Brüssel,26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Selleks et tagada teatavate liidus ebapiisavate või puuduvate kaupade piisavad ja järjepidevad tarned ning et vältida teatavate põllumajandus- ja tööstustoodete turu võimalikke häireid, peatati nõukogu määrusega (EL) nr 1387/2013 osaliselt või täielikult teatavate ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine.

ELi tööstuse vajaduste rahuldamiseks ajakohastatakse kõnealust määrust igal poolaastal. Komisjon on koostöös tollitariifistiku majandusküsimuste töörühmaga läbi vaadanud kõik liikmesriikide esitatud taotlused, mis käsitlevad ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude ajutist peatamist.

Läbivaatamise tulemusel leiab komisjon, et teatavate uute, nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 lisas praegu loetlemata toodete puhul on tollimaksude peatamine põhjendatud. Mõne teise toote puhul on vaja muuta toote kirjelduse sõnastust või määrata uus CN-kood või TARICi kood. On tehtud ettepanek jätta välja tooted, mille suhtes tariifide kohaldamise peatamine ei ole enam liidu majandushuvidega kooskõlas.

Kooskõla poliitikavaldkonnas kehtivate sätetega

Käesolevat ettepanekut ei rakendata ELiga sooduskaubanduslepingu sõlminud riikide (nt üldine soodustuste süsteem, AKV süsteem, kandidaatriigid või potentsiaalsed kandidaatriigid) arvelt.

Kooskõla liidu muude poliitikavaldkondadega

Ettepanek on kooskõlas põllumajandus-, kaubandus-, ettevõtlus-, arengu- ja välispoliitikaga.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Käesoleva ettepaneku alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 31.

Subsidiaarsus (ei kuulu liidu ainupädevusse)

Ettepanek tehakse liidu ainupädevusse kuuluvas valdkonnas. Subsidiaarsuse põhimõtet seetõttu ei kohaldata.

Proportsionaalsus

Ettepanek vastab proportsionaalsuse põhimõttele, sest käesolev meetmepakett on kooskõlas põhimõtetega, millega lihtsustatakse toiminguid väliskaubandusega tegelevate ettevõtjate jaoks, ning kooskõlas komisjoni teatisega ühepoolsete tariifide peatamise ja kvootide kohaldamise kohta (ELT C 363, 13.12.2011, lk 6). Käesolevas määruses piirdutakse sellega, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4.

Vahendi valik

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 31 kinnitab nõukogu ühepoolsete tollimaksumäärade kohaldamise peatamise ja tariifikvoodid komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega. Seepärast on määrus asjakohane vahend.

3.JÄRELHINDAMISTE TULEMUSED, KONSULTEERIMINE SIDUSRÜHMADEGA JA MÕJUHINNANGUD

Järelhindamised / kehtivate õigusaktide toimivuse kontroll

2013. aastal tehti ühepoolsete tollimaksude peatamise süsteemi hindamiseks uuring. Hindamisel jõuti järeldusele, et süsteemi põhiprintsiip on endiselt kehtiv. Kulude kokkuhoid kõnealuse süsteemi alusel kaupu importivate ELi ettevõtete jaoks võib olla märkimisväärne. Selline kokkuhoid võib olenevalt tootest, ettevõttest ja asjaomasest sektorist omakorda tekitada laiemat kasu (näiteks suurem konkurentsivõime, tõhusamad tootmismeetodid, töökohtade loomine või säilitamine ELis jne).

Konsulteerimine sidusrühmadega

Käesolevat ettepanekut hinnati koostöös tollitariifistiku majandusküsimuste töörühmaga, mis koosneb kõigi liikmesriikide ja Türgi delegatsioonidest. Töörühm kohtus kolm korda enne käesolevas ettepanekus sätestatud muudatustes kokku leppimist.

Kõnealune rühm hindas hoolikalt iga (uut või muudetud) taotlust. Iga taotluse puhul analüüsiti eelkõige seda, kas välditakse kahju tekitamist ELi tootjatele ning kas suurendatakse ja tagatakse ELi toodangu konkurentsivõimet. Hindamine toimus tollitariifistiku majandusküsimuste töörühma arutelude käigus ning konsulteerides asjaomaseid tööstusharusid, kutseliite, kaubanduskodasid ja muid huvirühmi esindavate liikmesriikidega.

Kõik loetletud peatamised vastavad tollitariifistiku majandusküsimuste töörühma arutelude käigus saavutatud kokkulepetele või kompromissidele. Märkimisväärseid pöördumatute tagajärgedega riske ei ole nimetatud.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Ei ole asjakohane

Mõju hindamine

Kavandatud muudatus on tehniline ja käsitleb ainult lisas loetletud peatamisi. Muus osas on määrus kehtiva nõukogu määrusega ühesugune. Seega ei tehtud käesoleva ettepaneku puhul mõju hindamist.

Õigusloome kvaliteet ja lihtsustamine

Ei ole asjakohane

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste rakendamist.

4.MÕJU EELARVELE

Ettepanekul puudub finantsmõju kuludele, küll aga on sellel mõju tuludele. Aastas jääb saamata tollimakse kogusummas ligikaudu 88 miljonit eurot. Mõju eelarve tavapärastele omavahenditele on 66 miljonit eurot aastas (75 % × 88 miljonit eurot aastas). Ettepaneku mõju eelarvele selgitatakse üksikasjalikumalt finantsselgituses.

Tavapärastest omavahenditest saamata jäänud tulu kompenseeritakse liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate osamaksetega.

5.MUUD KÜSIMUSED

Rakenduskavad ning seire-, hindamis- ja aruandluskord

Kavandatud meetmed moodustavad osa TARICi (Tarif Intégré de l’Union européenne / Euroopa Liidu integreeritud tariifistik) raamistikust ja neid kohaldavad liikmesriikide tolliametid.

Mõne käesoleva nõukogu määrusega hõlmatud toote lõppkasutust kontrollitakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikliga 254.

Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Ei ole asjakohane

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Ei ole asjakohane

2016/0154 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Liidu huvides on peatada täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine 140 toote puhul, mis ei ole praegu loetletud nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 1 lisas.

(2)Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist kuue toote puhul, mis on praegu loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas.

(3)Et võtta arvesse tehnilist tootearendust, majandussuundumusi turul ja klassifikatsiooni täiendavat uurimist või et teha keelelisi kohandamisi, on vaja muuta määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetletud 46 peatamise tingimusi. Muudetud tingimused on seotud tootekirjelduse, klassifikatsiooni, tollimaksumäära või eesmärgipärase kasutuse nõude muutmisega. Peatamised, mille puhul on vaja teha muudatusi, tuleks jätta välja määruse (EL) nr 1387/2013 lisas esitatud peatamiste loetelust ja muudetud peatamised tuleks lisada kõnealusesse loetellu.

(4)Selguse huvides tuleks jätta välja allmärkus, mis tähistab määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetletud uut meedet või muudetud tingimustega meedet, ja käesoleva määrusega muudetud kanded tuleks tähistada tärniga.

(5)Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1387/2013 vastavalt muuta.

(6)Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatusi asjaomaste toodetega seotud peatamise osas tuleks hakata kohaldama alates 1. juulist 2016, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse järgmiselt:

1) käesoleva määruse I lisas loetletud toodete read lisatakse määruse (EL) nr 1387/2013 lisa tabeli esimeses veerus esitatud CN-koodide järjestuse alusel;

2) jäetakse välja selliste toodete read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse II lisas;

3) praegune määruse (EL) nr 1387/2013 lisa allmärkus 7 (uus meede või muudetud tingimustega meede) jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

FINANTSSELGITUS

1.ETTEPANEKU NIMETUS

Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

2.EELARVEREAD

Peatükk ja artikkel: peatükk 12, artikkel 120.

Aastaks 2016 eelarvestatud summa: 18 465 300 000 eurot (2016. aasta eelarve).

3.FINANTSMÕJU

   Ettepanekul puudub finantsmõju.

X    Ettepanekul puudub finantsmõju kuludele, küll aga on sellel mõju tuludele. Mõju on järgmine:

(miljonites eurodes ühe kümnendkoha täpsusega 2 )

Eelarverida

Tulud 3

Kuuekuuline periood, alates pp/kk/aaaa

[Aasta: 2/2016]

Artikkel 120

Mõju omavahenditele

1.7.2016

–33

Olukord pärast meetme rakendamist

[2017–2020]

Artikkel 120

–66 aastas

4.PETTUSEVASTASED MEETMED

Mõne käesoleva nõukogu määrusega hõlmatud toote lõppkasutust kontrollitakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikliga 254.

5.MUUD MÄRKUSED

Käesolev ettepanek käsitleb muudatusi, mida tuleb teha kehtiva määruse lisas, et arvestada järgmist:

1. esitatud ja kinnitatud uued peatamistaotlused;

2. tehniline tootearendus ja majandussuundumused turul, millega seoses teatavad kehtivad peatamised lõpetatakse.

Lisamine

Lisaks kirjelduste või koodide muutmisest tulenevatele muudatustele on käesolevas lisas 140 uut toodet. Nimetatud peatamiste tõttu jääb aastas saamata 55,8 miljonit eurot tollimakse, arvestatuna taotleva liikmesriigi prognooside põhjal aastateks 2015–2019.

Varasemate aastate statistikast selgub aga, et nimetatud summa tuleb korrutada keskmise koefitsiendiga, mis on hinnanguliselt 1,8, et võtta arvesse ka samu peatamisi kasutavate teiste liikmesriikide importi. See tähendab, et tulud vähenevad aastas umbes 100,4 miljoni euro võrra.

Väljajätmine

Tollimaksude taaskehtestamise tõttu on käesolevast lisast välja jäetud kuus toodet. 2015. aasta statistikast lähtudes tähendab see vahendite suurenemist 12,4 miljoni euro võrra.

Meetme arvestuslik kulu

Eespool toodu alusel võib käesolevast määrusest tulenevat tulude vähenemist hinnata järgmiselt: 100,4 – 12,4 = 88 miljonit eurot (brutosumma, sh sissenõudmiskulud) × 0,75 = 66 miljonit eurot aastas ajavahemikul 1. juulist 2016 kuni 31. detsembrini 2020.

Tavapärastest omavahenditest saamata jäänud tulu kompenseeritakse liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate osamaksetega.

(1) Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).
(2) Aastaste summade prognoos peab põhinema 5. punktis esitatud valemil, millele tuleb viidata joonealuses märkuses (nt „kokkulepitud valemil põhinev soovituslik summa“). Aastane summa makstakse esimesel aastal üldjuhul ilma mahaarvamisteta ja mitte proportsionaalsel alusel.
(3) Tavapäraste omavahendite (põllumajandussaaduste tollimaksud, suhkru- ja tollimaksud) korral peab olema märgitud netosumma, st brutosumma pärast 25 % sissenõudmiskulude mahaarvamist.

Brüssel,26.5.2016

COM(2016) 301 final

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine


I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Täiendav mõõtühik

Kohustusliku läbivaatamise kuupäev

ex 1512 19 10

10

Rafineeritud safloorõli (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), mida kasutatakse järgmiste ainete tootmisel:

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Hiina alss (Eleocharis dulcis või Eleocharis tuberosa) kooritud, pestud, blanšeeritud, jahutatud ja eraldi kiirkülmutatud, toiduainete valmistamiseks muu töötlusega kui lihtne ümberpakkimine

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kookosmahl

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Sojavalgu isolaadil põhinev valmistis, mis sisaldab 6,6–8,6 massiprotsenti kaltsiumfosfaati

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Metalne liitium puhtusega vähemalt 98,8 massiprotsenti (CAS RN 7439-93-2)

 

 

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfne ränidioksiid (CAS RN 60676-86-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Alumiiniumhüdroksiid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Vask(II)oksiid (CAS RN 1317-38-0) osakeste suurusega kuni 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Tsirkoonium(IV)hüdroksiidkarbonaat (CAS RN 57219-64-4 või 37356-18-6) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-perfluoroheksaan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-bromo-5-jodobenseenmetanool (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-trifluorofenool (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-fluorofenool (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-etoksü-2,3-difluorobenseen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-butoksü-2,3-difluorobenseen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-propoksüpropaan-2-ool (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoksü-2,2-difluoroetanool (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-hüdroksü-3,4-dihüdro-1(2H)-naftalenoon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-etüül-2-metüülbutaanhape (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allüülmetakrülaat (CAS RN 96-05-9) ja selle isomeerid puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti ning, mis sisaldavad vähemalt:

 

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-diklorobensoüülkloriid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-bromo-2,6-difluorobensoüülkloriid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-kloro-2-fluorobensoehape (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-fenüülvõihape (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftaleen-1,8-dikarboksüülanhüdriid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-metüül-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-metoksü-2-metüülbensoüülkloriid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etüül-2-hüdroksü-2-(4-fenoksüfenüül)propanaat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-diisopropüülaniliin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(dimetüülamino)etoksü]etanool (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifeen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(dimetüülamino)-1-(1-naftalenüül)-1-propanoon)vesinikkloriid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-kloro-2-(metüülamino)bensofenoon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vesilahus, mis sisaldab vähemalt 40 massiprotsenti naatriummetüülaminoatsetaati (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-fenüületaanamiin-(S)-2-(((1R,2R)-2-allüültsüklopropoksü)karbonüülamino)-3,3-dimetüülbutanaat (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-klorobensamiid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1’-bifenüül]-2-üül)-atseetamiid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Tsüanoäädikhape (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Tsüpermetriin (ISO) koos selle stereoisomeeridega (CAS RN 52315-07-8), puhtusega vähemalt 90 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuroon (ISO) (CAS RN 3060-89-7) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-metüülsulfinüül-1,1-dimetüületüül)-N'-{2-metüül-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometüül)etüül]fenüül}ftaalamiid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrioon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) puhtusega vähemalt 94,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpeet (ISO) (CAS RN 133-07-3) puhtusega vähemalt 97,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-kloro-2-fluoro-3-metoksüfenüülboorhape (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Kloroetenüüldimetüülsilaan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butüülfenüül)jodooniumheksafluorofosfaat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimetüültinadioleaat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-propüülfenüül)boorhape (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahüdrofuraanboraan (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-dimetüül-3,5,8-trioksabitsüklo[5,1,0]oktaan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-aminohüdantoiinvesinikkloriid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-butüül 2-(5-bromo-1H-imidasool-2-üül)pürrolidiin-1-karboksülaat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metüül-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenüületüül]-2-asabitsüklo[2.2.1]hept-5-een-3-karboksülaat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-dimetüül-1-(fenüülmetüül)-3-piperidiinamiinvesinikkloriid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metüül-(2S,5R)-5-[(bensüüloksü)amino]piperidiin-2-karboksülaatdivesinikkloriid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-dimetüülpüridiin (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Metüülnikotinaat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-kloro-3-tsüanopüridiin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(hüdrasinüülmetüül)fenüül]-püridiindivesinikkloriid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-tsüklopropüül-6,7,8-trifluoro-1,4-dihüdro-4-okso-3-kinoliinkarboksüülhape (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-metüül-3-fenüülpiperasiin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihüdropürimidiin-4-üül)bensamiid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribusiin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Bensoguaanamiin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Püridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) puhtusega vähemalt 90 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrasoon-etüül (ISO) (CAS RN 128639-02-1) puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(bis(dimetüülamino)metüleen)-1H-[1,2,3]triasolo[4,5-b]püridiinium-3-oksiidheksafluorofosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-metüül4-(3-(1,1-difluorobut-3-enüül)-7-metoksükinoksaliin-2-üüloksü)-3-etüülpürrolidiin-2-karboksülaat 4-metüülbenseensulfonaat (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-fluorofenüül)-1-(1-metüületüül)-1H-indool-2-üül]-(E)-2-propenaal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenool (ISO) (CAS RN 55219-65-3) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oksadiasoon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomasoon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(oksiraan-2-üülmetoksü)-9H-karbasool (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-kloro-etüül)-1-piperasinüül]dibenso(b,f)(1,4)tiasepiin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(morfoliin-4-üül)prop-2-een-1-oon (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonasool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) puhtusega vähemalt 92 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-amino-2-(difluorometüül)-N-(1-metüültsüklopropüülsulfonüül)tsüklopropaankarboksamiidvesinikkloriid (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoksükarbasoon-naatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-tolueensulfonüül)-N'-(3-(p-tolueensulfonüüloksü)fenüül)karbamiid (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenüülkarbamoüül)amino]fenüül}benseensulfoonamiid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-metüültsüklopropaan-1-sulfoonamiid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flasasulfuroon (ISO) (CAS RN 104040-78-0) puhtusega vähemalt 94 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Mearnsi akaatsia ekstrakti, ammooniumkloriidi ja formaldehüüdi reaktsiooni saadus (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Värvaine C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ja selle baasil valmistised, milles värvaine C.I. Pigment Red 49:2 sisaldus on vähemalt 60 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalliseeritud kile, mida iseloomustab järgmine:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatiinamidinohüdrolaas (CAS RN 37340-58-2)

 

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Kõrgtrükiplaat ajalehepaberile trükkimiseks, vähemalt 0,15 mm, kuid mitte üle 0,8 mm paksuse fotopolümeerikihiga kaetud metallalusel, pealt eemaldatava kaitsekilega katmata, kogupaksusega kuni 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Aktiivsöe ja polüetüleeni segu pulbrina

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankotseeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), imporditud kontaktpakendites netomassiga vähemalt 500 kg

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergent, mis sisaldab:

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergent:

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent, mis sisaldab järgmist:

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent, mis sisaldab:

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

2-kloro-5-(klorometüül)-püridiini (CAS RN 70258-18-3) lahus tolueenis

 

 

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vesilahus, mille koostis massiprotsentides on järgmine:

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Titaan(IV)butüülfosfatokompleksid (CAS RN 109037-78-7), lahustatud etanoolis ja propaan-2-oolis

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineaarne madaltihe polüetüleen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulbrina:

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Etüleeni ja akrüülhappe kopolümeer (CAS RN 9010-77-9)

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Okteen-LLDPE (lineaarne madaltihe polüetüleen) graanulitena; kasutatakse paindlike toidupakkekilede koekstrusiooniprotsessis:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Okteen-LLDPE (lineaarne madaltihe polüetüleen), toodetud Ziegler-Natta katalüsaatori kasutamisega, graanulitena:

ning mida kasutatakse paindlike toidupakkekilede koekstrusiooniprotsessis

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Lineaarne madaltihe polüetüleen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulbrina:

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Üksnes etüleeni ja metakrüülhappe monomeeridest valmistatud kopolümeer, milles metakrüülhappe sisaldus on vähemalt 11 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolümeer graanulite kujul, mis sisaldab:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolümeer graanulite kujul, mis sisaldab:

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Trioksaan-oksiraan-kopolümeeri ja polütetrafluoroetüleeni segu

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polüoksümetüleen atsetüüllõpprühmadega, mis sisaldab polümetüülsiloksaani ning tereftaalhappe ja 1,4-fenüüldiamiini kopolümeeri kiude

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoksüvaik, halogeenivaba

kasutatakse trükkplaatide tootmisel kasutatavate eelvormlehtede või rullide valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoksüvaik

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-fenoksükarbonüül-ω-fenoksüpolü[oksü(2,6-dibromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4-fenüleen)oksükarbonüül](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetüülmetüül(propüül(polüpropüleenoksiid))siloksaan (CAS RN 68957-00-6), trimetüülsiloksü-lõpprühmadega

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Peegeldav kile, mis koosneb järgmisest:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Isekleepuv peegeldav kile (võib olla segmenteeritud tükkidena)

peegeldav kile koosneb järgmisest:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Valge polüolefiinteip, mis koosneb järgmistest kihtidest sellises järjekorras:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Polü(vinüülkloriid)kile, mis võib ühelt küljelt olla kaetud polümeerikihiga ning millel on

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Üheteljeliselt orienteeritud kolme- või neljakihiline kile kogupaksusega mitte üle 75 μm, mille iga kiht sisaldab polüpropüleeni ja polüetüleeni segu ning mille sisemine kiht võib sisaldada titaandioksiidi ning mille:

määratuna ASTMi katsemeetodi D882 / ISO 527-3 järgi

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Üheteljeliselt orienteeritud kolmekihiline kile, mille iga kiht koosneb polüpropüleeni ning etüleeni ja vinüülatsetaadi kopolümeeri segust ning mille sisemine kiht võib sisaldada titaandioksiidi

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Vinüülalkoholi kopolümeerist kile, külmas vees lahustuv, paksusega vähemalt 34 µm, kuid mitte üle 90 µm, tõmbetugevusega vähemalt 20 Mpa, kuid mitte üle 55 MPa ning murdevenivusega vähemalt 250 %, kuid mitte üle 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Läbipaistev mikropoorne kile akrüülhappega poogitud polüetüleenist, rullides:

kasutatakse leelisaku separaatorite valmistamiseks

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Klaaskiududega tugevdatud kile, mis on valmistatud reaktsioonivõimelisest halogeenivabast epoksüvaigust ning mis sisaldab kõvendit, lisaaineid ja anorgaanilisi täiteaineid ning mida kasutatakse pooljuhtsüsteemide kapseldamiseks

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Vulkaniseeritud kummist (etüleeni-propüleendieeni monomeerid) tihend materjali lubatava väljatõrjumisega vormipoolte ühenduspraost kuni 0,25 mm, ristkülikukujuline:

 

 

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Rääs-formaldehüüdpargiga seebunahk või seebu hübriidliikide nahk ühiku pinnaga üle 2,6 m2 ja turjakühmu auguga 450–2850 cm2; kasutatakse mootorsõidukite istmekatete toormaterjali tootmiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biolagunev (norm EN 14995) monokiud joontihedusega kuni 33 dtex, mis sisaldab vähemalt 98 massiprotsenti polülaktiidi (PLA); kasutatakse filtririide valmistamiseks toiduainetööstuse jaoks

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Kettad

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Hõõrdematerjal paksusega alla 20 mm, katmata, kasutatakse hõõrdedetailide valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrokroomne isetumenev salongi tahavaatepeegel, mis koosneb järgmisest:

kasutatakse rubriigi 87 mootorsõidukite valmistamisel

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Titaanisulamist valuplokk

mis sisaldab järgmisi legeerivaid elemente:

0,1–0,5 massiprotsenti räni

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Titaanisulamist valuplokk

mis sisaldab järgmisi legeerivaid elemente:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Titaanisulamist valuplokk,

mis sisaldab järgmisi legeerivaid elemente:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Alumiiniumränikarbiidi (AISiC) komposiitmaterjalist valmistatud kuubikujuline vahepuks, kasutatakse isoleeritud paisuga bipolaartransistor-moodulites (IGBT-moodulid)

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Rullikud:

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm³, mida kasutatakse rubriikide 8432, 8433, 8436 ja 8508 aiatöömasinate valmistamisel

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Neljasilindriline neljataktiline vedelikjahutusega diiselmootor

kasutamiseks rubriigi 8427 sõidukite valmistamisel

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Teisaldatav liideseplokiga kuivatusfilter, valmistatud alumiiniumist kaarkeevituse teel, sisaldab polüamiidist ja keraamilisi elemente:

kasutatakse autode kliimaseadmetes

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Gaasjoodetud alumiiniumplokk ekstrudeeritud painutatud klemmijuhtmetega; kasutatakse autode kliimaseadmes

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Teisaldatav kuivatusfilter, valmistatud alumiiniumist kaarkeevituse teel, polüamiidist ja keraamiliste elementidega:

kasutatakse autode kliimaseadmetes

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Osa, mis sisaldab järgmist:

ning võib sisaldada järgmist:

kasutatakse aiapidamises kasutatavates purustajates

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor farmatseutilise rakukultuuri jaoks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kuullaagrid:

kasutatakse mootorite rihmülekandega rooliajamite, elektriliste võimendiga roolisüsteemide või rooliseadmete valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Nõudepesumasina sünkroonmootor veevoolu kontrollmehhanismiga:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektriline turbolaadija ajam

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Alalisvoolumootor

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Autotööstuses kasutusvalmis harjadeta püsiergutusega alalisvoolumootor:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Veomootor, mille

ning mida kasutatakse elektrisõidukite tootmisel

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Samaariumi ja koobalti sulamist lamedad latid

millest valmistatakse magnetiseerimise teel püsimagneteid, mida kasutatakse autode starteris ja elektriauto sõidukaugust pikendavates seadmetes

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Silindrilised liitium-primaarelemendid:

kasutatakse telemeetria- ja meditsiiniseadmete ning elektrooniliste mõõteriistade või kaugjuhtimispultide valmistamisel

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Pliiakud või moodulid:

kasutatakse rubriiki 8711 kuuluvate kaupade valmistamisel

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Laetavad liitium-ioon akud

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Korpuseta eraldi trükkplaat tolmuimeja harjade liikumapanemiseks ja juhtimiseks, mis saab energiat kuni 300 W väljundvõimsusega mootorilt

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Valgustusmoodul, mis sisaldab vähemalt:

alumiiniumkorpuses koos radiaatoriga, kinnitatud toe külge koos lülitiga

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Galvaaniliselt kaetud sisepinnaga udulaternad, mille koostisosad on järgmised:

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Parkimisandurite süsteemi hoiatussummer plastümbrises, töötab piesomehaanilisel põhimõttel ning sisaldab järgmist:

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Kõlari magnetsüsteemi ülemine plaat, valmistatud ühes tükis perforeeritud, stantsitud ja kaetud terasest, ketta kujuline, võib olla keskelt auguga, kasutatakse auto kõlarites

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD-mälukaart, millele on laaditud mitteuuendatav kaardikomplekt; kasutamiseks auto navigeerimisseadmes

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Pikklaine-infrapunakaamera (LWIR-kaamera) (vastavalt ISO/TS 16949-le) järgmiste omadustega:

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD-moodulid:

alaliseks paigaldamiseks või monteerimiseks grupi 87 mootorsõidukitesse

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD-moodul:

paigaldamiseks grupi 87 mootorsõidukitesse

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

OLED-moodulid, mis koosnevad ühest või mitmest TFT klaas- või plastikelemendist, sisaldavad orgaanilist materjali, ilma puuteekraani võimaluseta, ühe või mitme trükkplaadiga, millel on juhtelektroonika pikseliaadressi jaoks; kasutatakse televiisorite ja monitoride valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Värvi LCD-moodul korpuses

püsipaigalduseks grupi 87 mootorsõidukitesse

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Trükkmoodul plaatide kujul, mis koosnevad elektriühenduste ja jootepunktidega isoleermaterjalist, vedelkristallmoodulite tagantvalgustuse tootmiseks

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektrilised pistikupesad ja pistikud pikkusega kuni 12,7 mm või läbimõõduga kuni 10,8 mm, kasutatakse kuulmisabivahendites ja kõneprotsessorites

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Pooljuhtkiibi korpus plastraami kujul, millel on väljaviiguraam kontaktplaatidega pingele kuni 1000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Neetkontaktid

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Kaitsemoodul plastkorpuses koos kinnitustega, sisaldab järgmist:

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroonilised kontrollerid, mida toodetakse standardi IPC-A-610E klassi 2 kohaselt ning mille on vähemalt:

kasutatakse taasringlus- või sorteerimisseadmete valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektriline juhtplokk ilma mäluta, töötab pingel 12 V, kasutatakse sõidukite teabevahetussüsteemides (audio-, telefoni-, navigeerimis-, kaamera- ja juhtmeta autoteenuste süsteemide ühendamiseks), sisaldab järgmist:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Siseantenn autouste lukustussüsteemi jaoks, millel on:

kasutatakse gruppi 8703 kuuluvate toodete valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Kahe soonega pikenduskaabel kahe pistikühendusega, sisaldab vähemalt järgmist:

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate sõidukite valmistamisel kiirussensorite ühendamiseks

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Elektrijuhtmed

kasutatakse kuulmisabivahendite, abikomplektide ja kõneprotsessorite valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Elektrijuhtmed

kasutatakse kuulmisabivahendite, implantaatide ja kõneprotsessorite valmistamisel

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Mootorijõul töötav piduriplokk

kasutatakse elektriliste mootorsõidukite valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Hüdrodünaamiline automaatkäigukast pöördemomendi hüdraulilise muunduriga, ilma jaotuskasti, kardaanvõlli ja esidiferentsiaalita, kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Auto veovõll, mille mõlemas otsas on püsikiirusliigendid, kasutatakse CN rubriigi 8703 kaupade valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Õhu sisse- või väljalaskepaak, alumiiniumisulamist, valmistatud kooskõlas standardiga EN AC 42100; paagil on järgmised omadused:

kasutatakse auto jahutussüsteemide soojusvahetites

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Radiaatorid, mida kasutatakse mootorrataste lisavarustusena

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Alumiiniumist esikahvlid, kasutatakse jalgrataste valmistamiseks

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedaalid, kasutatakse jalgrataste valmistamise

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sadulatorud, kasutatakse jalgrataste valmistamisel

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Lõikamata korrigeeriv plastiklääts, viimistletud mõlemalt küljelt, ümmarguse kujuga:

sellist tüüpi, mida tuleb prilliraamidesse sobitamiseks töödelda

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Ümarad orgaanilised lõikamata korrigeerivate prilliklaaside toorikud, viimistletud ühelt küljelt

tuleb prilliraamidesse sobitamiseks töödelda

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infrapunaobjektiiv, mille fookuskaugust reguleeritakse mootorajamiga,

kasutatakse termokaamerate, infrapunabinoklite ja relvasihikute tootmisel

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektrooniline pooljuhtsensor vähemalt kahe järgmise näitaja mõõtmiseks:

paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Ratta kiiruse (rattakiiruse sensori pooljuht) mõõtmise seade sõidukites, mis koosneb:

samuti integreeritud püsimagnetiga

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektrooniline pooljuhtsensor kiirenduse ja/või nurkkiiruse mõõtmiseks:

paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Peeltala paksusega 0,8 mm – 3,0 mm, kasutatakse allalastava seljatoega autoistmete valmistamiseks

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Tõmbluku kelgud, hammastikuga kitsad lindid, nõel ja karbid ning muud tõmbluku osad, mitteväärismetallist, kasutatakse tõmblukkude tootmisel

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Kitsad ribad plasthammastega, kasutatakse tõmblukkude tootmisel

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklile 254 (EÜT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(2)

Tollitariifistiku tollimaksude kohaldamist ei peatata aga juhul, kui töötlejateks on jaemüügi- või toitlustusettevõtted.

(3)

Peatatakse ainult väärtuselise tollimaksu kohaldamine. Koguselist tollimaksu kohaldatakse jätkuvalt.

*

Sellise määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva tootega seotud tollimaksu peatamine, mille CN- või TARIC-koodi või kauba kirjeldust on käesoleva määrusega muudetud.II LISA

CN-kood

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Sellise määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva tootega seotud tollimaksu peatamine, mille CN- või TARIC-koodi või kauba kirjeldust on käesoleva määrusega muudetud.