOPA PARLAMENT, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 295, ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon (edaspidi: „kolm institutsiooni“) peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga, eriti selle artikli 11 lõigetega 1ja 2.

(2) Selline avatus võimaldab kõigil sidusrühmadel esitada oma arvamusi neid mõjutada võivate otsuste kohta ning seega anda tõhusa panuse tõendite baasi, millele tuginedes poliitikaettepanekud tehakse. Sidusrühmade kaasamine suurendab otsustusprotsessi kvaliteeti, võimaldades väliste seisukohtade ja eksperdiarvamuste kogumist.

(3) Kolm institutsiooni kinnitavad, et läbipaistvus ja aruandekohustus on olulised, et säilitada Euroopa kodanike usk liidu poliitiliste, seadusandlike ja haldusmenetluste legitiimsusesse.

(4) Huvide esindamise läbipaistvus on eriti oluline selleks, et kodanikud saaksid jälgida huvide esindajate tegevust ja selle võimalikku mõju. Kolm institutsiooni leiavad, et sellist läbipaistvust on kõige parem tagada käitumisjuhendiga, mis sisaldab eeskirju ja põhimõtteid, mida kohaldatakse huvide esindajate suhtes, kes läbipaistvusregistris registreeruvad ja seega juhendit järgima kohustuvad.

(5) Praegune läbipaistvusregister organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega, loodi Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkuleppega 16. aprillil 2014 1 ning kuna sellega saadud kogemused on positiivsed, leiavad kolm institutsiooni, et sellist kokkulepet tuleks asjakohasel viisil laiendada.

(6) Kolm institutsiooni tunnistavad vajadust kehtestada kohustuslik läbipaistvusregister (edaspidi: „register“), kehtestades teatavate suhtlusvormide kasutamise eeldusena eelneva registreerimise, muutes selle huvide esindamise de facto eeltingimuseks, ning seega tagades, et selline esindamine toimub kooskõlas käitumisjuhendis sätestatud eeskirjade ja põhimõtetega.

(7) Kolm institutsiooni reageerivad käesolevaga vajadusele võtta võimalikult kiiresti vastu institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku registri loomise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele 2 .

(8) Registri pidamisel ei sekkuta asjaomase kolme institutsiooni pädevustesse ning ei mõjutata nende korralduslikke sisevolitusi, samuti ei piirata kokkuleppe kohaldamist, mille nad sõlmivad registri sekretariaadi rahalistes ja haldusvahendites osalemise üksikasjade kohta.

(9) Kolm institutsiooni on kokkuleppe rakendamisel omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed.

(10) Kõik kolm institutsiooni võivad väljaspool käesolevat kokkulepet järgida ka muid hea valitsemistava ja läbipaistvuse põhimõtteid sellisel määral, mis ei mõjuta käesoleva kokkuleppe rakendamist ja selle eesmärkide saavutamist.

(11) Käesolev kokklepe ei piira Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 4 (Euroopa kodanikualgatus) ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 227 (õigus esitada petitsioone Euroopa Parlamendile) sätestatud õiguste kasutamist,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Institutsioonidevahelise kokkuleppe eesmärk ja kohaldamisala

Käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppega kehtestatakse läbipaistva ja eetilise suhtlemise raamistik, mida kohaldada käesoleva kokkuleppega hõlmatud tegevuses osalevate huvide esindajate ja asjaomase kolme institutsiooni vahelises suhtluses.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas institutsioonidevahelises kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „huvide esindajad“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, ametlik / mitteametlik rühm, ühendus või võrgustik, kes osaleb käesoleva kokkuleppega hõlmatud tegevuses;

b) „taotleja“ – mis tahes huvide esindaja, kes esitab taotluse registriga ühinemiseks;

c) „registreeritud isik“ – mis tahes huvide esindaja, kelle kohta on registris kehtiv kanne;

d) „klient“ – huvide esindaja, kes on palunud vahendajal esindada kliendi huve mis tahes ühes neist kolmest institutsioonist;

e) „vahendaja“ – huvide esindaja, kes esindab kliendi huvisid mis tahes ühes neist kolmest institutsioonist;

f) „kliendi ja vahendaja suhe“ – mis tahes lepinguline suhe kliendi ja ühe või mitme teenuseosutajaga seoses registrikohase tegevuse osutamisega;

g) „ametnikud“ – kõikide kategooriate töötajad mis tahes ühes neist kolmest institutsioonist.

Artikkel 3

Institutsioonidevahelise kokkuleppega hõlmatud või hõlmamata tegevus

1) Käesolevat kokkulepet kohaldatakse tegevuse suhtes, mille kaudu kokkuleppele alla kirjutanud kolme institutsiooni, nende liikmete või ametnikega suhtlemisel edendatakse teatavaid huvisid eesmärgiga mõjutada poliitika või õigusakti väljatöötamist või rakendamist või nende kolme institutsiooni otsustamisprotsessi, juhul kui ei kohaldata artikli 4 lõikes 2 sätestatud erandit.

2) Järgmist tegevust ei loeta lõike 1 kohaseks tegevuseks:

a) tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega kliendi ja vahendaja lepingu alusel, ning mis hõlmab:

   kliendi esindamist lepitus- või vahendusmenetluses, mille eesmärk on vältida vaidluse kohtulikku või halduslikku menetlemist;

   klientide nõustamist eesmärgiga aidata neil tagada, et nende tegevus vastaks kehtivale õigusraamistikule või

   klientide esindamist ja nende põhi- või menetlusõiguste kaitset, näiteks õigus olla ära kuulatud, õigus õiglasele kohtupidamisele, sealhulgas õigus kaitsele haldusmenetlustes, näiteks advokaatide või teised seotud kutsealade esindajate tegevus.

b) ELi õigusega või liidu suhtes kohaldatava rahvusvahelise õigusega ette nähtud kohtu- või haldusmenetluse raames kokkuleppeosalise või kolmanda isiku esitatav teave, aga ka institutsiooniga lepingulise suhte või ELi vahenditest rahastatava toetuslepingu alusel esitatav teave.

c) Sotsiaalpartnerite tegevus sotsiaalse dialoogi käigus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 152.

d) Teave, mis on vastuseks ükskõik millise kolme institutsiooni, nende liikmete või ametnike otsesele ja individuaalsele päringule, näiteks faktilise teabe, andmete või eksperdiarvamuste päringud.

e) Kodanike rangelt eraviisiline suhtlus kõnealuse kolme institutsiooniga.

Artikkel 4

Institutsioonidevahelise kokkuleppega hõlmamata organisatsioonid

1) Erakonnad on registreerimisest vabastatud. Registreerimist eeldatakse siiski erakondade loodud või nende toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse.

2) Registreerimisest on vabastatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 17 ette nähtud kirikud ja usuühendused või -kogukonnad ning ka filosoofilised ja mitteusulised organisatsioonid. Registreerimist eeldatakse siiski ELi institutsioonidega suhtlemisel kirikute ja usukogukondade või filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindamiseks loodud esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, samuti nende ühendustelt.

3) Registreerimisest on vabastatud liikmesriikide riikliku ja kohaliku tasandi ametiasutused (sealhulgas nende alalised esindused ja saatkonnad), samuti riigiasutuste liidud Euroopa, riiklikul või piirkondlikul tasandil, tingimusel et nad tegutsevad üksnes asjaomaste avalik-õiguslike asutuste nimel.

4) Kolmandate riikide ametiasutused (sealhulgas nende diplomaatilised esindused ja saatkonnad) on registreerimisest vabastatud.

5) Valitsustevahelised organisatsioonid, sealhulgas nende ametid ja asutused, on registreerimisest vabastatud.

Artikkel 5

Registreerumist eeldav suhtlus

1) Kolm institutsiooni lepivad kokku, et järgmist liiki suhtlus eeldab huvide esindajate eelnevat registreerumist:

Euroopa Parlamendis

Pääs parlamendi hoonetesse: Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemiseks saavad pikaajalisi sissepääsulube taotleda isikud, kes esindavad huvide esindajaid või töötavad nende heaks.

Parlamendikomisjonide avalikud istungid: huvide esindajaid võidakse kutsuda avalikele istungitele külalisena sõna võtma, ilma et see piiraks artikli 3 lõike 2 punkti b kohaldamist.

Patrooniks olemine: võimalus olla huvide esindajate korraldatud ürituste patrooniks.

Kohtumised: huvide esindajate, Euroopa Parlamendi liikmete, peasekretäri, peadirektorite ja fraktsioonide peasekretäride vahelised kohtumised;

Üritused: huvide esindajate organiseeritud ürituste võõrustamine Euroopa Parlamendi ruumides.

Teated: automaatsete teadete saatmine Euroopa Parlamendi tegevuse kohta huvide esindajatele.

Euroopa Liidu Nõukogus

Kohtumised: kohtumised huvide esindajate, Euroopa Liidu Nõukogu praeguse ja tulevase eesistujariigi saadiku ja tema asetäitjatega Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komiteedes, nõukogu peasekretäri ja peadirektoritega;

Teated: huvide esindajatele automaatsete teadete saatmine nõukogu tegevuse kohta.

Euroopa Komisjonis

Kohtumised: kohtumised huvide esindajate ja Euroopa Komisjoni liikmete, nende kabinetiliikmete ja peadirektoritega;

Eksperdirühmad: teatavate eksperdirühmade liikmete määramine 3 ;

Avalikud konsultatsioonid: huvide esindajatele automaatsete teadete saatmine komisjoni konsultatsioonide kohta; komisjon eristab registreeritud ja registreerimata organisatsioone, avaldades nende andmed eraldi;

Patrooniks olemine: võimalus olla huvide esindajate korraldatud ürituste patrooniks.

Meililistid: huvide esindajaid teavitatakse komisjoni tegevusest vastavate meililistide kaudu.

2) Kõik kolm institutsiooni võtavad vajalikud sisemeetmed lõikes 1 osutatud eelduste jõustamiseks.

3) Iga institutsioon võib seada registreerumise ka muud liiki suhtluse eelduseks, kuid vaid eesmärgiga praegust raamistikku veelgi tugevdada.

4) Lõigetes 1 ja 3 osutatud eeldused avalikustatakse registri asjakohasel veebisaidil.

Artikkel 6

Taotlejate nõuetelevastavus ja registreerimine

1) Registreerimise taotlemisel esitab taotleja tõendid, mis näitavad tema nõuetelevastavust käesoleva kokkuleppega hõlmatud tegevuse elluviimiseks.

2) Selleks esitab taotleja II lisas osutatud teabe ja annab nõusoleku, et kõnealune teave on avalik.

3) Taotlejalt võidakse nõuda tema nõuetelevastavust ja esitatud teabe õigsust tõendavate täiendavate dokumentide esitamist .

4) Taotleja kantakse registrisse registreeritud isikuna, kui tema nõuetelevastavus on kindlaks tehtud ja teabe esitamise suhtes II lisas kehtestatud nõuded on täidetud.

Artikkel 7

Registreeritud isikute suhtes kohaldatav käitumisjuhend ja selle jõustamine

1) Registreeritud isikud järgivad eeskirju ja põhimõtteid, mis on sätestatud käesolevale kokkuleppele lisatud käitumisjuhendis (III lisa). Registreerimisel nõustub registreeritud isik neid eeskirju ja põhimõtteid järgima.

2) Vastavalt käitumisjuhendile võib juhendi sätete rikkumise korral kohaldada käesoleva kokkuleppe IV lisas ette nähtud uurimisi ja meetmeid.

Uurimisi võib korraldada saadud kaebuste alusel või sekretariaadi algatusel.

Kolm institutsiooni võtavad vajalikud sisemeetmed IV lisa alusel kehtestatud meetmete kohaldamiseks.

3) Vastavalt käitumisjuhendile peab registreeritud isik:

esitama nõudmise korral dokumendid ja mis tahes muu täiendava materjali, mis tõendavad esitatud teabe õigsust;

tegema avatud ja konstruktiivset koostööd, kui esitatakse selgitus- ja ajakohastamisnõudeid;

nõustuma sellega, et nende suhtes võidakse algatada uurimismenetlusi ja vajaduse korral kohaldada IV lisas sätestatud meetmeid.

Artikkel 8

Registri haldusnõukogu

1) Registri haldusnõukogusse kuuluvad kolme institutsiooni peasekretärid.

2) Haldusnõukogu:

   kontrollib käesoleva kokkuleppe üldist rakendamist sekretariaadi poolt ja annab selleks üldiseid juhiseid;

   kiidab heaks sekretariaadi kodukorra;

   kiidab heaks suuniste väljaandmise vastavalt artikli 9 lõikele 4;

   analüüsib registreeritud isikute põhjendatud taotlusi sekretariaadi otsuste läbivaatamiseks ja teeb nende kohta otsuse kooskõlas käesoleva kokkuleppe IV lisaga;

           võtab vastu teateid vabatahtlikuks osalemiseks kokkuleppe artiklite 12 ja 13 alusel.

3) Haldusnõukogu langetab otsuseid konsensuse alusel.

4) Haldusnõukogu võib võtta vastu kodukorra oma ülesannete täitmise reguleerimiseks.

Artikkel 9

Registri sekretariaat

1) Sekretariaat on koordinaatorist ja sekretariaadi liikmetest koosnev ühine toimimisstruktuur, mis annab otse aru haldusnõukogule.

2) Sekretariaadi tegevust koordineerib Euroopa Komisjoni peasekretariaadi ametnik (edaspidi „koordinaator“). Sekretariaadi liikmed on Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni töötajad, kelle on sekretariaati lähetanud asjaomased institutsioonid.

Koordinaator vastutab sekretariaadi töö üldise korralduse ja igapäevase järelevalve eest.

3) Sekretariaadi peamised ülesanded on:

   — sekretariaadi kodukorra koostamine haldusnõukogule heakskiitmiseks;

   — aruandlus haldusnõukogule käesoleva kokkuleppe üldise rakendamise kohta;

   registrisse kantud andmete optimaalse kvaliteedi saavutamiseks registri sisu jälgimine ja selle tagamine, et registreeritakse üksnes tingimustele vastavaid taotlejaid, kuid pidades silmas, et lõplik vastutus esitatud andmete õigsuse eest lasub siiski registreeritud isikutel;

   kasutajatoe pakkumine registreeritud isikutele; selles osalevad kolm institutsiooni ja muud vabatahtlikkuse alusel osalevad üksused vastavalt artiklitele 12 ja 13;

   uurimiste elluviimine, registreeringute eemaldamine ja meetmete võtmine kooskõlas käesoleva kokkuleppe IV lisaga;

   teadlikkuse suurendamise meetmete korraldamine;

   aastaaruande koostamine eelmise kalendriaasta kohta;

   registri veebisaidi ja veebipõhise registreerimisvormi, samuti muude seonduvate IT-ressursside arendamine ja hooldus;

           hea tava ja kogemuste vahetamine samalaadsete asutustega, et tagada huvide esindamise läbipaistvus;

   mis tahes muu tegevus, mis on vajalik käesoleva kokkuleppe rakendamiseks.

4) Sekretariaat võib esitada haldusnõukogule kinnitamiseks registreeritud isikuid käsitlevad suunised, et tagada artiklite 2–6 (mõisted, tegevus, kokkuleppega hõlmamata organisatsioonid, registreerumist eeldav suhtlus, taotlejate nõuetelavastavus ja registreerimine) ja käesoleva kokkuleppe lisade järjepidev kohaldamine.

Artikkel 10

Otsus

Kolm institutsiooni moodustavad sekretariaadi ja haldusnõukogu eraldi otsusega, mille nad võtavad ühiselt vastu enne käesoleva kokkuleppe jõustumist.

Artikkel 11

Ressursid

1) Kolm institutsiooni tagavad, et sekretariaadil on oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud inim-, haldus- ja finantsressursid.

2) Kolm institutsiooni varustavad sekretariaati vajalike inimressurssidega; Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu lähetavad komisjoni juurde töötajad vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 37 lõikele a ja artiklile 38.

3) Kolm institutsiooni annavad sekretariaadi ja registri toimimisse võrdse panuse. Nad sõlmivad eraldi kokkuleppe, milles täpsustatakse üksikasjalikult nende osalemise kord sekretariaadi haldus- ja finantsressurssides.

Artikkel 12

ELi muude institutsioonide, asutuste, büroode ja ametite vabatahtlik osalemine

1) Muid ELi institutsioone, asutusi, büroosid ja ameteid julgustatakse kasutama selle kokkuleppega loodud raamistikku võrdlusvahendina oma suhtluses huvide esindajatega.

2) Muud ELi institutsioonid, asutused, bürood ja ametid võivad vabatahtlikult teavitada sekretariaati, et nad soovivad seada teatava suhtluse eelduseks registreerimise läbipaistvusregistris. Selline teade peab sisaldama kavandatavate suhtlusvormide andmeid ja tingimusi.

3) Kui haldusnõukogu leiab, et kavandatavad suhtlusvormid on kooskõlas registri eesmärkidega, võivad ELi institutsioonid, asutused, bürood ja ametid seada selliste suhtlusvormide kasutamise eelduseks registreerimise ja neil õigus saada sekretariaadi ja kasutajatoe abi, andes omalt poolt proportsionaalse panuse sekretariaadi ja registri toimimise kuludesse.

4) Eelmises punktis osutatud teate vastuvõtmine ei anna teavitavale ELi institutsioonile, asutusele, büroole ega ametile käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe osapoole staatust.

5) Lõike 3 alusel aktsepteeritavad eeldused avaldatakse registri veebisaidil.

Artikkel 13

Liikmesriikide alaliste esinduste vabatahtlik osalemine

1) Ilma et see piiraks käesoleva kokkuleppe artikli 4 lõike 3 kohaldamist, võivad liikmesriigid vabatahtlikult teavitada sekretariaati, et nad soovivad kehtestada eelduse, mille kohaselt peab huvide esindaja oma alalise esindusega ELis suhtlemiseks teatava suhtluse korral registreerima end läbipaistvusregistris. Selline teade peab sisaldama kavandatavate suhtlusvormide andmeid ja tingimusi.

2) Kui haldusnõukogu leiab, et kavandatavad suhtlusvormid on kooskõlas registri eesmärkidega, võib asjaomane alaline esindus seada selliste suhtlusvormide kasutamise eelduseks registreerimise ja tal on õigus saada sekretariaadi ja kasutajatoe abi, andes omalt poolt proportsionaalse panuse sekretariaadi ja registri toimimise kuludesse.

3) Eelmises punktis osutatud teate vastuvõtmine ei anna teavitavale liikmesriigile käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe osapoole staatust.

4) Lõike 2 alusel aktsepteeritavad eeldused avaldatakse registri veebisaidil.

Artikkel 14

Lõpp- ja üleminekusätted

1) Käesolev institutsioonidevaheline kokkulepe on sellele allakirjutanud institutsioonidele siduv.

2) Käesolev kokkulepe asendab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 16. aprill 2014. aasta kokkuleppe, mille sätteid ei kohaldata enam alates käesoleva kokkuleppe kohaldamise alguskuupäevast.

3) Kokkulepe jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates [XX XX XXXX].

4) Käesoleva kokkuleppe kohaldamise alguskuupäeval juba registreeritud huvide esindajad muudavad oma registreeringut kokkuleppest tulenevate uute nõuete täitmiseks kuue kuu jooksul pärast nimetatud kuupäeva.

5) Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta kokkuleppe kohaselt hoiatusteadete ja kaebuste alusel alustatud uurimised viiakse ellu kokkuleppes sätestatud korra kohaselt.

6) Käesolev kokkulepe vaadatakse läbi neli aastat pärast selle jõustumist.

[koht], [kuupäev]

(1)

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (ELT L 277, 19.9.2014, lk 11).

(2)

 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014–2015.

(3)

See puudutab isikud, kes on määratud esindama sidusrühmade ühiseid huvisid konkreetses poliitikavaldkonnas,

kes ei esinda konkreetset sidusrühma, vaid teatavat poliitikasuunda, mis on ühine eri sidusrühmade organisatsioonidele (nn „B-tüüpi liikmed“) ja organisatsioonidele laiemas tähenduses, hõlmates nii ettevõtteid, ühendusi, valitsusväliseid organisatsioone, ametiühinguid, ülikoole, teadusasutusi, õigusbüroosid ning konsultatsioonifirmasid (nn „C-tüüpi liikmed“), nagu on sätestatud komisjoni 30. mai 2016. aasta otsuses C(2016) 3301.


Brüssel,28.9.2016

COM(2016) 627 final

LISAD

järgmise ettepaneku juurde: Institutsioonidevaheline kokkulepe

kohustusliku läbipaistvusregistri kohta


I LISA

REGISTREERITUD ISIKUTE LIIGITUS

Sekretariaat kasutab alljärgnevat registreeritud isikute liigitamist, mida ta võib muuta.

Registreeritud isikute liigituse jagunemine

I.

Konsultatsioonifirmad, õigusbürood, füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

a

Alajagu

Konsultatsioonifirmad

b

Alajagu

Õigusbürood

c

Alajagu

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

II.

Äriühingud, äriliidud / ettevõtjate ühendused, ametiühingud, kutseliidud

a

Alajagu

Äriühingud

b

Alajagu

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

c

Alajagu

Ametiühingud ja kutseliidud

d

Alajagu

Ürituste korraldamisega tegelevad ühingud

III.

Valitsusvälised organisatsioonid

a

Alajagu

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid, võrgustikud, ad hoc kooslused, ajutised struktuurid ja muud sellised organisatsioonid.

IV.

Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

a

Alajagu

Mõttekojad ja teadusasutused

b

Alajagu

Akadeemilised asutused

V.

Eelnevates jagudes hõlmamata huvide esindajad

a

Alajagu

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

b

Alajagu

Eelnevates jagudes hõlmamata muud üksusedII LISA

REGISTREERUVATE ISIKUTE ESITATAV TEAVE

I. ÜLDINE TEAVE

(a) üksuse nimi; peakontori aadress ja ELi kontori asukoht, kui see erineb peakontori asukohast; telefoninumber; e-posti aadress 1 ; veebisait;

(b) isiku nimi, kes seaduslikult vastutab organisatsiooni eest, ja ELi asjade eest vastutava isiku nimi; nende isikute nimed, kellel on Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemiseks sissepääsuluba 2 ;

(c) registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega tegelevate täistööajale taandatud isikute hinnanguline arv, protsent täistööajast: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % või 100 %;

(d) eesmärgid/valdkond — huvivaldkonnad — registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus — osalemise tasand (üleilmne, Euroopa, riiklik, piirkondlik);

(e) registreeritud isiku liikmesorganisatsioonid, sealhulgas geograafiline ulatus ja osalemine registri kohaldamisalasse kuuluvates võrgustikes ja ühendustes.

II. KONKREETNE TEAVE

A. Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Suhtluse teemaks olevate ELi seadusandlike ettepanekute, meetmete ja algatuste üksikasjad.

B. Seosed ELi institutsioonidega

(a) liikmesus eksperdirühmades ja muudes ELi toetatavates foorumites ja platvormides;

(b) liikmesus või osalemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidevahelistes töörühmades ja majandusfoorumites.C. Registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega seotud finantsteave

Kõik summad on eurodes.

Kulud

Kõik registreeritud isikud, kes edendavad oma huve mis tahes ühes neist kolmest institutsioonist, esitavad registriga hõlmatud tegevuse aastakulude hinnangu allpool esitatud tabeli kohaselt. Aastakulude hinnang hõlmab kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast.

Registriga hõlmatud tegevuse aastakulud:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 000

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 000

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

> 10 000 000

Kliendid annavad teada kõikidest vahendajatest, kes viivad nende nimel ellu registriga hõlmatud tegevust ning iga sellise vahendajaga seonduva kulu allpool esitatud tabeli kohaselt. Aastakulude hinnang hõlmab kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast.

Esinduskulude vahemik ühe vahendaja kohta:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

Uued vahendajad, kes ei ole viimase lõpetatud finantsaastaga hõlmatud, deklareeritakse eraldi nimeliselt.

Tulud

Vahendajad deklareerivad registri kohaldamisalasse kuuluvast tegevusest saadud aastatulu allpool esitatud tabeli kohaselt. Aastatulude hinnang hõlmab kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast.

Registriga hõlmatud tegevuse eest klientidelt saadud tulu näidatakse allpool esitatud tabeli kohaselt.

Tulude vahemik kliendi kohta:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

> 1 000 000

Registri kohaldamisalasse kuuluvast tegevusest saadud aastatulu arvutab registri süsteem automaatselt, võttes aluseks hinnangulise tulu kliendi kohta.

Vahendajad annavad teada kõikidest klientidest, kelle nimel tegutsetakse registri kohaldamisala valdkondades.

Uued kliendid, kes ei ole viimase lõpetatud finantsaastaga hõlmatud, deklareeritakse eraldi nimeliselt.

Enda huvides (st mitte oma klientide nimel) tegutsevad vahendajad kinnitavad seda oma registreerimisvormis ning täpsustavad sellise tegevusega seonduvad kulud eraldi vastavalt eespool esitatud kulude jaole.

Kõik registreeritud isikud, sealhulgas vahendajad, kes viivad ellu käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvat tegevust, deklareerivad tegevuskulude katmiseks kasutatavate ELi toetuste suuruse ja allika.

Teavitamiskohustused

Mittetulunduslike üksustena registreeritud isikud esitavad järgmised andmed:

a)    registreeritud isiku kogueelarve viimase lõpetatud eelarveaasta kohta;

b)    peamised rahastamisallikad kategooriate kaupa (näiteks riigi vahendid, liikmemaksud, toetused, annetused jne);

c)    iga selline makse, mis ületab 10 % kogueelarvest, kui maksed on üle 10 000 euro, ning makse teinud isiku nimi.

Rakendamine

Sekretariaat tagab registreeritud isikutele veebipõhise registreerimisvormi ja juhised finantsandmete deklareerimiseks vastavalt käesolevale lisale.

III LISA

KÄITUMISJUHEND

Kolm institutsiooni on seisukohal, et kõik registreeritud huvide esindajad, kes nendega ühel korral või sagedamini suhtlevad, peaksid käituma käesoleva käitumisjuhendi kohaselt.

Registreeritud isikud tunnustavad allpool esitatud eeskirju ja põhimõtteid ning kohustuvad neid järgima. Eelkõige kohustuvad nad:

(a) suhetes nende kolme institutsiooniga teatama alati oma nime ja registreerimisnumbri ning üksuse või üksused, kelle heaks nad töötavad või keda esindavad; teatama huvidest või edendatavatest eesmärkidest ja esitama esindatavate klientide või liikmete andmed, ning asjakohasel juhul nende registreerimisnumbri;

(b) mitte hankima ega üritama hankida teavet või otsuseid ebaausal teel või lubamatu surveavalduse või sobimatu käitumisega;

(c) mitte omistama oma registreerimisele vale tähendust eesmärgiga eksitada või näidata registrit halvas valguses ega kasutama selgesõnalise loata liidu ega asjaomase kolme institutsiooni logosid;

(d) tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel haldavad registriga hõlmatud tegevuse raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ega ole eksitav; nõustuma, et see teave on avalikult kättesaadav;

(e) mitte levitama kolmandatele isikutele tasu eest dokumente, mis nad on institutsioonidelt saanud ;

(f) austama kõiki kolme institutsiooni kehtestatud eeskirju, juhendeid ja häid juhtimis- ja läbipaistvustavasid, mis on kättesaadavad registri veebisaidil, ning mitte takistama nende rakendamist ja kohaldamist;

(g) mitte õhutama Euroopa Parlamendi ja komisjoni liikmeid või kolme institutsiooni teisi töötajaid rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -norme;

(h) palgates endisi Euroopa Parlamendi ja komisjoni liikmeid või teisi mis tahes teisi kolme institutsiooni töötajaid, austama nende kohustust järgida pärast vastavast institutsioonist lahkumist nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid ;

(i) kuni kliendi-vahendaja suhe kestab: (i) tagama, et kõik sellise suhte pooled registreeritakse ja (ii) klientide või vahendajate puhul lubama avaldada suhet käsitlev teave registris vastavalt käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe II lisale;

(j) nõustuma: (i) esitama sekretariaadile taotluse korral dokumendid ja mis tahes muud materjalid nõuetelevastavuse ning esitatud teabe õigsuse tõendamiseks ja ii) tegema sekretariaadiga igakülgset ja konstruktiivset koostööd;

(k) sellega, et nende suhtes võidakse alustada uurimismenetlust ja vajaduse korral kehtestada IV lisas ettenähtud meetmeid;

(l) astuma sobivad sammud, et tagada, et kõiki registriga hõlmatud tegevusse kaasatud töötajaid teavitatakse käesoleva käitumisjuhendi kohastest registreeritud isiku kohustustest;

(m) teavitama isikud, keda nad esindavad institutsioonidevahelise kokkuleppega hõlmatud tegevuste raames, oma käitumisjuhendist tulenevatest kohustustest ELi institutsioonide ees;

(n) austama kokkuleppele allakirjutanud institutsioonide juurdepääsu- ja turvaeeskirju ning mitte takistama nende kohaldamist;IV LISA

UURIMISED JA MEETMED

1.Üldist

1.1.Kui sekretariaat saab teada käitumisjuhendi võimalikust rikkumisest, võib ta algatada uurimise.

1.2.Sekretariaat võib uurimise algatada kas saadud kaebuse alusel või omal algatusel.

1.3.Uurimine on haldusmenetlus, mille osapooled on sekretariaat ja registreeritud isik .

1.4.Uurimisi käsitlevaid sätteid kohaldatakse nii saadud kaebuste alusel kui ka omal algatusel algatatud uurimiste suhtes.

2.Kaebused ja uurimiste algatamine

2.1.Iga füüsiline või juriidiline isik võib sekretariaadile esitada kaebuse. Kaebused esitatakse kirjalikult. Kaebus on vastuvõetav, kui:

a)selles on kindlaks määratud asjaomane registreeritud isik ja selgelt esitatud kaebuse sisu;

b)selles on esitatud kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;

c)see esitatakse ühe aasta jooksul alates väidetavast rikkumisest;

d)sellele on lisatud piisavalt tõendeid käitumisjuhendi sätete võimaliku rikkumise kohta.

2.2.Sekretariaat teatab kaebuse esitajale, kas kaebus on vastuvõetav. Vastuvõetamatute kaebuste puhul annab sekretariaat võimaluse korral kaebuse esitajale teada, kuidas esitada vastuvõetav kaebus.

2.3.Ilma et see piiraks eespool osutatud lõigete kohaldamist, võib sekretariaat alustada uurimist omal algatusel, kui ta leiab, et vastuvõetamatu kaebus viitab võimalusele, et käitumisjuhendi sätteid on piisavalt tõsiselt rikutud.3.Selgitustaotlused

3.1.Kui sekretariaat saab teada käitumisjuhendi võimalikust rikkumisest, mille põhjal võib algatada uurimise, võib ta juhul, kui ta peab seda asjakohaseks ja tõhusaks, võtta ühendust asjaomase registreeritud isikuga, et viimane saaks võimalikku rikkumist selgitada ja heastada.

3.2.Sekretariaat annab registreeritud isikule taotlusele vastamiseks mõistliku tähtaja, võttes arvesse võimaliku rikkumise faktilisi asjaolusid.

3.3.Kui registreeritud isik reageerib rahuldavalt ja sekretariaat loeb küsimuse lahendatuks, võib ta taotluse sulgeda, ja kui see on asjakohane, teavitada sellest kaebuse esitajat.

3.4.Kui registreeritud isiku vastus ei ole rahuldav, alustab sekretariaat uurimist, nagu on kirjeldatud käesoleva lisa punktis 5.

4.Uurimisvolitused

4.1.Registreeritud isik teeb uurimise käigus täielikku koostööd kõigi teabe- ja dokumenditaotluse puhul.

4.2.Registreeritud isik teeb taotluse korral sekretariaadile kättesaadavaks uurimise jaoks olulised dokumendid. Sekretariaat võib otsustada selliseid registreeritud isiku käsutuses olevaid dokumente kontrollida ja/või teha nendest koopiaid.

4.3.Kui sekretariaat kontrollib dokumente, koostab ta aruande, mis sisaldab teavet uurimise jaoks oluliste asjaolude kohta. Registreeritud isikule antakse aruande koopia.

4.4.Sekretariaat võib otsustada asjaomane registreeritud isik ja/või kaebuse esitaja ära kuulata.

4.5.Registreeritud isik ja kaebuse esitaja võivad märkida, milliseid nende poolt punktide 4.2–4.4 alusel esitatud dokumente (või nende osi) ja/või tuleb lugeda konfidentsiaalseks, osutades määruse 1049/2001 artiklis 4 sätestatud eranditele.

5.Uurimised

5.1.Uurimise algatamisel teavitab sekretariaat registreeritud isikut käitumisjuhendi konkreetsetest sätetest, mille puhul esineb kahtlus, et neid on rikutud, ning esitab vastavad põhjendused ja mis tahes asjakohased täiendavad dokumendid.

Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib sekretariaat, oodates punktis 9 ette nähtud otsust, eemaldada registreeritud isiku registri veebisaidilt, et vältida kahju Euroopa Liidu institutsioonide, registri või kolmandate isikute mainele. Sellistel juhtudel teavitab sekretariaat registreeritud isikut samal ajal ka tema eemaldamise põhjustest ning esitab kõik asjakohased täiendavad dokumendid.

5.2.Registreeritud isik esitab vastuse 20 tööpäeva jooksul.

5.3.Sekretariaat võib vastuse esitamiseks ette näha pikema aja, kui see on õigustatud konkreetse uurimise objektiivsete omadustega.

5.4.Kui registreeritud isik ei järgi kaebusele vastuse esitamise tähtaega, võib sekretariaat registreeritud isiku registri veebisaidilt eemaldada, kui ta ei ole seda veel teinud. Sekretariaat võib isiku uuesti registreerida, kui kõnealune isik esitab oma vastuse.

5.5.Kui sekretariaadil on vaja täiendavat teavet või selgitusi, võib ta seda registreeritud isikult taotleda kooskõlas punktidega 5.1–5.3.

5.6.Kaebuse esitajat teavitatakse uurimise algatamisest.

6.Lahenduste otsimine

6.1.Kui sekretariaat leiab pärast uurimise seisukohast kõigi oluliste elementide analüüsimist, et registreeritud isik on rikkunud käitumisjuhendit, võib ta otsida mis tahes lahendust, mis tundub olevat asjakohane kõnealuse rikkumise ja/või selle mõju leevendamiseks.

6.2.Kui asjaomane registreeritud isik teeb koostööd niisuguse lahenduse elluviimiseks, siis uurimine lõpetatakse. Sekretariaat võib otsustada kohaldada koostööd tegevate registreeritud isikute suhtes leebemat meedet või lõpetada uurimine meetmeid kohaldamata.

6.3.Kui registreeritud isik ei suuda lahendust rahuldavalt jõustada, võib sekretariaat uurimise lõpetada ning teha otsuse tema käsutuses oleva teabe alusel.

7.Suutmatus teha sekretariaadiga avatud ja konstruktiivset koostööd

Kui sekretariaat leiab, et asjaomane registreeritud isik ei tee punktis 5 sätestatud uurimisetappides avatud ja konstruktiivset koostööd, võib sekretariaat pärast seda, kui ta on andnud registreeritud isikule võimaluse esitada kirjalikult oma seisukohad, uurimise lõpetada käitumisjuhendi punkti j rikkumise alusel ning kehtestada tema käsutuses oleva teabe põhjal punktis 10 sätestatud meetmed.

8.Õigus olla ära kuulatud

Registreeritud isikul peab olema võimalus esitada kirjalikult oma seisukohad enne käitumisjuhendi rikkumist käsitleva otsuse tegemist.

9.Otsus

9.1.Sekretariaat lõpetab uurimise põhjendatud otsusega. Otsuses täpsustatakse, kas käitumisjuhendi rikkumine tuvastati ja millist meedet sellisel juhul kohaldati.

9.2.Registreeritud isikuid teavitatakse nende õigusest esitada läbivaatamistaotlus ja nende käsutuses olevatest õiguskaitsevahenditest.

9.3.Kaebuse esitajat teavitatakse kaebuse menetlemise tulemusest.

10.Meetmed

10.1.Kui sekretariaat teeb kindlaks käitumisjuhendi rikkumise, võib ta kehtestada järgmisi meetmeid:

a)    ametlik hoiatus registreeritud isikule, osutades käitumisjuhendi eiratud sättele;

b) peatada registreeritud isiku konkreetne suhtlus või suhtlusvormid, mis on loetletud käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe artiklis 5, ajavahemikuks alates 15 päeva kuni maksimaalselt 1 aasta;

c)    registrist kustutamine ajavahemikuks alates 15 päevast kuni maksimaalselt 2 aastani.

10.2.Meetme ranguse üle otsustamisel võtab sekretariaat nõuetekohaselt arvesse kõiki konkreetse juhtumi olulisi asjaolusid ja institutsioonidevahelise kokkuleppega taotletavaid eesmärke.

10.3.Registreeritud isikud, kelle puhul on peatatud individuaalne või mitut liiki suhtlus, ei või sellist suhtlust kasutada kuni suhtluse peatamise perioodi lõppemiseni ja peatamise tinginud põhjuste likvideerimiseni, olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem.

10.4.Registrist kõrvaldatud registreeringuid ei saa ennistada enne, kui kõrvaldamisperiood on lõppenud ja registreeritud isik on rahuldavalt likvideerinud registrist kõrvaldamise põhjused.

10.5.Kaebuse esitajat teavitatakse kaebuse menetlemise lõpptulemusest ja vajaduse korral ka sellest, milliseid meetmeid kohaldati registreeritud isiku suhtes punkti 10 lõike 1 alusel.

11.Läbivaatamine

11.1.Registreeritud isikud, kelle suhtes kohaldati punkti 10 lõikes 1 osutatud meetmeid, võivad esitada põhjendatud taotluse otsuse läbivaatamiseks sekretariaadis. Läbivaatamismenetluse ammendumine annab registreeritud isikule õiguse kasutada käesoleva lisa punktis 12 ette nähtud õiguskaitsevahendeid.

11.2.Läbivaatamistaotlus saadetakse haldusnõukogule 15 tööpäeva jooksul alates meedet käsitleva teavituse kättesaamisest.

11.3.Haldusnõukogu vaatab läbivaatamistaotlused uuesti läbi.

11.4.Läbivaatamistaotlus ei peata meedet, välja arvatud juhul, kui haldusnõukogu otsustab põhjendatud läbivaatamistaotluse alusel teisiti.

11.5.Haldusnõukogu teavitab registreeritud isikut läbivaatamismenetluse tulemustest 20 tööpäeva jooksul. Kui kõnealuse tähtaja jooksul ei vastata, loetakse, et läbivaatamistaotlus jäeti rahuldamata.

11.6.Registreeritud isikud, kes ei ole rahul läbivaatamismenetluse tulemustega, saavad kasutada punktis 12 osutatud õiguskaitsevahendeid.

12.Õiguskaitsevahendid

Registreeritud isikud, kes ei ole haldusnõukogu otsusega rahul, võivad esitada taotluse Euroopa Kohtusse või kaebuse Euroopa ombudsmanile kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 263 ja 228.

(1)

E-posti aadressi ei avaldata.

(2)

Registreeritud isikud võivad registreerimismenetluse lõpus taotleda sissepääsuluba Euroopa Parlamendi hoonetesse. Nende üksikisikute nimed, kellele antakse sissepääsuload, kantakse registrisse. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sellist sissepääsuluba saada.